Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Nowastowski"

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki - samorząd gospodarczy sektora elektrotechnicznego

Czytaj za darmo! »

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki należy do europejskiej organizacji samorządu gospodarczego ORGALIME i jest włączona razem z Krajową Izbą Gospodarczą w pełny zakres konsultacji nowych uregulowań prawnych dla funkcjonowania przemysłu w Europie. Europa potrzebuje przemysłu Europa potrzebuje silnego, innowacyjnego przemysłu. Mamy obecnie w Europie jednolity rynek z pięciuset milionami konsumentów, dwustu dwudziestoma milionami pracowników i dwudziestoma milionami przedsiębiorców. Jest to duży potencjał. Przedstawione dane pokazują możliwość sprostania oczekiwaniom konkurencyjnej Europy. W Unii Europejskiej jedna czwarta miejsc pracy przypada nadal na przemysł wytwórczy, drugie tyle na usługi, które są z nim związane, jak np. dostawcy lub sprzedawcy. W zakresie badań i rozwoju aż 80% działań jest podejmowanych w przemyśle - jest on siłą napędową innowacji. Skuteczność europejskiego przemysłu w dziedzinie eksportu zależy w dużej mierze od jego konkurencyjności na arenie światowej. Spójrzmy na problem globalizacji w kontekście sytuacji europejskiego przemysłu. Połączenie postępu technicznego, niższych kosztów transportu oraz liberalizacji polityki w Unii Europejskiej i poza nią, doprowadziło do zwiększenia wymiany handlowej oraz przepływu inwestycji zagranicznych pomiędzy krajami. Rosnąca międzynarodowa integracja gospodarcza, powszechnie określana mianem globalizacji, daje wiele możliwości. Przedsiębiorstwa z UE uzyskały łatwiejszy dostęp do nowych i rozwijających się rynków oraz źródeł finansowania i technologii. Choć globalizacja przynosi olbrzymie korzyści i możliwości, oznacza także, że Europa musi zmierzyć się z ostrą konkurencją - zarówno ze strony gospodarek o niskich kosztach, takich jak gospodarka Chin czy Indii - jak i gospodarek opartych na innowacjach, jak gospodarka USA. Konsumenci z UE mają większy wybór towarów po niższych cenach. Otwiera to perspektywy potencjalnych, znacznych korzyści dla Unii w postaci w[...]

Przemysł elektrotechniczny w Polsce w okresie 2005–2010 – przetrwanie kryzysu to nasza specjalność

Czytaj za darmo! »

Przemysł elektrotechniczny przetrwał pierwszą falę kryzysu w stosunkowo dobrej formie. Świadczą o tym dane ekonomiczne. Systematyka gromadzenia danych ulega okresowym modyfikacjom związanym z całkowitym dostosowaniem naszej sprawozdawczości do reguł europejskich. Postęp techniczny i technologiczny powoduje kreowanie nowych towarów rynkowych, często nieznanych jeszcze kilka lat temu. Przykładem mogą być odtwarzacze mp3, palmtopy, tablety - urządzenia łączące telefonię komórkową z internetem i komputerami. Sprawozdawczość staje przed ciągłą potrzebą modyfikowania zasad grupowania towarów lub określania nowych rodzajów działalności gospodarczej. Obecnie w Europie zostały zdefiniowane na nowo sektory przemysłowe, dla których jest tworzona sektorowa polityka gospodarcza. Są to: biotechnologia, chemikalia, drzewnictwo, papiernictwo, poligrafia, górnictwo, metale i minerały, inżynieria elektryczna EEI, konstrukcja - budownictwo, meble, metrologia prawna i towary paczkowane, obuwie, pojazdy, przemysł lotniczy i kosmonautyczny, przemysł morski, obronny, skórzany, spożywczy, radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe, sektor ochrony zdrowia - leki, technologie informacyjne i komunikacyjne, tekstylia i odzież, turystyka, urządzenia ciśnieniowe i gazowe, urządzenia mechaniczne, zabawki. Taki podział nie do końca odzwierciedla statystyki. Obecnie polska statystyka prowadzona przez GUS wyodrębnia: - Polską Klasyfikację Działalności PKD 2007, - Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług PKWiU 2008, - Polską Scaloną Nomenklaturę Towarową Handlu Zagranicznego (PCN). W PKD 2007 można poszukiwać danych na temat firm mających w systemie REGON wpisaną określoną działalność. Dział 27. - Produkcja Urządzeń Elektrycznych zawiera producentów kabli, transformatorów, silników, AGD, oświetlenia, aparatury i osprzętu. Należy zdawać sobie sprawę, że firmy często rejestrując działalność nie przywiązywały wagi do podania właściwego numeru z PKD, odpowiadają[...]

Polska reprezentacja przemysłu elektrotechnicznego w Europie - czy musimy być tylko wykonawcami?

Czytaj za darmo! »

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki (PIGE) jest kontynuatorką istniejącej od 1993 r. Izby Gospodarczej Przemysłu Elektrotechnicznego. Powstanie Izby było wyrazem narodzenia się w Polsce samorządności branżowych środowisk gospodarczych i dążeniem do nawiązania bezpośrednich kontaktów z istniejącymi związkami przedsiębiorców branży elektrycznej z zachodniej Europy. W Niemczech odpowiednikiem PIGE jest organizacja Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI), w której jest zatrudnionych 150 osób, w tym wielu najwyższej klasy ekspertów i specjalistów. ZVEI zrzesza 1600 firm, co stanowi 90% przemysłu elektrycznego. Firmy te w 2011 r. miały 178 mld euro sprzedaży i zatrudniały ponad 840 tys. pracowników. Przemysły elektryczny i elektroniczny w Polsce miały w tym okresie sprzedaż na poziomie 80 mld zł, tj. ok. 20 mld euro i zatrudniały 150 tys. pracowników. Nawet przy zachowaniu stosownych proporcji wielkości przemysłów obu krajów i tradycji zrzeszania się w[...]

Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce


  Zapoczątkowane procesem bolońskim (1999 r.) idee europejskich ram kwalifikacyjnych dla szkolnictwa wyższego przyjęte przez Parlament Europejski w roku 2008, uzupełnione w 2009 r. o szkolnictwo zawodowe, są stopniowo wprowadzane w Polsce. Europejskie ramy kwalifikacji to pierwszy międzynarodowy układ obejmujący wszystkie kwalifikacje (dyplomy szkół, certyfikaty szkoleń i kursów) ułatwiający porównanie kwalifikacji zdobytych w różnym czasie, różnych miejscach i formach. Polska wspólnie ze 136 krajami na świecie wdraża krajowe ramy kwalifikacyjne i od 2006 r. tworzy polskie ramy kwalifikacyjne z 8 poziomami kształcenia. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczospołecznym, na które wpływają m.in.: idea gospodarki wykorzystującej wiedzę, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczynia się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym umożliwi im sprostanie wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. System kształcenia zawodowego powinie[...]

Ocena jakości wyrobów przemysłu elektrotechnicznego w Polsce

Czytaj za darmo! »

Produkcja wyrobów elektrotechnicznych od zarania dziejów elektryczności użytkowej była zawsze obarczona szczególną odpowiedzialnością wynikającą z niebezpieczeństwa porażenia elektrycznego człowieka lub wywołania pożaru. Wszelka normalizacja miała swój początek w ustalaniu zasad budowy bezpiecznych urządzeń elektrycznych. Lata poprzedzające oraz lata II Rzeczpostolitej (1918-1945) Dzieje normalizacji, będącej zawsze podstawą oceny jakości, łączą się z początkami ruchu stowarzyszeniowego elektryków. Polscy elektrycy zrzeszali się początkowo w organizacjach ogólnotechnicznych, lecz już w 1899 r. zawiązała się w Warszawie pierwsza sekcja pod nazwą Delegacja Elektrotechniki. Parę miesięcy później owocem pracy Komisji Przepisowej stały się Przepisy bezpieczeństwa dla instalacji o prądzie silnym. Po odzyskaniu niepodległości w dniach 7-9 czerwca 1919 r. obradował I Zjazd Elektrotechników Polskich, powołujący do życia Stowarzyszenie Elektryków Polskich, prężnie działające do dziś. W 1925 r., po uprzednim powołaniu Polskiego Komitetu Elektrotechnicznego, Polska została przyjęta do IEC (International Electrotechnical Commission). W 1926 r. powstała europejska organizacja CEE (International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment), międzynarodowa instytucja ds. atestowania sprzętu elektrotechnicznego. Ważną sprawą było również ujednolicenie słownictwa elektrycznego dla całej Polski powstałej z trzech zaborów. Wiele norm zostało wówczas przetłumaczonych i zaadaptowanych - szczególnie niemieckich VDE Vorschriften - do polskich warunków. W roku 1933 powstało Biuro Znaku Przepisowego SEP , którego zadaniem było potwierdzanie zgodności wyrobów elektrycznych z wymaganiami Polskich Norm Elektrotechnicznych, opracowywanych i wydawanych w tamtym okresie wyłącznie przez SEP . Prawo do oznaczania wyrobów Znakiem Przepisowym następowało w postaci cechy literowej SEP w kole lub lnianej nitki barwy żółtej stosowanej do oznaczan[...]

Conformité Européenne - zgodność europejska (jeden znak - wiele znaczeń i wymagań)


  Swobodny przepływ towarów jest fundamentem jednolitego rynku i ważnym czynnikiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw Unii Europejskiej. Znoszenie barier technicznych w handlu ma znaczenie dla rozwoju globalnego. Powinien zostać zapewniony wysoki poziom ochrony konsumentów i użytkowników, dzięki zasadzie, że jedynie bezpieczne wyroby mogą zostać wprowadzone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Do 1 maja 2004 r. na produktach elektrotechnicznych w Polsce, obowiązkowo musiał być umieszczony polski znak bezpieczeństwa B w trójkącie równoramiennym. Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, rynek polski stał się jednolitym rynkiem europejskim. Jedną z konsekwencji tego stanu stało się zupełnie odmienne podejście do nadzoru nad bezpieczeństwem użytkowym wielu grup towarowych.Już w 1985 r. w Unii Europejskiej powstało pojęcie harmonizacji technicznej i pojęcie Dyrektyw Nowego Podejścia. Treść tych dyrektyw zaczęto ograniczać do zasadniczych wymagań, które określają elementy bezpieczeństwa niezbędne dla ochrony interesu publicznego i dotyczą: projektowania, wytwarzania, badań, znakowania, instrukcji oraz materiałów. Przykładowym sposobem spełnienia tych wymagań jest zastosowanie norm zharmonizowanych, które są szczegółowymi specyfikacjami technicznymi poszczególnych produktów. Producent może wybrać rozwiązanie zaproponowane w normie zharmonizowanej lub inne, dowolne rozwiązanie techniczne. Stosowanie norm, w tym norm zharmonizowanych, jest dobrowolne. Stosując normy zharmonizowane korzysta się z przywileju domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami.Producent idący drogą innych, własnych rozwiązań technicznych, musi udowodnić zgodność z wymaganiami zasadniczymi, m.in. prz[...]

Nowe obowiązki producentów kabli i przewodów dla budownictwa DOI:10.15199/74.2017.1.4


  Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki prowadzi prace nad wprowadzeniem do polskiego prawa wymogów europejskiego rozporządzenia CPR (Construction Products Regulation) o materiałach budowlanych w zakresie kabli elektrycznych. Rozporządzenie zostało wprowadzone w lipcu 2013 r. w miejsce CPD, co miało na celu zapewnienie rzetelnej informacji o wyrobach budowlanych pod względem ich właściwości użytkowych. Osiągnięciu tego celu miało służyć zastosowanie wspólnego języka technicznego, tj. zaproponowanie jednolitych metod oceny właściwości wyrobów budowlanych.on być stosowany przez: - producentów wystawiających deklaracje właściwości użytkowych ich wyrobów, - władze państw członkowskich UE określające wymagania dla takich wyrobów (data graniczna 1 lipca 2017 r.), - użytkowników (projektantów, inżynierów, konstruktorów itd.), wybierających najbardziej odpowiednie wyroby dla przewidzianych zastosowań w obiektach budowlanych. Producenci kabli i przewodów elektrycznych mogą się znaleźć niebawem w sporych kłopotach. Przewody elektroinstalacyjne jako elementy budynków i budowli stały się od niedawna materiałami budowlanymi. Dotychczas były wyłącznie produktami elektrotechnicznymi podlegającymi zasadom bezpieczeństwa produktu w ramach dyrektywy LVD (niskonapięciowa) i regułom oznaczania przez producenta znakiem CE. Nowe obowiązki dla producentów (w tym importerów i dystrybutorów) to: - przygotowan[...]

Polska terminologia w dziedzinie elektryczności DOI:


  Od początku nauk technicznych ważne dla wzajemnego zrozumienia było doskonalenie i uzgadnianie nazewnictwa. Wraz z przyśpieszającym rozwojem techniki nazwy: pojęć, rzeczy i zawodów zmieniają się, także pod wpływem globalizacji i dominacji języka angielskiego. Pierwszym naturalnym zjawiskiem elektrycznym znanym ludzkości od zawsze było wyładowanie atmosferyczne. Magnetyzm wykorzystywany był do orientacji żeglarskiej w postaci kompasu już 2500 lat p.n.e. w Chinach oraz starożytnej Grecji. Nazwa pochodzi od miasta Magnesia położonego w obecnej Turcji. Grecki filozof Tales z Miletu ok. 500 lat p.n.e. spostrzegł, że potarty suknem bursztyn przyciąga drobne ciała stałe. Nazwa bursztynu z greckiego ήλεκτρον (elektron) dała początek terminologii w naszej domenie zawodowej. Dzięki rozwojowi nauki o elektryczności pojawiło się wiele pojęć, określeń naukowych i urządzeń. Polskie terminy - najistotniejsze od XVIII w. do dziś Poniżej pokazano najważniejsze pojęcia występujące w polskim nazewnictwie technicznym: stos Volty, butelka lejdejska, elektroskop, galwanometr, pierścień i elektromagnes Faradaya, indukcja elektromagnetyczna, rezystor, prawa Kirchhoffa, prąd stały i przemienny, rezonator i odbiornik Hertza, generator Tesli, napięcie Halla, piezoelektryczność Curie, histereza magnetyczna Ewinga i Steinmetza, dioda i trioda Thompsona i Fleminga, ogniwa galwaniczne Volty, akumulatory, ogniwa paliwowe, licznik Edisona, fazomierz Doliwo-Dobrowolskiego, silnik Jacobiego, silnik elektryczny Siemensa, metadyna Rosenberga, układ Leonarda, transformator Staneya, teoria obwodów elektrycznych, uzwojenia maszyn, twornik, stojan, trakcja elektryczna, tramwaj i pociąg elektryczny, samochód elektryczny (1885 r.), lampa łukowa, żarówka Edisona, żarówki sodowe Philipsa, żarówki rtęciowe Aronsa, LED, OLED, linie energetyczne, kable, radiostacja Marconiego, telegraf, telefon Bella, radiotechnika, lampa elektronowa,[...]

Aktualny system normalizacji w Polsce w obszarze elektryki DOI:


  W środowisku elektryków skupionych w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, wyrażana jest opinia, że stan normalizacji w Polsce pozostawia sporo do życzenia. Opinie te mają źródło w przeszłości, gdy każdy kraj tworzył swój zbiór norm, dość luźno powiązany z normami innych krajów. Twórcy polskich norm sami decydowali o wzorowaniu się na normach niemieckich, francuskich, czy w latach 40-50. XX w. na normach radzieckich. W latach 20. ub.w. państwo polskie powierzyło sprawy normalizacji Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Polska w systemie normalizacji międzynarodowej Należy przeanalizować stan polskiej normalizacji w roku 2018, w momencie gdy jesteśmy od 14 lat członkiem Unii Europejskiej i od bardzo wielu członkiem światowych organizacji: - ISO (International Organization for Standardization) Światowa organizacja powstała w roku 1947, wśród założycieli był Polski Komitet Normalizacyjny (siedziba w Genewie), 162 członków krajowych. - Europejski Komitet Normalizacyjny CEN (Comité Européen de Normalisation) jest stowarzyszeniem skupiającym krajowe organy normalizacyjne z 34 krajów europejskich. CEN jest jedną z trzech europejskich organizacji normalizacyjnych (wraz z CENELEC i ETSI), które zostały oficjalnie uznane przez Unię Europejską i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) za odpowiedzialne za opracowanie i zdefiniowanie dobrowolnych standardów na poziomie europejskim. - IEC (International Electrotechnical Commission) - globalna organizacja opracowująca i publikująca międzynarodowe normy z zakresu technik elektrycznych i elektronicznych oraz dziedzin z nimi związanych, tworzy podstawy norm krajowych, zawiązana w 1906 r. w Londynie, obecnie siedziba w Genewie, afiliowana przy ISO, do której Polska należy od 1926 r. - wpis nastąpił jako Polski Komitet Elektrotechniki w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich. - CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique - Europejski Komitet Normalizacyjny Elektr[...]

Polski przemysł kablowy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony niżej tekst opisuje w ogólnym zarysie historię i rozwój polskiego przemysłu kablowego od momentu powstania pierwszych zakładów (ponad sto lat temu) do chwili obecnej. Opisuje się osiągnięcia przemysłu kablowego i jego wpływ na rozwój elektrotechniki w Polsce. Abstract. The following text describes, in general, the history and development of the Polish cable industry since the first plants (more than one hundred years ago) to the present. It describes the achievement of the cable industry and its impact on the development of Electrical Engineering in Poland. (Polish Cable Industry). Słowa kluczowe: historia, przemysł, kabel, rozwój Keywords: history, industry, cable, progress Powstanie i rozwój przemysłu Przemysł kablowy w Polsce rozpoczął już drugie stulecie swojej [...]

 Strona 1  Następna strona »