Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Łapko"

Procedury określania modułu sprężystości ośrodków sypkich składowanych w silosach


  Parametry odkształcalności ośrodków sypkich składowanych w silosach są konieczne do prawidłowego zaprojektowania ich konstrukcji,m.in. na dodatkowe obciążenie wywołane spadkiem temperatury otoczenia silosów. Obciążenie to, nazywane parciem termicznym, w ścianach silosów cylindrycznych wywołane jest obniżeniem się średniej temperatury ściany, z uwagi na opór, jaki stawia materiał sypki. W Eurokodzie 1 część 4 [1] podano wzór na wyznaczenie parcia termicznego phT opracowany wiele lat temu przez Theimera [2] dla cylindrycznych komór silosów stalowych. Wzór ten został wyprowadzony na podstawie definicji podatności ośrodka sypkiego i termicznych odkształceń ściany silosu gdzie: [...]

Koncepcja wytwarzania żelbetowych prefabrykatów wzmocnionych wkładkami z BWW


  Nośność i sztywność na zginanie nośnych elementów żelbetowych, takich jak płyty i belki, wykonanych z betonów zwykłych na kruszywach z recyklingu wynika głównie z nośności strefy ściskanej betonu, zależnej od obarczonych niepewnością rozrzutów wytrzymałości betonu na ściskanie.Wzwiązku tym, że w obszarach zarysowanych, w stadiach zaawansowanych obciążeń, wysokość strefy ściskanej jest niewielka (stanowi od kilku do kilkunastu procent całkowitej wysokości przekroju), można tak ukształtować konstrukcyjnie żelbetowy element zginany, aby w strefie jego największego wytężenia umieścić wkładkę z betonu wysokowartościowego (BWW) o dużej wytrzymałości oraz małych parametrach skurczu i pełzania. Dodatkowym czynnikiem, [...]

Problemy badania betonowych elementów zginanych zbrojonych prętami bazaltowymi


  Pręty bazaltowe do zbrojenia betonu o nazwie Basalt Fiber Reinforced Plastic (BFRP) są nowym materiałem i dlatego konieczne jest określenie ich właściwości i ograniczeń stosowania w stosunku do zbrojenia tradycyjnego.Wartykule przedstawiono wyniki badań zginania sześciu belek swobodnie podpartych obciążonych dwupunktowo, zbrojonych prętami BFRP i porównanie z wynikami badań zginanych belek ze zbrojeniem stalowym. Badane belki wykonano z betonu C30/37 ze zbrojeniem dolnym prętami bazaltowymi średnicy 8 mm. Wytrzymałość na rozciąganie prętów bazaltowych BFRP Głównym celem badania było określenie wytrzymałości na rozciąganie prętów BFRP o średnicy 8 mm i porównanie jej z wytrzymałością prętówstalowych.Wzwiązku z tym, żewujęciumikromechanicznym pręty bazaltowe pracują jednokierunkowo w odróżnieniu od izotropowych prętów stalowych, poprzeczna sztywność i wytrzymałość na rozciąganie podlega właściwościom matrycy [1, 2, 3]. Oznacza to, że wytrzymałość i sztywność poprzeczna jest stosunkowo mała w porównaniu ze sztywnością podłużną, co ogranicza stosowanie tradycyjnej metody testu na rozciąganie [4, 5]. Test ten wykonany w konwencjonalny sposób przez uchwyty generuje duże naprężenia ściskające w kierunku poprzecznym, które prowadzą do lokalnej koncentracji naprężeń, a w efekcie do kruszenia materiału, co z kolei skutkuje przedwczesnym zniszczeniem pręta BFRP. Najczęściej BFRP ulega zniszczeniu w uchwycie w wyniku efektu ścinania i kruszenia, który towarzyszy naprężeniom rozciąg[...]

Wzmacnianie stref ścinania belek żelbetowych z lokalnym zastosowaniem włókien stalowych


  Włókna stalowe dodawane do betonu zmieniają charakter jego pracy, z materiału kruchego staje się on ciałem quasi-plastycznym. Oznacza to, że po przekroczeniu naprężeń pierwszej rysy wykazuje dalej swoją nośność, czasami nawet wzrastającą wraz z wielkością odkształcenia [1]. Zastosowanie włókien stalowych wpływa również na obniżenie skurczu, zwiększenie odporności na ścieranie i udarności, obniżeniemodułu sprężystości, podniesienie wartości energii zniszczenia [2]. Pomimo wielu zalet włókna są stosowane przede wszystkimw płytach lub betonie natryskowym[3]. Prowadzone dotychczas badania ograniczają się do określania właściwościmechanicznych betonu z dodatkiem włókien stalowych i optymalizacji składu. Nieliczne badania wykazują jednakmożliwości zastąpienia zbrojenia prętowego zbrojeniem rozproszonym. Badania przeprowadzone przez J. Katzera wykazują korzystny wpływ włókien na obciążenia zmęczeniowe i udarowe [4]. Pogan stwierdził, że dodatek włókien do betonów konstrukcyjnych prowadzi do redukcji stalowego zbrojenia prętami podłużnymi, a także poprzecznego zbrojenia strzemionami [5]. Badania nadmożliwością redukcji zbrojenia na ścinanie przez dodatek włókien stalowych do betonu przeprowadzone zostały w USA przez Dinha i innych [6]. Natomiast w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Białostockiej prowadzono badania w celu określenia wpływu dodatku włókien stalowych na nośność żelbetowych belek na zginanie [7]. Zostały również przeprowadzone badania wpływu włókien bazaltowych (BFRP) na nośność na ścinanie [8]. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu włókien stalowych na nośność ścinania w belkach żelbetowych zbrojonych prętami stalowymi [9]. Badania przeprowadzone na modelach belek miały na celu wyjaśnienie zachowania się takich belek w strefie ścinania oraz określenie ich nośności na ścinanie w celu wykazania możliwości wykorzystania włókien stalowych jako minimum zbrojenia na śc[...]

 Strona 1