Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KrZYSZTof łUKASiK"

BADANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE ZWIĘKSZENIA TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ CIĘGIEN RUROWYCH WYTWARZANYCH ZE STOPÓW ALUMINIUM

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań poznawczych dotyczących kształtowania zakończeń cięgien rurowych. Celem badań była analiza właściwości wyrobu i możliwości zwiększenia ich trwałości, szczególnie zmęczeniowej. Badania obejmowały ocenę mikrostruktury, oraz modelowanie numeryczne procesu wytwarzania według dotychczasowej technologii. Poddano analizie wpływ zmiany wybranych parametrów technologicznych na uzyskanie korzystniejszych cech wyrobu. Wnioski z przeprowadzonych prac posłużą do opracowania nowej technologii kształtowania oraz do wykonania elementów modelowych, które poddane zostaną weryfikującym próbom stanowiskowym. Słowa kluczowe: cięgna rurowe, badania mikrostrukturalne, modelowanie numeryczne INTRODUCTORY RESEARCH IN THE AREA OF INCREASING FATIGUE DURABILITY OF PUSH-PULL RODS MADE OF ALUMINIUM ALLOYS The article presents the results of a cognitive research regarding the shaping of push‐pull rods. The aim of the research was an analysis of the features of the product and the possibilities of increasing its durability, particularly fatigue. The research included an evaluation of microstructure as well as numerical modeling of the production process compatible with Dr hab. inż. Krzysztof Łukasik — Politechnika Lubelska, Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej, Lublin. Rudy Metale R55 2010 nr 6 UKD 519.6:669.715-026.56:539.43: :620.18:669-462.3:621.774-026.56 350 the current technology. The influence of the changes of selected technological parameters on the possibility of obtaining better features of the element has been analyzed. The results of the research carried out will be used to develop a new technology as well as creating example elements that will be subject to verification trials. Keywords: push pull rods, microstructure examination, computer modeling Wprowadzenie W wielu wyrobach technicznych, które projektowane są z myślą o lekkości konstrukcji, stosuje się elementy drążo[...]

Numeryczna analiza obciążenia uzębionego wykroju narzędzia podczas kucia stożkowych kół zębatych


  W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu kucia stożkowego koła zębatego z uwzględnieniem pełnej analizy obciążenia mechanicznego i termicznego uzębionej wkładki matrycowej. Analizę numeryczną procesu przeprowadzono za pomocą metody elementów skończonych (MES), wykorzystując komercyjny pakiet oprogramowania DEFORM-3D w wersji 10.0. Omówiono szczegółowo modele geometryczne zastosowane w obliczeniach MES. Symulacje, w trakcie których wyznaczono rozkłady naprężeń i temperatur w przekroju narzędzia, przeprowadzono w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia. Omówiono wpływ poszczególnych parametrów procesu na trwałość narzędzi. Opisane rezultaty badań numerycznych procesu kucia stożkowego koła zębatego z uwzględnieniem analizy stanu obciążenia narzędzi potwierdzają zasadność podjęcia tematu, mającego na celu podniesienie trwałości matryc. This paper presents the results of numerical analysis of forging process of conical toothed wheels with consideration of complete analysis of mechanical and thermal loading of a toothed die insert. The numerical analysis of the process was made on the basis of finite element method (FEM), using the commercial software DEFORM-3D in 10.0 version. Geometrical models applied in FEM calculations were discussed in details. Simulations, during which stresses and temperatures distributions in tool impression were determined, were made in conditions of three dimensional state of strain. The influence of particular parameters of the process on tools durability was discussed. Presented results of numerical research of forging process of conical toothed wheel with consideration of the analysis of tools loading confirm the rightness of the research works which aim at increasing of dies durability. Słowa kluczowe: koła zębate, MES, uzębiona wkładka narzędziowa Key words: wheels toothed, FEM, toothed die insert 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 921 czyni ten proces mało opłacalnym. W związku z tym [...]

 Strona 1