Wyniki 1-10 spośród 47 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA GAJDA-WYRĘBEK"

Wkrótce nowe rozporządzenie w sprawie substancji dodatkowych

Czytaj za darmo! »

Obowiązujące ustawodawstwo żywnościowe dopuszcza stosowanie do żywności ponad 300 substancji dodatkowych. W związku z rozwojem nauki oraz postępem w dziedzinie technologii koniecznością staje się nieustanne wprowadzanie zmian w przepisach prawnych regulujących stosowanie substancji dodatkowych w żywności. Obecnie zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce prace nad nowymi rozporządzeniami [...]

Nowe przepisy Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych

Czytaj za darmo! »

W marcu 2008 r. zakończyły się dyskusje pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie dodatków do żywności. Wcześniej projekt ww. rozporządzenia był dyskutowany w Radzie Unii Europejskiej z udziałem przedstawicieli krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej oraz Komisji Europejskiej. Po wprowadzeniu poprawek zgłoszonych przez Parlament[...]

Substancje dodatkowe zmiany w ustawodawstwie

Czytaj za darmo! »

Ustawodawstwo w zakresie substancji dodatkowych ulega ciągłym zmianom - od przepisów krajowych dopuszczających ograniczoną liczbę substancji po rozporządzenia unijne. Ujęte w nich będzie znacznie więcej substancji dodatkowych dozwolonych do żywności, ale na podstawie zweryfikowanej oceny bezpieczeństwa substancji dla zdrowia konsumenta. Zmiany przepisów są zawsze pewnym utrudnieniem dla produ[...]

Zmiany przepisów w zakresie substancji dodatkowych i enzymów

Czytaj za darmo! »

W zakresie substancji dodatkowych w Polsce obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23 kwietnia 2004 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu (Dz. U. RP Nr 94, poz. 933 wraz ze zmianami). Jednakże w związku z wejściem w życie Ustawy z dn. 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., Nr 171, poz.[...]

Zmiany krajowych przepisów w zakresie substancji dodatkowych

Czytaj za darmo! »

Ustawodawstwo żywnościowe ulega ciągłym zmianom. Konieczność aktualizacji przepisów, w tym wymagań w zakresie substancji dodatkowych do żywności, wynika z rozwoju nauki (np. nowe dane dotyczące bezpieczeństwa substancji dodatkowych), jak również z postępów w dziedzinie technologii żywności (nowe procesy technologiczne wymagają zastosowania nowych substancji dodatkowych). W Polsce od 2004 r. o[...]

Pakiet rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków polepszających żywność

Czytaj za darmo! »

W lipcu bieżącego roku zakończyły się prace legislacyjne nad tzw. pakietem rozporządzeń unijnych dotyczących środków polepszających żywność. W skład tego pakietu wchodzą projekty czterech rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady: 1) rozporządzenie w sprawie dodatków do żywności, 2) rozporządzenie w sprawie aromatów i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących, przezna[...]

Bezpieczeństwo żywności nowe podejście Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Dążenie do wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego jest obecnie jednym z podstawowych celów prawa żywnościowego. Zasada ta została określona w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 i jest realizacją zaleceń zawartych w tzw. Białej Księdze. Seria kryzysów dotyczących żywności i pasz (m.in. kryzys związany z BSE oraz dioksynami) wykazała słabe strony legislacji Unii Europejskiej. Konieczna stała się poprawa procedur dotyczących bezpieczeństwa żywności. 12 stycznia 2000 r. ukazała się Biała Księga, w której Komisja Europejska jako jeden z priorytetów wskazała wprowadzenie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności. WBiałej Księdze stwierdzono, że dotychczasowe przepisy prawa żywnościowego są rozproszone (tj. oddzielne dla różnych branż przemysłu spożywcze[...]

Substancje dodatkowe, enzymy i aromaty - nowe przepisy krajowe i unijne

Czytaj za darmo! »

W październiku ubiegłego roku ukazały się trzy rozporządzenia Ministra Zdrowia: 1) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1094), 2) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 4 września 2008 r. w sprawie stosowania oraz oznakowania aromatów (Dz. U. Nr 177, poz. 1092), 3) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności (Dz. U. Nr 177, poz. 1093). Rozporządzenia te zastąpiły poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23 kwietnia 2004 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu (Dz. U. RP Nr 94, poz. 933 wraz ze zmianami). Rozporządzenia [...]

Przewodnik po najnowszych przepisach dotyczących substancji dodatkowych, aromatów i enzymów

Czytaj za darmo! »

W październiku ub.r. ukazały się trzy rozporządzenia Ministra Zdrowia: n rozporządzenie z 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (DzU nr 177, poz. 1094), n rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 września 2008 r. w sprawie stosowania oraz oznakowania aromatów (DzU nr 177, poz. 1092), n rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 września 2008 r. w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności (DzU nr 177, poz. 1093). Rozporządzenia te zastąpiły poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 kwietnia 2004 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu (DzU nr 94, poz. 933 wraz ze zmianami). Rozporządzenia w sprawie aromatów i rozpuszczalników ekstrakcyjnych powst[...]

Zmiany dyrektyw w sprawie substancji dodatkowych

Czytaj za darmo! »

Przepisy dotyczące stosowania substancji dodatkowych do żywności na terenie Unii Europejskiej są obecnie zawarte w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady: 94/35/WE w sprawie substancji słodzących, 94/36/WE w sprawie barwników i 95/2/WE w sprawie substancji dodatkowych innych niż barwniki i substancje słodzące. Te trzy dyrektywy (wraz z późniejszymi zmianami) ustanawiają wykaz substancji dodatkowych dozwolonych do żywności i warunków ich stosowania. Ze względu na rozwój naukowy i techniczny, który nastąpił od czasu ustanowienia ww. dyrektyw, konieczne stało się wniesienie poprawek i uzupełnień do ww. dyrektyw. Wgrudniu 2008 r. ukazało się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1333/2008/WE w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. WE L 354 z 31 grudnia 2008 r.). S[...]

 Strona 1  Następna strona »