Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA LISZYŃSKA"

Use of expanded polystyrene waste for production of bitumen-polymer sealing compositions Zastosowanie odpadów polistyrenu spienionego do otrzymywania bitumicznych mas zalewowych DOI:10.15199/62.2016.11.32


  Seventeen of bitumen-polymer sealing compositions were prepd. by addn. of expanded polystyrene waste, a clarified oil, styrene-butadiene-styrene latex and mineral filters (limestone powder, colloidal SiO2). The blends met mostly the std. requirements. Opracowano receptury bitumiczno-polimerowych mas zalewowych z wykorzystaniem odpadów polistyrenu spienionego (EPS). Badania poprzedzono ustaleniem receptur i parametrów sporządzania jednorodnych i stabilnych kompozycji dwuskładnikowych (odpad EPS i olej sklarowany) i trójskładnikowych (mieszanina asfaltów, odpad EPS, olej sklarowany). Wskazany kierunek stanowi jedną z możliwości zagospodarowania odpadów polistyrenu spienionego. Bitumiczne masy zalewowe są stosowane do wypełniania szczelin dylatacyjnych, spoin oraz pęknięć w nawierzchniach betonowych i kostkowych. Stanowią one mieszaninę asfaltów modyfikowanych polimerami, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających (np. poprawiających adhezję)1-3). Od wielu lat prowadzone są badania nad możliwością zastąpienia polimerów pełnowartościowych, stosowanych do modyfikacji bitumów, odpadami tych polimerów4). Występujące w dużych ilościach odpady polistyrenu spienionego (EPS) nie stanowią wprawdzie zagrożenia dla środowiska naturalnego, ale ich składowanie jest uciążliwe, ponieważ ze względu na małą gęstość zajmują one dużą objętość. Główni dostawcy odpadów tego typu to budownictwo i branża opakowań5). Wykorzystanie odpadów EPS do sporządzania mas bitumicznych jest prostym procesem nie wymagającym ich oczyszczania i sortowania, a jedynie rozdrobnienia. Część doświadczalna Materiały Asfalt 160/220[...]

Utylizacja odpadów tworzyw sztucznych w asfaltach naftowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono stan wiedzy na temat wytwarzania i struktury mieszanek polimerowo-asfaltowych ze szczególnym uwzględnieniem mieszanek modyfikowanych odpadami gumowymi oraz odpadami polimerów termoplastycznych. A review, with 51 refs., of processes for manufg. the polymer- bitumen mixts. and their structures. In particular, mixts. modified with rubber and thermoplastics wastes were taken into consideration. Materiałowy recykling odpadów z tworzyw sztucznych1) nie wiąże się wprawdzie z dodatkowym zużyciem energii na degradację polimerów, zawartych w tych tworzywach, ale może być praktycznie stosowany jedynie w przypadku "czystych" odpadów tworzyw termoplastycznych (odpady poprodukcyjne, opakowania po wodzie itp.). W przypadku odpadów mieszanych, zawierających różne typy polimeró[...]

Badania nad otrzymywaniem nowej generacji uniwersalnego i ekologicznego płynu do chłodnic samochodowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono obowiązujące w Polsce wymagania stawiane płynom i koncentratom stosowanym w układach chłodzenia pojazdów samochodowych oraz wyniki badań uniwersalnego, ekologicznego płynu chłodzącego świadczące o tym, że spełnia on wszelkie wymagania stawiane tego rodzaju preparatom. Określono eksploatacyjne właściwości płynu Petrygo i koncentratu Petrygo K. Wykazano, że preparaty te mogą być [...]

Badania nad zastosowaniem odpadów tworzyw sztucznych do modyfikacji asfaltów naftowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono modyfikację asfaltów naftowych przedmieszkami sporządzonymi z odpadów EPS lub miału gumowego z wtórnymi bitumami naftowymi. Uzyskane wyniki badań wskazują na możliwość wykorzystania otrzymanych kompozycji jako lepiszcz do budowy nawierzchni drogowych. Three com. petroleum road or industrial bitumens were modified by addn. of blends of rubber fines or expanded polystyrene waste with com. secondary petroleum bitumens at 250°C for 90-120 min or at 250°C for 360-480 min, resp., to improve bitumen properties (softening temp., ductility, penetration, dispersion stability) and utilize the plastics waste. The best properties showed the mixt. of the soft road bitumen (80%), rubber fine (7%) and clarified catalytic cracking oil or furfurol ext. (13%) and the mixt. of th[...]

Badania nad wykorzystaniem odpadów termoplastów do modyfikacji wtórnych bitumów naftowych

Czytaj za darmo! »

Określono warunki (temperatura, czas mieszania, składy) sporządzania jednorodnych i stabilnych kompozycji dwuskładnikowych, zawierających odpady tworzyw sztucznych i wtórne bitumy naftowe. Oznaczono ich wybrane właściwości fizykochemiczne. Przewiduje się wykorzystanie tych kompozycji do modyfikacji asfaltów naftowych i otrzymywania lepiszcz oraz materiałów izolacyjno-uszczelniających. Polyethylene, polypropylene, polystyrene, polycarbonate and polyethylene terephthalate wastes were compounded (5-70% by mass) with 5 secondary petroleum-derived bitumens at 140-220°C for 60-120 min. The blends were studied for softening point (96-144°C), hardness (1-171 N/mm2), max. tensile stress (4-20 MPa) and elongation at break (10-110%). The highest compatibility was evidenced for polysty[...]

The study on properties of bitumen-wax blends Badania właściwości asfaltów z dodatkiem wosku DOI:10.15199/62.2017.4.3


  Two com. petroleum bitumens were modified by addn. of polyethylene wax (up to 5% by mass) at 150-170°C for 60 min. The addn. resulted in increasing the softening and breaking temps., dynamic viscosity at 60°C and penetration index. The wax addn. did not effect the operational conditions of the paving. Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku wosku Sasobit na właściwości fizykochemiczne i reologiczne asfaltu. Przedstawiono sposób otrzymywania kompozycji asfalt-wosk oraz metodykę badań ich właściwości (temperatura mięknienia i łamliwości asfaltu, penetracja w 15 i 25°C, lepkość dynamiczna w 60, 90, 135 i 150°C, temperatury technologiczne kompozycji). Stwierdzono korzystny wpływ wosku na badane asfalty. Asfalty są bardzo ważnym lepiszczem stosowanym do wytwarzania nawierzchni drogowych. Modyfikacja asfaltów poprawia ich właściwości. Niemodyfikowane asfalty mają mniejszą odporność na pękanie w niskiej temperaturze, mniejszą trwałość zmęczeniową, mniejszą odporność na zniszczenia powierzchniowe pod wpływem działania środków odladzających i większą podatność na powstawanie trwałych odkształceń1-4). Od wielu lat do asfaltów są dodawane różne związki mające na celu polepszenie ich właściwości. Ponieważ stosowanie polimerów do modyfikacji jest kosztowne i wymaga specjalnej aparatury, zaczęto dodawać tańsze substancje, które dają podobny efekt do wielkoczą-steczkowych modyfikatorów5, 6), np. miał gumowy powstały ze zużytych opon samochodowych, siarkę, sole kwasów organicznych, żywice syntetyczne, asfalty naturalne. Każdy z tych dodatków nadaje asfaltowi pewne specyficzne i lepsze właściwości4). Właściwości asfaltu ulegają istotnym zmianom w funkcji temperatury i czasu działania obciążenia. Pożądane jest, by zakres lepkosprężystości lepiszcza był szeroki, aby nie zmieniało ono swego stanu reologicznego w ekstremalnych temperaturach. Celem modyfikacji asfaltów jest poprawa właściwości użytkowych dróg oraz wydłużenie czasu ich eksploa[...]

 Strona 1