Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Malwina Tytła "

Biologiczne oczyszczanie odcieków składowiskowych


  Przegląd biologicznych metod oczyszczania odcieków składowiskowych oraz rozwiązań integrowanych (połączenie oczyszczania biologicznego z fizyko-chemicznym), z naciskiem na doniesienia literaturowe pochodzące z ostatniej dekady.Problem powstających na składowiskach komunalnych odcieków jest bardzo ważny. Choć ich ilość w porównaniu z ilością ścieków komunalnych jest nieduża, to stwarzają one zagrożenie, głównie ze względu na wysokie obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń (szczególnie duże stężenie azotu amonowego od 30 do 3000 mg/dm3), substancjami toksycznymi (m.in. metale ciężkie), a także refrakcyjnymi. Taka charakterystyka ścieków utrudnia ich oczyszczanie, tym bardziej, że skład i wzajemne proporcje składników odcieków, są bardzo różne, nigdy typowe (nie ma "typowych" odcieków składowiskowych), a co gorsza, zmienne w czasie. Z powyższych względów nie można wyodrębnić jednej lub kilku zalecanych metod oczyszczania odcieków składowiskowych, a znalezienie rozwiązania optymalnego w danym przypadku jest wyzwaniem dla technologów. Zastosowane rozwiązanie powinno być w miarę proste, a przede wszystkim elastyczne, stwarzające możliwości zmian i modernizacji w miarę zmieniającego się charakteru odcieków (skład i ilość) lub wymagań oczyszczania. Charakterystyka odcieków składowiskowych W odciekach składowiskowych mogą znajdować się substancje wymywane z odpadów, jak również substancje organiczne i mineralne, które są produktami pośrednimi procesów fermentacji. Skład odcieków jest uzależniony od wielu czynników takich jak: rodzaj i skład odpadów, podatność na rozpuszczanie, ilość przepływającej przez składowisko wody, pora roku, topografia terenu, na którym znajduje się składowisko, warunki meteorologiczne i klimatyczne, a także wiek składowiska i sposób jego eksploatacji, w tym stopnia zagęszczenia odpadów [1,2,3]. W odciekach składowiskowych rozpoznano jak dotychczas ponad 200 zanieczyszczeń organicznych, wśród których można wymienić[...]

Zmiany charakterystyki osadów nadmiernych w procesie dezintegracji ultradźwiękowej


  Badania efektów bezpośrednich dezintegracji ultradźwiękowej osadów nadmiernych i nadmiernych zagęszczonych. Analiza wpływu warunków prowadzenia dezintegracji ultradźwiękowej osadów (częstotliwość, ilość energii dostarczonej, geometria) na wzrost zawartości związków biogennych, podatność osadów na odwadnianie oraz strukturę kłaczków osadu (efekty bezpośrednie).Rozwój nowych technologii oraz związany z nim wzrost efektywności biologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego przyczynia się do zwiększenia ilości powstających osadów nadmiernych [1,2,3]. Osady podlegają procesom przeróbki, których celem jest ustabilizowanie ich właściwości i zmniejszenie objętości. Jednym z procesów najczęściej wykorzystywanym w ciągu przeróbki osadów oczyszczalni ścieków jest fermentacja metanowa [4]. Wobec tego, iż koszty związane z przeróbką i zagospodarowaniem osadów ściekowych stanowią znaczną część całkowitych nakładów związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni (od 20% do 60%), konieczne jest wprowadzanie metod intensyfikujących te procesy [5]. Jedną z metod wspomagających beztlenową stabilizację osadów jest ultradźwiękowa dezintegracja osadów nadmiernych, które ze względu na obecność w nich organizmów odpornych na procesy beztlenowe trudno ulegają fermentacji [6]. Istotą procesu dezintegracji jest rozerwanie błony komórkowej i liza komórek mikroorganizmów, w wyniku czego organiczne składniki stają się potencjalnie dostępne w postaci substratu dla żywych mikroorganizmów, co przyczynia się m.in. do poprawy efektów stabilizacji [4,7,8]. W przypadku ośrodków polidyspersyjnych jakimi są osady ściekowe, do dezintegracji stosuje się częstotliwości nie przekraczające 100 kHz [9]. Dezintegracja w polu ultradźwiękowym uważana jest za metodę korzystną, gdyż nie wymaga dodatkowego wspomagania środkami chemicznymi, ciśnieniem ani temperaturą [10,11]. Ponadto, koszty związane z ilością energii dostarczanej do procesu można kontrolować prowadząc dez[...]

 Strona 1