Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Drewniok"

Adaptacja Systemu TLS do oznaczania zmian skurczowych elementów betonowych


  Skurcz materiałów kompozytowych o matrycy cementowej jest związany z kilkoma procesami, któremogą synergistycznie na siebie oddziaływać. Mechanizm skurczu zaczynu cementowego zachowuje słuszność w przypadku zapraw bądź betonów. Ze względu na to, że ziarna kruszywa wprowadzają więzy, które ograniczają skurcz, można się spodziewać jedynie ilościowych różnic w skurczu badanymna zaczynach, zaprawach czy betonach. Od momentu zmieszania składników zaczynu cementowego następuje skurcz autogeniczny, związany z tym, że objętość składników zaczynu jest mniejsza niż objętość produktów przebiegającej reakcji hydratacji. Skurcz chemiczny przebiega mniej więcej do momentu umownego czasu końca wiązania cementu. Postępująca reakcja hydratacji powoduje zjawisko samoosuszania. Roztwór wypełniający pory kapilarne jest "zużywany" przez trwającą reakcję hydratacji, powodując powstawanie naprężeń rozc[...]

Właściwości reologiczne mieszanek betonu samozagęszczalnego a parcie na deskowanie DOI:10.15199/33.2016.06.34


  Jako beton samozagęszczalny definiuje się beton, którego skład i składniki dobierane są przede wszystkim ze względu na specyficzne właściwości reologicznemieszanki, zapewniające jej zdolność do szczelnegowypełnienia formy, otulenia zbrojenia oraz zagęszczenia się pod ciężarem własnym bez potrzeby zagęszczania mechanicznego [1, 2, 3]. Dążenie do zminimalizowania wpływu człowieka na proces zagęszczania było głównym powodem do opracowania tej technologii. Zalety i korzyści ze stosowania betonu samozagęszczalnego potwierdza wiele zastosowań. Warto jednak pamiętać, żemieszanki samozagęszczalnewywierają duże parcie na deskowania. Zreguły deskowania projektuje się z warunku hydrostatycznego, co wkontekście przeprowadzonych badańmoże prowadzić do ich przewymiarowania. Ponadto wiele zjawisk (tiksotropowe żelowanie, utrata urabialności, efekt samozagęszczenia) prowadzi do redukcji parcia.Do predykcji parcia wywieranego przez mieszankę można wykorzystać właściwości reologiczne, które w pośredni sposób mogą być wyznaczane testami technicznymi przeprowadzanymi w warunkach budowy. Metoda badań Podstawy reologicznego ujęcia problemu urabialności i jej projektowania szczegółowo omówionow[4, 5, 6].Wdużymuproszczeniu, na podstaw[...]

 Strona 1