Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Pichniarczyk"

Możliwości recyklingu pyłów odpadowych powstających w procesie produkcji szkieł

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zagadnienia związane z emisją zanieczyszczeń do atmosfery powstających w procesie topienia szkieł komercyjnych. Omówiono rodzaje emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń i mechanizmy ulatniania się i tworzenia cząstek pyłów. Przedstawiono też uwarunkowania związane z recyklingiem powstających pyłów kominowych w odniesieniu do najbardziej popularnych szkieł komercyjnych, ich specyfiki i szczególnych wymagań co do jakości i właściwości topionej masy szklanej. Słowa kluczowe: emisja zanieczyszczeń, pyły, gazy odlotowe, szkło opakowaniowe, szkło kryształowe, stłuczka szklana, piec szklarski, topienie, klarowanie, filtry kominowe, potencjał redox. Abstract In the paper, there have been described problems connected with atmospheric emission of pollutions from commercial glass melting process. Have been described various types of atmospheric pollutions and mechanisms volatility and form particles of dusts. Also, have been presented restrictions associated with recycling of dusts generated in melting of most popular glasses, specific of dusts and detail requirements for properties and quality of glass melt. Keywords: pollution emission, dusts, flue gases, container glass, lead crystal glass, glass cullet, glass furnace, melting, fining, redox potential. 1. Wstęp Dynamiczny rozwój przemysłu szklarskiego przyczynia się do wytwarzania dużej ilości różnego rodzaju odpadów zawierających substancje niebezpieczne i toksyczne. Wymaga to opracowywania wciąż nowych rozwiązań neutralizacji tych odpadów lub ponownego wykorzystania wartościowych składników w nich zawartych, głównie poprzez stosowanie recyklingu. Sprzymierzeńcem podejmowanych działań są z pewnością restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz stale rosnące koszty składowania odpadów. O ile w przypadku odpadowej stłuczki szklanej opracowany został w pełni funkcjonujący system recyklingu dla poszczególnych branż przemysłu szklarskiego, to rec[...]

Termografia w podczerwieni w budownictwie

Czytaj za darmo! »

Termografia jest metodą polegającą na rejestracji temperatury w każdym punkcie powierzchni, poprzez detekcję promieniowania podczerwonego i zamianie tego promieniowania na obraz widzialny. Nazwą stosowaną potocznie jest termowizja.Badania termowizyjne polegają na pomiarze fal elektromagnetycznych emitowanych przez ciało,którego temperatura jest wyższa od 0K. Badania termowizyjne przeprowadzone są z użyciem specjalnych kamer termowizyjnych. W przemyśle budowlanym badania te są użyteczne w celu kontroli stanu materiałów izolacyjnych oraz w ocenie poprawności ich wykonania. Słowa kluczowe: termogram, kamera termowizyjna, emisyjność, przewodzenie ciepła.Zapoczątkowane przez F.W. Herschla prace nad konstrukcją teleskopów astronomicznych doprowadziły przypadkowo do odkrycia przez niego w roku 1800 promieniowania podczerwonego. Odkrycie to zapoczątkowało wiele prac naukowych i przyczyniło się do rozwoju wielu dziedzin wykorzystujących prawa promieniowania elektromagnetycznego. Jedną z tych dziedzin jest termowizja o wprost nieograniczonym zakresie zastosowań naukowych i praktycznych. Wykorzystanie kamer termowizyjnych w przemyśle hutniczym, wojskowym, w energetyce, budownictwie, medycynie i ratowni[...]

Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych o różnej zawartości części palnych na właściwości cementów popiołowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości cementów z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego V o różnej zawartości węgla. Zbadano wpływ jakości popiołu na właściwości reologiczne cementu, czas wiązania, wytrzymałość, mrozoodporność i kompatybilność cementu z domieszkami. Przeprowadzone badania potwierdziły, że duża zawartość części palnych w popiele negatywnie wpływa na jakość cementu, w tym cechy użytkowe kształtujące właściwości mieszanki betonowej i trwałość betonu.Zawartość części palnych w popiele lotnym krzemionkowym, dodatku pucolanowym do cementu i aktywnym dodatku typu II do betonu, ma jak podkreśla obszerna literatura przedmiotu istotny wpływ na właściwości cementu oraz cechy użytkowe betonu, kształtujące trwałość konstrukcji betonowych. Problem nadmiernej zawartości części palnych w popiołach nabiera znaczenia w świetle nowych zapisów norm określających wymagania dla popiołu lotnego krzemionkowego jako składnika cementu i betonu. Norma PN-EN 450-1 [1] określająca wymagania dotyczące właściwości popiołu lotnego krzemionkowego stosowanego jako dodatek typu II przy produkcji betonu wymienia kategorie A, B i C popiołu, w których zawartość części palnych może wynosić odpowiednio do 5%, 7% i 9%. Taki zapis normy PN-EN 450-1 został wprowadzony do normy cementowej PN-EN 197-1 [2] w poprawce A3 [3]. Do czasu wprowadzenia tej poprawki do produkcji cementu można było stosować popioły zawierające do 5% węgla za dopuszczeniem do 7%. Po wprowadzeniu poprawki A3 formalnie można do produkcji cementu stosować popioły lotne zawierające nawet do 9% węgla. W opinii odbiorców stosowanie do cementów dodatku popiołu o zawartości węgla wyraźnie powyżej 5% może prowadzić do niekorzystnych zmian właściwości użytkowych cementu wpływających na trwałość betonu w konstrukcjach budowlanych. Odpowiednio bardzo duża skala produkcji cementów popiołowych w kraju, realizowana jest wyłącznie przy wykorzystaniu popiołów lotnych krzemi[...]

Otrzymywanie kryształów gipsowych i anhydrytowych o pokroju iglastym


  Znana metoda celowego pozyskiwania włókien gipsowych, opierająca się na zasadzie krystalizacji w roztworze schładzanego kwasu solnego, może zostać zastąpiona metodami lepiej uzasadnionymi technologicznie. Kwasu solny może zostać zastąpiony kwasem siarkowym, tworzącym typowe środowisko przy pozyskiwaniu gipsów chemicznych. Alternatywnie metodę krystalizacji można wymagającymi mniejszych nakładów energetycznych metodami rekrystalizacyjnymi, z udziałem domieszek modyfikujących. Dodatkową zaletą metody rekrystalizacji w roztworze kwasu siarkowego jest możliwość pozyskiwania również iglastych kryształów anhydrytowych. Słowa kluczowe: anhydryt, kwas siarkowy, kystalizacja anhydrytu, kryształy iglaste.Obserwowane ostatnimi laty upowszechnianie się wyrobów gipsowych spowodowane było m. In. przez wprowadzenie na rynek tanich gipsów pochodzenia chemicznego; pewna grupa tych materiałów (desulfogips) jest obecnie pełnowartościowym substytutem gipsu naturalnego. Inne gipsy chemiczne, w tym wytwarzany na znaczną skalę fosfogips, pozostają nieutylizowanym odpadem [1]. Głównym powodem wykluczenia z rynku części gipsów chemicznych jest obecność w ich składzie substancji niepożądanych; najskuteczniejsze technologie usuwania tych czynników zakładają rekrystalizację gipsu, co jest dodatkowym kosztem przy wytwarzaniu spoiw. Warto zauważyć, że połączenie wpływu czynników fizycznych i chemicznych oddziałujących na proces rekrystalizacji może pozwolić na kształtowanie cech mikrostrukturalnych gipsu dwuwodnego, a także umożliwić pozyskiwanie włóknistego anhydrytu, znacznie stabilniejszego termicznie i prawdopodobnie wytrzymalszego mechanicznie. Zaproponowana przez profesora Ostrowskiego [2,3] metoda pozyskiwania włókien gipsowych w roztworach kwasu solnego gdzie przesycenie roztworu i krystalizacja zachodzą dzięki różnicy rozpuszczalności dla różnych temperatur wiąże się z niedogodnościami technologicznymi - wykorzystaniem "obcego" dla gipsu [...]

Szkła z powłokami energooszczędnymi niskoemisyjnymi i niskoemisyjnymi-przeciwsłonecznymi


  Powłoki stanowią cienkie, prawie niewidoczne warstewki metali i/lub związków metali, najczęściej tlenków naniesionych na powierzchnię szkła w celu uzyskania nowych właściwości bez konieczności modyfikacji składu szkła w całej jego objętości. Najczęściej zadaniem powłok jest uzyskanie większej izolacyjności termicznej w zakresie ochrony przed stratami ciepła i/lub przegrzaniem pomieszczeń w budynkach. Szkło może być powlekane "on-line" na gorąco, bezpośrednio w linii jego formowania (tlenki i inne związki metali), lub "off-line", na uformowane wcześniej i odpowiednio oczyszczone tafle szkła. Najczęściej poza linią formowania powleka się szkła z powłokami niskoemisyjnymi, których zasadniczą składową stanowi cienka warstewka odpowiedniego metalu. Najczęściej stosowaną w tym celu metodą jest metoda fizyczna polegająca na magnetronowym rozpylaniu materiału powłoki w warunkach próżniowych. W artykule przedstawiono podstawowe informacje odnośnie otrzymywania, właściwości i zastosowań szkieł z powłokami niskoemisyjnymi, tzw. “low-E" (od low-emissivity glass). Słowa kluczowe: szkło powlekane, powłoki niskoemisyjne, powłoki przeciwsłoneczne.Roczna światowa produkcja szkła płaskiego liczy się w dziesiątkach milionów ton sześciennych (np. z ok. 41 mln ton w roku 2005 do ok. 56,5 w roku 2010) i ciągle rośnie. Przewiduje się, że światowe zapotrzebowanie na szkło płaskie będzie począwszy od 2010 roku rosnąć w tempie ok. 5,3-5,5% na rok, w tym ok. 4,8% będzie dotyczyło szkła przetworzonego. W całości produkcji szkła płaskiego szyby na oszklenia w budownictwie stanowią ok. 70%, pozostałe ilości przypadają na szyby samochodowe - ok. 10% oraz meblarstwo, urządzenia AGD i inne zastosowania wewnętrzne - ok. 20%. Europa, Chiny i Stany Zjednoczone dostarczają ok. 76% produkcji szkła płaskiego, przy czym głównymi producentami są wielkie koncerny światowe tj. Pilkington, Saint Gobain, AGC, Guardian oraz PPG. Spośród wymienionych, pierwsze[...]

Ograniczenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego związane z wykorzystaniem odpadów w przemyśle cementowym

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono ograniczenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego, związane z wykorzystaniem odpadów w przemyśle cementowym. Przeanalizowano problematykę emisji gazów i pyłu w procesach produkcji cementu oraz możliwości utylizacji odpadów z innych gałęzi gospodarki w procesach produkcyjnych cementu. Słowa kluczowe: cement, odpad, emisja, gaz, zanieczyszczenie, utylizacja. Abstract In the paper there are presented limitations of environment pollution related to make use of wastes in cement industry. There were analyzed problem concerning gas and dust emission in cement production process and possibility of wastes recycling from others industries during cement production. Keywords: cement, waste, emission, gas, pollution, recycling. Wstęp Ograniczenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego, tj. emisji gazów i pyłu oraz ilości odpadów z przemysłowych procesów technologicznych jest podstawowym celem strategii zrównoważonego rozwoju. Uzasadnia to skala oddziaływania wymienionych czynników na środowisko i rozwój warunków cywilizacyjnych człowieka. Skala problemu dotyczy rozwoju technologii w powiązaniu z warunkami oddziaływania procesów wytwórczych na środowisko. Przez pojęcie strategii zrównoważonego rozwoju należy rozumieć rozwój gospodarczy z równoczesnym zachowaniem lub nawet rewitalizacją stanu środowiska naturalnego. Korzystna ekologicznie relacja pomiędzy procesami wytwórczymi i stanem środowiska naturalnego musi być związana z ograniczeniem i ścisłą kontrolą emisji składników szkodliwych z procesów produkcji oraz, co należy podkreślić, z wyrobów. Skala emisji składników szkodliwych z procesów produkcji obejmuje "wytwarzanie" odpadów oraz emisję gazów i pyłu do atmosfery oraz ścieków do gleby i wód. Oddziaływanie wyrobów związane jest z emisją składników szkodliwych oraz wynika z cech użytkowych wyrobu kształtujących jego trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Wymienione szkodliwe oddziaływania[...]

Gips w budownictwie


  Szybki rozwój technologii w budownictwie oraz duże możliwości ich stosowania sprawiają, że zapotrzebowanie na surowce gipsowe ciągle utrzymuje się na wysokim poziomie. Spoiwa gipsowe i wyroby z gipsu cieszą się niesłabnącą popularnością wśród wykonawców ze względu na łatwość stosowania, walory estetyczne, dobrą izolacyjność cieplną i dźwiękochłonność, odporność na działanie ognia, pozytywne oddziaływanie zdrowotne (stwarzają przyjazny mikroklimat w pomieszczeniach), szybkość wykonywania prac remontowych i wykończeniowych w budownictwie.Wkrajowym przemyśle materiałów budowlanych gips i anhydryt ma ugruntowaną pozycję, co wynika z zalet i możliwości stosowania, ale także z faktu, że Polska dysponuje dużymi naturalnymi zasobami tych surowców, jak również dostępne są coraz większe ilości gipsu syntetycznego pochodzącego głównie z procesu odsiarczania spalin (tabela 1). Produkcja surowców siarczanowych w 2010 r. kształtowała się na poziomie ok. 3,3 mln t (podobnie jak w 2009 r.). Surowce gipsowe pochodzenia naturalnego Złoża gipsów o znaczeniu gospodarczym (tabela 2) występują na znacznych przestrzeniach (głównie dolina Nidy), bezpośrednio na powierzchni lub pod niewielkim, sięgającym kilkunastu metrów nadkładem. Gipsy tego regionu charakteryzuje stała jakość, zawartość CaSO4 . 2H2O na poziomie 85 - 95%.Wobrębie "Doliny Nidy" eksploatowane są dwa złoża: Borków- -C[...]

Uwarunkowania formalne i technologiczne produkcji cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego


  Dane przedstawione w niniejszym artykule uwzględniają możliwości stosowania do produkcji cementów popiołu lotnego wapiennego z Elektrowni Bełchatów, powstającego w procesie spalania węgla brunatnego. W artykule przedstawiono możliwości stosowania popiołów lotnych wapiennych W do produkcji cementów, jako składnika pucolanowo-hydraulicznego, z uwagi na wymagania stawiane popiołom lotnym wapiennym w aktualnej normie cementowej PN-EN 197-1:2012 "Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". Przedstawiono podstawowe czynniki określające przydatność krajowych popiołów lotnych wapiennych do produkcji cementów powszechnego użytku. Omówiono zasoby i możliwości pozyskiwania popiołu lotnego W, charakterystykę krajowych popiołów lotnych wapiennych, ocenę zgodności dostaw popiołu do cementowni, wytyczne techniczno-technologiczne ich stosowania w procesie produkcji cementów oraz warunki kontroli jakości produkowanych cementów. Słowa kluczowe: cement, popiół lotny wapienny, węgiel brunatny Formal and technological conditions of cements production with calcium fly ash addition Abstract Presented results characterize application possibilities of calcareous fly ash from lignite combustion process in Bełchatów Power Plant in the cement production. In the paper complete application possibilities of calcareous fly ash in the common cement production technology, regarding requirements included in actual PN-EN 197-1:2012 Standard, is presented. Basic factors, which characterize domestic calcareous fly ash usefulness in cement production were given. Resources and characteristics of domestic calcareous fly ash are discussed. Tasks included in the article cover also conformity criteria, technical and technological guidelines of this fly ash type use in the cement production process and quality control conditions of manufactured cements. Keywords: cement, calcareous fly ash, brown coal 1. Wpro[...]

Wpływ zawartości strat prażenia w popiele lotnym krzemionkowym na właściwości cementu i betonu


  W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości cementów z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego V o różnej zawartości strat prażenia. Zbadano wpływ jakości popiołu na właściwości reologiczne cementu, czas wiązania, wytrzymałość, mrozoodporność i kompatybilność cementu z domieszkami. Przeprowadzone badania potwierdziły, że duża zawartość strat prażenia w popiele negatywnie wpływa na jakość cementu, w tym cechy użytkowe kształtujące właściwości mieszanki betonowej i trwałość betonu. Słowa kluczowe: cement, popiół lotny, strata prażenia, części palne.1. Wstęp Zawartość strat prażenia w popiele lotnym krzemionkowym, dodatku pucolanowym do cementu i aktywnym dodatku typu II do betonu, ma jak podkreśla obszerna literatura przedmiotu, istotny wpływ na właściwości cementu oraz cechy użytkowe betonu, kształtujące trwałość konstrukcji betonowych. Problem nadmiernej zawartości strat prażenia w popiołach, w praktyce odpowiadający częścią palnym, nabiera znaczenia w świetle nowych zapisów norm określających wymagania dla popiołu lotnego krzemionkowego jako składnika cementu i betonu. Norma PN-EN 450-1 [1] określająca wymagania dotyczące właściwości popiołu lotnego krzemionkowego stosowanego jako dodatek typu II, przy produkcji betonu wymienia trzy kategorie A, B i C popiołu, w których zawartość strat prażenia może wynosić odpowiednio do 5%, 7% i 9%. Taki zapis normy PN-EN 450-1 został wprowadzony do normy cementowej PN-EN 197-1 [2] w poprawce A3 [3]. Do czasu wprowadzenia tej poprawki, do produkcji cementu można było stosować popioły zawierające do 5% strat prażenia z dopuszczeniem do 7%. Po wprowadzeniu poprawki A3 można do produkcji cementu stosować popioły lotne zawierające nawet do 9% strat prażenia. Formalne możliwości stosowania do produkcji cementów popiołów o wyższej zawartości strat prażenia, co niewątpliwie poszerza bazę pozyskiwania tego materiału, powinny być jednakże uzasadnione pozytywnymi wynikami badań cech[...]

Rozwiązania uzdatniania popiołów lotnych wapiennych pod kątem wykorzystania jako składnika cementu


  W artykule przedstawiono rozwiązania uzdatniania popiołów lotnych wapiennych z uwagi na zastosowanie ich jako składnika pucolanowo-hydraulicznego do produkcji cementu. Analizą objęto popioły lotne wapienne powstające w wyniku spalania węgla brunatnego w Elektrowni Bełchatów. W artykule przedstawiono rozwiązania uzdatniania uwzględniające aktywację chemiczną, poprzez zastosowanie domieszek chemicznych oraz aktywację mechaniczną w wyniku domielenia i frakcjonowania popiołów lotnych wapiennych. W części doświadczalnej artykułu przedstawiono rozwiązania uzdatniania popiołów lotnych wapiennych na drodze separacji frakcji popiołu. Wyniki badań wykazały możliwość bardzo skutecznego uzdatniania popiołów lotnych na drodze separacji z wydzieleniem grubych ziarn i pozyskiwania drobniejszych frakcji o bardzo niskiej zawartości węgla i zdecydowanie lepszych właściwościach hydrauliczno-pucolanowych, w stosunku do popiołów w stanie dostawy. Słowa kluczowe: cement powszechnego użytku, popiół lotny wapienny, uzdatnianie popiołu.1. Wprowadzenie Popiół lotny wapienny ze spalania węgla brunatnego jest zaklasyfikowany jako składnik pucolanowy do produkcji cementów powszechnego użytku wg normy PNEN 197-1 [1]. Pomimo właściwości pucolanowo-hydraulicznych oraz dużych zasobów tego surowca szacowanych na około 5 mln ton rocznie, w chwili obecnej popioły lotne wapienne nie są wykorzystywane w polskim przemyśle cementowym. Przyczynami takiego stanu rzeczy była świadomość dużej zmienności składu chemicznego i fazowego tych popiołów oraz brak kompleksowych badań przydatności popiołów wapiennych jako aktywnego składnika pucolanowego cementu i betonu. W 2009 roku rozpoczęto szeroki program badawczy, w ramach Projektu Strukturalnego PO IG 01.01.02.-24-005/09 "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego". Wyniki prac prowadzonych w ramach tego projektu obalają szereg negatywnych opinii, co do możliwości i warunków w[...]

 Strona 1  Następna strona »