Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Ubysz"

Procesy egzotermiczne w wielkogabarytowych elementach betonowych


  Wwielkogabarytowych elementach żelbetowych rozkład temperatury wynikającej z ciepła hydratacji w fazie wiązania betonu odgrywa istotną rolę w minimalizowaniu negatywnych skutków naprężeń termicznych w betonie. W artykule przedstawiono wybrane metody obniżania temperatury betonu przez dobór jego recepty i monitorowane schładzanie cieczą w rurach stalowych rozmieszczonych w masywie betonowym. Słowa kluczowe: fundamenty wielkogabarytowe, chłodzenie betonu. Abstract. In the reinforced concrete elements with large dimensions the distribution of temperature during the setting and harding of concrete has important role in minimizing the effect of shrinkage self-stresses. The most important factors reducing the temperature during the hydration process, include: choosing the appropriate formula of the concrete mix and the exit of heat to the outside of the structure. Keywords: large-size foundations, cooling of concrete.Istotną sprawą przy projektowaniu receptur mieszanek betonowych, przeznaczonych do wykonania konstrukcji masywnych, jest dobór cementu o niskim cieple hydratacji, a po ułożeniu betonu znajomość rozkładu temperatury w betonowanym elemencie i wynikających z tego rozkładu naprężeń w poszczególnych częściach masywnych. Konstrukcje masywne wymagają nie tylko sterowania szybkością procesu hydratacji przez odpowiedni dobór składników mieszanki betonowej (kruszywo z dużą zawartością frakcji grubych w celu maksymalnego obniżenia zawartości cementu w 1 m3 betonu), ale również zaprojektowania sposobu odprowad[...]

Czynniki wpływające na trwałość kominów żelbetowych


  Coraz częściej w projektowaniu, wznoszeniu i eksploatacji żelbetowych kominów ważnymczynnikiemstaje się zapewnienie ich trwałości. Staje się ona ważnym elementem w opracowaniu budowlanych norm europejskich. W artykule przedstawiono wiele czynników powodujących obniżenie trwałości ścian żelbetowych kominów. Zaproponowano sposoby odtworzenia projektowanej trwałości konstrukcji kominów. Słowa kluczowe: trwałość kominów, czynniki destrukcyjne, betonowe kominy, budowa kominów.Trwałość kominów żelbetowych jest ściśle związana z projektowanym okresem użytkowalności, w którym konstrukcja powinna spełniać swoją funkcję w sposób bezpieczny. Na trwałość konstrukcji komina składają się fazy: projektowa; wykonawstwa oraz użytkowania, w tym także sposób przeprowadzenia wstępnego rozruchu komina.Wzwiązku z tym trwałość pozostaje zmienną losową, użytkownicy nie są zwolnieni od stałej dbałości i troski o konstrukcję komina, a wykonawca od sumiennego jego wykonania. Oddziaływania a trwałość budowli Równanie obszaru niezawodności konstrukcji A ≤ R (rysunek 1) oznacza, że konstrukcja poddana oddziaływaniom (A) pracuje niezawodnie, kiedy oddziaływania nie przekraczają odporności (R) konstrukcji. Jeśli materiały konstrukcyjne zostały właściwie wbudowane, to odporność konstrukcji ściśle związana jest z ich jakością. Materiały te ulegają z czasem starzeniu (korozji), co oznacza pogorszenie się ich właściwości użytkowych i wytrzymałościowych. Kominy poddane [...]

Wzmacnianie zarysowanych kominów żelbetowych użytkowanych w agresywnym środowisku chemicznym DOI:10.15199/33.2015.06.36


  W artykule przedstawiono przyczyny i skutki powstawania rys na całej powierzchni kominów żelbetowych eksploatowanych w agresywnym środowisku chemicznym. Podano sposoby odtworzenia pierwotnego poziomu niezawodności kominów i przedstawiono niektóre rodzaje prac remontowych. Słowa kluczowe: komin, trwałość, wzmocnienie.Poziom bezpiecznego użytkowania kominówobniża sięwraz z czasem ich eksploatacji (fotografia 1). Równanie niezawodnościowe (1) dotyczące SGN i SGU konstrukcji kominów żelbetowych podane w [1] ma postać: Ac [...]

Wpływ zmniejszenia skuteczności izolacji termicznej na obniżenie trwałości kominów żelbetowych DOI:10.15199/33.2016.05.20


  Utrata trwałości kominów żelbetowych pracujących w agresywnym chemicznie środowisku jest spowodowana w dużej mierze postępującą korozją betonu i stali zbrojeniowej. Zarysowania wewnętrznej wykładziny komina oraz zewnętrznej ściany trzonu żelbetowego sprzyjają penetracji kondensatu (skroplin) do warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej, powodując jej zawilgocenie i osiadanie.Wwyniku obniżenia izolacyjności termicznej zwiększa się wykraplanie kondensatu ze spalin kominowych w przestrzeni komina. Słowa kluczowe: komin, żelbet, trwałość.Przy projektowaniu kominów przemysłowych zlokalizowanych w środowisku chemicznie agresywnymzwraca się szczególną uwagą na ich trwałość [1]. Konstrukcja ściany komina składa się z trzech warstw: trzonu żelbetowego, ceramicznej ściany wewnętrznej (np. szamotowej) będącej wewnętrzną wymurówką komina oraz warstwy wełny mineralnej pełniącej rolę izolacji termicznej, umieszczonej pomiędzy tymi dwoma elementami. Odporność izolacji na oddziaływania chemiczne i termiczne w znacznym stopniu decyduje o trwałości komina. Jest to szczególnie istotne w przypadku braku możliwości wyłączenia komina z cyklu technologicznego celem dokonania bieżących remontów. Przyczyny i skutki obniżenia skuteczności izolacji t[...]

Beton jako materiał konstrukcyjny w wysokiej temperaturze


  W budownictwie przemysłowym Technologia pracy oraz możliwość wystąpienia technologicznych stanów awaryjnych w konstrukcjach wsporczych pod piece hutnicze wymagają od projektanta zastosowania materiałów odpornych na podwyższoną temperaturę. W celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów eksploatacyjnych możliwe są dwa rozwiązania: ● zastosowanie materiałów tradycyjnych, które wymagają osłony termoizolacyjnej, chroniącej przed przegrzaniem zasadniczy materiał konstrukcji nośnej; ● zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji z materiałów niepodlegających degradacji pod wpływempodwyższonej temperatury. W pierwszym przypadku stosuje się beton specjalny, którego cechy wytrzymałościowe i użytkowe są mało wrażliwe na krótko- lub długotrwałe oddziaływanie podwyższonej temperatury (oczywiście w ściśle określonym zakresie, np. do 300 °C). W drugim przypadku stosuje się beton zwykły, dobierając odpowiedni jego skład i technologię betonowania w celu ograniczenia negatywnego wpływu skurczu i pełzania betonu na stan naprężeń w konstrukcji. Jednak i tak konieczne jest stosowanie materiałów izolacyjnych, które wydłużają cykl wykonawczy i zwiększają koszty inwestycji. Celem artykułu jest pokazanie problemów konstrukcyjnych i technologicznych, któr[...]

Badania stref przypodporowych żelbetowych belek wspornikowych


  Wżelbetowych belkach ze wspornikami, o przekroju odwróconej litery T, zaobserwowano wpływ obciążenia wsporników bocznych na rozkład naprężeń w strefie przypodporowej. Wyniki badań potwierdzają rozbieżności uzyskane z analizy porównawczej normowych modeli kratownicowych. Brak jest natomiast modelu kratownicowego uwzględniającego wpływ obciążenia bocznych wsporników. Słowa kluczowe: belki wspornikowe, strefa przypodporowa.Belki żelbetowe z podciętymi strefami przypodporowymi są powszechnie stosowane w budownictwie. Ze względu na korzystne walory użytkowe, stosuje się je jako podciągi w stropach kanałowych z płyt strunobetonowych SP i HC. Do wymiarowania tych elementów stosowana jestmetoda kratownicowa, która w przypadku klasycznych przekrojów prostokątnych daje zadowalające efekty, natomiastwprzypadku odwróconych przekrojów teowychmoże być obarczona błędem wynikającym z nietypowej lokalizacji przyłożonego obciążenia na wspornikach bocznych. Przeprowadzono analizę trzech belek o o[...]

Doświadczalne wyznaczanie trwałych i sprężystych deformacji w zginanych belkach z betonów wysokiej wytrzymałości


  W artykule przedstawiono własne badania, których celem jest odpowiedź, jaką część odkształceń i przemieszczeń stanowią deformacje sprężyste w konstrukcjach wykonanych z betonów wysokiej wytrzymałości. Informacje o udziale odkształceń sprężystych pozwalają łatwiej określić zakres deformacji konstrukcji przy obciążeniach cyklicznych orazmogą być pomocne przy obliczaniu ugięć elementów żelbetowych na podstawie rozwiązań otrzymanych dla konstrukcji wykonanej z materiału idealnie sprężystego. Ma to miejsce np. przy wykorzystywaniu zamkniętych rozwiązań dla schematów statycznych konstrukcji wykonanych z materiału idealnie sprężystego, a także przy stosowaniu tablic inżynierskich lubmniej zaawansowanych rozwiązań numerycznych. Słowa kluczowe: belka żelbetowa, przegub plastyczny, ugięcie belki.Wymagania konstrukcyjne i postęp technologiczny sprawiają, że badacze i projektanci coraz częściej stosują materiały o bardzo dużej wytrzymałości [1 ÷ 4]. Pomimo już dość bogatej wiedzy o tych materiałach, pozostają jeszcze obszary, których uzupełnienie pozwoliłoby efektywniej projektować konstrukcje budowlane. Jednym z nich jest umiejętność wyznaczania trwałych deformacji przy cyklicznych i długotrwałych obciążeniach. Projektowanie konstrukcji żelbetowych zakładamożliwość ich pracy w granicznych stanach nośności i użytkowalności. Cechą charakterystyczną obciążanych i odciążanych elementów betonowych jest tylko częściowa odwracalność odkształceń i przemieszczeń. Projektant powinien mieć zatem świadomość, że całkowite o[...]

Odkształcenia sprężyste i trwałe w żelbetowej belce wspornikowej z betonu o wysokiej wytrzymałości DOI:10.15199/33.2015.06.28


  W przypadku zginanej belki żelbetowej najczęściej przyjmowanymdo obliczeńmodelem dla strefy ściskanej betonu jest parabola. Zakłada się również, że cykl obciążenie - odciążenie przebiega po tej samej linii (model nieliniowo-sprężysty). Założenie to nie uwzględnia jednak historii obciążenia elementu żelb[...]

Zastosowanie stali austenitycznej w słupach kompozytowych DOI:10.15199/33.2016.05.47


  W artykule omówiono możliwości zastosowania stali austenitycznej H20N12S2/1.4828 w słupach CFST oraz CFDST. Przedstawiono zagadnienie ochrony ogniowej stali oraz przegląd badań literaturowych dotyczących odporności ogniowej słupów CFST oraz CFDST. Badania własne obejmowały mikrostrukturę, twardość oraz statyczną próbę rozciągania próbek pobranych wzdłuż oraz w poprzek osi walcowania. Doświadczenia wykonane na słupach z wykorzystaniem stali żaroodpornej potwierdziły zasadność jej stosowania jako elementów nośnych. Słowa kluczowe: słupy kompozytowe, stal austenityczna, odporność ogniowa.Słupy typu CFST i CFDST (rysunek 1) składają się z rury stalowej wypełnionej betonem bądź dwóch rur stalowych, między które wprowadza się beton. Słupy przedstawione na rysunku 1mają przekrój okrągły, natomiast stosowane są również rury o innym przekroju, np. kwadratowym. Brak betonowej otuliny jest ważnym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie użytkowania słupów CFST i CFDST. Zewnętrzne, stalowe elementy konstrukcji są narażone na bezpośrednie oddziaływanie zarówno czynników korozyjnych, jak i na obciążenia termiczne podczas pożaru. W celu ochrony stali przed oddziaływaniem wysokiej temperatury powszechnie stosuje się: powłoki ogniochronne, farby pęczniejące, płytowe powłoki ogniochronne na bazie wełny mineralnej czy płyty gipsowo-kartonowe. Rozwiązaniemalternatywnymmoże [...]

Naprężenia w strefie przypodporowej belki żelbetowej o zredukowanej wysokości przekroju na jej końcach DOI:10.15199/33.2016.09.15


  Częstymrozwiązaniemprojektowymw ramowych układach konstrukcyjnych jest takie połączenie belki ze słupem, że na długości oparcia belkama zredukowanąwysokość. Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie korzystnego efektu architektonicznego, ale jednocześnie pojawiają się pytania dotyczące nośności strefy przypodporowej belki na siłę poprzeczną oraz przebiegu naprężeń wmiejscu skokowej zmiany jej sztywności.Wartykule pokazano wybrane wyniki badań pozwalające na weryfikację metod obliczeniowych metodą elementów skończonych. Słowa kluczowe: strefa przypodporowa, belka żelbetowa.Do badań przyjęto typową belkę o długości 6,6 m i przekroju odwrotnie teowym, wysokości 50 cm, zredukowaną przy podporach do 34 cm (rysunek 1). Obciążenie cyklicznie wzrastające do zniszczenia belki przykładano symetrycznie od początku wsporników krawędziowych belki na odcinku 2 m. Stanowisko badawcze przedstawiono na rysunku 2. Badano dwa typy belek różniące się sposobem zazbrojenia strefy przypodporowej (seriaAi [...]

 Strona 1  Następna strona »