Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Lochyński"

Ocena korozyjnego zachowania się stali 304 w środowisku betonu skarbonatyzowanego i skażonego jonami chlorkowymi

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań potencjodynamicznych stali nierdzewnej typu 304 w środowiskach modelujących ciecz porową betonu skarbonatyzowanego oraz zawierającego jony chlorkowe. W wyniku przeprowadzonych badań oszacowano wpływ stężenia jonów chlorkowych na szybkość korozji stali 304 oraz potencjał tworzenia wżerów. Słowa kluczowe: stal 304, szybkość korozji, jony chlorkowe Estimation of corrosion rate for steel 304 in modeling water pore solutions of carbonated concrete and with Cl- ions Results of corrosion rate for steel 304 in solutions modeling water pore solutions of carbonated concrete and with Cl- inos were presented. Pitting potential vesus Cl- inons concentration for steel 304 in investigation solutions was estimated. Keywords: steel 304, corrosion rate, chloride inos ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1.Wstęp Tradycyjnym materiałem stosowanym w budownictwie jako zbrojenie w konstrukcjach żelbetowych jest stal węglowa. Jednakże z uwagi na rosnące zanieczyszczenie środowiska substancjami agresywnymi ,następuje destrukcja betonu, a w konsekwencji korozja zbrojenia. Na skutek korozji otuliny betonowej następuje rozszczelnienie i wzrost porowatości, które powodują ułatwienie wnikania do powierzchni zbrojenia substancji agresywnych. Substancje te, a szczególnie jony chlorkowe, powodują przerwanie warstewki pasywnej na powierzchni stali i inicjują korozję wżerową. W tym celu prowadzone są badania umożliwiające przedłużenie czasu trwałości konstrukcji żelbetowych. W ostatnich latach rozpoczęto badania nad zastosowaniem jako zbrojenia stali typu 304 [1, 2]. Stal 304 znalazła szerokie zastosowanie nie tylko w budownictwie i architekturze, ale również w przemyśle chemicznym, spożywczym do produkcji maszyn i wyrobów domowego użytku. Jest również odporna na korozję w środowisku atmosferycznym, wody naturalnej, roztwor[...]

Wpływ sposobu przygotowania powierzchni stali 304 na podatność korozyjną w środowisku betonu skarbonatyzowanego i skażonego jonami chlorkowymi


  W pracy przedstawiono wyniki badań potencjodynamicznych wpływu sposobu przygotowania powierzchni stali nierdzewnej typu 304 w środowiskach modelujących ciecz porową betonu skarbonatyzowanego oraz zawierającego jony chlorkowe na szybkość korozji W wyniku przeprowadzonych badań oszacowano wpływy stężenia jonów chlorkowych oraz sposobu przygotowania powierzchni na szybkość korozji stali 304 oraz na potencjał tworzenia wżerów. Słowa kluczowe: stal 304, szybkość korozji, jony chlorkowe, elektropolerowanie Infl uence of preparing methods of steel surface of corrosion rate for steel 304 in modeling water pore solutions of carbonated concrete and with Cl- ions Results of corrosion rate for steel 304 in solutions modeling water pore solutions of carbonated concrete and with Cl- ions and preparing methods of steel surface were presented. Pitting potential versus Cl- ions concentration and infl uence of preparing methods of steel surface for steel 304 in investigation solutions was estimated. Keywords: steel 304, corrosion rate, chloride inos, electroplating ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1.Wstęp Z uwagi na rosnące zanieczyszczenie środowiska substancjami agresywnymi, następuje destrukcja betonu, a w konsekwencji korozja zbrojenia. Na skutek korozji otuliny betonowej następuje jej rozszczelnienie i wzrost porowatości, które ułatwiają penetrację do powierzchni zbrojenia substancji agresywnych. Substancje te, a szczególnie jony chlorkowe, powodują przerwanie warstewki pasywnej na powierzchni zbrojenia i inicjują korozję wżerową. Wobec powyższego w tym celu prowadzone są badania, które mają na celu przedłużenie czasu trwałości konstrukcji żelbetowych. W celu przedłużenia czasu użytkowania konstrukcji żelbetowych wykorzystuje się szereg metod zapobiegania ich destrukcji zwłaszcza w środowiskach wysoko agresywnych poprzez stosowanie powło[...]

Electropolishing of a stainless steel. Elektropolerowanie stali chromowo-niklowej


  316L stainless steel was electropolished in 3 electrolytes consisting of H2SO4, H3PO4 and org. additives (Et3N, OHCH2CH2OH, (COOH)2, PhNHAc, glycerol) at 55°C and anodic current d. 20 A/dm2. In the Et3N-contg. bath, the roughness Ra was 0.063-0.065 [mikro]m and in the OHCH2CH2OH, (COOH)2 and PhNHAc-contg. bath, 0.091-0.096 [mikro]m. The bath consisting H3PO4 and glycerol (50% by vol.) was efficient only at above 90°C (Ra 0.070 [mikro]m). Badania dotyczyły procesu polerowania elektrolitycznego stali chromowo-niklowej typu 316L (X2CrNiMo17-12-2, 1.4404). Wykazano, że w trakcie elektropolerowania zarówno kąpiele składające się z kwasu siarkowego(VI), ortofosforowego(V) i dodatków organicznych, takich jak trietanoloamina oraz glikol, kwas szczawiowy i acetanilid odznaczają się podobną asymptotyczną charakterystyką obniżenia chropowatości powierzchni w funkcji jednostkowego ładunku elektrycznego, który przepłynął przez układ. W ramach prowadzonych badań dla tych dwóch kąpieli zastosowano temp. 55+-2°C i anodową gęstość prądu 20 A/dm2. W przypadku kąpieli zawierającej trietanoloaminę uzyskano parametr Ra w zakresie 0,063-0,065 [mikro]m, natomiast dla kąpieli zawierającej glikol, kwas szczawiowy i acetanilid 0,091-0,096 [mikro]m. Zbadano również kąpiel do elektropolerowania stali 316L składającą się z kwasu ortofosforowego(V) oraz gliceryny (50% obj.). W kąpieli tej uzyskanie Ra = 0,070[mikro]m po procesie elektropolerowania możliwe było dopiero po zwiększeniu temp. procesu do 90+-2°C. Wyniki badań wykazały, że do zastosowania w przemyśle zalecane jest stosowanie kąpieli pierwszej i drugiej. Austenityczne stale chromowo-niklowe znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle ciężkim, spożywczym oraz w branży medycznej. Stale chromowo-niklowe wyróżniają się dobrą odpornością korozyjną, właściwościami wytrzymałościowymi, ciągliwością, plastycznością, [...]

Studium zagrożeń i zdolności operacyjnych (HAZOP) dla instalacji zgniatania worków typu big-bag ze zbrylonym nawozem DOI:10.15199/62.2017.10.2


  HAZOP to metoda analizowania i identyfikowania potencjalnych niebezpieczeństw, awarii i zagrożeń, które powstają w wyniku odchyleń od normowanych warunków procesu produkcyjnego. Jej powstanie datuje się na lata 60. i 70. XX w. Wówczas brytyjska korporacja ICI, będąca jednym z największych na świecie producentów w branży chemicznej, poszukiwała rozwiązań ograniczających powstawanie awarii. Powołany wewnątrz korporacji zespół specjalistów miał za zadanie znalezienie wszystkich niedociągnięć projektowych związanych z bezpieczeństwem oraz efektywnym wykorzystaniem nakładów finansowych, dotyczących budowanej wtedy instalacji do pozyskiwania fenolu i acetonu. W wyniku wykonanej przez ten zespół pracy powstała pierwsza forma metody powszechnie dziś nazywanej HAZOP1). Na podstawie szczegółowej i systematycznej analizy każdego rodzaju zagrożeń dokonuje się podziału opisywanego układu na części, a następnie poddaje analizie każdy z podzespołów w celu poszukiwania zagrożeń za pomocą słów kluczowych, generując hipotetyczną sytuację2). Słowa kluczowe, zwane odchyleniami, są tworzone za pomocą parametrów procesu lub intencji oraz słów przewodnich, sugerując rodzaj odchylenia od założonych parametrów lub intencji: odchylenie = parametr + słowo przewodnie3). Typowy zestaw odchyleń to: brak poziomu, podwyższona temperatura, obniżone ciśnienie, skład inny niż dopuszczalny lub odwrotny przepływ. Metodę HAZOP stosuje się zarówno dla instalacji pracujących, jak i modernizowanych oraz na etapie ich projektowania. Na podstawie schematu technologicznego, instrukcji ruchowych oraz innych powiązanych danych instalację dzieli się na osobne węzły, które są szczegółowo analizowane. Znajduje się możliwe do wystąpienia odchylenia od zakładanych parametrów procesu. Następnie dokonuje się oceny tych odchyleń pod kątem negatywnego wpływu na skuteczne, wydajne i bezpieczne funkcjonowanie procesu. Giardina i Morale4) na przykładzie instalacji wykorzystywanej w reg[...]

Korozja sitopiaskownika wykonanego ze stali chromowo-niklowej DOI:10.15199/40.2019.7.2

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp W obiektach i urządzeniach wchodzących w skład systemów wodociągowo-kanalizacyjnych od dawna obserwuje się korozję betonu i elementów wykonanych ze stali, co skutkuje zmianami 1. Introduction Corrosion of concrete and steel devices installed in water supply and sewage system facilities and equipment has always been an issue. The corrosion results in changes to the quality of supplied Acijakości doprowadzanej wody [6, 12] czy awaryjnością urządzeń kanalizacyjnych [13]. Dla ograniczenia strat materialnych w ostatnich dwóch dekadach do wykonania urządzeń instalowanych na stacjach uzdatniania wody, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków narażonych na korozję stosuje się stale austenityczne. Wykorzystanie stali austenitycznych w systemach kanalizacyjnych w większości przypadków stanowi wystarczające zabezpieczenie, jednak dobranie odpowiedniego stopu do agresywności środowiska nie zawsze jest uwzględniane przez konstruktorów. Wysoka cena stali, posiadających w swoim składzie dodatek niklu i molibdenu, wpływa bardzo często na wybór stali o zawartości chromu ok. 18% mas., a niklu 8-9% mas. Stale te nie w każdych warunkach odznaczają się wystarczającą odpornością na korozję. Na przykład podczas eksploatacji instalacji wód geotermalnych przez Geotermię Podhalańską S.A. zauważono, że przy zawartości siarkowodoru poniżej 4 ppm, jego obecność determinowała skład chemiczny i strukturę produktów korozji [4]. Wewnętrzne ściany rur instalacji pokryte były produktami FeCO3 i FeS1-x, które nie stanowiły warstwy ochronnej, ponieważ były łatwo usuwalne przy dużych przepływach wody termalnej. Niezdysocjowane cząsteczki siarkowodoru rozpuszczone w wodzie brały udział w autokatalitycznej reakcji katodowej. Działając jako depolaryzator katodowy, stymulowały proces korozji stali [4]. Adsorpcja siarkowodoru na powierzchni metali była tak silna, że doszło do szybkiego pokrycia powierzchni czarną warstwą siarczków, nawet przy przepływie wody[...]

Wpływ eksploatacji kąpieli fosforanowo-siarczanowej na skuteczność procesu elektropolerowania stali 304


  Badania dotyczyły procesu elektropolerowania stali chromowo-niklowej typu 304 (X5Cr- Ni18-10, 1.4301, 0H18N9). Wykazano, że w trakcie elektropolerowania zarówno kąpiel przemysłowa, jak również kąpiel przygotowana z odczynników o dużej czystości i pracująca w warunkach laboratoryjnych, wzbogacają się w jony żelaza, chromu i niklu w tych samych proporcjach Fe:Cr:Ni = (70-75):(17-21):(3-8). W ramach prowadzonych badań monitorowano zanieczyszczenie jonami żelaza trzech kąpieli aktualnie eksploatowanych przemysłowo przez 120 dni. Wyniki badań chropowatości powierzchni stali 304 po elektropolerowaniu wykazały, że nawet po pięcioletniej pracy kąpiele do elektropolerowania przy prawidłowo prowadzonej regeneracji zachowują dużą efektywność. Industrial and model bathes for long-term electropolishing 304 steel were studied for Fe, Cr and Ni contents for 120 days of operation at 11 Ah/L. The proportional contents of Fe:Cr:Ni ions in the both baths were similar. The decrease in the steel surface roughness was neglegible. Pierwsze prace dotyczące elektropolerowania metali i stopów przeprowadzono w pierwszej połowie XX w. Obecnie na największą skalę proces elektropolerowania prowadzi się dla stali chromowoniklowych, a w mniejszym stopniu dla aluminium, miedzi i tytanu1). Do zalet elektrochemicznego polerowania należy wygładzenie i wybłyszczenie powierzchni, poprawa właściwości antykorozyjnych, zwiększenie skuteczności mycia i łatwości utrzymania czystości przedmiotów oraz usunięcie mikronaprężeń spowodowanych poprzedzającą obróbką. Przewaga obróbki elektrochemicznej nad mechaniczną wynika z możliwości równomiernego polerowania wyrobów nawet o mocno skomplikowanych kształtach, np. zbiorniki na mleko, filtry do wody, reaktory farmaceutyczne, kadzie czy wymienniki ciepła2). Przemysł farmaceutyczny i przemysł spożywczy stawiają przed procesem elektropolerowania bardzo wysokie wymagania, szc[...]

Pitting corrosion of pickled and electropolished Cr-Ni stainless steel Odporność na korozję wżerową trawionej i elektropolerowanej stali chromowo-niklowej DOI:10.12916/przemchem.2014.762


  Cr-Ni stainless steel was examd. before and after pickling and electropolishing for corrosion resistance in 0.5 M NaCl soln. by detn. of open circuit potentials and potentiodynamic polarization curves. The steel was pickled in HF and HNO3-contg. bath and electropolished in a H2SO4, H3PO4 and N(CH2CH2OH)3-contg. soln. also under industrial process conditions. The steel pretreatment both under lab. and industrial conditions resulted in an increase in its resistance against the pitting corrosion. The pitting potential increased form 0.3 V for original steel to 0.4 V for pickled steel and up to 0.5 V for electropolished one (versus satd. calomel electrode) Badania dotyczyły oceny wpływu obróbki powierzchniowej stali typu 304 (X5CrNi18-10, 1.4301) na zmianę odporności tej stali na korozję wżerową w środowisku zawierającym 0,5 M NaCl. Przed badaniami korozyjnymi część próbek ze stali 304 była trawiona oraz elektropolerowana w warunkach laboratoryjnych w kąpielach na bazie czystych odczynników chemicznych. Pozostałe próbki były poddane procesom trawienia i elektroplerowania w skali technicznej w aktualnie eksploatowanych kąpielach przemysłowych. Kąpiel trawiąca zawierała kwas fluorowodorowy(I) oraz kwas azotowy(V), a kąpiel do elektropolerowania kwas fosforowy(V), kwas siarkowy(VI) oraz trietanoloaminę. Głównymi składnikami kąpieli przemysłowych były te same kwasy nieorganiczne. Wykazano, że w wyniku elektropolerowania stali 304 następuje znacząca poprawa [...]

Chemical treatment of Ti-6Al-7Nb elements produced by powder-bed selective laser melting Chemiczna obróbka powierzchni elementów wytwarzanych metodą selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków ze stopu Ti-6Al-7Nb DOI:10.12916/przemchem.2014.1477


  Monolithic and spatial samples of Ti-6Al-7Nb alloy were prepd. by powder-bed selective laser melting and treated in HF and HF+HNO3 baths to improve surface quality and remove loose powder particles trapped in the porous structure of the samples. The HF+HNO3-contg. bath was more efficient (better surface quality, shorter treatment time) than the HF - contg. one. Przeprowadzono badania procesu chemicznej obróbki powierzchni elementów wykonanych ze stopu tytanu Ti-6Al-7Nb. Próbki do badań wykonano z wykorzystaniem technologii selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków (SLM). W celu poprawy jakości powierzchni elementów oraz usunięcia niezwiązanych ziaren proszku pozostających na powierzchni próbek wytwarzanych technologiami przyrostowymi, wykonano obróbkę chemiczną w dwóch rodzajach kąpieli. Do przygotowania pierwszej kąpieli wykorzystano 50-proc. kwas fluorowodorowy (1% obj.) i wodę destylowaną, natomiast do drugiej kąpieli 50-proc. kwas fluorowodorowy (1% obj.), 50-proc. kwas azotowy( V) (20% obj.) oraz wodę destylowaną. Ustalono, że dobór kąpieli ma znaczący wpływ na jakość uzyskanej powierzchni, m.in. na zmniejszenie ilości niezwiązanych ziaren proszku oraz wygładzenie powierzchni obrabianych detali. W porównaniu z kąpielą bazującą tylko na kwasie fluorowodorowym, kąpiel zawierająca kwas fluorowodorowy i kwas azotowy(V) dwukrotnie przyspiesza proces obróbki chemicznej. Dodatkowo pozwala na lepsze wygładzenie i dokładniejsze usunięcie ziaren proszku pozostałych na powierzchni wytworzonych elementów po procesie SLM. Właściwości tytanu i jego stopów odróżniają go od innych, konwencjonalnych konstrukcyjnych stopów stali i aluminium. Metal ten, oprócz aluminium i magnezu jest trzecim i równocześnie najcięższym (o gęstości 4,51 kg/cm3) metalem lekkim. Jego stopy są coraz częściej stosowane w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, kosmonautyce, sporcie wyczynowym, przemyśle jubilerskim oraz inżynierii biomedycznej1). Ze s[...]

Electrochemical oxidation of organic compounds on boron-doped diamond electrodes Wykorzystanie elektrod diamentowych domieszkowanych borem (BDD) do elektrochemicznego utlenienia związków organicznych DOI:10.15199/62.2015.12.38


  The com. and innovative B-doped diamond electrodes, based on Nb and SiC-graphite substrates, resp., were used sep. as anodes in lab. equipment for studying the degrdn. of dissolved org. C (DOC) contained in solns. of KH phthalate. The initial DOC concn. (DOC0) was 10-1000 mg/L. The degrdn. kinetics was of pseudo-first order. The DOC/DOC0 ratio was independent form DOC0. In addn., the electrochem. oxidn. of KH phthalate soln. at DOC0 100 mg/L and current 0.5 A was performed on B-doped diamond electrodes (grain size 0.12-2.16 micrometers). The replacement of Nb substrate with SiC-graphite one did not result in any decrease in the electrode efficiency. Wykazano, że istnieje możliwość zastąpienia drogiego materiału podłoża elektrod jakim jest niob (Nb), podłożem węglik krzemu-grafit (SiC-C). Naniesienie domieszkowanej borem warstwy diamentowej (BDD) na nowy materiał umożliwia zachowanie skuteczności anodowego utleniania związków organicznych. Kinetyka reakcji przebiega z zachowaniem pseudo- -pierwszego rzędu. W zakresie 10-1000 mg/L, zależność DOC/DOC0 jest niezależna od wartości początkowego stężenia węgla organicznego (DOC0). Struktura związku organicznego wpływa na szybkość reakcji. Reakcja całkowitej mineralizacji pirydyny trwała 30-40% dłużej niż kwasu mrówkowego. Zgodnie z prawem Faradaya zwiększenie natężenia prądu przyspiesza mineralizację. Badania wykazały, że kinetyka reakcji anodowego utleniania roztworu modelowego zawierającego wodoroftalan potasu (DOC0 = 100 mg/L) zależy od morfologii powierzchni warstwy BDD. Wskazane jest, aby stosowane do celów mineralizacji elektrody charakteryzowały się powierzchnią o możliwie dużej wielkości ziaren (> 1,2 μm). Metody elektrochemiczne z zastosowaniem elektrod BDD umożliwiają usuwanie materii organicznej z wód i ścieków oraz utlenianie związków organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem utylizacji związków toksycznych i kancerogennych (fenoli i amin aromatycznych). [...]

 Strona 1