Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Kryk"

Ocena skuteczności zakłóceń odzewowych w sieciach mobilnych DOI:10.15199/48.2015.03.17

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy tematyki związanej z efektywnością zakłóceń celowych i odpornością na nie sieci radiowych. W pracy przedstawiono problematykę zakłócania łączności oraz stanowisko laboratoryjne umożliwiające badania skuteczności zakłóceń odzewowych. Na przykładzie systemu radiostacji osobistych, zaprezentowano sposób automatyzacji, metodykę oraz rezultaty badań. W podsumowaniu wskazano kierunki dalszych prac i możliwości rozbudowy prezentowanego stanowiska. Abstract. This article concerns the issues related to efficiency of intentional jamming, of wireless networks, and their immunity against them. The work presents, the issue of communication jamming and laboratory test bed for response jamming effectiveness evaluation. The automation, methodology and example test results for personal radios are shown. In summary, directions for further work and possibilities of test bed development, are indicated. (Evaluation of response jamming effectiveness in mobile networks). Słowa kluczowe: radiokomunikacja, walka elektroniczna, zakłócanie odzewowe, emulator kanału radiowego. Keywords: radiocommunication, electronic warfare, response jamming, radio channel emulator. Wstęp W przypadku działań militarnych, istotnym zagadnieniem jest zapewnienie stabilnego i wiarygodnego łącza, które umożliwia utrzymanie komunikacji pomiędzy poszczególnymi węzłami. Wraz z rozwojem systemów radiokomunikacyjnych następuje także unowocześnianie i modyfikowanie metod mających na celu kontrolę łączności radiowej przeciwnika. Jednym z aspektów tej kontroli jest zakłócanie transmisji, które może zostać wykorzystane do ochrony przed improwizowanymi ładunkami wybuchowymi IED (ang. Improvised Explosive Device), wyzwalanymi drogą radiową. Idea zakłócania łączności polega na dostarczeniu odpowiedniej energii do odbiornika we właściwym czasie i miejscu. Współczynnik wymagany do efektywnego zakłócania oznaczany jako J/S (ang. Jamming to Signal ratio) określa stosunek mocy sy[...]

KALIBRACJA MODELU PREDYKCJI PROPAGACJI NA PODSTAWIE BADAŃ EMPIRYCZNYCH DLA PRZYKŁADOWEGO SCENARIUSZA POMIAROWEGO DOI:10.15199/59.2019.6.48


  1. WPROWADZENIE Modele propagacyjne można podzielić na mało-, średnio- i wielkoskalowe. Modele małoskalowe (small-scale models), zwane także modelami kanałów, opisują zjawiska zachodzące w sygnale w małej skali, czyli przede wszystkim zjawiska zaników (fading). Modele średnio- (medium-scale models) i wielkoskalowe (large-scale models) opisują odpowiednio zjawiska przesłaniania (shadowing) oraz tłumienie ścieżki propagacyjnej (path loss) [1][2][3]. Przykładowy rozdział zjawisk propagacyjnych uwzględnianych w trzech omawianych typach modeli przedstawiono na rysunku 1. Poszczególne typy modeli propagacyjnych znajdują różne zastosowania. W przypadku modeli wielkoskalowych, wykorzystuje się je między innymi do oceny zasięgowej systemów radiowych w różnych typach środowisk. Modele tłumienia można generalnie zaliczyć do jednej z dwóch grup, tj. modeli statystycznych oraz deterministycznych. Modele statystyczne ilustrujące średnią sytuację tłumienia ścieżki w analizowanym środowisku propagacyjnym. W przypadku modeli deterministycznych, można wyznaczyć tłumienie dla określonych punktów przestrzeni uwzględniając przy tym ukształtowanie terenu, występujące zabudowania lub roślinność. Podczas, gdy modele statystyczne pozwolą na określenie zgrubnego zasięgu radiowego analizowanego systemu, o tyle modele deterministyczne pozwalają estymować ten zasięg w zależności od kierunku propagacji. Zostało to schematycznie zilustrowane na rysunku 2 dla hipotetycznego nadajnika (na podstawie [4]). Rys. 1. Rozdział zjawisk propagacyjnych na wielko-, średnio- i małoskalowe Rys. 2. Przykładowe zasięgi hipotetycznego nadajnika (Tx) wyznaczone za pomocą statystycznego i deterministycznego modelu tłumienia [...]

 Strona 1