Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof SROKA"

Restytucja zdolności wytwórczych elektrowni cieplnych w zachodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w trakcie awarii katastrofalnej

Czytaj za darmo! »

W planach obrony i odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego zakłada się, że podstawowym elementem planu odbudowy będzie restytucja bloków elektrowni cieplnych. W wyniku awarii katastrofalnej bloki elektrowni cieplnych przechodzą do pracy na potrzeby własne albo zostają awaryjnie odstawione. W drugim przypadku istnieje konieczność ich uruchomienia ze źródła samostartującego. W artykule przedstawiono aktualny stan w zakresie restytucji zdolności wytwórczych Elektrowni Turów i Elektrowni Dolna Odra. Abstract. In the defense and restitution plans of the Polish Power System it is assumed that the basic element of a recovery plan will be restitution of thermal power plant units. As a result of the disastrous failure (blackout), the thermal power plant units proceed to work on their own or are laid up emergency. In the second case there is a need to run thermal power plant units from the blackstart source. This article presents the current status in terms of Elektrownia Turów and Elektrownia Dolna Odra production capacity restitution. (Restitution of thermal power plant units production capacity in wester part of Polish Power System under the disastrous failure). Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, awaria katastrofalna, restytucja elektrowni cieplnych, tory rozruchowe. Keywords: electric power system, blackout, restitution of thermal power plant, start-up paths Wstęp W planach obrony i odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) zakłada się, że podstawowym działaniem, po awarii katastrofalnej (typu black’out), będzie restytucja bloków elektrowni cieplnych i elektrociepłowni. Wynika to z faktu, że w KSE ponad 91 % mocy generowanej zainstalowanej jest w tego typu źródłach. Stan tych źródeł po awarii katastrofalnej będzie warunkował procedury dalszych działań związanych z odbudową KSE. W wyniku awarii katastrofalnej cieplne zespoły wytwórcze mogą znaleźć się w jednym z trzech stanów:  praca od jednego d[...]

Elektrownia wodna Dychów jako źródło rozruchowe do odbudowy zdolności wytwórczych elektrowni cieplnych DOI:10.15199/48.2016.10.45

Czytaj za darmo! »

W planach obrony i odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego zakłada się, że podstawowym elementem planu odbudowy będzie restytucja bloków elektrowni cieplnych. W wyniku awarii katastrofalnej bloki elektrowni cieplnych powinny przejść do pracy na potrzeby własne albo zostają odstawione awaryjnie. W drugim przypadku istnieje konieczność ich uruchomienia ze zdalnego źródła samostartującego. W artykule przedstawiono aktualny stan w zakresie restytucji zdolności wytwórczych Elektrowni Turów i Elektrowni Dolna Odra ze źródła samostartującego - elektrowni wodnej Dychów. Abstract. In the defense and restitution plans of the Polish Power System it is assumed that the basic element of a recovery plan will be restitution of thermal power plant units. As a result of the disastrous failure (blackout), the thermal power plant units should proceed to work on their own or are laid up in emergency. In the second case there is a need to run thermal power plant units from the blackstart source. This article presents the current status in terms of Elektrownia Turów and Elektrownia Dolna Odra production capacity restitution from blackstart source - hydroelectric power plant Dychow. ( Hydroelectric power plant Dychow as blackstart source to restoration of production capacity of thermal power stations). Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, awaria katastrofalna, restytucja elektrowni cieplnych, tory rozruchowe. Keywords: electric power system, blackout, restitution of thermal power plant, start-up paths Wstęp W planach obrony i odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) zakłada się, że podstawowym działaniem, po wystąpieniu awarii katastrofalnej (ang. black’out), będzie restytucja zdolności wytwórczych bloków elektrowni cieplnych i elektrociepłowni. Wynika to z faktu, że w KSE ponad 90% mocy generowanej zainstalowanej jest w tego typu źródłach. Jednocześnie stan tych źródeł po awarii katastrofalnej będzie warunkował procedury [...]

Samostart i podanie napięcia oraz mocy rozruchowej z elektrowni wodnej Dychów do elektrowni Dolna Odra – próba systemowa

Czytaj za darmo! »

W planie obrony i odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) przyjęto, że po awarii typu blackout priorytetem jest restytucja bloków elektrowni cieplnych. W wyniku awarii katastrofalnej bloki elektrowni cieplnych będą przechodzić do pracy na potrzeby własne albo zostaną awaryjnie odstawione. W elektrowniach, w których wszystkie bloki zostaną awaryjnie odstawione istnieje konieczność szybkiego uruchomienia bloków ze źródła rozruchowego posiadającego zdolność do samostartu. W obszarze zachodnim KSE rolę źródła rozruchowego pełni elektrownia wodna Dychów (EW Dychów). W artykule przedstawiono wyniki z przeprowadzonych testów sprawdzających oraz próby systemowej przeprowadzonej na początku lipca br., które potwierdziły w pełni zdolność tej elektrowni do udziału w odbudowie KSE. Abstract. According to the plan of defense and post-blackout restitution of the National Electric Power System (KSE), restitution of the thermal power plant's blocks is a priority. Due to a catastrophic breakdown, the blocks of the thermal power plant will change over either to own auxiliary operation or to the emergency outage. In the power plants, where the second case will occur, the blocks must be started up urgently from a source with the self-starting capability. In the western area of KSE, Dychów hydro-electric power plant (EW Dychów) plays the role of the starting-up source. In the paper, the control tests results and system trial carried out at the beginning of July 2011 that confirmed the power plant's capability to participate in the restitution of the KSE are presented. (Self-start, voltage and start-up power application from Dychów hydro-electric power plant to Dolna Odra power plant - system control tests). Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, blackout, samostart, elektrownia Keywords: power system, blackout, blackstart, power plant Wprowadzenie Zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) [1] proces pr[...]

Praca wyspowa elektrociepłowni miejskiej w warunkach rozległej awarii katastrofalnej systemu elektroenergetycznego DOI:10.12915/pe.2014.03.09

Czytaj za darmo! »

W warunkach rozwoju katastrofalnej awarii systemowej w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) wydzielanie układów wyspowych zasilanych z jednostek wytwórczych elektrociepłowni miejskich może być jednym ze sposobów utrzymania zdolności wytwórczych elektrociepłowni. Wyspę obciążeniową bloku BC 50 mogą tworzyć odbiory potrzeb własnych i ogólnych EC II Karolin oraz przemysłowe zakładów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie elektrociepłowni. W artykule przedstawiono stan prac nad przygotowaniem Elektrociepłowni Karolin do automatycznego jej przejścia do pracy wyspowej w warunkach zagrożenia awarią systemową i wyniki pierwszego eksperymentu wydzielenia układu wyspowego z blokiem BC 50. Abstract.. Under the conditions of the growth of a catastrophic system failure in the national power system (NPS) secretion island systems powered from CHP plants may be one way to maintain the production capacity of these units. Island system load of the BC 50 power block may create receptions own needs and the overall EC Karolin and industrial plants located in the immediate vicinity of the plant. The article presents the status of the preparation of the CHP Karolin automatic its transition to island operation in hazardous conditions and system failure results of the first experiment of separating the islands of stress block BC 50. (Island operation of CHP plants under the wide catastrophic failure of the power system) Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, blackout, praca wyspowa, elektrociepłownia Keywords: power system, blackout, blackstart, island operation, CHP plant doi:10.12915/pe.2014.03.09 Wprowadzenie Aktualnie, zgodnie ze strategią obrony przyjętą przez ENTSO-E RG CE (ang. Regional Group Continental Europe), nie przewiduje się, w stanie awaryjnym połączonego systemu europejskiego, prewencyjnego (przed zaistnieniem krytycznych parametrów pracy systemu - napięcia oraz częstotliwości), automatycznego wydzielania jednostek wytwórczych[...]

Wydzielanie układu wyspowego zasilanego z bloku elektrociepłowni EC II Karolin w warunkach obrony krajowego systemu elektroenergetycznego DOI:10.15199/74.2015.3.9


  W warunkach rozwoju katastrofalnej awarii systemowej w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) wydzielanie układów wyspowych, zasilanych z jednostek wytwórczych elektrociepłowni miejskich może być ważnym sposobem utrzymania zdolności wytwórczych elektrociepłowni. Wyspę obciążeniową bloku BC 50 elektrociepłowni EC II Karolin mogą tworzyć odbiory potrzeb własnych i ogólnych oraz odbiory przemysłowe zakładów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie elektrociepłowni. Wydzielanie w przybliżeniu zbilansowanych, niewielkich układów wyspowych w stanach awaryjnych pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) może być jednym ze skutecznych sposobów ograniczania zasięgu i skutków awarii katastrofalnej (blackoutu). W tym przypadku pod pojęciem układów wyspowych rozumie się wydzielone części systemu elektroenergetycznego (SE) o mocach rzędu kilkudziesięciu megawatów. Aktualnie, zgodnie ze strategią obrony przyjętą przez ENTSO-E RG CE, nie przewiduje się: w stanie awaryjnym połączonego systemu europejskiego, prewencyjnego automatycznego wydzielania przed zaistnieniem krytycznych parametrów pracy systemu - napięcia lub częstotliwości, pojedynczych jednostek wytwórczych do pracy wyspowej, fragmentów systemów a także wydzielania systemów krajowych [1-3]. Samoczynne wydzielanie takich układów w wyniku działania odpowiednich układów automatyki, przewidywały pierwsze wersje planów obrony opracowywane dla UCTPE (i potem UCTE). Przy czym celowe wydzielanie zbilansowanych układów wyspowych należy w tym przypadku wyraźnie odróżnić od obszarów (podsystemów) powstałych w wyniku niekontrolowanego awaryjnego rozpadu połączonego systemu. Powrót do idei szybkiego wydzielania niewielkich układów wyspowych może być z punktu widzenia późniejszego procesu odbudowy KSE bardzo ważnym elementem obrony. Szczególne znaczenie w procesie obrony KSE w stanach awaryjnych może mieć wydzielanie wyspowych układów wielkomiejskich. Utrata zasilania jest s[...]

Eksperyment systemowy wydzielenia układu wyspowego z blokiem ciepłowniczym BC 50 w Elektrociepłowni Karolin DOI:10.15199/74.2015.4.1


  Opracowana koncepcja wydzielania układu wyspowego z blokiem ciepłowniczym BC 50 w Elektrociepłowni Karolin wymaga sprawdzenia przez przeprowadzenie kilku eksperymentów systemowych weryfikujących przyjęte założenia. Wydzielany układ wyspowy zasilany mogą tworzyć: odbiory potrzeb własnych i ogólnych EC Karolin oraz przemysłowe zakładów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie elektrociepłowni. W artykule przedstawiono wybrane wyniki pierwszego eksperymentu wydzielenia układu wyspowego z blokiem BC 50, którego celem była wstępna weryfikacja założeń koncepcji automatycznego wydzielania układu wyspowego. Proces przystosowywania jednostek wytwórczych do udziału w obronie i odbudowie KSE , zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IR iESP ) [4], przebiega w dwóch kierunkach, których celem jest uzyskanie: - zdolności do samostartu, tj. zdolności do uruchomienia elektrowni bez zasilania z KSE wg uzgodnionego z operatorem systemu przesyłowego (OSP ) planu i trwałej pracy w układzie wydzielonym oraz gotowość do realizacji poleceń OSP w zakresie uruchamiania kolejnych elektrowni i zwiększania obszaru wydzielonego, - zdolności do pracy w układzie wydzielonym, tj. zdolności do awaryjnego przejścia do pracy samodzielnej (PPW a następnie do PWE ) przy braku zasilania z KSE , wg uzgodnionego z OSP planu i trwałej pracy w tym układzie oraz gotowości do realizacji poleceń OSP w zakresie zwiększania obszaru wydzielonego. Uzupełnieniem tych dwóch podstawowych rozwiązań stosowanych w planie obrony i odbudowy KSE może być również praca wyspowa niedużych ciepłowniczych bloków parowych w elektrociepłowniach miejskich. Rozwiązanie to ma uzasadnienie przede wszystkim z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa energetycznego dużych aglomeracji miejskich. Wydzielanie wielkomiejskich układów wyspowych może mieć szczególne znaczenie, ponieważ utrata zasilania jest szczególnie niebezpieczna w wielkich aglomeracjach, zarówno ze względu n[...]

Duża elektrociepłownia miejska w procesach obrony i restytucji krajowego systemu elektroenergetycznego DOI:10.15199/48.2016.10.44

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki prac związanych z wydzieleniem układu wyspy obciążeniowej Elektrociepłowni Karolin w warunkach zagrożenia awarią systemową oraz przygotowania do eksperymentu systemowego polegającego na podaniu napięcia i mocy rozruchowej z Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żydowo torem rozruchowym 110 i 220 kV do tej elektrociepłowni i dokonanie rozruchu bloku ciepłowniczego BK100. Abstract. The article shows the results of work related with separation of the load island system of Elektrociepłownia Karolin in condition of alert state of system failure and preparation for the system experiment which consist on providing voltage and startup power from Elektrownia Szczytowo- Pompowa Żydowo with startup path 110 and 220kV to this CHP-plant and perform startup of heating unit BK100 (Large urban CHP-plant in defense processes and restitution of polish power system) Słowa kluczowe: awaria katastrofalna, elektrociepłownia, restytucja, system elektroenergetyczny. Keywords: black-out, CHP-plant, restitution, electric power system. Wstęp Problematyka przygotowania dużych jednostek wytwórczych (zlokalizowanych w tzw. elektrowniach systemowych) do udziału w obronie i odbudowie systemu elektroenergetycznego była wielokrotnie poruszana szczególnie w kontekście specjalnych usług regulacyjnych jako standardowy wymóg dla nowych i modernizowanych jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD). Zagadnienia dotyczące źródeł lokalnych, przede wszystkim ze względu na skomplikowanie zagadnienia oraz fakt nie objęcia ich częścią wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) nie były uwzględniane jako źródła czynnie uczestniczące w procesach obrony i odbudowy KSE. W kontekście zachodzących obecnie w poszczególnych krajach zmian w strukturze zainstalowanych w systemie źródeł wytwórczych, w szczególności tendencja dynamicznego zwiększania się udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i wypi[...]

 Strona 1