Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jan Borzyszkowski"

Mercury in forest soils of industrialized areas Rtęć w glebach leśnych terenów uprzemysłowionych DOI:10.15199/62.2016.3.4


  Profile of Hg contents were detd. in samples of forest soil collected in 6 areas located in the southern Poland (main in the Upper Silesia). The av. Hg content in the tested samples was more than 3 times higher than in the soils of central and northern Poland. The av. Hg content in the org. and org.-mineral layers was resp. 53 times and 16 times higher than that in the bedrock. W celu oceny wpływu przemysłu na akumulację rtęci w glebach zbadano przestrzenne i profilowe rozmieszczenie tego pierwiastka na terenach leśnych Polski południowej, głównie rejonu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Badania wykazały wyraźną akumulację rtęci w wierzchnich poziomach analizowanych gleb. Średni wskaźnik rozmieszczenia Hg wynosi 53 dla poziomów organicznych i 16 dla organiczno-mineralnych. Dla niektórych poziomów wierzchnich osiąga nawet 1500 i 2500. Występowanie rtęci w glebach terenów uprzemysłowionych wiąże się często z problemem jej akumulacji w ilościach znacznie przekraczających zawartość naturalną. Głównymi antropogenicznymi źródłami rtęci, która może akumulować się w glebach jest depozyt suchy i mokry wynikający ze spalania paliw i odpadów, produkcji chloru z zastosowaniem katody rtęciowej, produkcji metali nieżelaznych, surówki i stali, wydobycia i przetwarzania rud rtęci, a także złota, srebra i innych surowców, którym towarzyszy rtęć. Niemałe znaczenie miały też procesy technologiczne, takie jak odzyskiwanie złota i srebra z zastosowaniem rtęci, produkcja cementu, urządzeń pomiarowych, baterii, lamp fluoroscencyjnych, tworzyw sztucznych, nawozów mineralnych, farb, sody kaustycznej, wyrobów celulozowo-papierniczych,elektrotechnicznych i elektrochemicznych, zabiegi agrochemiczne oraz gromadzenie i przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych1-5). Oszacowany udział źródeł przemysłowych w emisji rtęci do atmosfery w Polsce w 1992 r. przedstawiono w tabeli 16). Spośród prac dotyczących zanieczyszczenia gleb rtęcią w Polsce większość[...]

 Strona 1