Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Mieczysław Kamiński"

Doświadczalne badania żelbetowych elementów pod obciążeniem momentem skręcającym


  Ze względu na sposób obciążania elementy żelbetowe można podzielić na różne grupy, w tym elementy obciążone momentem skręcającym. Moment skręcający powstaje wtedy, gdy wypadkowa sił działa namimośrodzie względemosi podłużnej elementu. Przykładami takich elementów w konstrukcjach żelbetowych są skrajne belki stropów, wieńce mocujące wspornikowe płyty balkonowe, ramy przestrzenne, schody spiralne, belki podsuwnicowe, trzony usztywniające budynki wysokie, żelbetowe łuki obciążone prostopadle do swojej płaszczyzny i inne konstrukcje pracujące przestrzennie. Skręcanie jest słabiej rozpoznanym zjawiskiem obciążenia niż inne występujące w elementach żelbetowych, jak np. zginanie, ściskanie, ścinanie. Badania elementów skręcanych rozwinęły się w latach 60. i 70. XX w., kiedy zaczęto stosować coraz wytrzymalsze betony i stal zbrojeniową, przez co projektowane elementy zaczęły być coraz smuklejsze, a w efekcie bardziej podatne na działanie momentu skręcającego. Wcześniej elementy były na tyle masywne i krępe, że wpływ skręcania zazwyczaj był pomijany i obciążenie momentem skręcającym nie wpływało (zasadniczo) na ich zachowanie się. Dotychczasowe badania i analizy nie pozwalają na pełny, całkowity opis zjawiska skręcania w żelbecie. Powodem, dla którego prac doświadczalnych opisujących skręcanie nie jest tak wiele, jest m.in. złożoność badań i skomplikowanie zjawiska. Elementy poddane obciążeniu skręcającemu pracują w przestrzennymstanie naprężeń i odkształceń. Badania elementów żelbetowych poddanych skręcaniu prowadzone są zwykle na próbkach w skali naturalnej lub zbliżonej, a ich prawidłowe przeprowadzenie jest możliwe w specjalnie do tego celu przygotowanych urządzeniach i na stanowiskach badawczych. Z tych względów oraz z powodu wysokich kosztów, przeprowadzenie obszernych badań było możliwe głównie w wyspecjalizowanych ośrodkach na świecie, m.in. w University of Houston (USA), University of Toronto (Kanada), Chalmers University[...]

Badania ugięć belek żelbetowych wzmacnianych taśmami węglowymi CFRP


  Obecnie coraz częściej stosuje się materiały kompozytowe FRP, ale wiele z nich nie jest do końca przebadanych. Wielokrotnie określa się cechy fizyczne i mechaniczne danego materiału, sprawdza jego wytrzymałość od obciążeń doraźnych, pomijając badanie właściwościmateriału w funkcji obciążeń długotrwałych. Bardzo ważne jest poznanie w pełnym zakresie właściwości stosowanego materiału. Brak kompleksowej wiedzy na ich temat może skutkować błędami w obliczeniach, a tym samym błędami projektowymi. Rozwój badań właściwości reologicznych kompozytów CFRP Dotychczasowe badania właściwości reologicznych materiałów CFRP dotyczyły: kompozytów węglowych; żywic wykorzystywanych do łączenia materiałów CFRP z podłożem; połączenia kompozytu z innym materiałem; całych elementów konstrukcyjnych wzmocnionych kompozytami CFPR. Podczas badań F. Ascione [1] i jego zespołu prowadzonych na próbkach CFRP przez ponad rok w stałej temperaturze 20 °C zauważono pomijalniemałe odkształcenia w pierwszej fazie pełzania. Próbkami były różnej szerokości taśmy CFRP, charakteryzujące się wysokim modułem sprężystości oraz dużą zawartością włókien węglowych w matrycy. Wszystkie próbki poddano niezmiennej w czasie sile rozciągającej, przyłożonej w postaci przeciwwagi na systemie bloczków. Badania doprowadziły do wniosku, żemateriały te będą ograniczać odkształcenia spowodowane pełzaniem elementów przez nie wzmocnionych. Przełomowym badaniem zajął się E. Ferrier [2] wraz z zespołem. Poddanomu różne żywice polimerowe dostępne na rynku, stosowane do połączeń materiałów kompozytowych z betonem. Żywice miały tem[...]

Metody pomiarowe stosowane w określeniu naporu i temperatury w silosie na materiały sypkie


  O d prawie 50 lat w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej działa Zespół Badawczy zajmujący się problematyką związaną z silosami. Zainteresowania członków Zespołu koncentrowały się m.in. na doświadczalnym wyznaczeniu obciążeń stałych i zmiennych oddziałujących na ściany, dno i konstrukcje.Wszczególności badano kinematykę przepływu materiału sypkiego przez silos, wyznaczano napór poziomy i pionowy powłoki silosów, pole temperatury składowanych materiałów. Badania był prowadzone na silosach w skali technicznej, półtechnicznej imodelowej. Badania te rozwijaliA.Mitzel, A. Borcz,M. Kamiński, S. Kobielak, A. Zubrzycki, J. Kmita, J. Suleja, R. Banach, J. Kozłowski, S. Jasman, A. Dziendziel, M. Maj, Z. Marcinkowski, A. Trochanowski, R.Antonowicz i wielu innych badaczy, a w szczególności liczne grono doktorantów [1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16]. Określano wiele cech związanych z parametrami wytrzymałości ścian silosów [6, 12]. Badano wpływy sztywności ścian silosów, zmianę kąta dna stożkowego, sezonowych zmian termicznych, wspomagania wypływu przez napowietrzanie oraz stosowanie urządzeń odciążających do zmniejszenia wartości naporu oraz wpływu dynamiki przepływającego przez silosmateriału sypkiego na zmianę wartości naporu i na[...]

Taśmy CFRP we wzmacnianych belkach żelbetowych


  W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych belek żelbetowych wzmocnionych taśmami CFRP przyklejanymi do betonu w strefie rozciąganej lub wklejanymi w bruzdy prostopadłe do powierzchni rozciąganej belki. Redukcja ugięcia i szerokości rozwarcia rys w tak wzmacnianych belkach zależy przede wszystkim od stopnia tego wzmocnienia. Słowa kluczowe: beton, CFRP, wzmacnianie, belki, ugięcia.Do wzmacniania konstrukcji żelbetowych coraz częściej stosuje się taśmy i maty FRP (Fiber Reinforced Polymer) z włókien aramidowych, bazaltowych, szklanych lub węglowych. Charakteryzują się one anizotropowością i dlatego należy określić pożądany kierunek ułożenia włókiem we wzmocnieniu i wybrać rodzaj kompozytu. Taśmymają włóka ułożone tylko w jednymkierunku, natomiast maty mogą mieć włókna układane w jednym, w dwóch lub kilku kierunkach. Włókna są zatopione w matrycy epoksydowej, która stanowi 50 - 70% objętości taśm i 25 - 30% objętości mat [1]. Zalety i wady kompozytów Wadą wszystkich kompozytów FRP jest brak rezerwy plastycznej przy rozciąganiu, przez co nie jest sygnalizowane zniszczenie wzmocnionego elementu. Mała odporność ogniowa żywic epoksydowych (które stosuje się w matrycach kompozytów i niektórych klejach) powoduje konieczność projektowania dodatkowych zabezpieczeń przeciwogniowych. Odpowiedzią na tę wadę mogą być wprowadzane na rynek zaprawy mineralne, ale przeznaczone są one tylko do stosowania w przypadku wzmacniania [...]

Ugięcia belek żelbetowych wzmacnianych taśmami CFRP DOI:10.15199/33.2015.06.27


  W artykule przedstawiono wyniki badań ugięć doraźnych i długotrwałych belek żelbetowych wzmocnionych w strefie rozciąganej taśmami kompozytowymi z włókien węglowych i porównano je z ugięciem belek niewzmocnionych. Belki były wzmacniane przy rozwartości rysy 0,1 mm, aby odwzorować najczęściej spotykane sytuacje eksploatacyjne. Słowa kluczowe: beton, CFRP, wzmacnianie, belki, ugięcia.Belki żelbetowe o wymiarach 150 x 250 x 3300 mm i zbrojone dołem i górą dwoma prętami ze stali RB500W #12 mm wykonano z betonu o wytrzymałości fcm, cube = 54,07 MPa. Do badań doraźnych wzmocniono odciążone belki zarysowane, a do badań ugięć długotrwałych belki pod obciążeniem przy rozwartości rysy 0,1 mm.Wzmocnienia wykonano z taśmy z włókien węglowych CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) NEOXEPLATE HS 514 [1] o szerokości 50 mm i grubości 1,4 mm (fotografia 1). Ze względu na duży moduł sprężystości taśm 215 ÷ 780 GPa[...]

Rekonstrukcja wzmocnienia opaskami stalowymi silosu żelbetowego po wielu latach użytkowania DOI:10.15199/33.2015.09.24


  W artykule przedstawiono stan techniczny silosu na rzepak po ponad 40 latach eksploatacji. Utrata projektowanej trwałości spowodowała powzięcie decyzji o jego naprawie. Przedstawiono przyczyny oraz sposób wymiany istniejących dodatkowych opasek stalowych wzmacniających ścianę silosu. Zaprezentowano obliczenia siły sprężającej w opaskach i pomiary doświadczalne tej siły podczas sprężania. Słowa kluczowe: silos, trwałość, wzmocnienie.Poziombezpiecznego użytkowania silosów obniża się wraz z upływającym czasem ich użytkowania. Równanie niezawodnościowe [1] dla SGN i SGU w przypadku konstrukcji silosów żelbetowych ma postać Ac <= Re (1) gdzie: Ac - oddziaływania, np. napór składowanegomateriału, termika, wymuszane odkształcenia itp.; Re - odporność konstrukcji, np. wytrzymałość, sztywność itp. Zgodnie z równaniem (1), konstrukcje żelbetowych silosów można wzmacniać przez zmniejszenie wartości lewej strony tego równania lub zwiększenie wartości prawej strony [1]. Interpretacja graficzna została pokazana na rysunku 1. Obszar [...]

Zastosowanie granulatu gumowego w betonie


  Poeksploatacyjne odpady gumowemożna podzielić na dwie grupy [1, 2]. Pierwsza grupa składa się w ponad 80%ze zużytych opon samochodowych, a drugą stanowią odpady przemysłowe i taśmy przenośnikowe. Z ekologicznego punktu widzenia największym problemem jest zagospodarowanie zużytych opon samochodowych. Z uwagi na strukturę ich recykling jest znacznie trudniejszy niż metali, szkła i tworzyw termoplastycznych. Oprócz gumy zawierają bowiem kord tekstylny i stalowy, który należy oddzielić podczas procesów recyklingu. Przegląd wybranych doświadczeń Uwarunkowania legislacyjne. Organy Unii Europejskiej wprowadziły Dyrektywę 1999/31/EC [9] zakazującą składowania opon w całości po 2003 r., a następnie w stanie rozdrobnionym od lipca 2006 r.Wustawodawstwie polskimkwestię odpadów reguluje ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. [10], wprowadzająca zakaz składowania na wysypiskach zużytych całych opon od 1 lipca 2003 r. oraz ich części od 1 lipca 2006 r. Dodatkowo od 2004 r., na mocy tzw. ustawy czyszczącej [11], obowiązuje w Polsce nakaz recyklingu zużytych opon.Wymienione akty prawne wprowadziły potrzebę szukania nowych oraz udoskonalania już istniejących rozwiązań wykorzystania dużej ilości odpadu gumowego. Zastosowanie produktów z recyklingu opon w budownictwie Sposoby zagospodarowania zużytych opon samochodowych [3, 4], wraz z ich średnim procentowym udziałem: - recyklingmateriałowy (21%) - rozdr[...]

O perspektywach nowych zastosowań szybkosprawnych zapraw mineralnych


  Wpracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie szybkosprawnej zaprawy mineralnej z włóknami stalowymi. Przedstawiono również wyniki badań belek o wymiarach 150×250×3300 mm wykonanych z takiego kompozytu. Wykazano korzystny wpływ dodatku włókien na wytrzymałość na ściskanie kompozytu oraz możliwość wykonywania elementów belkowych z takich zmodyfikowanych zapraw. Słowa kluczowe: szybkosprawna zaprawa mineralna, zbrojenie rozproszone, włókna stalowe, belki, badania.Oferowane na rynku szybkosprawne zaprawy mineralne są wykonywane na bazie cementów i zawierają m.in. przyspieszacze wiązania. Ich cechą charakterystyczną jest osiąganie w bardzo krótkimczasie dużej wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości docelowej [1, 2], często przekraczającej 50 MPa (a nawet 100 MPa) po jednym dniu od wykonania [3]. Stwarza to perspektywę wykorzystania takich zapraw do wykonywania elementów konstrukcyjnych, które mogłyby być obciążane w bardzo krótkimczasie od zaformowania, nawet po 24 h (np. w sytuacjach awaryjnych w zakładach przemysłowych). Obecnie zaprawy szybkosprawne są najczęściej stosowane do wykonywania podlewek pod elementy konstrukcyjne i maszyny przemysłowe. Ze względu na to, że w ich składzie znajduje się dużo cementu, podczas wiązania wydziela się duża ilość ciepła hydratacji, co często prowadzi do zarysowania podlewek.Wzwiązku z tymzmodyfikowano skład jednej z takich zapraw - AP VM 100 [3] przez dodanie włókien stalowych OL 13/0,20. Zadaniem włókien jest m.i[...]

Obliczanie zginanych elementów zbrojonych prętami FRP


  W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę prętów FRP stosowanych do zbrojenia zginanych elementów z betonu. Przeanalizowano wytyczne normy kanadyjskiej CSA i amerykańskiej ACI do projektowania tego typu elementów. Na podstawie analizy obliczeniowej wyznaczono różnice w nośnościach na zginanie elementów betonowych zbrojonych prętami GFRP. Słowa kluczowe: zbrojenie FRP, zginanie, projektowanie konstrukcji betonowych, normy projektowe.Pręty polimerowe FRP (Fiber Reinforced Polymer) otwierają nowe możliwości przy projektowaniu elementów narażonych na działanie środowisk agresywnych, w tym szczególnie prądów błądzących. Pręty FRP są odporne na działanie środowiska agresywnego, ale jednocześnie tracą właściwości konstrukcyjne w wyniku starzenia żywicy. W prętach tych stosowane są najczęściej włókna węglowe (CFRP), szklane (GFRP) lub aramidowe (AFRP). Włókna zapewniają podłużną wytrzymałość oraz sztywność kompozytu. Natomiast matryca żywiczna scala włókna i rozdziela równomiernie obciążenie na włókna oraz chroni je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Właściwości prętów kompozytowych wynikają z jednokierunkowego zorientowania w nich włókien. Pręty FRP charakteryzują się dużą wytrzymałością na osiowe rozciąganie wzdłuż włókien i stosunkowo małą wytrzymałością w kierunku prostopadłym do włókien oraz brakiem możliwości stosowania odgięć (takich jak haki i pętle w prętach stalowych). Wymia[...]

Nośność na ścinanie belek wykonanych z fibrobetonu


  Wartykule przedstawiono kilka sposobów obliczania nośności na ścinanie belek fibrobetonowych z betonu zwykłej wytrzymałości. Omówiono czynniki wpływające na nośność belek na ścinanie. Porównano nośności na ścinanie belek fibrobetonowych otrzymanych z poszczególnych metod z wartościami doświadczalnymi. Słowa kluczowe: fibrobeton, włókna stalowe, belki, nośność na ścinanie.Ścinanie w belkach żelbetowych jest jednymze stanów granicznych nośności, który należy sprawdzać na etapie projektowania konstrukcji. Beton jest materiałem kruchym, dlatego poszukuje się sposobów poprawy jego wytrzymałości na rozciąganie. Zaczęto więc dodawać do betonu zbrojenie rozproszone w postaci włókien stalowych lub tworzyw sztucznych. W ten sposób uzyskano nowy materiał (kompozyt) nazywany fibrobetonem (drutobetonem). Wporównaniu z betonem bez włókien, fibrobeton charakteryzuje się większą ciągliwością i wytrzymałością na rozciąganie, pozwala na stosowanie przekrojów o mniejszych wymiarach oraz zastąpienie zbrojenia poprzecznego (strzemion) zbrojeniem rozproszonym [1]. Mając to na uwadze, zasadne wydaje się popularyzowanie tegomateriału przez przybliżenie algorytmów projektowania przekrojów fibrobetonowych na ścinanie. Czynniki decydujące o nośności na ścinanie fibrobetonu Efektywnośćmechaniczna zbrojenia rozproszonego fEf.mech. (stopień zbrojenia włóknistego) określa współdziałanie pojedynczych włókien w betonie, umożliwiając hamowanie jego zarysowania. Zależy ona od smukłości λ i kształtu włókien (zakończenia haczykowate, wiosełkowe itp.), objętościowego udziału Vf wł[...]

 Strona 1  Następna strona »