Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Romuald NOWAKOWSKI"

Fizycznie realny model strat energii elektrycznej terenowej sieci elektroenergetycznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony energetycznie realny (ER) model strat energii elektrycznej oparty został na fizycznie interpretacji określonych informacji statystycznych. Informacje statystyczne realnego systemu dystrybucji energii odniesione są do zastępczego biernego czwórnika RG, eliminując zasadnicze dowolności interpretacyjne. Model odwzorowuje całość strat energii w systemie sieciowym.Względy ekonomiki budo[...]

Synteza relacji źródło-odbiornik na bazie współczynnika maksymalnej sprawności energetycznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawione są wzajemne zależności mocy czynnej źródła i odbioru jako funkcja maksymalnej sprawności. Elementem pośredniczącym jest tu czwórnik bierny, którego parametry są określone [1], [2]. Nie jest to rozwiązanie do koncepcji "realnego elektrycznie" modelu strat energii, którego założenia były przedmiotem publikacji [3], [4], [5]. Określone sugestie odnośnie roli współczynnika maksyma[...]

Homogenny obszar równoległych połączeń elementów sieci elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule wyodrębniono obszar równoległych połączeń, dla których występuje znaczący wpływ niejednorodności utworzonego zastępczego elementu odwzorowującego rzeczywisty stan przepływów mocy. W sieci homogennej naturalny rozpływ mocy jest automatycznie optymalnym rozpływem mocy, przy którym występują najmniejsze straty mocy czynnej. Abstract. In the paper area of parallel connections is separate[...]

Anihilacja strat mocy i energii biernej DOI:10.15199/48.2015.06.29

Czytaj za darmo! »

Tekst dotyczy zastosowania wprowadzanego matematycznego modelu strat energii elektrycznej powstających w warunkach rzeczywistej pracy dowolnego fragmentu systemu elektroenergetycznego. Istotnym motywem jest tu wykorzystanie informacji statystycznych (pomiarowych) dotyczących wyłącznie bilansu energii czynnej. Parametry modelu umożliwiają uwzględnienie całości strat energii, również tej tych które są zależne od wielkości przepływów mocy i energii biernej. Wyniki analizy, potwierdziły poprawność struktury modelu i jego przydatność Struktura modelu oparta jest na uniwersalnej metodzie LS do której włączono analitycznie podstawowe prawa obwodu elektrycznego. Abstract. The paper concerns mathematical model of energy losses rising during functioning of electric power system. Utilization of statistical (measuring) information related exclusively to balance of active energy is essential.. Parameters of model make possible regard to total energy losses. Results of analysis have confirmed entirely correctness of structure of the model. The structure of the model is based on universal LS method, to which the analytically principles of circuit theory were included. .. (Annihilation on Reactive Power and Energy Losses) Słowa kluczowe: model fizycznie realny, straty energii. Keywords: Power energy losses model. Uwagi wstępne Praktyczne znaczenie sprawności energetycznej, a więc względnej wielkości strat mocy i energii elektrycznej w aspekcie jej transmisji jest uwarunkowane czynnikami ekonomicznymi. Prace związane z tym obszarem zagadnień są nie tylko historycznie podstawowe, ale w niemniejszym stopniu aktualne współcześnie [1, 2]. Można też przypomnieć, iż u podstaw rozwoju tego działu elektryki były prace M. Deprez’a [3] uzasadniające techniczną możliwość oraz zasadność ekonomiczną przesyłania energii elektrycznej nawet na znaczne odległości (do celów oświetlenia i potrzeby silników). Są tu interesujące i w zasadzie poprawne zależności któ[...]

Elektrycy na znaczkach pocztowych

Czytaj za darmo! »

24 listopada 2006 r. w Książnicy Pomorskiej odbyła się publiczna promocja monografii "Elektryka na Pomorzu Zachodnim", w czasie której prezentowano jej próbny egzemplarz. uczestniczący w niej elektrycy szczecińscy podkreślali potrzebę szerszej popularyzacji historii tej dziedziny wiedzy i techniki. Zamiłowany kolekcjoner - Jan Bursa - zaproponował, by wykorzystać w tym celu znaczki pocztowe[...]

Elektryfikacja miast Pomorza Zachodniego na przełomie XIX i XX wieku

Czytaj za darmo! »

Elektryfikacja terenów miejskich, jako naturalny proces rozwojowy, na Pomorzu Zachodnim miała miejsce w stosunkowo wczesnym okresie rozwoju nauki o praktycznym zastosowaniu elektryczności1). Elektrownie (lokalne zakłady do wytwarzania energii elektrycznej) budowano tu nie tylko ze względów prestiżowych, ale także z uwagi na potrzeby mieszkańców, istniejące zakłady przemysłowe i rzemieślnicze, port zlokalizowany w Szczecinie, bazę przeładunkową, stocznię oraz komfort i wygodę kuracjuszy, dla których oświetlenie elektryczne mogło być dodatkową atrakcją. Znaczne przyspieszenie rozwoju elektryfikacji nastąpiło co prawda znacznie później2), ale ten pierwszy (do 1905 r.) przedział czasowy elektryfikacji w systemie prądu stałego jest dość interesujący - nie tylko z punktu widzenia h[...]

Michał Doliwo-Dobrowolski (1862-1919)


  Michał Doliwo-Dobrowolski urodził się 2 stycznia 1862 roku w Gatczynie pod Petersburgiem. Jego ojciec Józef Dobrowolski herbu Doliwa (jest to zarówno nazwa polskiego herbu rodowego jak i nazwisko) pełnił funkcję dyrektora szkoły zawodowej. W roku 1872 Michał Doliwo-Dobrowolski zamieszkał z rodzicami w Odessie, gdzie w 1878 roku ukończył szkołę realną. Mając 16 lat, podjął studia na cieszącym się uznaniem Wydziale Chemii politechniki w Rydze. Językiem wykładowym w tej prywatnej uczelni był niemiecki, a jedną z najliczniejszych grup etnicznych stanowili Polacy z Łotwy, Estonii i Litwy. W 1883 roku został nagrodzony za ogniwo galwaniczne eksponowane na Międzynarodowej Wystawie Elektrotechnicznej w Wiedniu. Certyfikat tej nagrody podpisał wybitny fizyk - prof. Josef Stefan. W 1881 roku wyjechał do Niemiec, gdzie podjął studia w Wyższej Szkole Technicznej w Darmstadt w Hesji. Uczelnia ta - zaliczana do najstarszych i czołowych politechnik europejskich - cieszyła się wówczas (także obecnie) zasłużoną sławą, toteż znaczny procent jej studentów stanowili cudzoziemcy, w tym obywatele Cesarstwa Rosyjskiego, a także wielu Polaków. W 1884 roku Dobrowolski ukończył na tej politechnice (utworzony jako pierwszy w świecie) Wydział Elektryczny, zorganizowany przez prof. Erazmusa Kittlera. Po studiach przez trzy lata pracował jako jego asystent, prowadząc wykłady z elektrochemii w zastosowaniach do galwanoplastyki i metalurgii. Wykłady te cieszyły się dużym uznaniem studentów. Bezpośrednio po rezygnacji z pracy u prof. Kittlera wyjechał w 1887 roku do Odessy, gdzie zawarł związek małżeński z Greczynką Kornelią Tumba. Po powrocie do Niemiec (z polecenia prof. Kittlera) podjął pracę w Deutsche Edison-Gesellschaft fűr angewandte Elektricität - DEG, przemianowan[...]

 Strona 1  Następna strona »