Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Pacana"

Wdrażanie systemu zarządzania jakością z wykorzystaniem metod pracy zespołowej

Czytaj za darmo! »

Propozycja wykorzystania wybranych metod pracy zespołowej przy wdrażaniu systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001.Systemy zarządzania jakością (SZJ) oparte o normę ISO 9001, są popularnym sposobem zarządzania zarówno w Polsce, w Europie a nawet na całym świecie. Jedną z przyczyn tak dużej popularności tych systemów są korzyści, jakie osiąga się w wyniku stosowania i doskonalenia systemowego, procesowego zarządzania. Korzyści są niemal pewne, ale pojawić się one mogą dopiero wtedy, kiedy system ISO 9001 jest poprawnie wdrożony i w następstwie tego faktu jest on ciągle doskonalony. Pierwszym elementem na drodze do uzyskania korzyści jest umiejętne wdrożenie systemu. Wdrożenie to powinno opierać się na znajomości zarówno wymagań normy modelowej ISO 9001[...]

Study on improving the quality of stretch film by Taguchi method. Badanie procesu doskonalenia jakości folii stretch metodą Taguchi


  Linear low-d. polyethylene stretch film was produced under industrial conditions with varying contents of adhesive, improving agents and regranulate as well as at slightly varying processing temp. (20 or 27°C) and polymer humidity (5 and 25%) and then tested for extensibility according to Taguchi expt. design. The film quality depended mostly on addn. of improving agents. The addn. of regranulate did not affect substantially the film quality. Przedstawiono wyniki badań, których celem było poszukiwanie optymalnych wartości parametrów wejściowych w przyjętych zakresach zmienności w procesie produkcji folii stretch płaskiej do pakowania ręcznego metodą wylewu z regranulatem pod kątem maksymalnej jej rozciągliwości. W tym celu przeprowadzono eksperyment przemysłowy wg planu Taguchi. Okazało się, że największy wpływ na rozciągliwość folii, przy przyjętych wartościach granicznych, ma ilość dodanych uszlachetniaczy, a także ilość granulatu polietylenu liniowego (PE-LLD). Na podstawie przeprowadzonej analizy odporności na zakłóce-nia w procesie stwierdzono, że najmniej odporny na zakłócenia jest czynnik związany z zawartością dodanych ulepszaczy. Czynnik ten ma kluczowe znaczenie w dążeniu do osiągnięcia wysokiej rozciągliwości folii stretch w przebadanych granicach zmienności przyjętych parametrów wejściowych.Głównym celem przedsiębiorstw jest wytwarzanie produktów o jakości spełniającej oczekiwania klientów. Odpowiedzią na te ciągle zmieniające się potrzeby mogą być metody planowania eksperymentu, dzięki którym można doskonalić jakość, minimalizując zmienność procesu. Metody te są stosowane najczęściej już na etapie projektowania procesów, ale można je również stosować w celu doskonalenia funkcjonujących procesów.[...]

Effect of regranulate addition on operating parameters of stretch film. A short communication Wpływ dodatku regranulatu na wybrane parametry użytkowe folii stretch. Krótki komunikat DOI:10.15199/62.2017.3.29


  Regrind of polyethylene film was added to the raw material used for formation of internal layers of the new film to decrease its prodn. costs. The addn. below 40% by mass did not result in any decreasing the film properties and was recommended for films used for packaging the film reels by the manufacturer. Badano wybrane parametry użytkowe folii stretch płaskiej siedmiowarstwowej do pakowania ręcznego o grubości 23 μm standard z regranulatem w celu określenia maksymalnej szacunkowej ilości regranulatu, która nie spowoduje znacznego pogorszenia wybranych parametrów użytkowych folii, w ustalonych na bazie doświadczenia zakresach zmienności. Okazało się, że przy przyjętych założeniach rozciąg, rozciąg do zerwania, odporność na przebicie, siła retencji oraz siła retencji po stabilizacji i kleistość pogarszają się wraz ze wzrostem ilości regranulatu i ma to przeważnie charakter liniowy. Parametr rozciągliwości i parametr odporności na przebicie w zasadzie nie zmieniają się dopóki udział regranulatu w produkowanej folii nie przekracza 40%. W czasach dynamicznie zmieniającej się gospodarki, konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa zmuszone są do ciągłego rozwoju poprzez wyznaczanie sobie nowych celów oraz dostosowanie się do nowych sytuacji i do otoczenia. Taka sytuacja obserwowana jest również na rynku producentów folii stretch. Klienci zamawiają folię o określonych parametrach. Ich osiągnięcie jest możliwe przy stosowaniu najwyższej jakości półproduktów. Jednocześnie[...]

Efektywny model jakości logistyki i poprawy ochrony środowiska w cementowni DOI:10.15199/62.2017.9.31


  Pokłady wykorzystywanych przemysłowo minerałów stanowią ważne ich źródło w Republice Słowackiej. Ich roczne wydobycie sięga miliardów ton i wykazuje tendencję wzrostową1, 2). Do opracowania skutecznego systemu logistyki potrzebna była głęboka znajomość technologii oraz fizycznych, chemicznych i termicznych charakterystyk poszczególnych operacji produkcyjnych2, 3). W cementowni wytwarzany jest tylko jeden produkt, jakim jest cement. Może on jednak różnić się swoim składem w zależności od wymagań poszczególnych odbiorców. Urządzenia technologiczne i maszyny są dostosowane do produkcji cementu i nie mogą być wykorzystywane do innych celów produkcyjnych. Pod względem czasu i przepływów materiałowych proces ma charakter ciągły2, 4, 5). Aby poprawić jakość produktów i opłacalność produkcji, logistyka musi uwzględniać stałe zmiany składu chemicznego w linii produkcyjnej, długoterminową jednorodność produktu oraz jak najmniejsze zużycie energii6). Takie podejście jest zgodne z zasadą myślenia uwzględniającego ryzyko RBT (risk-based thinking) w obszarze systemu zarządzania7). Cement production is a typical homogeneous process with a high level of control system. The article deals with improvement of production efficiency and safety on another level of management by application of new logistic principles. A logistic system of cement factory vessels (CF), cooperating with the system of both steel industry and municipal waste incinerators within the region and producing cement at their disposal, was designed. The CF applies an effective model of the logistics and environmental protection. Deposits of industrial minerals represent the most important source of available minerals in the Slovak Republic. The total value of the annual output reaches a threshold of billion tons and shows a growth tendency1, 2). To design an effective logistic system, a deep knowledge of technology as well as of the physical, chemical, and thermal patterns of i[...]

Study on improving the quality of stretch film by Shainin method Badanie procesu doskonalenia jakości folii stretch metodą Shainina DOI:10.12916/przemchem.2014.243


  Linear low.-d. polyethylene was modified by addn. of a com. adhesive, improving agent (masterbatch) and recycled polyethylene film and used for prodn. stretch films under industrial conditions (output 1500 kg/h) to study extensibility of the films. The film quality increased with increasing amts. of the masterbatch and adhesives. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu produkcji folii stretch płaskiej do pakowania ręcznego metodą wylewu z regranulatem pod kątem maksymalnej jej rozciągliwości. Celem badań przeprowadzonych wg metody Shainina było poszukiwanie optymalnych wartości parametrów wejściowych w przyjętych zakresach zmienności. Stwierdzono, że największy wpływ na rozciągliwość folii, przy przyjętych wartościach granicznych, miała ilość dodanych uszlachetniaczy, natomiast mniejszy wpływ miała zawartość regranulatu LLDP. Klienci w ocenie produktów biorą pod uwagę, oprócz ceny, przede wszystkim ich jakość. Istnieją różne metody poprawy i doskonalenia jakości. Można w tym celu wykorzystać metody planowania eksperymentu, przyczyniające się do doskonalenia jakości i jednocześnie minimalizujące zmienność procesu. Metody te są stosowane zarówno na etapie projektowania procesów, jak i na etapie funkcjonowania tych procesów1). Klasyczne metody, ze względu na konieczność przeprowadzenia pełnych doświadczeń, są czasochłonne i kosztowne. Dlatego powstały metody uproszczone, takie jak metoda Taguchi i metoda Shainina. Podstawowym założeniem tych metod jest doświadczalne ustalenie [...]

Improvement of polyethylene film manufacturing by using a capacity planning model Usprawnienie procesu produkcji folii polietylenowych poprzez wprowadzenie modelu planowania produkcji DOI:10.12916/przemchem.2014.1136


  Process for prodn. packaging films was modeled to optimize the response to the fast changes in market demand. Opisano usprawnienie procesu produkcji folii polietylenowych poprzez wprowadzenie modelu planowania produkcji i tworzenia harmonogramu w firmie Chemosvit fólie a.s. (Słowacja). Firma jest producentem materiałów opakowaniowych przeznaczonych głównie dla branży spożywczej. Złożoność problemu polega przede wszystkim na powiązaniu różnorodnego asortymentu i możliwych wariantów składu chemicznego, grubości, szerokości oraz przeznaczenia użytkowego folii. Firma w planie produkcji została podzielona na trzy części. Pierwsza obejmuje produkcję i zakup folii w formie podstawowej, druga obejmuje wykonywanie nadruków, a trzecia laminowanie, przycinanie, nadcinanie i wysyłkę1, 2). Przygotowanie planów produkcji to skomplikowane zadanie, za które odpowiada jedna osoba. Z tego powodu pojawiła się potrzeba opracowania modelu planowania produkcji, aby przyspieszyć ten proces, zwiększając obiektywność przy zachowaniu jego niezawodności. Model wykorzystuje metodę Synchro-MRP i został opracowany w ujęciu heurystycznym. Celem modelu jest zwiększenie elastyczności i wydajności produkcyjnej firmy3). Asortyment produktów wytwarzanych przez firmę Chemosvit fólie, a.s. obejmuje folie polietylenowe (PE) i polipropylenowe (PP) w formie podstawowej (folie spożywcze, nadające się do pakowania żywności: kombinacja homopolimeru i kopolimeru, czysty homopolimer, czysty kopolimer)2). W asortymencie folii PE można wyróżnić produkty przeznaczone do pakowania żywności, arty[...]

Effect of selected production factors of the stretch film on its extensibility Wpływ wybranych czynników procesu produkcji folii stretch na jej rozciągliwość DOI:10.12916/przemchem.2014.1139


  Streams of linear low.-d. polyethylene, adhesive and masterbatch in an industrial process for prodn. of 5-layer stretch film by extrusion were studied to det. the effect of material compn. on the film extensibility. The extensibility increased with increasing adhesive stream and with decreasing the masterbatch stream. Badano proces wylewu folii stretch płaskiej pięciowarstwowej do pakowania ręcznego z regranulatem pod kątem maksymalnej jej rozciągliwości w celu określenia optymalnych wartości parametrów wejściowych produkcji w ustalonych doświadczalnie zakresach zmienności. Eksperyment przeprowadzono wg planu PS/DK 23. Okazało się, że przy przyjętych założeniach największy wpływ na proces produkcji folii ma zawartość ulepszaczy. Czynnikiem mającym nieznacznie mniejszy wpływ na badany proces jest udział kleju w masie kompozycji. W dobie konkurencji wszelkie rywalizujące ze sobą przedsiębiorstwa zmuszone są do ciągłego rozwoju poprzez wyznaczanie sobie nowych celów oraz dostosowanie się do nowych sytuacji i do otoczenia. Jest to obserwowane również na rynku producentów folii stretch. Klienci oczekują folii o określonych para[...]

Impact of some factors of production of a packaging film on its resistance to puncture Wpływ niektórych parametrów procesu produkcji folii opakowaniowej na jej odporność na przebicie DOI:10.15199/62.2015.5.21


  Linear polyethylene was blended with an adhesive, an improving agent and polytetrafluoroethylene (I) (about 0.7, 8 and 1.4% by mass, resp.), formed by casting as a film and studied for resistance to puncture. The increasing of adhesive and improving agent contents resulted in increasing the film resistance to puncture. The addn. of larger amt. of I resulted in deterioration of the film strength. Badano proces wylewu folii stretch płaskiej siedmiowarstwowej typu jumbo wytwarzanej metodą wylewu z wykorzystaniem regranulatu, pod kątem maksymalnej jej odporności na przebicie. Folia ta jest przeznaczona do konfekcjonowania na folie do pakowania ręcznego. Celem było określenie optymalnych wartości parametrów wejściowych produkcji w ustalonych (na bazie wcześniejszych doświadczeń) zakresach zmienności. Badania procesu produkcji przeprowadzono wg planu PS/DK 23. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że przy przyjętych założeniach wszystkie czynniki wejściowe wpływają na odporność na przebicie. Zwiększanie w mieszance ilości kleju i ulepszaczy poprawia, a zwiększanie ilości teflonu obniża odporność folii na przebicie. W dobie konkurencji przedsiębiorstwa zmuszone są do ciągłego rozwoju i spełniania w miarę możliwości oczekiwań klientów. Taka sytuacja obserwowana jest również na rynku producentów folii stretch. Klienci oczekują folii o określonych parametrach. Ich osiągnięcie jest możliwe przy stosowaniu najwyższej jakości surowców. Niestety ze względów ekonomicznych rzadko kiedy takie rozwiązanie jest możliwe do zastosowania. Dlatego też poszukuje się niskokosztowych rozwiązań pozwalających dla danych surowców i przy konkretnych parametrach procesu produkcji uzyskiwać jakość, która będzie satysfakcjonować klientów. Takie działania optymalizacyjne prowadzone są również w firmie Efekt Plus, jednym z największych w Europie producentów folii stretch. Opierając się na wysoko rozwiniętym zapleczu technicznym zakład jest w s[...]

The study of stickiness of packaging film by Shainin method Badanie kleistości folii opakowaniowej metodą Shainina DOI:10.15199/62.2015.8.17


  Linear low d. polyethylene with varying moisture content was modified by addn. of various amts. of an adhesive, masterbatch and recycled polyethylene film to produce stretch films of varying film stickiness. The film quality increased with increasing amts. of used adhesive and recycled polyethylene stretch film. Badano proces wylewu folii stretch płaskiej, standardowej pięciowarstwowej do pakowania ręcznego, wytwarzanej metodą wylewu Cast z wykorzystaniem regranulatu, pod kątem maksymalnej jej kleistości. Celem badań przeprowadzonych wg metody Shainina było poszukiwanie optymalnych wartości parametrów wejściowych w przyjętych zakresach zmienności ustalonych na bazie wcześniejszych doświadczeń. Stwierdzono, że największy wpływ na kleistość folii, przy przyjętych wartościach granicznych, miała ilość dodanego kleju i regranulatu PE-LLD, natomiast mniejszy wpływ miała zawartość granulatu podstawowego, temperatura otoczenia, ilość uszlachetniaczy oraz wilgotność tworzyw wejściowych. Współcześnie zarządzane przedsiębiorstwa starają się spełniać oczekiwania klientów poprzez umiejętne zarządzanie jakością. W ramach tych działań ważną rolę odgrywa zapewnianie i ciągłe doskonalenie jakości wyrobów. Istnieją różne metody poprawy jakości. Można w tym celu wykorzystać metody planowania eksperymentu. Metody te są stosowane zarówno na etapie projektowania procesów,jak i na etapie funkcjonowania tych procesów1). Klasyczne metody, ze względu na konieczność przeprowadzenia pełnych eksperymentów, są czasochłonne i kosztowne. Dlat[...]

Assessment of packaging film quality by failure mode and effects analysis Ocena jakości folii opakowaniowej z wykorzystaniem analizy przyczyn i skutków wad DOI:10.15199/62.2016.1.26


  Failure mode and effects anal. was carried out to det. the risk of occurrence, importance and detection of polyethylene film defects in an industrial prodn. line. To improve the product quality, a control of raw material and product properties, prodn. process monitoring as well as optional limitation of the amt. of added polymer regranulate were recommended. Analizowano proces wylewu i jakość folii stretch płaskiej, standardowej pięciowarstwowej do pakowania ręcznego, wytwarzanej metodą wylewu cast z wykorzystaniem regranulatu. Wykorzystano w tym celu analizę przyczyn i skutków wad. Jej celem jest konsekwentne i trwałe eliminowanie wad przez rozpoznawanie rzeczywistych przyczyn ich powstawania i stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych. Stwierdzono, że największy wpływ na problemy jakościowe folii ma zła jakość surowca, duża zawartość regranulatu oraz nieodpowiednie ustawienie parametrów linii technologicznej. Dla tych (oraz mniej istotnych przyczyn) ustanowiono i wdrożono działania naprawcze. Wszystkie przedsiębiorstwa znajdują się obecnie pod silną presją konkurencji. Skuteczność przedsiębiorców zależy w dużej mierze od kompetencji pracowników, umiejętności zarządzania oraz przyjętych strategii. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych lub chociaż innowacyjnych metod i narzędzi możliwe jest obniżenie kosztów produkcji i podnie[...]

 Strona 1  Następna strona »