Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR ORAMUS"

Simulations of lightning overvoltages in HV electric power system for various surge arresters and transmission lines models DOI:10.12915/pe.2014.10.35

Czytaj za darmo! »

This paper deals with frequency-dependent surge arresters models and transmission lines models utilized for insulation coordination studies. Simulations have performed by means of EMTP/ATP software. Various frequency-dependent surge arresters models and transmission lines models have been compared in this article. Simulations of lightning transient in analyzed power system have been performed and results presented in this paper for various surge arrester and overhead line models. Influence of models application during calculations on simulation results has also been analyzed. Streszczenie. Artykuł dotyczy modelowania zmienno-częstotliwościowych modeli ograniczników przepięć oraz modeli linii przesyłowych, stosowanych do obliczeń koordynacji izolacji przy użyciu programu symulacyjnego EMTP/ATP. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki symulacji przepięć podczas wyładowań piorunowych w rozpatrywanej sieci elektrycznej. Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem różnych modeli ograniczników przepięć oraz linii przesyłowych, w celu porównania wpływu zastosowanego modelu ograniczników przepięć i linii przesyłowych, na wyniki symulacji. (Symulacje przepięć atmosferycznych występujących w sieci elektroenergetycznej WN dla różnych modeli matematycznych ograniczników przepięć oraz linii przesyłowych). Słowa kluczowe: modele linii przesyłowych, modele ograniczników przepięć, przepięcia atmosferyczne, symulacje w programie EMTP/ATP Keywords: lightning overvoltages, simulations in EMTP/ATP program, surge arresters models, transmission lines models doi:10.12915/pe.2014.10.35 Introduction Lightning overvoltages occurring in an electrical power systems are very dangerous phenomenon, which may cause damages of insulation systems in electrical devices installed in the electrical network. For this reason, from insulation coordination viewpoint limitation of overvoltages values occurring during lightning strokes is very important to increase supply rel[...]

Analiza przepięć ziemnozwarciowych w sieciach rozdzielczych DOI:10.15199/48.2015.06.30

Czytaj za darmo! »

Zwarcia doziemne są szczególnie częste w sieciach kablowych rozdzielczych. Podczas zwarć doziemnych pojawiają się przepięcia o dużych wartościach maksymalnych spowodowane wielokrotnymi zapłonami i gaszeniem łuku elektrycznego w miejscu zwarcia. W celu ograniczenia prądu ziemnozwarciowego, szybkiego zgaszenia łuku w miejscu zwarcia i ograniczenia przepięć ziemnozwarciowych, punkt neutralny sieci elektrycznych jest łączony przez cewkę lub rezystor. Sieci elektryczne rozdzielcze o małym prądzie ziemnozwarciowym mogą pracować z punktem odizolowanym od ziemi. W artykule zamieszczono analizę przepięć ziemnozwarciowych w rzeczywistej sieci rozdzielczej kablowo-napowietrznej. Podstawą analizy były wyniki symulacji przepięć podczas zwarć doziemnych w sieci przy różnych sposobach połączenia punktu neutralnego sieci z ziemią. Do ochrony przepięciowej urządzeń zastosowano ograniczniki przepięć z tlenków metali. Symulacje prowadzono zgodnie z teoriami Petersa i Slepiana oraz Petersena, przy wykorzystaniu programu Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP). Abstract: Overvoltages occurring under earth faults duration occur especially often in distribution cable electric networks. Significant values of overvoltages are caused by multiple ignitions of electric arc occurring in earth fault place. In order to limit short circuit current and overvoltages, neutral point of electric networks can be connected to earth by Petersen coil or resistor. Neutral points of electrical networks with small value of earth fault current can be designed as isolated from earth. This paper presents an analysis of overvoltages during short circuit to earth performed for real medium voltage cable network. Simulations have been performed for various ways of the neutral point connection to earth. Metal oxide surge arresters have been applied to provide overvoltage protection for devices installed in analyzed electrical network. Simulations have been p[...]

Modelowanie łuku elektrycznego w analizach przepięć łączeniowych podczas przerywania prądu przy użyciu niskonapięciowych styczników elektromechanicznych DOI:10.15199/48.2016.02.52

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zaprezentowano sposób modelowania łuku elektrycznego za pomocą specjalistycznego programu przeznaczonego do przeprowadzania analiz stanów przejściowych w systemach elektroenergetycznych (program EMTP-ATP). Celem przedstawianych symulacji jest określenie wartości przepięć oraz czasu łukowego w trakcie trwania operacji łączeniowych wykonywanych przy użyciu rozpowszechnionych styczników elektromechanicznych. Zaprezentowano porównanie przebiegów symulacyjnych oraz pomiarowych napięcia powrotnego zmierzonego pomiędzy stykami stycznika, oraz przebiegi przerywanego prądu. Wykazano, że symulacje są efektywnym i praktycznym narzędziem w analizie łączeniowych stanów przejściowych. Abstract. This paper presents the electric arc modelling and its implementation in specialized simulation software for transient analyses during switching conditions in LV circuits (EMTP-ATP software). Simulations can be very useful to estimate overvoltages and arcing times during switching operations performed by means of electromechanical relays, which are commonly used in automation. Comparison of measured and calculated Transient Recovery Voltage (TRV) and current waveforms is shown in this article. It is clearly indicated that severe overvoltages may arise upon electromechanical relays operation, and that the simulation is an efficient tool when analyzing such phenomena. (Modeling of electric arc in analysis of switching overvoltages during current interruption with LV electromechanical relays). Słowa kluczowe: model Mayra, łuk elektryczny, stycznik, przepięcia Keywords: Mayr model, electric arc, relay, overvoltages Wstęp Analizy przepięć generowanych w trakcie trwania operacji łączeniowych wykonywane są powszechnie dla układów średnich (SN) oraz wysokich napięć (WN) [1-9]. Należy jednak przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż także w systemach niskonapięciowych (nn) ze względu na mnogość występowania elektromechanicznych urządzeń łączeniowych (ta[...]

Switching overvoltage analyses under distorted supply voltage conditions DOI:10.15199/48.2019.03.28

Czytaj za darmo! »

The insulation co-ordination analyses are the inevitable stage during the process of reliable electrical systems design. The general purpose of such analyses is most commonly to estimate the maximum (worst case scenario) values of possible overvoltages, for example in various transient states. The outcome of the insulation co-ordination study is crucial for verification of ratings of the power system equipment, as well as overall design of e.g. power substation. Computer simulations are nowadays considered to be an efficient and trustworthy tool that can be applied for analyses of transient conditions. What is more, there are numerous guidelines for computer modelling, which are provided by the international standardization committees and working groups [1-9]. According to IEC and IEEE standards, the substantial part of insulation co-ordination studies (at all voltage levels) is determination of switching transients, generated during current interruption or circuit energization operation [1-5]. As recommended by the IEC standard [1, 2], the determination of switching transients can be done using either deterministic or statistical method with uniform or standard Gaussian distribution of the opening time instant. One of the most valuable information that can be obtained during these studies is the Transient Recovery Voltage (TRV) appearing between Circuit Breaker (CB) contacts, after current interruption. The analysis of phenomena related to switching transients and harmonics (especially with a strong focus on simulations) has been widely investigated in literature [10-16]. In all of the herein quoted resources (papers and standards), the development of the model for transient simulation includes representation of utility grid that supplies the voltage to the system. This element may be represented in various ways, depending on the type of the analysis. Nonetheless, it is usually based on Thevenin equivalent circuit approac[...]

 Strona 1