Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ DOMAŃSKI"

Model numeryczny posuwowego hartowania osiowosymetrycznych elementów ze stali narzędziowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono model numeryczny procesu hartowania obejmujący zjawiska cieplne, przemiany fazowe w stanie stałym oraz zjawiska mechaniczne towarzyszące posuwowemu hartowaniu osiowosymetrycznych elementów ze stali narzędziowych. W modelu zjawisk cieplnych współczynnik przejmowania ciepła uzależniono od temperatury, wyróżniając zakresy: parowania, wrzenia pęcherzykowatego oraz konwekcji. Model prz[...]

Model numeryczny posuwowego hartowania osiowosymetrycznych elementów ze stali narzędziowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono model numeryczny procesu hartowania obejmujący zjawiska cieplne, przemiany fazowe w stanie stałym oraz zjawiska mechaniczne towarzyszące posuwowemu hartowaniu osiowosymetrycznych elementów ze stali narzędziowych. W modelu zjawisk cieplnych współczynnik przejmowania ciepła uzależniono od temperatury, wyróżniając zakresy: parowania, wrzenia pęcherzykowatego oraz konwekcji. Model prz[...]

Wpływ obciążenia śniegiem na konstrukcje drewniane w polskich regionach górskich DOI:10.15199/33.2018.06.05


  moż- 1) Politechnika Krakowska;Wydział Inżynierii Lądowej *) Adres do korespondencji: doman@pk.edu.pl Streszczenie. Wartości parametrów mechanicznych drewna zmniejszają się w czasie pod wpływem działania obciążeń zewnętrznych. Redukcja nośności zależy od typu obciążenia i od klasy drewna. Ze względu na obciążenie długotrwałe, przy wysokich poziomach naprężeń, występują efekty redukcji wytrzymałości zwane pełzaniem.Wartykule przedstawiono kalibrację współczynnika modyfikacji kmod za pomocą metod probabilistycznych. Pod uwagę wzięto trzymodele zniszczenia: Gerhardsa, Barretta-Foschi oraz Foschi-Yao. Parametry w tychmodelach przyjęto zgodnie z metodą największej wiarygodności, wykorzystując dane istotne dla polskiego drewna konstrukcyjnego. Parametry obciążenia śniegiemzostały oszacowane na podstawie danychmeteorologicznych. Dane zawierają obciążenie śniegiem polskich stref górskich: Zakopanego, Świeradowa i Leska z przeszło 45 lat.Do oceny niezawodnościwykorzystano reprezentatywne stany krótko- i długoterminowe. Następnie dokonano estymacjiwspółczynnika kmod dotyczącego polskichwarunkówgórskich. Słowa kluczowe: niezawodność; konstrukcje drewniane; obciążenie śniegiem; efekty pełzania. Abstract. The values ofmechanical parameters of wood decrease in time under the influence of external loads. It depends on the type of load and timber. Due to long term loading at high stress ratio levels, there are strength reduction effects, referred to as creep-rupture effects. The paper presents the calibration of the modification factor kmod using probabilistic methods. Three damage accumulation models are considered: Gerhards, Barrett- Foschi and Foschi-Yao. The parameters in this models are fitted by the Maximum Likelihood Method using the data releva[...]

Wpływ obciążeń na bezpieczeństwo pożarowe elementów drewnianych DOI:10.15199/33.2018.07.02


  Dla zadanych chwil pożaru tfi szacuje się obliczeniowe wartości nośności Rfi, d (tfi) badanych elementów drewnianych. Są one zredukowane na skutek oddziaływania na materiał nagrzanych do wysokiej temperatury T(tfi) gazów spalinowych [1, 6, 10]. Porównuje się je z określonym dla tej samej chwili obliczeniowymefektemobciążenia Efi, d (tfi). Podczas użytkowania konstrukcji następuje pogorszenie właściwości mechanicznych drewna.WPN-EN1995-1-2 [9] dotyczącej projektowania konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe nie uwzględnia się redukcji charakterystyk wytrzymałościowych drewna spowodowanych oddziaływaniem obciążeń stałych i zmiennych. Intensywność występowania obciążeń zmiennych, w szczególności obciążenie śniegiem, ma istotne znaczenie w szacowaniu bezpieczeństwa pożarowego elementów drewnianych. Zgodnie z PN-EN 1995-1-2 [9] obliczeniową wytrzymałość drewna w warunkach pożaruwyznacza się z równania: fd,fi = kmod,fi (f20/γM,fi) (1) gdzie: kmod,fi - współczynnikmodyfikacji w warunkach pożaru, wyznaczony wg PN-EN 1995-1-2 [9] na podstawie analizy zwęglania elementu drewnianego; f20 - 20% kwantyl wytrzymałości elementu drewnianego w temperaturze normalnej; γM,fi - częściowy współczynnik bezpieczeństwa właściwości materiału. f20 = kfi - fk (2) gdzie: kfi - współczynnik redukcyjny w warunkach pożaru, wyznaczony wg PN-EN 1995-1-2 [9] dla odpowiednich logarytmicznych współczynników zmienności υfi; fk - wartość charakterystyczna wytrzymałości drewna, wyznaczona jako 5%kwantyl rozkładu prawdopodobieństwa wytrzymałości[...]

Analiza numeryczna składu fazowego i naprężeń hartowniczych w warstwie wierzchniej elementu stalowego

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy modelowania i analizy numerycznej zjawisk cieplnych, przemian fazowych w stanie stałym oraz zjawisk mechanicznych towarzyszących hartowaniu elementów wykonywanych z węglowej stali N8E. Model zjawisk cieplnych zastosowano równanie nieustalonego przepływu ciepła, natomiast w modelu przemian fazowych wykorzystano formuły Avramiego oraz Koistinena i Marburgra. Założono, że naprężeni[...]

Analiza numeryczna wpływu wybranych parametrów spawania na stan naprężenia i deformacje w połączeniu zakładkowym spawanym laserowo DOI:10.15199/24.2018.1.7


  Wprowadzenie. Technologia spawania wiązką promieniowania laserowego jest szeroko stosowana w produkcji innowacyjnych konstrukcji spawanych [1, 2]. Główną zaletą stosowania technik laserowych jest zwiększenie efektywności procesu spawania oraz możliwość automatyzacji i robotyzacji procesu [1, 3]. Spawanie wiązką laserową jest złożonym procesem, któremu towarzyszą sprzężone zjawiska cieplno-mechaniczne występujące w szerokim zakresie temperatury [2]. Istotnym elementem procesu spawania są deformacje spawalnicze, które powstają nieuchronnie w spawanych elementach. Wielkość powstałej deformacji w głównej mierze zależy od ilości ciepła wprowadzanego do materiału podczas spawania [1, 4]. Zastosowanie laserowego źródła ciepła, ze względu na znacznie mniejszą strefę nagrzanego materiału w p orównaniu ze strefą powstałą podczas spawania klasycznymi metodami, znacząco zmniejsza możliwość generowania odkształceń spawalniczych [5-7]. Dostępność nowoczesnych typów laserów technologicznych o różnych mocach oraz specjalistycznych głowic laserowych do spawania stwarzają możliwości konfigurowania i budowy zaawansowanych stanowisk [3]. Połączeniem laserowym stosowanym w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w przemyśle motoryzacyjnym oraz przemyśle lotniczym jest połączenie zakładkowe [8, 9]. Placówki badawcze oraz biura projektowe coraz częściej wykorzystują metody numeryczne do wstępnej oceny poprawności projektowanych konstrukcji [4, 10]. Dokładne odwzorowanie modelu rzeczywistego w p rogramie obliczeniowym oraz przyjęcie odpowiednich modeli matematycznych i numerycznych ma istotny wpływ na jakość i wiarygodność otrzymanych wyników analizy. Ważnym etapem modelowania numerycznego procesów cieplnych jest właściwy dobór odpowiednich parametrów procesu [1, 2, 10]. W pracy przeprowadzono prognozowanie numeryczne stanu naprężenia i deformacji w spawanym laserowo połączeniu zakładkowym wykonanym ze stali austenitycznej X5CrNi18-10. Oblicz[...]

 Strona 1