Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Konrad WOJCIECHOWSKI"

Algorytm segmentacji obrazów medycznych 3D przy wykorzystaniu operatorów morfologicznych oraz indeksacji metodą rozrostu DOI:10.15199/48.2015.05.01

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł przedstawia nowy algorytm segmentacji obrazów 3D narządów wewnętrznych człowieka skomponowany z wykonywanych szeregowo znanych algorytmów wstępnego przetwarzania obrazów 3D. Nowatorstwo algorytmu polega na właściwym wyborze algorytmów przetwarzania, kolejności ich realizacji i parametrów z jakimi były realizowane. Działanie algorytmu porównano z algorytmem progowania wraz z indeksacją co wykazało jego zdecydowaną przewagę. Abstract. This paper describes a new algorithm composed of serially performed known initial 3D image processing algorithms for segmentation of 3D images of internal human organs. The novelty of the algorithm is the right choice of processing algorithms, the order of their execution and parameters of which have been implemented. Working of algorithm was compared with working of thresholding algorithm with indexation and showed its definite advantage. A new algorithm for segmentation of 3D images of internal human organs Słowa kluczowe: segmentacja 3D, operatory morfologiczne, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, algorytm rozrostu Keywords: 3D segmentation, morphology operators, computer tomography, magnetic resonanse "flood fill" algorithm Wstęp Obecnie stosowanie techniki obrazowania medycznego pozwalają na tworzenie obrazów trójwymiarowych na podstawie serii obrazów dwuwymiarowych. Jako techniki pozyskiwania takich obrazów można wyróżnić: tomografię komputerową [1,2] (która polega na wykonaniu serii zdjęć rentgenowskich ciała z różnych pozycji specjalnym aparatem a następnie rekonstrukcji obrazu 3D na podstawie tych zdjęć), rezonans magnetyczny [2] (wykorzystujący jądrowy rezonans magnetyczny jąder wodoru występujących w wodzie w żywych tkankach organizmu), PET [2] (pozytonowa tomografia emisyjna - pacjent otrzymuje izotopy promieniotwórcze). Obrazy takie można interpretować (i przetwarzać) jako serię odrębnych obrazów 2D (przekrojów) lub jako jeden obraz trójwymiarowy składający się z[...]

XML markup language based design tool integration method in distributed design environments

Czytaj za darmo! »

Distributed collaborative engineering [1] is emerging as a new engineering paradigm that integrates dispersed engineers and their tools into a virtual team that develops a new complex heterogeneous product. Distributed design processes that are realized in a collaborative network [2] have numerous advantages and possibilities in situations where co-located collaboration isn’t feasible, like: - Grouping of diverse and dispersed experts into design teams. Experts need however to be supported in their collaboration by an integrated network of required tools, - Searching for required tools in the network and automatic tracking of changes in their specifications independently from their network location, - More effective administration of specialized tools, - Relative easiness of deploying new design technologies enabled by new tools due to proliferation of the Internet. Many R&D efforts have been undertaken in recent years that target various aspects of collaborative engineering [1, 4, 12]. The addressed aspects of this new paradigm of engineering work were among others: - Collaborative working environments with both synchronous and asynchronous communication among dispersed team members, - Interoperability of remote tools that often belong to different organizations [14], - Assurance of security in distributed collaboration being a critical requirement in industrial applications. The paper is organized as follows, after a short introduction to the problem of remote design tools integration; the main requirements on an integration environment are formulated. Provide explanations on XML-based description of design tools and their use in the Internet context. In the following, 52 Elektronika 11/2010 an ontology-based tool integration method and Ontotool are presented. Finally, experiments used to validate the introduced methods are pointed to, as well as the advantages of the approach are summarized. Distributed design [...]

Metody wyznaczania kątów z żyroskopów dla filtru komplementarnego na potrzeby określania orientacji IMU DOI:10.12915/pe.2014.09.52

Czytaj za darmo! »

W pracy zaprezentowano sposób estymacji orientacji obiektu w przestrzeni trójwymiarowej z wykorzystaniem filtru komplementarnego. Wykorzystano konstrukcję filtru komplementarnego dla każdego z trzech kątów Eulera. Fuzja danych w tej filtracji polega na poprawie kątów wyznaczonych z układu akcelerometrów i magnetometrów oraz kątów z żyroskopów, zakładając rozdzielność częstotliwościową zakłóceń w tych dwóch kanałach pomiarowych. Celem opracowania jest analiza metod wyznaczania kątów z żyroskopu na potrzeby filtru komplementarnego i ich wpływu na dokładność estymacji orientacji. Zaproponowano metodę niezależnego całkowania pomiarów z żyroskopów, całkowania prędkości kątowych po uprzednim przeliczeniu ich do układu nawigacyjnego oraz macierzowego całkowania równania rotacji. Analizę wykonano na danych z symulatora czujnika IMU oraz dla danych pomiarowych z rzeczywistego sensora IMU. Abstract. In the paper complementary filter is presented for estimating 3D orientation. The main aim of this paper is to analyze methods of determining the angles from gyroscopes. Angles from gyro are calculated by integration measurements directly in sensor frame, by integration angles velocity after transformation to navigation frame and by strapdown integration. Analysis of the complementary filter is presented for data from real IMU sensor and for data from IMU signal simulator. (Angles from gyroscope to complementary filter in IMU) Słowa kluczowe: orientacja 3D, IMU, filtr komplementarny, całkowanie żyroskopów, całkowanie bezkardanowe. Keywords: 3D orientation, IMU, complementary filter, gyroscope integration, strapdown integration. doi:10.12915/pe.2014.09.52 Wprowadzenie W pracy zaprezentowano sposób wyznaczania orientacji obiektu w przestrzeni wykorzystujący filtr komplementarny w jej podstawowej formie [1]. Klasyczną, jednowymiarową postać filtru komplementarnego stosuje się do estymacji sygnału z dwóch niezależnych kanałów pomiarowych, charakteryzujący[...]

A computer-based imaging system for multispectral inspection of skin cancer

Czytaj za darmo! »

Multi-band imaging computer-based system, self-designed and self-constructed, based on a liquid-crystal filter with spectral transmittance driven in 400 nm - 740 nm wavelengths range is presented. Performed tests of images dimensionality reduction, which base on different types of principal component analysis, indicated onto flexibility and usefulness of the described approach for skin cancer diagnosis. Streszczenie. W artykule opisano samodzielnie zaprojektowany i wykonany, wspomagany komputerowo, oparty na transmisyjnym filtrze ciekłokrystalicznym pracującym w zakresie długości fal od 400 nm do 740 nm, układ do obrazowania wielospektralnego. Przeprowadzone testy redukcji wymiarowości obrazu, w oparciu o różne rodzaje analizy jego składowych głównych, wskazały na użyteczność zastosowanego podejścia w diagnostyce raka skóry. (Komputerowy system wielospektralnej analizy danych obrazowych raka skóry). Keywords: multispectral imaging, principal component analysis, spectral signature, skin cancer. Słowa kluczowe: obrazowanie wielospektralne, analiza składowych głównych obrazu, sygnatura spektralna, rak skóry. Introduction Both in science and industry, different imaging procedures try to enhance or even correct human-eye redgreen- blue (RGB) principal-components sensingcapabilities by the use of multi-photon microscopy[1 ], nightvision magnifiers [2] and/or imaging spectrometers [3]. One of the most important areas within this range of activity, is dedicated to multispectral imaging in a chosen spectral range, for example, in X-ray analysis [4], or in Fourier- Transform Infra-Red (FT-IR) spectroscopy. [5] Within the visible range (VIS), multispectral imaging employs setups with mechanically selectable spectral windows [6], or electrically driven liquid-crystals (LCD) filters [7], and/or uses acousto-optic filtering [8,9]. VIS imaging applies different widths and combinations of spectral windows followed by computer-based image processing[...]

Supervised and unsupervised segmentation of multispectral retina images

Czytaj za darmo! »

W pracy zaprezentowano metodę segmentacji wielospektralnych obrazów dna oka ukierunkowaną na diagnostykę schorzeń jaskry i retinopatii cukrzycowej. Akwizycja wielospektralna prowadzona jest w 21 oknach widma z zakresu 400nm do 740nm na bazie elektronicznie sterowalnego filtra ciekłokrystalicznego i wysokiej czułości monochromatycznej kamery CCD. Przedstawiono uzyskane wyniki segmentacji w podejściu nadzorowanym i nienadzorowanym (Nadzorowana i nienadzorowana segmentacja wielospektralnych obrazów dna oka). Abstract. The segmentation method of multispectral human eye images suitable in ophthalmic diagnosis of structural retinal features characteristic for glaucoma and diabetic retinopathy diseases is presented. A multispectral imaging was realized in 21 spectral windows, between 400nm and 740nm, on a base of liquid crystal tunable filter and a high sensitivity monochrome camera. Results of supervised and unsupervised segmentation procedures of retina images, adopted from a color fundus device, are presented. Słowa kluczowe: obrazowanie wielospektralne, nadzorowane i nienadzorowane uczenie maszynowe, diagnostyka chorób dna oka. segmentacja obrazów wielokanałowych Keywords: multispectral imaging, supervised and unsupervised machine learning, retina diagnosis, segmentation of multichannel images Introduction Information captured in multispectral regime overcomes many limitations of electromagnetic radiance intensities stored directly in a conventional set of red, green and blue (RGB) detectors. RGB standard tries to follows human retina photoreceptors capabilities, however in practice, it is not able to restore exactly a rich set of colors perceptible by a human brain. Nowadays, multispectral imaging is widely used in laboratory works as well as in applied studies - let's mention examples from medicine [1], geology [2], agriculture [3], or art [4]. Since multispectral image information overpasses human sensing capabilities, then it requir[...]

Motion capture as Data Source for Gait-based Human Identification

Czytaj za darmo! »

Autorzy prezentują wyniki badań nad identyfikacją osób na podstawie danych chodu uzyskanych za pomocą techniki motion capture. Redukcję wymiarowości przeprowadzono stosując algorytm wieloliniowej analizy składowych głównych (MPCA), który operuje na tensorowej reprezentacji danych. Dla potrzeb identyfikacji osób zastosowano szereg metod klasyfikacji dostępnych w pakiecie WEKA uzyskując największą skuteczność dla perceptronu wielowarstwowego. (Technika motion capture jako źródło danych dla identyfikacji osób na podstawie chodu). Abstract. The authors present results of the research aiming at human identification based on tensor representation of the gait motion capture data. High-dimensional tensor samples were reduced by means of the multilinear principal component analysis (MPCA). For the purpose of classification the following methods from the WEKA software were used: k Nearest Neighbors (kNN), Naive Bayes, Multilayer Perceptron, and Radial Basis Function Network. The maximum value of the correct classification rate (CCR) was achieved for the classifier based on the multilayer perceptron. Słowa kluczowe: redukcja wymiarowości, algorytm MPCA, ekstrakcja cech, klasyfikacja danych chodu. Keywords: dimensionality reduction, MPCA algorithm, feature extraction, gait data classification. Introduction Gait is defined as coordinated, cyclic combination of movements which results in human locomotion [1]. A unique advantage of gait as a biometric is that it offers potential for recognition at a distance or at low resolution or when other biometrics might not be perceivable [2]. Gait can be captured by two-dimensional video cameras of surveillance systems or by much accurate motion capture (mocap) systems which acquire motion data as a time sequence of poses. Motion capture is defined as “The creation of a 3D representation of a live performance" [3]. The movement of an actor wearing a special suit with attached markers is recorded by NIR [...]

Ocena postępów rehabilitacji pacjentów ze zwyrodnieniami stawu biodrowego, kręgosłupa oraz po udarze mózgu z wykorzystaniem indeksów chodu

Czytaj za darmo! »

Autorzy prezentują wyniki badań nad analizą nieprawidłowości w sposobie poruszania się na podstawie danych chodu uzyskanych za pomocą techniki motion capture. Badaniu poddano 3 grupy pacjentów: ze zwyrodnieniami stawu biodrowego, kręgosłupa i po udarze mózgu oraz grupę osób zdrowych. Sekwencje chodu nagrywano w dwóch sesjach - przed i po trzytygodniowym okresie rehabilitacji. Jako wskaźników nieprawidłowości użyto indeksów chodu. Abstract. The authors present results of the research aiming at analysis of gait abnormalities based on the gait motion capture data. Three groups of patients suffering from the following affections: osteoarthritis of the hip, osteoarthritis of the spine and stroke underwent the recording process twice - before and after three-week rehabilitation. Healthy volunteers were also recorded. Gait indices were used as indicators of abnormality. (Evaluation of rehabilitation progress of patients with osteoarthritis of the hip, osteoarthritis of the spine or after stroke using gait indices). Słowa kluczowe: technika motion capture, indeksy chodu, analiza ruchu. Keywords: motion capture technique, gait indices, motion analysis. Wprowadzenie Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych to jedno z najczęściej spotykanych schorzeń układu ruchu człowieka, stąd też stanowi ona istotne wyzwanie diagnostyczne. Zwyrodnienie takie zawsze objawia się zaburzeniami chodu, wywołanymi przez ból i niefizjologiczne ustawienie miednicy, co skutkuje przesunięciem środka ciężkości i w efekcie uwidacznia się przez utykanie i chód kaczkowaty [1]. Z kolei w schorzeniach kręgosłupa chód jest ostrożny, z usztywnieniem tułowia i jego pochyleniem ku przodowi. Zaś w przypadku udaru mózgu następuje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (OUN), co skutkuje utratą sprawności ruchowej i poznawczej [2]. Chód jest wynikiem współdziałania wielu elementów ruchowych, na które składają się: wytrzymałość układu kostnego, sprawność układu nerwowego, mięśn[...]

Klasyfikator jądrowej wersji maszyny wektorów podpierających wspomagający diagnostykę obszarów nowotworowych w wielospektralnym obrazowaniu endoskopowym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne klasyfikatora maszyny wektorów podpierających oraz uzyskane przy jego zastosowaniu wyniki klasyfikacji obrazów wielospektralnych pozyskanych z 21 kanałowego systemu wielospektralnego obrazowania endoskopowego. Uzyskana rozróżnialność obszarów zmienionych chorobowo jest w ocenie lekarzy diagnostów wyższa niż w przypadku systemu Xillix Onco LIFE. Abstract. The paper presents the theoretical basis and results obtained with use of the support vector machine classifier on multispectral image classification gained with 21-channel system for endoscopic multispectral imaging. Obtained distinguishability of pathological changes areas is higher than in the case of Xillix Onco LIFE system in the medical diagnosticians opinion. (Classification by support vector machine aided the diagnosis cancer domains in multispectral endoscopic imaging) Słowa kluczowe: diagnostyka fotodynamiczna, obrazowanie wielospektralne, klasyfikacja nadzorowana, maszyna wektorów podpierających. Keywords: photodynamic diagnosis, multispectral imaging, supervised classification, support vector machine. Wstęp Autoflourescencja i fluorescencja indukowana monochromatycznym światłem widzialnym jest szybką i nieinwazyjną metodą diagnozy stanów przednowotworowych i nowotworowych tkanki, [1]. W rozwiązaniu Xillix Onco LIFE fluorescencja endogenicznych fluoforów pobudzana jest światłem niebieskim. Stosunek składowej "czerwonej" do "zielonej" (Numerical Color Value) jest miarą stopnia zaawansowania zmian nowotworowych. System Xillix Onco LIFE realizuje najprostszą wersję dwuzakresowej analizy spektralnej w której wartości poszczególnych kanałów/zakresów są uśrednionymi wartościami widm w wybranych przedziałach [2,3,4]. Proponowane w artykule udoskonalenie obrazowania wspierającego diagnostykę nowotworową polega na wprowadzeniu precyzyjnego pomiaru widma promieniowania tkanki pobudzonej światłem o znanej charakterystyce widmowej. Pozy[...]

Symulacyjne badania wybranych aspektów procesu endoskopowego obrazowania wielospektralnego

Czytaj za darmo! »

Artyku. opisuje metod. podpowierzchniowego mapowania fotonow u.yt. do symulowania procesu transportu .wiat.a w tkance ludzkiej jelita grubego. Najpierw przedstawiono model teoretyczny tkanki uwzgl.dniaj.c warto.ci liczbowe opisuj.ce jej w.a.ciwo.ci optyczne jak i fluorescencyjne. Nast.pnie wykorzystuj.c algorytm Monte-Carlo wygenerowano obrazy, ktore dla ro.nych konfiguracji .rod.a .wiat.a, umo.liwiaj. na szybsze zlokalizowanie zmian nowotworowych. Otrzymane wyniki pomog. w takim nastawieniu aparatury pomiarowej, aby proces diagnozy fotodynamicznej by. .atwiejszy i skuteczniejszy. Abstract. This paper describes the method of subsurface scattering to simulate the process of light transport in human colon tissue. First the theoretical model was introduced including parameters characterizing its optical and fluorescent properties. Then using Monte-Carlo algorithm images were generated, which for different light source configurations, enables quicker localization of cancerous structures. Obtained results will help adjusting real medical devices, so that the photodynamic diagnosis is easier and more efficient (Simulation studies of selected aspects of the multispectral endoscopic imaging). S.owa kluczowe: diagnoza fotodynamiczna, rozpraszanie podpowierzchniowe, mapowanie fotonow, symulacja zjawiska fluorescencji. Keywords: photodynamic diagnosis, subsurface scattering, photon mapping, simulation of fluorescence phenomenon. Wst.p Poj.cia fotodynamicznej diagnozy i terapii nowotworow zosta.y wprowadzone ju. na pocz.tku lat 80f. Badania zjawiska fluorescencji w cz.steczkach endo- i egzogennych wyst.puj.cych w tkankach ludzkich s. bardzo popularne. Do tej pory t. metodyk. okre.la si. g.ownie tkankowe st..enie protoporfiryny IX. Szczegolne znaczenie maj. techniki in vivo i ex vivo [1]. Metoda fotodynamiczna to bezinwazyjna metoda wykrywania i usuwania patologicznych tkanek, w ktorej specjalne substancje o w.a.ciwo.ciach fluorescencyjnych [...]

Ophthalmic diagnosis based on multispectral imaging

Czytaj za darmo! »

We have proposed and deployed prototyped multispectral capturing device for the ophthalmic diagnosis. The main component of the device are slit lamp, liquid crystal tunable filter and high sensitive monochrome camera. The applied hardware allows to obtain 21 spectral channels in the visible light range. The device has been calibrated based on the captured images of the colorchecker colors with known RGB and spectral values.. The proposed device is focused on the diagnoses of cancer, PEX, galucoma and diabetic retinopathy,. Steszczenie. W ramach pracy zaproponowano urządzenie obrazowania wielospektralnego na potrzeby diagnostyki okulistycznej. Główne komponenty urządzenia to lampa szczelinowa, elektrycznie przełączalny filtr ciekłokrystaliczny oraz wysokiej czułości kamera monochromatyczna. Wybrane rozwiązania sprzętowe.. pozwalają na uzyskanie 21 kanałów spektralnym w zakresie światła widzialnego. Urządzenie zostało skalibrowane na podstawie zdjęć próbnika kolorów. Przewiduje się zastosowania opracowanego urządzenia w diagnostyce zmian nowotworowych, zespołu PEX, jaskry i retinopatii cukrzycowej. (Diagnostyka okulistyczna na bazie wielospektralnego obrazowania gałki ocznej). Keywords: mutlispectral imaging, ophthalmic diagnosis, retina, anatomical structures of the eye Słowa kluczowe: obrazowanie wielospektralne, diagnostyka okulistyczna, dno oka, struktury gałki ocznej Multispectral imaging Multispectral image contains spectral data of its every pixel and is represented by the function I(x,y,λ). It has the structure of three dimensional image cube, where two dimensions are responsible for spatial and the third one is of the spectral domain. In fact, the image gives information of the intensities I of the radiance with the specified wavelengths λ which are measured in different image points (x,y). The accuracy of the spectrum estimation depends on the number of image channels - wavelengths in which intensity is captured. A mu[...]

 Strona 1  Następna strona »