Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ NIEUŻYŁA"

Elektrochemiczne utlenianie aluminium metodą jarzeniową


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wytwarzania powłok konwersyjnych na aluminium przy zastosowaniu metody jarzeniowej. Przeprowadzono badania wpływu parametrów prowadzenia procesu na skład chemiczny powłoki i jej właściwości ochronne. Przedstawiono morfologię otrzymanych powłok, określono ich chropowatość oraz odporność korozyjną. Stwierdzono, że napięcie stosowane w procesie jest parametrem, który znacząco wpływa na właściwości i skład otrzymywanych powłok. Słowa kluczowe: powłoka konwersyjna, utlenianie jarzeniowe, aluminium, ochrona antykorozyjna Micro-arc oxidation of aluminum The results of investigations concerning to formation the conversion coatings on aluminum by micro-arc oxidation have been presented in the article. The studies of infl uence the process parameters on chemical composition and protection properties of the coatings were carried out. The coatings morphology was presented and their roughness and corrosion resistance were determined. It was found that applied voltage signifi cantly affect on composition and properties of the coatings. Keywords: conversion coating, micro-arc oxidation, aluminum, anticorrosion protection ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Aluminium ze względu na swoje właściwości jest chętnie stosowanym materiałem konstrukcyjnym w wielu dziedzinach przemysłu. Właściwości mechaniczne czystego glinu są stosunkowo niskie z tego powodu najszersze zastosowanie mają jego stopy, które po odpowiedniej obróbce cieplnej mają wytrzymałość kilkukrotnie większą niż czysty glin. Charakteryzują się stosunkiem wytrzymałości do ciężaru właściwego. Do niewątpliwych zalet glinu należy jego mała gęstość (d = 2,7 g/cm3). Właściwość ta czyni jego stopy materiałem chętnie stosowanym w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Obniżenie masy pojazdów ma wpływ na zużycie paliw,[...]

Twarde powłoki tlenkowe na duralu DOI:10.15199/40.2016.5.3


  Przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania powłok tlenkowych w procesie utleniania anodowego na stopie aluminium o symbolu EN AW-2017A, którego głównym dodatkiem stopowym była miedź w ilości 3,5÷4,5%. Anodyzację prowadzono w kąpielach zawierających kwas siarkowy(VI), kwas szczawiowy, kwas winowy i podwójne mieszaniny tych kwasów. Powłoki o największej grubości oraz najlepszej odporności antykorozyjnej, po przepływie takiego samego ładunku elektrycznego, otrzymano stosując roztwory kwasu siarkowego(VI) lub kwasu siarkowego(VI) z dodatkiem kwasu winowego w temperaturze 0oC. Słowa kluczowe: stopy aluminium do obróbki plastycznej, anodowanie, twarde powłoki tlenkowe Hard anodic coatings on duralumin Paper presents the results of the investigations on the preparation of oxide coatings on aluminum alloy EN AW-2017A containing 3.5÷4.5% of copper as the main alloying component by anodic oxidation. Anodization was conducted in the baths composed of sulfuric(VI) acid, oxalic acid, tartaric acid and binary mixtures of these acids. Thickest coatings, showing at the same time best corrosion resistance, at the same electrolysis charge were obtained using the baths containing sulfuric(VI) acid or sulfuric(VI) acid with the addition of tartaric acid, at the temperature of 0oC. Keywords: aluminum alloys for plastic working, anodizing, hard oxide coatings.1. Wstęp Aluminium i jego stopy są dobrymi materiałami konstrukcyjnymi znajdującymi szerokie zastosowanie w technice, w tym w przemyśle samochodowym, lotniczym czy elektrotechnice [5]. Wieloskładnikowe stopy aluminium z miedzią (do ok. 5%) i magnezem (0,15÷1,8%) to popularne durale miedziowe chętnie stosowane w lotnictwie. Główną zaletą tych stopów są bardzo dobre właściwości mechaniczne przy stosunkowo niewielkiej gęstości wynoszącej 2,8 g·cm-3 W warunkach atmosferycznych aluminium wykazuje dobrą odporność korozyjną, co wynika z tworzenia się na jego powierzchni ochronnej warstwy pasywnej [...]

Powłoki antykorozyjne alternatywne dla powłok kadmowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących elektrochemicznego otrzymywania cynkowych powłok stopowych (Zn-Ni, Zn-Co, Zn-Sn), które mogłyby zastąpić antykorozyjne powłoki kadmowe. Morfologię i skład chemiczny powłok zbadano za pomocą mikroskopu skaningowego wyposażonego w system mikroanalizy rentgenowskiej EDX. Przeprowadzono także badania odporności korozyjnej w 5% roztworze NaCl metodą woltamperometrii liniowej. Stwierdzono, że najlepszym zamiennikiem powłok Cd mogą być powłoki Zn-Ni, które charakteryzują się podobną odpornością korozyjną. Powłoki Zn-Sn charakteryzują się bardzo porowatą strukturą, co wyklucza możliwość ich zastosowania jako powłok ochronnych dla stali. Słowa kluczowe: powłoka stopowa, powłoki stopowe zawierające cynk, powłoki alternatywne dla kadmowych, ką[...]

Wytwarzanie powłok stopowych nikiel-cynk

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu elektroosadzania powłok stopowych nikiel-cynk z kąpieli chlorkowych na stali niestopowej St3S. Określono wpływ składu kąpieli oraz katodowej gęstości prądu na skład chemiczny i strukturę otrzymanych powłok. Stwierdzono, że zawartość jonów metali powłokotwórczych w kąpieli oraz ich wzajemny stosunek molowy istotnie wpływa na morfologię powierzchni powstałej powłoki. Zawartość niklu w powłoce wzrasta wraz ze zmniejszeniem stosunku stężeń Zn2+/Ni2+ w kąpieli, natomiast w zależności od wartości gęstości prądu parametr ten ma różny wpływ na zawartość Ni w stopie. Ni-Zn alloy was electrodeposited on a steel substrate from an aq. soln. of NiCl2, ZnCl2, NH4Cl and H3BO3 at 25°C and current d. 2-16 A/dm2 (total mol. concn. of Zn and Ni ions 0.5-1.5[...]

Badania procesu pasywacji anodowej tytanu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu pasywacji anodowej tytanu w szkle wodnym. Określono wpływ tego procesu na jakość, morfologię i skład chemiczny powierzchni. Wyznaczono wpływ parametrów procesu pasywacji anodowej na potencjał korozyjny, opór polaryzacyjny oraz gęstość prądu korozyjnego. Stwierdzono, że na twardość powierzchni utlenionego anodowo tytanu największy wpływ ma zawartość krzemu w warstwie pasywnej. Zasadniczy wzrost odporności korozyjnej tytanu następuje dopiero po wytworzeniu pasywnej warstwy tlenkowej w procesie utleniania anodowego. Com. Ti plates were electrolytically polished, anodic passivated by oxidn. in 30% soln. K2SiO3 for 5 min at 20-120 V and studied for surface morphol., roughness and hardness as well as for corrosion resistance in 5% soln. of NaCl by a potentiodynamic method. A formation of TiO2/SiO2 layer on the Ti plates was obsd. The presence of Si in the layer resulted in an increase in the surface hardness. A decrease in the corrosion current d. from 325 nA/cm2 down to below 10 nA/cm2 was achieved when the anodic oxidn. was carried out at the voltage below 100 V. Biomateriały należą do jednych z najdroższych materiałów konstrukcyjnych wytwarzanych przez człowieka. Obok zespołu odpowiednich właściwości mechanicznych, powinny się one cechować takimi właściwościami użytkowymi, jak nietoksyczność, biozgodność, bioaktywność oraz odporność korozyjna. Ze względu na coraz większe zapotrzebowanie na implanty metalowe oraz wysokie wymagania jakościowe stawiane tym wyrobom, niezmiernie istotną ich cechą jest odporność na korozję, szczególnie wżerową, w środowisku tkanek i płynów ustrojowych1-3). Implanty metaliczne w kontakcie z płynami fizjologicznymi ulegają korozji elektrochemicznej, ciernej i zmęczeniowej, korozyjnemu pękaniu naprężeniowemu oraz korozji mikrobiologicznej. Istotnym w przebiegu procesów korozji implantów, jest fakt bardzo dobrego natlenienia płynów fizjologicznych i ich temperatura [...]

Wielowarstwowe powłoki ochronne na odlewniczych stopach magnezu


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania powłok konwersyjnych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrochemicznego utleniania plazmowego. Następnie na tak zmodyfi kowaną powierzchnię stopu nakładano powłokę SiO2-Al2O3 metodą zol-żel. Przedstawiono morfologię otrzymanych powłok, określono ich chropowatość oraz odporność na korozję. Stwierdzono, że wytworzenie powłok metodą elektrochemicznego utleniania plazmowego, a następnie ich uszczelnienie ceramiczną powłoką tlenkową powoduje wzrost odporności stopu na korozję. Słowa kluczowe: powłoka konwersyjna, elektrochemiczne utlenianie plazmowe, AZ91D, zol-żel, ochrona przeciwkorozyjna Multilayer protective coatings on the casting magnesium alloys In the present work, we report results of investigations of conversion coatings obtaining on magnesium alloy AZ91D by means plasma electrolytic oxidation (PEO) method. Next, on modifi ed alloy surface, SiO2-Al2O3 coating was put on. Morphology of obtained coatings, their roughness and corrosion resistant are presented. It was found that coatings obtained by means PEO method and then tighten with ceramic coating show considerable increase of corrosion resistance. Keywords: conversion coating, plasma electrolytic oxidation, AZ91D, sol-gel, anticorrosive protection XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERIAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1.Wstęp Stopy magnezu, ze względu na swoje właściwości wytrzymałościowe są chętnie stosowanymi materiałami konstrukcyjnymi w wielu gałęziach przemysłu. Do niewątpliwych zalet stopów magnezu należy zaliczyć ich niską gęstość: - niższą o 35% od gęstości stopów glinu, i o 75% od stali. Mają przy tym dobrą zdolność tłumienia drgań i dobrą wytrzymałość w podwyższonych temperaturach. Wykorzystanie stopów lekkich ustawicznie rośnie, a według szacunkowych danych przemysłu motoryzacyjnego zapotrzebowanie na magnez może do 2020 roku wzrosnąć do 5 milionów ton,[...]

Composite cathodes with low hydrogen overpotential produced by electrodeposition Katody kompozytowe o niskim nadpotencjale wydzielania wodoru wytwarzane metodą galwaniczną DOI:10.15199/62.2015.4.13


  Ni bars were electroplated with RuO2 or TiO2-reinforced Ni- P, Ni-Co or Ni-Co-P-matrix composite layers from resp. baths at 40°C and cathode current d. 1.5 A/dm2 and then studied for chem. and phase compns., surface morphol., polarization behavior (voltamperometry) and corrosion resistance. The RuO2-reinforced composite layers showed the lowest overpotentials of H2 release (abs. value 0.098-0.104 V at current d. 100 A/m2). The reinforcement resulted however in a substantial drop of the corrosion resistance of the layers. Opracowano proces galwanicznego wytwarzania powłok kompozytowych z osnową ze stopów niklu i kobaltu z fosforem oraz substancją rozproszoną (tlenki rutenu i tytanu, w postaci proszków o małym uziarnieniu). Wprowadzenie fosforu jako dodatku stopowego do powłok niklowych i kobaltowych wpłynęło korzystnie na nadpotencjał wydzielania wodoru. Dalsze obniżenie bezwzględnych wartości nadpotencjału wydzielania wodoru uzyskano dzięki wprowadzeniu tlenków rutenu lub rutenu i tytanu do powłoki. Elektrody z powłokami kompozytowymi z osnową Ni-P, Co-P lub Ni- Co-P i z fazą rozproszoną w postaci proszków 100% RuO2 lub 40% RuO2-60% TiO2 charakteryzują się bezwzględnymi wartościami nadpotencjału wydzielania wodoru, wynoszącymi ok. 0,10 V przy gęstości prądu elektrolizy 100 A/m2 i ok. 0,20 V przy 1000 A/m2. Wydzielanie wodoru jest jedną z reakcji elektrodowych zachodzących w wielu ważnych procesach elektrochemicznych, takich jak elektroliza solanki lub wody w produkcji chloru, wodorotlenku sodu, wodoru i tlenu. Reakcje redukcji katodowej z udziałem wodoru są ważne w syntezie chemicznej. Tak więc problem dostępności katod o niskim nadpotencjale wydzielania wodoru jest szczególnie ważny w przypadku tych procesów. Materiały o najlepszych właściwościach elektrokatalitycznych w procesie wydzielania wodoru są często bardzo drogie lub mają małą wytrzymałość mechaniczną. Stosuje się wtedy elektrody aktywowane, w których na dostę[...]

Wpływ obróbki powierzchniowej stentów wieńcowych na ich odporność korozyjną


  W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu polerowania elektrolitycznego, pasywacji chemicznej oraz wygrzewania stentów ze stali AISI 316L na ich chropowatość i odporność korozyjną określaną metodami elektrochemicznymi. Słowa kluczowe: implanty stalowe, stal 316L, stop D, odporność korozyjna, badania in vitro The infl uence of surface treatment of coronary stents on their corrosion resistance Results of investigation of the infl uence of electropolishing, chemical passivation, and annealing of stents made of AISI 316L steel on their roughness and corrosion resistance determined by electrochemical methods are presented. Keywords: steel implants, 316L steel, D alloy, corrosion resistance, in vitro investigations.Odporność na korozję w poważnym stopniu zależy od stanu powierzchni i struktury krystalicznej warstwy powierzchniowej metalu. Istnieje więc możliwość poprawy tej odporności przez odpowiednią obróbkę elektrochemiczną. Istotne znaczenie ma morfologia powierzchni; im powierzchnia jest gładsza, tym większa jest jej odporność na działanie czynników korozyjnych. Wysoka gładkość powierzchni powstrzymuje proces krzepnięcia krwi, co powoduje, że zapewnienie gładkiej powierzchni jest istotnym etapem kształtowania właściwości użytkowych stentów wieńcowych (PN-EN 12006-3/2002) [1]. Proces polerowania elektrolitycznego, zwany też elektropolerowaniem, powoduje usunięcie zdeformowanej warstwy wierzchniej, tworzącej się w procesie obróbki mechanicznej, szczególnie w procesie szlifowania, związanego z zapewnieniem odpowiednich wymiarów geometrycznych implantów. Zdeformowana warstwa wierzchnia, zwana warstwą Beilby- ’ego, jest zdecydowanie bardziej podatna na korozję niż materiał rdzenia [2, 3]. Poprawa odporności korozyjnej związana jest nie tylko ze wzrostem gładkości powierzchni, ale też z obecnością warstewki pasywnej, która wytwarza się w czasie polerowania elektrolitycznego. Właściwości fi zykochemiczne warstwy tlenkowe[...]

 Strona 1  Następna strona »