Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JAGODA POPLEWSKA"

ZACHOWANIE STOPU ALUMINIUM AA1050 W PROCESIE ECAP I REKRYSTALIZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN TEKSTUROWYCH


  W artykule analizowano zmiany strukturalne i teksturowe zachodzące w materiale poddanym silnemu odkształceniu plastycznemu a następnie wyżarzaniu aż do uzyskania stanu całkowitej rekrystalizacji. Materiałem badawczym był komercyjny stop aluminium AA1050 wycięty z blachy walcowanej na gorąco. Silne odkształcenie plastyczne uzyskano w wyniku przeciśnięcia materiału przez kanał kątowy (matryca ECAP) w zakresie do sześciu przepustów, wg. drogi A — bez rotacji próbki pomiędzy kolejnymi przepustami. Wyżarzanie przeprowadzono w zakresie temperatur od 100 do 350 °C przez 1 godz. uzyskując różny stopień zaawansowania procesu rekrystalizacji. Zmiany dokonujące się w obrazie mikrostruktury i tekstury stopu AA1050 analizowano z wykorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej i dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych w skaningowym mikroskopie elektronowym (EBSD/SEM). Uzyskane wyniki jednoznacznie pokazują, iż przemiana tekstury zachodzi w temperaturze około 270 °C, czemu towarzyszy gwałtowny rozrost ziarna. Drobnoziarnista struktura (dśr < 1 μm) wytworzona w procesie odkształcenia jest zachowana do temperatury ok. 200 °C. Powyżej tej temperatury ulega silnemu rozrostowi oraz następuje utrata jednorodności rozkładu wielkości ziaren. Słowa kluczowe: zdrowienie i rekrystalizacja, stop aluminium AA1050, metoda ECAP, mikrostruktura, tekstura Mgr inż. Jagoda Poplewska, Prof. dr hab. inż. Henryk Paul — Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków. e-mail: h.paul@imim.pl Rudy Metale R58 2013 nr 11 s. 779÷784 780 BEHAVIOR OF THE AA1050 ALUMINUM ALLOY IN ECAP AND RECRYSTALLIZATION INCLUDING TEXTURE CHANGES The main aim of the experiment was to analyze the microstructure and texture changes during recrystallization of commercial AA1050 aluminum alloy. The samples were processed by equal channel angular pressing (ECAP) along route A up to six passes and then annealed for 1 hour at temperatures ranged between 100 and 350 °C, to obtain[...]

 Strona 1