Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam KURZYŃSKI"

Duża elektrociepłownia miejska w procesach obrony i restytucji krajowego systemu elektroenergetycznego DOI:10.15199/48.2016.10.44

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki prac związanych z wydzieleniem układu wyspy obciążeniowej Elektrociepłowni Karolin w warunkach zagrożenia awarią systemową oraz przygotowania do eksperymentu systemowego polegającego na podaniu napięcia i mocy rozruchowej z Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żydowo torem rozruchowym 110 i 220 kV do tej elektrociepłowni i dokonanie rozruchu bloku ciepłowniczego BK100. Abstract. The article shows the results of work related with separation of the load island system of Elektrociepłownia Karolin in condition of alert state of system failure and preparation for the system experiment which consist on providing voltage and startup power from Elektrownia Szczytowo- Pompowa Żydowo with startup path 110 and 220kV to this CHP-plant and perform startup of heating unit BK100 (Large urban CHP-plant in defense processes and restitution of polish power system) Słowa kluczowe: awaria katastrofalna, elektrociepłownia, restytucja, system elektroenergetyczny. Keywords: black-out, CHP-plant, restitution, electric power system. Wstęp Problematyka przygotowania dużych jednostek wytwórczych (zlokalizowanych w tzw. elektrowniach systemowych) do udziału w obronie i odbudowie systemu elektroenergetycznego była wielokrotnie poruszana szczególnie w kontekście specjalnych usług regulacyjnych jako standardowy wymóg dla nowych i modernizowanych jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD). Zagadnienia dotyczące źródeł lokalnych, przede wszystkim ze względu na skomplikowanie zagadnienia oraz fakt nie objęcia ich częścią wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) nie były uwzględniane jako źródła czynnie uczestniczące w procesach obrony i odbudowy KSE. W kontekście zachodzących obecnie w poszczególnych krajach zmian w strukturze zainstalowanych w systemie źródeł wytwórczych, w szczególności tendencja dynamicznego zwiększania się udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i wypi[...]

Próba systemowa uruchomienia z Elektrowni Wodnej Włocławek bloku cieplnego w Elektrowni Pątnów DOI:10.15199/48.2019.02.03

Czytaj za darmo! »

Na przestrzeni ostatnich lat do katalogu standardowych działań organizowanych przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), którego zadania realizuje PSE S.A., weszły organizowane cyklicznie próby systemowe odbudowy zasilania KSE na wypadek wystąpienia awarii katastrofalnej (blackout). W próbach tego typu uczestniczą elektrownie świadczące usługi samostartu, elektrownie cieplne uczestniczące w procesie obrony i odbudowy KSE, operatorzy sieci dystrybucyjnych i sieci przesyłowej oraz niezależne firmy eksperckie, którym powierza się prace związane z przygotowaniem, nadzorem merytorycznym nad realizacją oraz udokumentowaniem przebiegu próby. Pomimo znacznych nakładów organizacyjnych i finansowych próby te stanowią dla wszystkich ich uczestników nieocenione źródło wiedzy praktycznej, dotyczącej istniejących procedur oraz możliwości technicznych i organizacyjnych odbudowy zasilania. Przykładem takich działań była przedstawiona w niniejszym artykule próba systemowa uruchomienia bloku nr 2 w Elektrowni Pątnów z Elektrowni Wodnej (EW) Włocławek. O ile w przypadku EW powyższe zadanie można uznać za standardowe ze względu na fakt regularnego uczestnictwa, czy to w próbach systemowych, czy też realizowanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w [1] testach samostartu elektrowni ze stanu beznapięciowego, o tyle w przypadku bloku nr 2 (TG2) El. Pątnów, pomimo potwierdzonej odpowiednimi testami odbiorczymi gotowości do uczestnictwa w procesie odbudowy zasilania KSE, realizacja zakresu omawianej próby systemowej była wyzwaniem nowym, dodatkowo trudnym ze względu na fakt podjęcia decyzji o zaangażowaniu w nią praktycznie wszystkich układów i urządzeń niezbędnych dla pracy bloku. Przygotowanie próby systemowej Scenariusz każdej próby systemowej wiąże się z wypracowaniem kompromisu pomiędzy chęcią maksymalizacji zakresu próby i tym samym przyjęciem jak najbardziej realistycznego scenariusza testów, a jego minimalizacją ze względu na istniejące[...]

 Strona 1