Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Stachoń"

Wpływ lokalizacji przyłożonego obciążenia na rozkład sił wewnętrznych w belce żelbetowej ze wspornikami krawędziowymi i o zredukowanej wysokości strefy przypodporowej DOI:10.15199/33.2015.10.27


  Wbelkach żelbetowych o złożonymkształcie przekroju poprzecznego zaobserwowano, że miejsce przyłożenia obciążenia ma wpływ na rozkład naprężeń w elemencie, a w szczególności w strefie przypodporowej. Potwierdzają to przeprowadzone analizy numeryczne i laboratoryjne badania elementów wskali naturalnej.Wykazano również przestrzenny charakter pracy konstrukcji i jej wpływ na rozkład naprężeń wewnętrznych. Słowa kluczowe: belki wspornikowe, strefa przypodporowa, obciążenia.Belka żelbetowa jest jednym z elementów konstrukcji, którego przekrój poprzeczny często poddaje się modyfikacjom. Rysunek 1 przedstawiawybrane przekroje belek żelbetowych stosowanych w budownictwie. Rozwiązania te pozwalają uzyskać kompromis między wymaganiami konstrukcyjnymi i walorami estetyczno-użytkowymi konstrukcji. Taki efekt osiągnięto w przypadku belki żelbetowej przedstawionej na rysunku 2. Przez zastosowanie wsporników na końcach belki, w miejscu oparcia na słupach orazwzdłuż osi elementu, przy jego dolnej krawędzi, znacznie zmniejszono grubość stropu. Takie rozwiązanie skutkuje jednak bardzo złożonym rozkładem naprężeń wewnątrz elementu, zwłaszczawstrefach przypodporowych.Dostępna literatura [1 - 5] podaje wiele sposobówwymiarowania poszczególnych typów konstrukcji (wsporniki w miejscach podparcia belek żelbetowych czy biegnące wzdłuż ich osi), jednak trudno doszukać się opracowań ujmujących problem całościowo. Zazwyczaj są to metody uproszczone, mające na celu szybkie i efektywne projektowanie typowych elementówkonstrukcyjnych. W artykule, na podstawie elementu zaprezentowanego na rysunku 2, przedstawiono normowy sposób wymiarowania wsporników belek żelbetowych oraz porównano zwynikami analiz numeryc[...]

Beton jako materiał konstrukcyjny w wysokiej temperaturze


  W budownictwie przemysłowym Technologia pracy oraz możliwość wystąpienia technologicznych stanów awaryjnych w konstrukcjach wsporczych pod piece hutnicze wymagają od projektanta zastosowania materiałów odpornych na podwyższoną temperaturę. W celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów eksploatacyjnych możliwe są dwa rozwiązania: ● zastosowanie materiałów tradycyjnych, które wymagają osłony termoizolacyjnej, chroniącej przed przegrzaniem zasadniczy materiał konstrukcji nośnej; ● zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji z materiałów niepodlegających degradacji pod wpływempodwyższonej temperatury. W pierwszym przypadku stosuje się beton specjalny, którego cechy wytrzymałościowe i użytkowe są mało wrażliwe na krótko- lub długotrwałe oddziaływanie podwyższonej temperatury (oczywiście w ściśle określonym zakresie, np. do 300 °C). W drugim przypadku stosuje się beton zwykły, dobierając odpowiedni jego skład i technologię betonowania w celu ograniczenia negatywnego wpływu skurczu i pełzania betonu na stan naprężeń w konstrukcji. Jednak i tak konieczne jest stosowanie materiałów izolacyjnych, które wydłużają cykl wykonawczy i zwiększają koszty inwestycji. Celem artykułu jest pokazanie problemów konstrukcyjnych i technologicznych, któr[...]

Badania stref przypodporowych żelbetowych belek wspornikowych


  Wżelbetowych belkach ze wspornikami, o przekroju odwróconej litery T, zaobserwowano wpływ obciążenia wsporników bocznych na rozkład naprężeń w strefie przypodporowej. Wyniki badań potwierdzają rozbieżności uzyskane z analizy porównawczej normowych modeli kratownicowych. Brak jest natomiast modelu kratownicowego uwzględniającego wpływ obciążenia bocznych wsporników. Słowa kluczowe: belki wspornikowe, strefa przypodporowa.Belki żelbetowe z podciętymi strefami przypodporowymi są powszechnie stosowane w budownictwie. Ze względu na korzystne walory użytkowe, stosuje się je jako podciągi w stropach kanałowych z płyt strunobetonowych SP i HC. Do wymiarowania tych elementów stosowana jestmetoda kratownicowa, która w przypadku klasycznych przekrojów prostokątnych daje zadowalające efekty, natomiastwprzypadku odwróconych przekrojów teowychmoże być obarczona błędem wynikającym z nietypowej lokalizacji przyłożonego obciążenia na wspornikach bocznych. Przeprowadzono analizę trzech belek o o[...]

Naprężenia w strefie przypodporowej belki żelbetowej o zredukowanej wysokości przekroju na jej końcach DOI:10.15199/33.2016.09.15


  Częstymrozwiązaniemprojektowymw ramowych układach konstrukcyjnych jest takie połączenie belki ze słupem, że na długości oparcia belkama zredukowanąwysokość. Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie korzystnego efektu architektonicznego, ale jednocześnie pojawiają się pytania dotyczące nośności strefy przypodporowej belki na siłę poprzeczną oraz przebiegu naprężeń wmiejscu skokowej zmiany jej sztywności.Wartykule pokazano wybrane wyniki badań pozwalające na weryfikację metod obliczeniowych metodą elementów skończonych. Słowa kluczowe: strefa przypodporowa, belka żelbetowa.Do badań przyjęto typową belkę o długości 6,6 m i przekroju odwrotnie teowym, wysokości 50 cm, zredukowaną przy podporach do 34 cm (rysunek 1). Obciążenie cyklicznie wzrastające do zniszczenia belki przykładano symetrycznie od początku wsporników krawędziowych belki na odcinku 2 m. Stanowisko badawcze przedstawiono na rysunku 2. Badano dwa typy belek różniące się sposobem zazbrojenia strefy przypodporowej (seriaAi [...]

 Strona 1