Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Kuśnierek"

Badania laboratoryjne wybranych właściwości biomas składowanych w silosach


  Wyraźny wzrost zapotrzebowania elektrowni konwencjonalnych na różne rodzaje biomasy spowodował konieczność budowy dużychmagazynówdo jej składowania. W wielu przypadkach biomasa dostarczana jestwpostaci tzw. peletu drzewnego, słonecznikowego, słomianego itp., który jest sprasowanym materiałem odpadowym w kształcie kulek lub walców średnicy 6 - 25 mm i długości kilku centymetrów. Jest on często składowanywzadaszonychmagazynach podłogowych, ograniczonych ścianami oporowymi. Ze względów technologicznych dobrym rozwiązaniem jest składowanie w silosach [1], [2], podobnie jakwprzypadku różnego rodzajumateriałówsypkich. Dotychczasowe próby składowania biomasy w silosach przyniosły różne niekorzystne efekty, w tym związane z utrudnieniami w opróżnianiu silosów, a nawet z ich awariami. Podstawowym problemem w projektowaniu silosówna biomasę jestwłaściwe ustalenie jejwłaściwości oraz dobre rozpoznanie procesów zachodzących podczas składowania. W załączniku E normy PN-EN 1991-4:2008 [4] nie występują zdefiniowane właściwości żadnego rodzaju biomasy, co jest dużym utrudnieniem w projektowaniu silosów. Norma [4] podaje w załączniku C metody badań różnych właściwości materiałów rozdrobnionych składowanych w silosach. Procedury te są jednak dość żmudne, a zważywszy na bardzo dużą zmienność właściwości różnych rodzajów biomasy, tr[...]

Nośność południkowych żeber płaszczy silosów z blachy falistej DOI:10.15199/33.2016.05.44


  Wartykule przedstawiono i skomentowano normowe zasady wyznaczania nośności południkowych żeber walcowych płaszczy silosów z blachy falistej. Zwrócono uwagę na zbyt konserwatywny sposób określania sztywności podłoża sprężystego ściskanego żebra płaszcza i zaproponowano alternatywną metodę. Wskazano realne ryzyko wystąpienia w żebrach niekorzystnych efektów zgięciowych, które bardzo często są pomijane przy projektowaniu silosów z blach falistych. Słowa kluczowe: silos metalowy, nośność graniczna, blacha falista, sztywność podłoża.Użebrowane stalowe silosy z blach falistych są powszechnie wykorzystywane do składowania materiałów sypkich. Ich płaszcze wykonywane są z blachy falistej o poziomymukładzie fałd oraz południkowych żeber, najczęściej o przekroju kapeluszowym lub ceowym. Zakłada się, że zadaniemblachy falistej jest przeniesienie naprężeń równoleżnikowych od parcia poziomego składowanego ośrodka sypkiego oraz ciśnienia wiatru. Przenoszenie obciążeń południkowych (pionowych) w użebrowanej powłoce walcowej płaszcza jest zadaniem gęsto rozstawionych po obwodzie południkowych żeber. Południkowe żebra bardzo często wykonywane są z cienkich, ocynkowanych blach, giętych na prasach krawędziowych. Na wysokości płaszcza jest kilka odcinkówmontażowych każdego żebra. Poszczególne odcinki powinny być połączone w taki sposób, aby zapewnić ciągłość zgięciową żeber. Niestety wiele z dotychczas stosowanych rozwiązań nie spełnia tego wymagania, co może skutkować przeciążeniemżeber, a w konsekwencji nawet poważną awarią silosu. Nośność graniczna południkowych żeber płaszcza silosu W fazie projektowania silosów z blach falistych o poziomym sfałdowaniu, z uwagi na niewielką grubość blach, zazwyczaj pomija się [...]

Nośność graniczna metalowego płaszcza silosu współpracującego z ośrodkiem sypkim DOI:10.15199/33.2015.09.39


  W ocenie nośności granicznej ściskanych południkowo walcowych płaszczy silosów metalowych nie uwzględniano dotychczas korzystnego wpływu współpracy ośrodka sypkiego z płaszczem silosu w procesie utraty stateczności. W normie EN 1993-1-6 oraz w literaturze przedstawiany jest jedynie wpływ ciśnienia wewnętrznego materiału sypkiego na nośność graniczną ściskanego południkowo płaszcza silosu.Artykuł zawiera wyniki własnych analiz numerycznych, w których uwzględniono wpływ sztywności E0 ośrodka sypkiego na proces utraty stateczności ściskanych południkowo walcowych powłok silosów metalowych. Słowa kluczowe: analiza numeryczna, silos metalowy, stateczność powłok.Wdużych silosach metalowych na nasiona zbóż i pasze stosowane są często płaskie dna oraz walcowe płaszcze z blach gładkich, których smukłość przekracza znacznie wartość r/t = 1500, gdzie: r jest promieniem, a t grubością walcowej powłoki płaszcza. Płaszcze takich dużych silosów o grubości blach t = 1 - 2 mm i smukłości r/t = 1500 - 5000 nie spełniają normowego [5, 6] warunku stanu granicznego LS3 nawet z uwzględnieniem korzystnego wpływu parcia poziomego ph materiału sypkiego. Składowany w silosie ośrodek sypki może w dwojaki sposób wpływać na zwiększenie nośności granicznej ściskanego południkowo walcowego płaszcza silosu. Oprócz ciśnienia wewnętrznego, którym jest poziome parcie ph, może wystąpić korzystny wpływ współpracy materiału sypkiego na tę nośność. Materiał sypki ma bowiem swoją sztywność E0 i może stanowić jednokierunkowe podparcie sprężyste dla cienkościennego płaszcza silosu w procesie utraty stateczności. Te fragmenty fal wyboczeniowych, które przemieszczają się do wnętrza powłoki[...]

Połączenia pionowych żeber jako słabe miejsca stalowych silosów z blach falistych DOI:10.15199/33.2015.09.40


  W silosach z blach falistych pionowe żebra przejmują wszystkie południkowe oddziaływania na walcowy płaszcz. Żebra te wymiaruje się zgodnie z normą EN 1993-4-1 jako ściskane osiowo pręty oparte na podłożu sprężystym, którym jest walcowa powłoka z blach falistych. W wysokich silosach konieczne jest wykonywanie żeber z kilku odcinków na wysokości płaszcza, a połączenia tych odcinków wywołują często niekorzystne efekty mimośrodów przekazywania sił osiowych w żebrach. Dodatkowe obciążenie żeber nieprzewidzianymi momentami zginającymi może prowadzić do poważnych awarii silosów z blach falistych. W artykule wykazano wpływ rozwarcia połączeń żeber na istotny wzrost ich wytężenia. Słowa kluczowe: analiza numeryczna, silos metalowy, stateczność powłok.Silosy stalowe z blach falistych bardzo często wykorzystuje się w rolnictwie do przechowywania zbóż i pasz. Najczęściej posadawia się je na żelbetowych płytach fundamentowych, będących jednocześnie płytami dennymi. Blacha falista ma fałdy ułożone poziomo (zwiększa to znacznie nośność powłoki na ściskanie obwodowe), co sprawia, że konieczne jest stosowanie żeber pionowych (słupków) przenoszących obciążenia południkowe. Ze względów technologicznych stosowane żebra mają zazwyczaj przekrój otwarty nazywany kapeluszowym (rysunek 1) i są gięte na zimno z cienkich ocynkowanych blach. Żebra te przenoszą obciążenia pionowe całej powłoki płaszcza, m.in. od tarcia materiału sypkiego. Dość często w praktyce projektowej korzysta się z założenia, że żebra przenoszą siły południkowe, a blacha falista - siły obwodowe i wtedy wyznaczenie nośności żeber Nb, Rd wg normy PN-EN 1993-4-1 sprowadza się do uwzględnienia nośności przekroju żebra na ściskanie oraz stateczności całego żebra jako ściskanego pręta na [...]

 Strona 1