Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Marek OSTAFIN"

Wpływ promieniowania mikrofalowego na stopień eliminacji mikroorganizmów w wierzchniej warstwie gleby DOI:10.15199/48.2017.12.27

Czytaj za darmo! »

Promieniowanie mikrofalowe stosowane jest w wielu dziedzinach i różnorakich procesach produkcyjnych. Wykorzystuje się zarówno efekt termiczny jak i nietermiczny oddziaływania mikrofalowego np. do niszczenia wirusów, bakterii, grzybów [1,2,3]. Szeroko rozpowszechnione jest zastosowanie promieniowania mikrofalowego do sterylizacji sprzętu medycznego, dezynfekcji żywności, i odpadów [4,5]. W produkcji roślinnej wykorzystuje się promieniowanie mikrofalowe na różnych etapach procesu technologicznego, najczęściej na etapie stymulacji materiału sadzeniakowego [6,7]. Podjęto również udane próby selektywnego niszczenia chwastów w produkcji ekologicznej [8] w przypadku roślin szybkorosnących. Biorąc pod uwagę środowisko glebowe a szczególnie mikroorganizmy w nim występujące należy stwierdzić że wpływ promieniowania mikrofalowego na nie jest mało rozpoznany, świadczy o tym niewielka ilość publikacji naukowych [9,10], podobna sytuacja dotyczy gleb leśnych [11,12,13]. Problem komplikuje fakt, że badania wpływu promieniowania mikrofalowego na mikroorganizmy wykazały zróżnicowaną reakcję na to promieniowanie [14]. Mikrofale są jednym z rodzajów promieniowania elektromagnetycznego o długości fali od 1mm do 30 cm, czyli o częstotliwości ok. od 1 - 300 GHz. Promieniowanie mikrofalowe charakteryzuje się dużą pochłanialnością przez materię. Odbywać się to może dwojako, na drodze polaryzacji dipolowej oraz dzięki przewodnictwu jonowemu. Pierwszy rodzaj pochłaniania energii mikrofal przez materię występuje w sytuacji, gdy materiał podany temu promieniowaniu posiada dipole. Są to cząsteczki chemiczne, które pod wpływem działania pola elektrycz-nego fali elektromagnetycznej ustawiają się zgodnie ze zwrotem i kierunkiem oddziałującego pola. Ze względu na zmianę wektora pola elektrycznego, co pół okresu fali dipole, na które działa dane pole również zmieniają swoje położenie, a co za tym idzie obracając się uderzają w kolejne cząstki. Druga metoda[...]

Analiza wpływu sygnału zakłócającego na jakość klasycznego i neuronowo-rozmytego sterowania piecem indukcyjnym DOI:10.15199/48.2016.12.23

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metodę opracowania modelu symulacyjnego układu sterowania piecem indukcyjnym z wykorzystaniem symulacji komputerowej w programie MATLAB®-Simulink. Zastosowano algorytmy regulatorów PID oraz neuronowo-rozmytego (model Takagi- Sugeno). Istotę działania modelu układu sterowania zilustrowano na schematach blokowych. Dokonano oceny jakości sterowania z wykorzystaniem wskaźników całkowych. Analizowano wyniki symulacja komputerowej modelu układu sterowania. Abstract. The paper presents a method of development of a simulation model of the induction furnace control system, using a computer simulation in MATLAB®-Simulink program. Algorithms controls PID and neuro-fuzzy (Takagi-Sugeno model) were used. The essence of the model of the control system is illustrated in the block diagrams. The quality of control was evaluated using integral indicators. Results of the computer simulation model of the control system were analyzed. (Analysis of the impact of the interference signal on the quality of induction furnace control) Słowa kluczowe: piec indukcyjny, układ regulacji, model symulacyjny. Keywords: induction furnace, control system, simulation model. Wprowadzenie W energetyce wzrasta zastosowanie biomasy, która dostępna jest w postaci pelletu lub brykietu [1]. Ważnym parametrem związanym z procesem spalania paliw związanym z prawidłowym spalaniem w kotłach jest temperatura płynięcia popiołu. Nieprawidłowej jej dobranie w zależności od temperatury spalania w kotle powoduje stopienie popiołu i zalanie rusztu. W celu utrzymania prawidłowych warunków eksploatacji kotła, zachodzi konieczność indywidualnego określenia temperatury płynięcia popiołu dla poszczególnych partii biomasy przeznaczonej do spalania. Możliwe jest tu zastosowanie pieca indukcyjnego, który pozwoli na oznaczanie topliwości popiołu w wysokiej temperaturze metodą rurową zgodnie z normą [2]. Jego widok ogólny przedstawiono na rysunku 1. Rys.1. Piec in[...]

Charakterystyka pracy siłowni fotowoltaicznej w zmiennych warunkach meteorologicznych DOI:10.15199/48.2016.12.27

Czytaj za darmo! »

Z wykonanych analiz wynika, że badana siłownia fotowoltaiczna w okresie od listopada do lutego wygenerowała 290 kWh energii elektrycznej co stanowi ok. 8% rocznej produkcji energii. Najwięcej energii (2,4MWh) zostało natomiast wytworzonej w okresie od kwietnia do sierpnia a jej udział stanowił aż 70% pozyskanej energii w okresie rocznym. W celu opracowania zależności wiążących wydajności poszczególnych systemów fotowoltaicznych (mono i polikrystalicznych oraz amorficznych) opracowano w programie Statistica modele regresyjne, dla których zmiennymi wejściowymi było natężenie promieniowania słonecznego oraz temperatura pracy paneli. Abstract. From the studies conducted so that the test fitness photovoltaic period from November to February has generated 290 kWh of electricity which is approx. 8% of the annual energy production. Most energy (2,4MWh) were produced while in the period from April to August and its share made up 70% of the energy acquired during the year. In order to develop depending on the binding efficiency of each photovoltaic systems (mono and polycrystalline and amorphous) was developed in the program Statistica regression models for which the input variables was the intensity of solar radiation and the operating temperature of the panels. (Characteristics of photovoltaic power unit under variable metheorological conditions) Słowa kluczowe: instalacja fotowoltaiczna, modelowanie konwersji promieniowania słonecznego, odnawialne źródła energii, warunki meteorologiczne. Keywords: photovoltaic system, modeling the conversion of solar radiation, renewable sources of energy, meteorological conditions. Wstęp Najobfitszym źródłem energii odnawialnej jest energia słoneczna. Jednak energia słoneczna jest bardzo rozproszona i okresy jej dostępności nie zawsze pokrywają się z zapotrzebowaniem na nią. Jej dostępność jest również bardzo zróżnicowana terytorialnie. Na terenie Polski największy udział w produkcji energii elektrycznej ze [...]

Synergiczne oddziaływanie Pulsacyjnych Pól Elektrycznych (PEF) oraz innych metod na płynne produkty spożywcze DOI:10.15199/48.2016.12.31

Czytaj za darmo! »

W światowym przemyśle spożywczym Pulsacyjne Pola Elektryczne (PEF) stają się jedną z najpopularniejszych metod konserwacji płynnych produktów spożywczych. Efektywność stosowania PEF (tj. inaktywacja drobnoustrojów) jest wyższa jeżeli produkty, w ramach tzw. "teorii płotkowej", poddaje się również oddziaływaniom innych metod takich jak: impulsy światła wysokiej intensywności (HILP), promieniowanie UV, mikrofiltracja membranowa, "średnia temperatura" lub dodatek głównie naturalnych substancji. W naszej pracy przedstawiliśmy przykłady takich "płotkowych metod" z wykorzystaniem PEF w odniesieniu do soku jabłkowego, mleka, płynnej masy jajowej oraz innych płynnych produktów. Abstract. Pulsed Electric Fields (PEF) become one of the most popular unconventional preservation method in the world food industry. Efficiency of PEF treatment (i.e. inactivation of microorganism) is higher when liquid food is treated also by other methods like high intensity light pulses (HILP), ultraviolet (UV), membrane microfiltration, mild temperature treatment or addition of mainly natural substances (in the framework of so called “hurdle theory"). Examples of such “hurdle methods" combined with PEF on apple juice, milk, liquid whole egg (LWE) and other liquid food products were presented in our paper. (The synergistic interaction of pulsed electric fields (PEF) and other methods on liquid food). Słowa kluczowe: pulsacyjne pola elektryczne, synergia, utrwalanie żywności, płynne produkty spożywcze Keywords: pulsed electric fields, synergy, food preservation, liquid food products Wstęp W ostatnich latach daje się zaobserwować (nie tylko w krajach wysoko rozwiniętych, ale również w Polsce) coraz większe zainteresowanie konsumentów nabywaniem żywności jak najmniej przetworzonej, włączając w to żywność regionalną, tradycyjną, lokalną czy wręcz ekologiczną. Część konsumentów ma zastrzeżenia co do zasadności stosowania dużej ilości sztucznych dodatków używany[...]

Sterowanie piecem indukcyjnym do laboratoryjnego spalania biomasy DOI:10.15199/48.2016.12.44

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono koncepcję modernizacji pieca indukcyjnego przeznaczonego do laboratoryjnego spalania biomasy. Polegała ona na zastosowaniu programowalnego sterownika logicznego (PLC) do sterowania temperaturą spalania próbek biomasy. Opracowano jeden główny program sterujący, składający się z kilku podprogramów. Wyniki testów laboratoryjnych potwierdziły skuteczność funkcjonowania w/w systemu sterowania piecem indukcyjnym. Abstract. The paper presents the concept of modernization of the induction furnace designed for laboratory biomass combustion. This entails the use of a programmable logic controller (PLC) to control the combustion temperature of samples of biomass. Developed one of the main control program, consisting of several sub-schemes. Results of laboratory tests have confirmed the effectiveness of w / w induction furnace control system. (The control program for laboratory induction furnace combustion of biomass) Słowa kluczowe: piec indukcyjny, sterownik PLC, algorytm regulacji PID. Keywords: induction furnace, PLC controller, PID control algorithm. Wstęp Z uwagi na duże zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi zastosowania w energetyce cieplnej biomasy lignocelulozowej, w Laboratorium Technologii Produkcji i Oceny Jakości Biopaliw na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie - prowadzone są prace badawcze nad możliwością stosowania różnego rodzaju materiału wsadowego do kotłów - określanych jako biomasa. Paliwo to produkowane jest przemysłowo z roślin energetycznych i najczęściej dostępne jest w postaci granulowanego pelletu lub brykietu. Jednym z najważniejszych problemów eksploatacyjnych kotłów jest zalaniem rusztu płynnym popiołem (szlaką). Stąd istotnym parametrem związanym z procesem spalania biomasy jest temperatura płynięcia popiołu. Przekroczenie tej temperatury skutkuje zalaniem rusztu szlaką, a to powoduje wyłączenie kotła z eksploatacji. W celu zape[...]

Badanie topliwości popiołu metoda rurową jako przybliżona metoda określania składu biopaliw stałych DOI:10.15199/48.2017.12.52

Czytaj za darmo! »

Popiół jest odpadem powstającym podczas spalania każdego paliwa stałego. Zawartość popiołu to istotny parametr jakości paliwa, nie można go spalać w celu uzyskania ciepła, a ciepło jest potrzebne do jego powstania. Powstający w procesie spalania popiół można podzielić na część lotną (popiół lotny) unoszoną przez gazy i część nielotną (popiół denny) gromadzony i odprowadzany z dolnej części komory paleniskowej pieca [1]. Paliwa stałe obok substancji organicznych zawierają substancje mineralne. Zawartość metali alkalicznych oraz obecność chloru i siarki w spalanym materiale może być przyczyną tworzenia się szkodliwych osadów i korozji wysokotemperaturowej na powierzchniach grzewczych wnętrza kotła. Dla materiałów stosowanych do celów energetycznych zostały opracowane i wdrożone procedury techniczne pozwalające na określanie właściwości fizycznych takich jak zawartość: wilgoci, popiołu, części lotnych, oznaczenie ciepła spalania i wartości opałowej oraz oznaczenie charakterystycznych temperatur topliwości popiołu i właściwości chemicznych takich jak zawartości siarki (popiołowej i palnej), węgla, wodoru i azotu. Obecnie w energetyce cieplnej coraz powszechniej jest stosowana biomasa lignocelulozowa, zwykle w obrocie handlowym pod postacią granulowanego pelletu lub brykietu. Biomasa ta jest produkowana przemysłowo z różnych rodzajów roślin energetycznych [2]. W krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych dużą wagę przykłada się do opracowania metod wszechstronnych badania paliw spalanych w piecach. Przeprowadzone testy spalania mieszanki węgla z wybranymi rodzajami biomasy (5 i 15% udziału biomasy) potwierdzają, że skład chemiczny popiołu nie ulega istotnej zmianie, ze względu na znacznie niższą zawartość popiołu z biomasy w stosunku do węgla. Jednak niewielka różnica w składzie popiołu istotnie wpływa na obniżenie temperatury topliwości popiołu, co prowadzi do problemów eksploatacyjnych pracy kotła. Popioły z bioma[...]

The possibilities of automation of the manual line for dismantling waste electrical and electronic equipment DOI:10.15199/48.2018.06.26

Czytaj za darmo! »

Recycling of electrical and electronic equipment waste (WEEE) is a challenge for companies dealing with waste disposal. The issue of recycling of these wastes (Fig.1) results from their high complexity of the material - on average 50 wt% iron and steel, 25 wt% plastic, 10 wt% nonferrous metals and 15 wt% of impurities (e.g. glass, rubber, cast iron, concrete, ceramics). The presence of toxic substances such as lead, mercury, cadmium, zinc and precious metals (gold, platinum) among non-ferrous metals, classify WEEE as hazardous waste. The elements present in the electronic equipment, which are the most toxic waste are Printed Circuit Board (PCB) [1-3].The current problems concerning the disposal of WEEE is centered around the recycling opportunities of PCBs. This is related to the common presence of PCBs in electrical devices causing their increased frequency failure, and increased repair costs. The above mentioned problem combined with a decrease in prices of new components cause a decrease in the profitability of repairing broken machines and use of their components for the repair of damaged equipment (in the case when repaired element is not available on the market) [4]. In the recent years the amount of WEEE increases annually. Due to the enormous material complexity e-waste disposal is carried out in two processes - the physicomechanical and chemical) [1,5]. The physicochemical processes are based on the use of manpower combined with the use of electromagnetic phenomena and processes of gravity (air separation, flotation). The usage of this type of solution allows to separate from the waste stream its particular components broken divided into plastics, metals, non-metals and impurities that are transmitted for subsequent disposal [6-8]. Much more effective technologies in the WEEE disposal are the chemical processes. The main methods of chemical processing of ewaste include pyrolysis, the thermal distribution in the p[...]

Wpływ zmiennego pola elektromagnetycznego na biofilm utworzony przez Candida albicans DOI:10.15199/48.2018.12.27

Czytaj za darmo! »

Biofilm to najbardziej rozpowszechniony typ występowania mikroorganizmów w naturze. Nasze postrzeganie mikroorganizmów opiera się̨ na wyobrażeniu, jakie pozostawiają̨ nam warunki laboratoryjne, a mianowicie mikroorganizmy jako jednokomórkowe formy życia [1, 2]. Postrzeganie to oparte jest często na obserwacji kolonii czystych kultur. Jednakże, większość́ mikroorganizmów w środowisku naturalnym wiąże się z podłożem, tworząc struktury biofilmu, w przeciwieństwie do utrzymujących się, jako wolno pływające. Biofilm jest spoiwem mikroorganizmów, przyklejających się do powierzchni i przyłączonych do egzopolimerów macierzy. W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie tymi strukturami, szczególnie w kontekście ich wykorzystania w medycynie. Udowodniono, że 65% wszystkich ludzkich infekcji powodowanych przez drobnoustroje ma związek z tworzeniem przez nie biofilmu. Badania nad mikroorganizmami bardzo często obejmują̨ procedury oparte na autonomicznych komórkach w zawiesinie lub na jednostkach tworzących kolonie. Fakt ten niesie ze sobą̨ daleko idące konsekwencje, ponieważ̇ takie formy wzrostu rzadko występują̨ w naturalnych warunkach, a ich właściwości i cechy fenotypowe drastycznie odbiegają̨ od cech, które reprezentuje powszechnie występujący biofilm. Przykładami takich cech mogą̨ być́: podwyższona odporność́ na środki antybakteryjne i przeciwgrzybiczne, a także rozbieżności mechanizmów obronnych przed układem immunologicznym gospodarza [3, 4]. Przykładem warstw antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych mogą być np. cienkie warstwy metaliczne [5, 6]. Różne gatunki Candida posiadają̨ zdolność do produkcji biofilmu, który wykazuje wzmożoną odporność́ na mechanizmy obronne nosiciela i leki przeciwgrzybiczne stosowane w leczeniu kandydozy. Kandydoza, ze względu na jej powszechność́, zachorowalność́, śmiertelne skutki oraz koszty leczenia jest poważnym pro[...]

Wykorzystanie promieniowania mikrofalowego do selektywnej eliminacji flory w jej początkowym okresie rozwoju DOI:10.15199/48.2016.12.17

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie mikrofal do eliminacji systemów biologicznych jest możliwe i korzystne z ekologicznego punktu widzenia. W przeprowadzonym doświadczeniu pozwoliło wyeliminować rośliny konkurencyjne pozwalając na optymalny rozwój roślin uprawnych. Barierą we wprowadzeniu takiego rozwiązania na skalę przemysłową pozostaje duże zużycie energii w czasie trwania procesu oraz długi czas ekspozycji organizmu na promieniowanie. Abstract. The use of microwaves to eliminate biological systems is feasible and beneficial from an environmental point of view. The experiment has demonstrated that microwave radiation helps eradicate competing plants, thereby enabling the optimal growth of cultivated plants. However, the high energy consumption during the process, and the prolonged exposure of the body to the radiation of 0.000158 m/s remain the main barriers to implementing this solution on an industrial scale. (The use of microwave radiation for selective elimination of flora in the initial stage of growth) Słowa kluczowe: promieniowanie mikrofale, flora, eliminacja. Keywords: radiation, microwave, flora, elimination. Wstęp Współczesna produkcja w obrębie żywności wymaga wysublimowanych metod prowadzących do jej konkurencyjności na rynkach światowych. Bardzo istotnym, ale też skomplikowanym zagadnieniem stała się selektywizacja produkowanych roślin danego areału. Zagadnienie komplikuje tendencja eliminacji chemizacji produkcji i stopniowy powrót do technologii tradycyjnych, ale w ich nowoczesnym ujęciu. Jednym z skutecznych rozwiązań, które nie jest do końca zbadane jest zastosowanie promieniowania mikrofalowego. Promieniowanie mikrofalowe (zarówno jego efekt termiczny jak i nie termiczny) niszczy mikroorganizmy - bakterie, grzyby, wirusy, co potwierdza szereg badań [1,2,3,4,5,6,7]. Stosowana jest do sterylizacji czy dezynfekcji różnych materiałów na skalę przemysłową np.: żywność, odpady medyczne, papier, sterylizacja niemetalowego sprzętu medycz[...]

Wpływ zmiennego pola elektromagnetycznego na wzrost drożdży Yarrowia lipolytica DOI:10.15199/48.2016.12.30

Czytaj za darmo! »

W badaniach wykorzystano drożdże Yarrowia lipolytica. Drożdże hodowano na pożywce płynnej YPD, w kolbach na wytrząsarce w temperaturze 28oC, przy 180 rpm. Próbki poddano oddziaływaniu zmiennego pola elektromagnetycznego w czasie 30 - 180 minut, stosując różne natężenia pola (20 mT, 40 mT, 70 mT, 90 mT), przy częstotliwości 50 Hz. Hodowlę prowadzono przez 120 godzin, dokonując pomiaru zmętnienia w skali McFarlanda co 12 godzin. We wszystkich wypadkach przypadkach wzrost drożdży był większy niż w próbce kontrolnej. Dodatkowo przy oddziaływaniu pola o wartości 40 mT, 70 mT i 90 mT maksymalne przyrosty biomasy następowały w 84 godzinie hodowli i były szybsze niż w próbce kontrolnej i przy oddziaływaniu pola 20 mT. Największy wpływ pola magnetycznego na wzrost drożdży obserwowano przy wartości 70 mT. Abstract:. The study used the yeast Yarrowia lipolytica. Yeast were grown in YPD liquid medium in shake flasks at 28 ° C, 180 rpm. The samples were exposed to an alternating electromagnetic field for 30 - 180 minutes, using different field strengths (20 mT, 40 mT, 70 mT, 90 mT) at a frequency of 50 Hz. They were maintained for 120 hours, measuring the McFarland turbidity every 12 hours. In all cases where yeast growth was higher than in the control sample. In addition, the impact on the field of 40 mT, 70 mT and 90 mT maximum growth of biomass followed in 84 hrs of culture, and were faster than in the control sample and the impact field 20 mT. The greatest influence of magnetic field on growth of yeast was observed at a value of 70 mT. (The influence of the AC electromagnetic field on growth of Yarrowia lipolytica yeast) Słowa kluczowe: drożdże, Yarrowia lipolytica, zmienne pole elektromagnetyczne, solenoid Keywords: yeast, Yarrowia lipolytica, AC electromagnetic field, solenoid Wstęp Oddziaływanie pola elektrycznego i magnetycznego na organizmy żywe było od dawna przedmiotem zainteresowania nauki. Zainteresowanie ze strony medycyny pojawiło się k[...]

 Strona 1  Następna strona »