Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"RENATA CABAN"

Wpływ obróbki cieplnej na właściwości termiczne kompatybilizowanych mieszanin polimerów

Czytaj za darmo! »

Mieszaniny polimerowe są atrakcyjną alternatywą dla wytwarzania nowych materiałów polimerowych o pożądanych właściwościach, bez konieczności syntezy całkowicie nowego materiału. Właściwości mieszanin polimerowych zależą w znacznym stopniu od typu komponentów, metody mieszania, a także od kolejności dodawania składników. Mieszając polimery można modyfikować pewne własności polimerów, głównie f[...]

Analiza zmian właściwości dynamicznych i termicznych ABS z dodatkiem barwnika po procesach starzenia

Czytaj za darmo! »

Techniczna i ekonomiczna przydatność materiałów polimerowych zależy od tego, czy będą one spełniały wymagania sztywności i wytrzymałości tak, aby ich trwałość w warunkach użytkowania była dostateczna. Tradycyjne mechaniczne charakterystyki otrzymywane jako wynik badań przy obciążeniu statycznym, przy rozciąganiu, ściskaniu i skręcaniu są niewystarczające do przewidywania zachowania się materiałów polimerowych w warunkach użytkowania, jak również w długim okresie. Problemem jest więc wybór metod badania, pozwalających przewidywać zmianę właściwości w funkcji czasu na podstawie danych doświadczalnych [1÷7]. Sposób obciążenia przewidziany dla pomiarów eksperymentalnych zmieniających się sinusoidalnie jest często bardzo zbliżony do schematów obciążeń występujących w praktycznych zastosowaniach materiałów polimerowych. Termiczna analiza dynamicznych właściwości mechanicznych (DMTA) jest jednym ze sposobów oceny przemian zachodzących w materiałach polimerowych w szerokim zakresie temperatury i częstotliwości zmian obciążeń. W wyniku tej analizy otrzymuje się przebieg zmian modułów dynamicznych Younga i tangensa strat mechanicznych. Znajomość przebiegu tych zmian pozwala na ustalenie związku między molekularnymi parametrami i właściwościami mechanicznymi materiałów polimerowych [8÷13]. Celem badań było określenie wpływu starzenia promieniami UV oraz w niskiej temperaturze na wybrane właściwości akrylonitrylbutadien- styrenu z dodatkiem barwnika. Pojęcie starzenie używane jest do określenia zmian właściwości fizycznych polimerów spowodowanych reakcjami chemicznymi, termicznymi, biologicznymi, mechanicznymi lub fotochemicznymi, w wyniku których zachodzi rozerwanie łańcucha makromolekuły [14, 15]. Stosowanie tworzyw polimerowych w środowisku naturalnym wymaga dobrania odpowiedniego typu w zależności od przeznaczenia, temperatury, czasu, naprężeń. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości dynamicznych i termicznych badanych materi[...]

Analiza DMTA i DSC poli(chlorku winylu) z dodatkiem bieli tytanowej po procesie starzenia


  Przedstawiono wyniki termomechanicznych i kalorymetrycznych badań poli(chlorku winylu) (PVC) przed i po procesie starzenia. Metodą DMTA określono wartości modułu zachowawczego i współczynnika stratności mechanicznej (tangensa kąta strat mechaniczych). Metodą DSC zbadano właściwości termiczne. Badania przeprowadzono dla PVC bez i z dodatkiem bieli tytanowej, zarówno przed, jak i po procesie starzenia w poddanym elektrolizie wodnym roztworze NaCl. Dodatek do PVC pigmentu w postaci bieli tytanowej w ilości 2% powodował zmiany wartości modułu zachowawczego i tangensa kąta strat mechanicznych w funkcji zmiany temperatury oraz częstotliwości drgań. Charakter tych zmian po starzeniu zależał od zawartości pigmentu. Po starzeniu zarejestrowano mniejsze wartości modułu zachowawczego badanych materiałów oraz niższe temperatury zeszklenia. W przypadku dodatku bieli tytanowej do PVC zarejestrowano niewielki wzrost wartości temperatury zeszklenia. Suspension PVC (optionally contg. 2% TiO2) was processed to test samples (tubes) and studied for ageing resistance in an electrolyzed NaCl soln. at 20°C for 720 h (current d. 0.3 A, voltage 4.3 V). After ageing, the test samples were studied for thermal and mech. properties by differential mech. thermal anal. and differential scanning calorimetry. The addn. of TiO2 resulted in an increase in glass transition temp. and storage modulus while the ageing resulted in a deterioration of the properties. Właściwości wyrobów z materiałów polimerowych zależą zarówno od czynników strukturalnych polimeru, jak i od warunków ich użytkowania. Celem badań było określenie wpływu starzenia w roztworze wodnym NaCl poddanym elektrolizie na wybrane właściwości poli(chlorku winylu) (PVC) zastosowanego do wytłaczania rur o przeznaczeniu sanitarnym. W procesie elektrolizy roztwór wodny NaCl był poddawany działaniu prądu o niskim napięciu między dwiema elektrodami[...]

Analiza zmian właściwości termicznych i struktury kompozytu poliamidu 6 z kulkami szklanymi po procesie wygrzewania

Czytaj za darmo! »

W celu otrzymania materiału polimerowego o określonych właściwościach termicznych i strukturze są stosowane procesy mieszania polimerów z napełniaczami. Obecnie zwiększa się liczba kompozytów wytworzonych na osnowie poliamidów. Jest to uzasadnione zaletami metod ich wytwarzania, szerokimi możliwościami ich wykorzystania, możliwością mieszania podczas przetwórstwa i warunkami eksploatacji [1÷6]. Właściwości wytworów z materiałów polimerowych zależą od rodzaju napełniacza i czynników strukturalnych polimeru (ciężar cząsteczkowy, budowa fizyczna łańcucha, krystaliczność, budowa chemiczna makrocząsteczek, orientacja molekularna). Warunkami użytkowymi są: temperatura, czas obciążenia, ciśnienie, odkształcenie itp. Techniczna i ekonomiczna przydatność kompozytów polimerowych zależy od tego, czy będą one spełniały wymagania sztywności i wytrzymałości, tak aby ich trwałość w warunkach użytkowania była dostateczna. Na właściwości kompozytu również mają wpływ: wytrzymałość i właściwości termiczne napełniacza, sztywność osnowy oraz wytrzymałość połączenia między napełniaczem a osnową [7÷10]. Innym sposobem polepszenia właściwości wyprasek z materiałów polimerowych częściowo krystalicznych jest ich obróbka cieplna umożliwiająca zwiększenie stopnia krystaliczności, co wpływa na zmianę właściwości mechanicznych, termicznych i użytkowych uzyskanych wyrobów. Jak wykazano w pracach autorów [11÷18], w których przedstawiono wyniki badań wpływu wygrzewania na stopień krystaliczności, obróbka cieplna powoduje zwiększenie udziału fazy krystalicznej w porównaniu z próbkami nie wygrzewanymi. Ponadto wygrzewanie wpływa na zmianę właściwości mechanicznych i termicznych kompozytów polimerowych. Celem badań była analiza zmian właściwości termicznych, struktury, stopnia krystaliczności, barwy i połysku kompozytu poliamidu 6 z 30% zawartością kulek szklanych po procesie wygrzewania. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ Jako materiał do badań użyto kompozyt poliamid[...]

 Strona 1