Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Bożena Mrowiec"

Wpływ obecności benzenu, toluenu i ksylenów na biochemiczne przemiany azotu i jego stężenie w ściekach oczyszczonych

Czytaj za darmo! »

Efektywność biologicznego usuwania substancji biogennych ze ścieków zależy od warunków prowadzenia procesów oczyszczania oraz od dostępności łatwo przyswajalnej materii organicznej, jak lotne kwasy tłuszczowe, przez mikroorganizmy osadu czynnego. Wytwarzanie lotnych kwasów tłuszczowych w fazie kwaśnej fermentacji osadów ściekowych jest często stosowane do wzbogacania oczyszczanych ścieków.[...]

Uwarunkowania praktyczne technicznych rozwiązań przydomowych oczyszczalni ścieków DOI:10.15199/33.2017.12.10


  Wwielu gminach wiejskich budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków wciąż jest podstawowym i aktualnymproblemem. Zgodnie zUstawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [8], właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za zastosowanie odpowiedniego rozwiązania utylizacji ścieków. Z tego względu indywidualne systemy odprowadzania i oczyszczania ściekówstają się często jedynąmożliwą alternatywą.Wymagania iwarunki budowy przydomowej oczyszczalni ścieków określają ustawy: Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. [9] oraz Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. [6].Wzakresie warunków budowy takiego urządzenia uwzględnić należy również prawo lokalne, w tym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego [2]. Podstawę prawną lokalizacji przydomowych oczyszczalni ściekówokreśla Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [5]. Istotnymi kryteriami są odległości od poszczególnych obiektów znajdujących się na działce, które należy uwzględnić podczas projektowania oczyszczalni [4].Warunki te często decydują o możliwym do zastosowania rozwiązaniu technicznymsystemu oczyszczania ścieków. Osadnik gnilny, który jest najprostszymurządzeniem, może pełnić funkcję zbiornika bezodpływowego (gromadzącego ścieki) lub stanowić pierwszy stopień układu oczyszczania ścieków. Do podstawowych rozwiązań technicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, zapewniających właściwy efekt oczyszczania należą: drenaż rozsączający; filtr piaskowy; kontenerowa oczyszczalnia ze złożembiologicznymlub osademczynnymoraz oczyszczalnia hydrofitowa. Kryteriami, które decydują o wyborze rozwiązania małej oczyszczalni ścieków, są: ● ilość i skład ścieków powstających w gospodarstwie domowym; ● lokalne[...]

 Strona 1