Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Grzesiak"

Ewaluacja wdrażania modelu CAF


  Common Assessment Framework (CAF) jest wykorzystywanym w instytucjach publicznych modelem opartym na samoocenie, który jest jednym ze sposobów doskonalenia działań organizacji w celu zaspokojenia potrzeb klientów. Jest stosowany w Unii Europejskiej już od ponad 10 lat, natomiast w Polsce od ponad 5 lat, i jak dotychczas, wdrożyło go ponad 200 jednostek sektora publicznego. W trakcie jego implementacji wystąpiło wiele problemów, które zostały później zidentyfikowane podczas przeprowadzania szeregu badań, jednak ich wyniki nie przedstawiają do końca wszystkich możliwych utrudnień, z jakimi można napotkać się podczas wdrażania i wykorzystywania modelu CAF. Szereg problemów ma swe źródło w tym, że w Polsce przez wiele lat administrację publiczną traktowano zupełnie inaczej niż sektor prywatny, nie stosując odpowiednich miar skuteczności i efektywności działania i tych samych wysokich kryteriów dotyczących poziomu obsługi i zadowolenia klienta. Właśnie instytucje publiczne, oferując niejako usługi o charakterze monopolistycznym, powinny poświęcać dużo czasu na doskonalenie poziomu jakości swoich usług, aby dostarczać je rzetelnie i z właściwym zaangażowaniem, co jest istotne z punktu widzenia potrzeb i oczekiwań obywateli. Instytucje publiczne w Polsce powinny więc być zainteresowane podnoszeniem jakości swoich usług poprzez wdrażanie zasad kompleksowego zarządzania jakością (TQM), którego istotnym elementem jest samoocena, a która w instytucjach publicznych może opierać się o model CAF, będącym niejako drogą do osiągnięcia w organizacji zasad TQM. Wdrażanie modelu CAF w instytucjach publicznych nie jest procesem łatwym. W trakcie wdrażania, w organizacjach muszą zachodzić istotne zmiany związane z podejściem i postrzeganiem swoich celów, objawiające się odpowiednim zarządzaniem i administrowaniem. Zorientowanie na klienta musi być poparte odpowiednią kulturą, komunikacją i zaangażowaniem, gdyż tylko wtedy dokonująca się t[...]

Zastosowanie dedykowanych układów scalonych w systemach wyszukiwania punktu mocy maksymalnej


  Implementacja techniki MPPT w systemach fotowoltaicznych pozwala na zwiększenie efektywności przetwarzania energii słonecznej na elektryczną nawet o 30%. Z reguły technika ta polega na wprowadzeniu do instalacji fotowoltaicznej stosownej, sterowalnej przetwornicy DC/DC, która w połączeniu z odpowiednim algorytmem bądź algorytmami wyszukiwania punktu mocy maksymalnej zapewnia odpowiednie dopasowanie energetyczne modułów PV do obciążenia. Najczęściej rozwiązania takie oparte są o powszechnie stosowaną technikę mikroprocesorową. W wielu przypadkach mogą one być zbyt kosztowne. Dla rozwiązania tego problemu w ostatnich latach wiele wiodących firm produkujących półprzewodnikowe układy scalone opracowało i wdrożyło do produkcji dedykowane układy, pozwalające na niskokosztową realizację techniki MPPT. W artykule dokonano przeglądu i oceny najciekawszych, zdaniem autorów, rozwiązań. W tym celu zaprojektowano i wykonano modele tych układów bazując na schematach aplikacyjnych zalecanych przez producentów. Dodatkowo przy ocenie tych rozwiązań kierowano się również możliwością ich miniaturyzacji poprzez zastosowanie technologii SMD oraz realizacji w technologii grubowarstwowej. Do testów zastosowano stanowisko badawcze zbudowane w oparciu o: oprogramowanie Solar Design Studio v.6.0, symulator modułów fotowoltaicznych firmy Agilent Technologies, interface, komputer oraz opracowane w ITE specjalizowane oprogramowanie pozwalające na zarządzani[...]

Zdalne modelowanie i walidacja projektów hybrydowych instalacji fotowoltaicznych wspomaganych ogniwami paliwowymi


  Dynamiczny rozwój technologii i konstrukcji ogniw paliwowych spowodował, że celowym jest rozważenie możliwości zastosowania ich do wspomagania autonomicznych instalacji fotowoltaicznych. Bazując na rozkładzie nasłonecznienia terenu Polski południowej [1] można prognozować, że dla równomiernej produkcji energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach roku, ok. 70% to energia pochodząca z modułów fotowoltaicznych, a pozostałą część należałoby pozyskać z ogniw paliwowych. Dla zagwarantowania tej samej ilości energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach, wykorzystując wyłącznie moduły fotowoltaiczne, niezbędnym byłoby około siedmiokrotne przewymiarowanie instalacji. Rozwiązanie takie byłoby ekonomicznie nieuzasadnione i jednocześnie dawałoby mniejszą gwarancję ciągłości dostaw energii. Pomimo, że zaprojektowanie schematu blokowego instalacji jest dosyć proste, to precyzyjny dobór jej komponentów oraz ich parametrów stanowi trudniejsze wyzwanie, zwłaszcza w przypadku zasilania obiektów strategicznych takich jak: mobilne stacje pomiarowe, stacje monitorowania i alarmowania o zagrożeniach, oświetlenie przeszkodowe i drogowe, systemy łączności itp. Wychodząc naprzeciw tym problemom w Instytucie Technologii Elektronowej opracowano i wykonano system wspomagający realizację takich projektów i prowadzenie eksperymentów w tym zakresie. Opis modelu demonstratora systemu Schemat blokowy ostatecznej wersji demonstratora systemu przedstawiono na rysunku 1. W systemie tym, podstawowym źródłem energii jest dziewięć modułów fotowoltaicznych typu SF 110 wytworzonych na bazie ogniw z krzemu monokrystalicznego, o podstawowych parametrach: PMPP=110 W, VOC =21,6 V, VMPP=17,4 V, IMPP=6,32 A, ISC=6,76 A i łącznej mocy 1 kWp. Do dyspozycji jest również dziewięć modułów fotowoltaicznych typu SF 150/10A-155 wytworzonych na bazie ogniw z krzemu monokrystalicznego, o podstawowych parametrach: PMPP=155 W, VOC =43,5 V, VMPP=35 V, IMPP=3,60 A, ISC=4,00[...]

Demonstrator kontrolera procesu ładowania akumulatora bazującego na technologii LiFePO4 dedykowanego dla autonomicznych instalacji fotowoltaicznych DOI:10.12915/pe.2014.09.09

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano demonstrator kontrolera procesu ładowania akumulatora bazującego na technologii LiFePO4, który powstał w wyniku współpracy Instytutu Technologii Elektronowej Oddziału w Krakowie i firmy Zamel sp. z o.o. z Pszczyny, dedykowany dla autonomicznych instalacji fotowoltaicznych. Powstał on z myślą o instalacjach fotowoltaicznych wyposażonych w akumulatory bazujące na technologii LiFePO4, ale z powodzeniem po niewielkich modyfikacjach może być stosowany do rozwiązań opartych o inne technologie. Główną zaletą kontrolera jest funkcja wyszukiwania rzeczywistego punktu mocy maksymalnej. Funkcja ta jest niezwykle istotna w przypadku współpracy z modułami częściowo przesłoniętymi. Zaprezentowano możliwość jego pracy w większych systemach. Przedstawiono koncepcję i schemat blokowy wspomaganego komputerem stanowiska badawczego, pozwalającego na przeprowadzenie licznych, w tym również długofalowych badań regulatora. Zaprezentowano i omówiono wyniki jego badań. Abstract. The paper presents the demonstrator of the charging process controller based on LiFePO4 technology. Developed in cooperation between the Institute of Electron Technology Division in Krakow and Zamel in Pszczyna is dedicated for use with autonomous photovoltaic systems. The controller was designed for the photovoltaic installations equipped with LiFePO4 batteries. However, with minor modifications, it can be applied to other solutions. The main advantage of the controller is the actual maximum power point search capability. This feature is extremely important for cooperation with the partially shaded modules. The possibility of operation in larger systems has been discussed. The concept and schematic block diagram of a computer aided test bench that allows to perform numerous, including long-term, research of the controller has been presented. The results of research were also presented and discussed. (Demonstrator of the charging process controller based on LiFePO4 t[...]

Zastosowanie ciepłowodów do zwiększenia wydajności generatorów termoelektrycznych DOI:10.15199/ELE-2014-133


  Poszukiwania coraz to nowszych i coraz bardziej wydajnych źródeł energii odnawialnej doprowadziło w ostatnich latach do widocznego wzrostu zainteresowania zastosowaniem w praktyce półprzewodnikowych generatorów termoelektrycznych zwanych również termogeneratorami. Generatory te bazują na odkrytym blisko 90 lat temu tzw. efekcie Seebecka, polegającym na powstawaniu siły elektromotorycznej w obwodzie składającym się z dwóch metali lub dwóch półprzewodników o różnych, wyrażanych w μV/K, tzw. współczynnikach Seebecka, gdy ich złącza znajdują się w różnych temperaturach. Generowane napięcie wynosi przeważnie kilka do nawet kilkuset μV/K i stąd m.in. zachodzi konieczność połączenia par termoelementów w szereg składający się przeważnie od kilkudziesięciu do kilkuset sztuk. W sensie funkcjonalnym termogenerator jest stosunkowo prostą konstrukcją, której schemat pokazano na rysunku 1. Widać na nim szeregowe połączenie wielu par termoelementów umieszczonych pomiędzy dwiema okładkami izolacyjnymi, przeważnie ceramicznymi. Napięcie na wyjściu uzyskiwane jest w wyniku przepływu strumienia cieplnego pomiędzy okładkami generatora i działania efektu Seebecka. Jednym z podstawowych parametrów termogeneratorów, bezpośrednio wpływających na ich sprawność jest tzw. współczynnik efektywności ZT, którego wzór podano na rysunku 1. Jego wielkość w głównej mierze zależy od wielkości współczynnika Seebecka, ale również przewodności cieplnej i rezystancji (czym ich wartości mniejsze tym ZT większe). Obecnie, w zastosowaniach komercyjnych za typowe uznaje się uzyskanie ZT na poziomie 1÷1,2 w temperaturach 300÷5000°C, co w efekcie przekłada się na sprawność termogeneratorów na poziomie kilku procent. Tym niemniej sygnalizowane są nowe materiały wykorzystujące nanostruktury (np[...]

Economic assessment of methanol production by coal gasification Ocena ekonomiczna wytwarzania metanolu przez zgazowanie węgla DOI:10.15199/62.2016.1.24


  Prodn. of MeOH by (i) gasification of bituminous coal or lignite and Shell technol., and (ii) conventional steam reforming of CH4, for annual capacities of 0.5 and 2.6 Tg for variant (i) and 0.5 Tg for variant (ii) were compared. The CH4 reforming was the most efficient process. The gasification of bituminous coal for MeOH prodn. was more efficient than that of lignite. Zaprezentowano wyniki oceny efektywności ekonomicznej procesu zgazowania węgla kamiennego oraz brunatnego w technologii Shell przy rocznej produkcji metanolu odpowiednio 0,5 Tg oraz 2,6 Tg. Analizowano również efektywność wytarzania MeOH w typowym układzie SMR (steam methane reforming), który okazał się być bardziej efektywny ekonomicznie niż analizowane technologie zgazowania węgli w reaktorze Shell. Mając na uwadze dobrane metody wyceny, przyjęte założenia technologiczne i makroekonomiczne, uzyskano pozytywne wyniki oceny efektywności ekonomicznej wytwarzania metanolu z węgla kamiennego i gazu ziemnego, i negatywną efektywność ekonomiczną procesu zgazowania węgla brunatnego w bazowej skali. W mega skali zarówno zgazowanie węgla kamiennego, jak i brunatnego jest przedsięwzięciem efektywnym ekonomicznie.Postęp technologiczny i z drugiej strony zmiana uwarunkowań makroekonomicznych to główne czynniki, które stymulują rozwój technologii chemicznych. Przedsiębiorstwa chemiczne dążą do poprawy swoich wyników technicznych i ekonomicznych poprzez wdrażanie coraz to nowszych technologii lub modernizacje istniejących. Od nowych rozwiązań technologicznych oczekuje się wysokiej sprawności przetwarzania energii w produktach, minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wysokiej elastyczności operacyjnej, również w zakresie wykorzystania rożnych rodzajów surowca wyjściowego. Udział węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego we współczesnej światowej produkcji chemicznej ulega dynamicznym zmianom w wyniku nakładania się na siebie kilku współbieżnych procesów.[...]

Economic assessments of hydrogen production by coal gasification Ocena ekonomiczna wytwarzania wodoru przez zgazowanie węgla DOI:10.15199/62.2016.2.12


  Prodn. of H2 by gasification of (i) bituminous cool according to the Shell technol., (ii) bituminous coal according to the General Electric technol., (iii) lignite according to the Shell technol., and (iv) natural gas (steam reforming) was compared from economic point of view. The energy consumption in all variants analyzed was 1.94 TJ/h. Only the plant for steam reforming of MeH was efficient. The plant according to variant (i) was less effective and (iii) was the least efficient. Dokonano oceny efektywności ekonomicznej wybranych technologii produkcji wodoru przez zgazowanie węgla kamiennego i brunatnego w reaktorze Shell i General Electric (GE) oraz przez reforming parowy gazu ziemnego (SMR). Dla celów oceny efektywności ekonomicznej zbudowano model, który bazował na podejściu dochodowym i klasycznych wskaźnikach (miernikach) oceny efektywności ekonomicznej, takich jak NPV, IRR, NPVR, koszt wytwarzania i zaktualizowany koszt wytwarzania wodoru (COH2, LCOH2) oraz innych o mniejszym znaczeniu. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że technologia produkcji wodoru z gazu ziemnego jest efektywna ekonomicznie, podczas gdy zgazowanie węgla w technologiach Shell i GE nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Zmiana poziomu kluczowych zmiennych decyzyjnych, takich jak cena wodoru, cena wsadu (węgla) oraz nakłady inwestycyjne w przedziale ±40%, poaInstytutwoduje zmianę wartości zaktualizowanej netto z ujemnej na dodatnią dla wszystkich prezentowanych wariantów zgazowania węgla. Strategicznym celem rozwoju technologii zgazowania węgla w Polsce jest podjęcie efektywnej substytucji deficytowych surowców węglowodorowych (ropy naftowej i gazu ziemnego). Rozwój nowych technologii węglowych związany jest nie tylko z oczekiwaniami zastąpienia kopalnych paliw gazowych i ciekłych przez produkty otrzymane z węgla, ale także istotną rolę odgrywa możliwość osiągnięcia wyższej efektywności ekonomicznej przy coraz ostrzejszych wymagan[...]

Mobilna stacja pomiarowa do monitorowania jakości wód powierzchniowych oraz alarmowania o stanie zagrożenia skażeniami chemicznymi


  Konieczność ciągłego monitorowania jakości wód powierzchniowych, ujmowanych dla celów komunalnych, podyktowana jest nie tylko obowiązującymi wymaganiami prawnymi, które nakładają na użytkownika wymóg określonych działań w zależności od parametrów czerpanej wody, ale również troską o wczesne wykrywanie pojawiających się skażeń. Od 2004 roku Polska, podobnie jak już wcześniej inne kraje Unii Europejskiej, rozpoczęła realizację idei zrównoważonego gospodarowania wodami, do jakiej zobowiązuje Ramowa Dyrektywa Wodna. Gospodarowanie wodami zgodne z Dyrektywą ma zapewnić rozwój społeczno-gospodarczy przy równoczesnym zapewnieniu potrzeb środowiska przyrodniczego. Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE sporządzona 23 października 2000 r. ma za zadanie stworzenie ram dla wspólnotowych działań w dziedzinie polityki wodnej i zarządzania zasobami wodnymi Europy. RDW jest transponowana przez Ustawę z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, wraz z Ustawą z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2002 roku Nr 233, poz. 1957) oraz szeregiem aktów wykonawczych. Wymagania metrologiczne W tabeli 1 zestawiono wybrane wymagania, jakie muszą spełniać wody powierzchniowe, przeznaczone do spożycia [1]. Zaliczenie wód przeznaczonych do spożycia do jednej z ww. kategorii, w oparciu o wyniki monitoringu, stanowić będzie przesłankę do podejmowania odpowiednich zabiegów uzdatniania wody. W założeniach projektu przyjęto, że stacja będzie realizować monitoring diagnostyczny i monitoring operacyjny. Monitoring diagnostyczny, będący monitoringiem stałym, ma za zadanie określanie stanu jakościowego środowiska wodnego poprzez określanie stanu: ekologicznego (elementy biologiczne, hydromorfologiczne, fizyczno-chemiczne) i chemicznego wód. Umożliwia ocenę długoterminowych zmian stanu środowiska wodnego. Monitoring operacyjny jest niezbędny do wykrywania nagłych zagrożeń jakości środowiska i lokalizowania mi[...]

Komercyjne moduły superkondensatorów. Wybrane zagadnienia aplikacyjne

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono wybrane zagadnienia aplikacyjne związane ze stosowaniem komercyjnych modułów superkondensatorów. Przedstawiono zalety i wady rozwiązań zawierających moduły superkondensatorów w odniesieniu do rozwiązań wykorzystujących pojedyncze superkondensatory. Zaprezentowano wyniki badań baterii złożonej z czterech modułów 500F/16V połączonych szeregowo-równolegle. Wyjaśniono rolę przetwornic DC/DC stosowanych do stabilizacji napięcia wyjściowego baterii oraz zaprezentowano dwa wybrane rozwiązania. Abstract. In the paper selected aspects of applications of the commercial supercapacitors modules were discussed. Advantages and disadvantages of the supercapacitors modules usage against the usage of the separate supercapacitors were also described. Authors presented the results of tests of the four modules battery with 500F/16V capacity, connected in the serial-parallel manner. The application of the DC/DC converters as the output voltage stabilizers and two selected projects were described as well. (Commercial supercapacitors module. Selected aspects of application). Słowa kluczowe: superkondensatory, komercyjny moduł superkondensatorów, zagadnienia aplikacyjne, przetwornica DC/DC. Keywords: supercapacitors, commercial supercapacitor module, aspects of applications, DC/DC converter. Wstęp Superkondensatory zwane również ultrakondensatorami lub kondensatorami dwuwarstwowymi to podzespoły elektroniczne o pojemnościach dochodzących do kilku tysięcy Faradów, czyli około 10 000 razy większych od pojemności tradycyjnych kondensatorów. Uzyskanie tak dużych pojemności było możliwe dzięki wykorzystaniu przy ich konstrukcji najnowszych osiągnięć nanotechnologii. Do ich budowy zastosowano elektrody wykonane z wielościennych rurek węglowych, odpowiedni elektrolit oraz warstwę separatora. Ich budowa, problemy aplikacyjne oraz wady i zalety w porównaniu do akumulatorów zostały szerzej omó[...]

Przenośny moduł fotowoltaiczny zintegrowany z innowacyjnymi systemami akumulacji i zarządzania energią DOI:10.15199/13.2015.9.6


  Autonomiczne systemy fotowoltaiczne mogą być realizowane z pojedynczych komponentów lub kompletowane i integrowane przez producenta. Zestawy takie często noszą handlową nazwę "Solar Home Station". Na rysunku 1 pokazano przykład takiego systemu zaprojektowanego i wykonanego przez niemiecką firmę Solar Fabrik (po lewej) [1] i drugiego przez Instytut Technologii Elektronowej Oddział w Krakowie na zlecenie firmy Sunflower Farm (po prawej). Elementami takich systemów autonomicznych, pokazanych na rysunku 1 są moduł lub moduły fotowoltaiczne, elektroniczny kontroler ładowania akumulatora oraz akumulator. W takim zestawie napięciem nominalnym instalacji jest napięcie akumulatora, przeważnie 12 V, 24 V lub - rzadziej - 48 V. W przypadkach, gdy instalacja winna zapewnić zasilanie odbiorników energii, wymagających przemiennych napięć zasilających 110 V lub 230 V - nieuniknionym jest wprowadzenie stosownej elektronicznej przetwornicy DC/AC. Elektroniczny kontroler ładowania akumulatora jest szczególnie ważnym elementem systemu. Jego zadaniem jest możliwie najefektywniejsze ładowanie akumulatora energią elektryczną generowaną przez moduł, zrealizowane w możliwie najszerszym zakresie natężenia oświetlenia modułu. Zadaniem drugim jest ograniczanie lub przerwanie procesu ładowania z chwilą, gdy akumulator dochodzi do stanu pełnego naładowania. Trzecim zadaniem regulatora jest automatyczne odłączanie obciążenia w przypadku, gdy w wyniku ujemnego bilansu ładowania i rozładowywania pojawi się nadmierne obniżenie napięcia akumulatora, zagrażające zupełnym rozładowaniem i zasiarczeniem. Z kolei regulator ponownie załącza obciążenie z chwilą doładowa[...]

 Strona 1