Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Joanna A. Pawłowicz"

Wpływ cech fizycznych różnych materiałów na jakość danych uzyskanych ze skaningu laserowego 3D DOI:10.15199/33.2016.12.23


  Wartykule określono wpływ zniekształcenia wiązki lasera podczas pomiarów obiektów z różnych materiałów, na ich zobrazowanie z pomiaru wykonanego skanerem laserowym 3D. Na podstawie pozyskanej chmury punktów przedstawiono problem jakości danych, uzależnionych od intensywności odbicia promienia i rodzaju materiału, z którego jest wykonany obiekt. Znajomość tych problemów pozwala na uzyskanie cennych danych koniecznych do wykonania digitalizacji i wizualizacji praktycznie każdego obiektu budowlanego. Słowa kluczowe:materiały budowlane, skaning laserowy, intensywność odbicia, chmura punktów.Obiekt budowlany zbadany technologią skaningu laserowego tworzy chmurę punktów, która przedstawia nie tylko wiele informacji o kształcie i wymiarach obiektu, lecz również przez pomiar intensywności odbicia wiązki lasera otrzymywane są dane na temat jego struktury i kolorystyki [4]. Intensywność odbicia wiązki lasera to wartość energii powracająca do odbiornika po wyemitowaniu z nadajnika i odbiciu od powierzchni, na którą skierowana była wiązka lasera. Informacje o strukturze i kolorystyce badanego obiektu [4] są przenoszone do komputera i za pomocą odpowiedniego programu uzyskuje się realistyczne przestrzenne odwzorowanie tego obiektu. Nakładając na chmurę punktów cyfrowe zdjęcie, wykonane przez skaner podczas mierzenia,możnawygenerować realistycznywidok badanego obiektu bezwzględu na to, z jakiegomate[...]

Chmura punktów jako podstawa wykonania dokumentacji architektonicznej obiektu DOI:10.15199/33.2017.05.19


  Technologia skaningu laserowego daje duże możliwości wykorzystania w pracach inwentaryzacyjnych obiektów budowlanych. Szczególnie jest cenna w przypadku zbierania danych o obiektach zabytkowych, o bogatym detalu architektonicznym, których dokumentację chcemy odtworzyć. Wykonywanie pomiarów skanerem jest bardziej złożone, niż za pomocą dalmierza laserowego lub taśmy mierniczej. Uzyskane wyniki są dokładne i szczegółowe, co w konsekwencji pozwala na opracowanie rysunków obiektu i jego detali.Wramach badań wykonano naziemny skaning laserowy 3D drewnianej chałupy w skansenie w Olsztynku. Zebrane dane opracowano za pomocą oprogramowania inżynierskiego i przygotowano dokumentację architektoniczno- budowlaną z inwentaryzacji tego obiektu. Słowa kluczowe: inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, naziemny skaning laserowy 3D, budynek zabytkowy, inżynierskie programy komputerowe.Szczegółową analizą objęty został dom mieszkalny, należący do tzw. zagrody litewskiej w skansenie wOlsztynku. Jest to chałupa parterowa o konstrukcji drewnianej z nieużytkowym poddasze[...]

Zakłócenia występujące podczas zbierania danych o budynkach skanerem laserowym 3D DOI:10.15199/33.2017.10.26


  Wbudownictwie często istnieje potrzeba zinwentaryzowania obiektu budowlanego czy odtworzenia jego dokumentacji technicznej. Można takie dane uzyskać z pomiarów tradycyjnych za pomocą taśm czy dalmierzy, ale wymaga to czasu i dużego nakładu pracy. Często dokładne pomierzenie elementów obiektu nie jestmożliwe z powodu ich niedostępności. Jedną z najnowszych metod zbierania danych o budynkach jest naziemny skaning laserowy 3D(ang. Terrestrial Laser Scanning - TLS) [1]. Podstawową zaletą jest szybkość pozyskiwania dużej liczby danych w bardzo krótkim czasie, co daje ogromną przewagę nad dotychczasowymi metodami pomiarowymi. Naziemne skanery laserowe znajdują zastosowanie w budownictwie przy inwentaryzacji budynków i budowli o dużym stopniu skomplikowania (np. zabytkowych o bogatych detalach), w badaniach odkształceń konstrukcji czy w inżynierii odwrotnej [2, 5]. Skaning laserowy 3D jest systemem teledetekcyjnym, wykorzystującym emitowane przez urządzenie promieniowanie elektromagnetyczne. Skaner to instrument, który po ustawieniu nawypoziomowanym, stabilnym statywie zbiera dane, obracając się wokół swojej pionowej osi (obrót 360°), zaś w poziomie obiektyw urządzenia wykonuje obrót w zakresie do 270°, co pozwala zebrać olbrzymią liczbę danych z jednego stanowiska. Skanerwysyławiązkę lasera, która po odbiciu się od przeszkody powraca do instrumentu.Wten sposób wykonany zostaje pomiar odległości do obiektu oraz kąta między urządzeniem a skanowanym elementem. Wielkości te pozwalają na zobrazowanie powierzchni badanego obiektu w formie chmury punktów, w której każdy z punktów ma znane współrzędne X,Y, Z, zorientowane względem lokalnego układu współrzędnych urządzenia wraz z przypisaną intensywnością odbicia I [6].Wykorzystany skaner laserowy wykonuje dodatkowo zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, pozwalające na odtworzenie naturalnego koloru obiektu. Chmura punktów, wraz ze zdjęciami służącymi do oteksturowania przed[...]

Logistyka w przygotowaniu i planowaniu remontów obiektów zabytkowych na podstawie danych z pomiarów metodą TLS DOI:10.15199/33.2017.05.06


  Przygotowanie inwestycji jest jednymz najważniejszych etapów procesu inwestycyjno-budowlanego.Wtrakcie etapu przygotowawczego zapada szereg decyzji logistycznych, od których zależy ostateczny kształt obiektu budowlanego. Logistyczne przygotowanie robót remontowych wymaga uzyskania dokumentacji technicznej istniejących obiektów. Niejednokrotnie, zwłaszcza w przypadku obiektów starszych, nie ma możliwości uzyskania projektu budowlanego wykonanego wiele lat temu. Konieczne jest odtworzenie brakujących dokumentów i wykonanie skomplikowanych pomiarów.Wcelu przyspieszenia i ułatwienia postępowaniamożna zastosować nowoczesnemetody pomiarowe. Jedną z nich jest metoda TLS - naziemny skaning laserowy. Słowa kluczowe: logistyczne planowanie inwestycji, przygotowanie inwestycji remontowych, pomiary inwentaryzacyjne, skaning laserowy TLS.Na terenie naszego kraju zarejestrowano przeszło 62 tys. zabytków różnej kategorii, z czego przeszło 5,3 tys. znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Są wśród nich m.in. obiekty sakralne, obronne, zamki, dwory, pałace, gospodarcze, mieszkalne i przemysłowe. Zarówno pod względem własności, sposobu użytkowania, jak i potrzeb remontowych ich stan jest zróżnicowany. Jak wynika z "Raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych" (stan na 31.12.2004 r.) wśród zabytków na Warmii i Mazurach znajduje sięm.in. 97 zespołówpałacowych (głównie pałace wiejskie), 165 dworów wiejskich i podmiejskich, 517 folwarków (oficyny mieszkalne i gospodarcze w zespołach pałacowych), budynki inwentarskie (w zespołach), budynki produkcyjne (w zespołach), budynki mieszkalno-użytkowe pracowników folwarcznych (domki ogrodnika, leśniczego, doktora itp.), pojedyncze obiekty pozostałe po zespołach folwarcznych, spichlerze, magazyny[...]

Modelowanie budynków z danych skaningowych 3D na potrzeby Building Information Modeling DOI:10.15199/33.2018.10.34


  Technologia naziemnego skaningu laserowego pozwala na automatyczne pozyskiwanie surowych danych przestrzennych rzeczywistych obiektów w postaci trójwymiarowej chmury punktów. Skanery laserowe przez pomiar współrzędnych biegunowych każdego z punktów umożliwiają ich opisanie w trójwymiarowej przestrzeni przez co najmniej trzy współrzędne (X, Y, Z) odniesione do lokalnego układu skanera. Rejestrowana jest również intensywność (I) odbicia wiązki lasera, którą oznacza się jako czwartą współrzędną [4]. Jest to najlepiej odpowiadający rzeczywistościmateriał wyjściowy do późniejszego opracowania i wykorzystania w BIM [7]. Danewpostaci zorientowanej i oczyszczonej chmury punktów poddane są modelowaniu, a końcowym efektem są kompletne informacje o rzeczywistej geometrii badanego obiektu. Często, w kontekście pozyskiwania danych skanerem laserowym 3D, mówi się o digitalizacji, a samo urządzenie nazywane jest digitizerem. Uzyskany cyfrowy obraz badanego obiektu powstaje w wyniku zastosowania tzw. inżynierii odwrotnej (ang. reverse engineering), która obejmuje działania związane ze zbieraniem danych geometrycznych o obiektach, odtwarzaniem geometrii pomierzonego obiektu oraz przetwarzaniem danych do postaci akceptowanej przez systemy CAD [2, 6]. W celu uzyskania dodatkowych efektów wizualnych obraz ten może być poddany obróbce i ostatecznie obiekt zostaje wymodelowany.Wtej formie możliwe jest jego wykorzystanie w technologii BIM [3, 8]. Model cyfrowy powinien jednak zawierać wiele innych informacji charakteryzujących dany budynek. Oprócz pozyskanych ze skaningu, dotyczących geometrii i cech fizycznych, należy dołączyć dane o funkcji czy parametrach technicznych obiektu. Aktualne i kompletne informacje mogą posłużyć do analizy możliwych rozwiązań przebudowy czy zaplanowania remontu istniejącej budowli [1, 5]. Charakterystyka obiektu Do badań wybrano zabytkowy wiejski kościół parafialny pod wezwaniem św.Walentego i [...]

Dokumentacja techniczna budynku jako podstawa wydania pozwolenia na budowę DOI:10.15199/33.2018.10.14


  Wzależności od tego, na jakim etapie procesu inwestycyjnego się znajdujemy, dokumentacja może przyjąć formę dokumentacji technicznej budynku, budowy oraz dokumentacji powykonawczej. W artykule skupiono się na dokumentacji technicznej budynku, ponieważ projekt budowlany stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami [8], do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć m.in. cztery egzemplarze projektu budowlanego razem z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymiwymaganymi dokumentami, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli jest wymagana na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).Wymagana bywa również specjalistyczna opinia, ale tylkowprzypadku, gdy wykonanie lub użytkowanie może wywołać poważne zagrożenie dla użytkowników (np. obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne) lub gdy projekt budowlany zawiera innowacyjne rozwiązania techniczne [3, 4, 7, 8]. Oprócz tego, w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz innych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych itp., wymagane jest postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organemadministracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązańwzakresie, o którymmowawart. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy [8]. Do wniosku dołączyć należy również umowę urbanistyczną, jeśli wymaga tego miejscowy plan rewitalizacji. Dodatkowa dokumentacja jest wymagana w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej [1, 2, 7, 8]. Wymienione dokumenty składa się najczęściej w starostwie lub urzędziemiasta na prawach powiatu.Właściwy organma 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W pierwszej kolejności sprawdzana jest kompletnośćwniosku, a następnie poprawność i kompletność projektu. W przypadku wykrycia błędówwewniosku i/lubwprojekcie, inwestormoże zostaćwezwany do usunięcia niepraw[...]

 Strona 1