Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof NOWACKI"

Wpływ czasu obróbki akustycznej ciekłej stali na proces krzepnięcia wlewka


  W artykule zawarto podstawowe informacje dotyczące obróbki akustycznej ciekłej stali. Przedstawiono wyniki symulacji numerycznych krzepnięcia stali we wlewnicach o masie 130 kg, 1 Mg, 2,5 Mg i 6 Mg. Na podstawie symulacji numerycznych określono czas rozpoczęcia obróbki akustycznej dla każdej z analizowanych wlewnic. This article contains basic information on the acoustic treatment of liquid steel. The results of numerical simulation of steel solidification in ingot moulds of weight 130 kg, 1 Mg, 2.5 Mg and 6 Mg, was shown. Based on numerical simulations, the start time acoustic treatment for each of the analyzed ingots mould was determined. Słowa kluczowe: obróbka akustyczna, ciekła stal, wlewnica, symulacje numeryczne Key words: acoustic treatment, liquid steel, ingots mould, numerical simulation.Wstęp. Obróbka akustyczna ciekłych metali i ich stopów polega na dostarczeniu do objętości ciekłego metalu fali akustycznej wywołującej drgania mecha- niczne ośrodka. W przypadku obróbki ultradźwiękowej - fali o częstotliwości od kilkunastu do kilkudziesię- ciu kHz. Fale akustyczne wywołujące drgania obiektu, w którym propagują, dostarczane są do ciekłych ośrod- ków za pomocą głowicy ultradźwiękowej wyposażonej w falowód. Falowód stanowi metalowy pręt przytwier- dzony z jednej strony do czoła ultradźwiękowej głowicy mocy, a z drugiej zanurzony w cieczy. Dostarczone do objętości ciekłego metalu lub jego stopu fale akustycz- ne wywołać mogą zjawisko kawitacji oraz powodować oddziaływanie ciśnienia promieniowania połączone z oddziaływaniem strumienia akustycznego [1, 2]. Prowadzone w ramach prac badawczych ekspe- rymenty [3÷6] potwierdziły możliwość prowadzenia obróbki akustycznej ciekłego wlewka stalowego wpły- wając na poprawę jego struktury wewnętrznej, ujedno- rodnienie chemiczne oraz wzrost twardości i gęstości stali. Obróbka akustyczna ciekłych metali i ich sto- pów. Zjawisko kawitacji polega na wytworzeniu w cieczy, przez falę ak[...]

Czynniki wpływające na bezpieczeństwo podczas prac spawalniczo-konstrukcyjnych - studium przypadku DOI:10.15199/24.2018.12.11


  Wprowadzenie. Na przestrzeni lat, definicja oraz zakres kultury bezpieczeństwa ewoluowały, aktualnie odnosząc się w głównej mierze do środowiska pracy i pracownika. Współcześnie funkcjonuje wiele, proponowanych przez licznych badaczy, definicji tego pojęcia [1-5]. Zazwyczaj kultura bezpieczeństwa postrzegana jest jako zbiór zasad, czyli niepisanych reguł postępowania, a także wdrożonych formalnych rozwiązań w obszarze bhp, mających wpływ na tworzenie tzw. pozytywnego klimatu bezpieczeństwa. W przypadku zakładu pracy odnosi się ona do pracowni- ków wszystkich szczebli, stanowiąc podzbiór ogólnej ku- tury organizacji, przenikający się z innymi podzbiorami, np. kulturą jakości. Zakłady pracy, chcąc poprawić poziom bezpieczeństwa środowiska pracy, podejmują liczne i różnorodne działa- nia ukierunkowane na poprawę kultury bezpieczeństwa. Kształtowanie postaw pracowniczych jest jednak etapem długookresowym, wielowymiarowym i ciągłym, obejmu- jąc swym zasięgiem całość struktury przedsiębiorstwa. Dlatego, w celu ilościowego wyznaczenia aktualnego po- ziomu kultury bezpieczeństwa, na przestrzeni lat, wypra- cowano metody jego pomiaru, oparte najczęściej na bada- niach ankietowych i statystycznej analizie ich wyników. Współcześnie, na podstawie uzyskanych wyników badań empirycznych, budowane są tzw. modele kultury bezpie- czeństwa pracy, które są pomocne w identyfikowaniu klu- czowych obszarów i relacji zachodzących pomiędzy nimi. Prace konstrukcyjne, w szczególności prace spawalnicze ze względu na technologiczną potrzebę uzyskania wysokiej temperatury płomienia lub łuku elektrycznego, kwalifiko- wane są do prac pożarowo niebezpiecznych. W związku z tym wymagają rygorystycznego przestrzegania wszyst- kich przepisów bezpieczeństwa przez wszystkich uczestni- ków procesu pracy. Jest o to o tyle istotne, że podczas prac spawalnic[...]

Doświadczenia w obróbce ultradźwiękowej ciekłej stali na skalę półprzemysłową

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki prób przemysłowych nadźwiękowiania ciekłej stali we wlewnicy. Zabiegi takie mają na celu wywołanie w ciekłej stali zjawiska kawitacji akustycznej oraz wiatru akustycznego i ciśnienia promieniowania, które powinny poprawić 2009 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 471 jakość wlewka stalowego. W celu przeprowadzenia prób zaprojektowano oraz skonstruowano generator mocy wraz z piezoelektryczną głowicą akustyczną. Obróbce ultradźwiękowej poddano trzy rodzaje stali: niskowęglową, wysokowęglową oraz wysokostopową. The paper presents results of ultrasonic processing industrial tests of liquid steel in ingot mould. These treatment causes acustic cavitation phenomenon in liquid steel, thus the steel ingots should have better quality. For these tests designed and [...]

Wpływ składu chemicznego stali na prędkość fali akustycznej

Czytaj za darmo! »

Badania nieniszczące materiałów, w tym stali, znajdują coraz szersze zastosowanie zarówno dla wytwarzanych produktów, jak i wyrobów w czasie ich eksploatacji. Badania ultradźwiękowe należą do najbardziej rozpowszechnionych. Uzyskane wyniki badań prędkości fali akustycznej wskazują, że ulega ona zmianie wraz ze zmianą składu chemicznego i temperatury stali. Zmiany te dotyczą fali poprzecznej i fali podłużnej. Dla wiarygodności badań ultradźwiękowych należy brać pod uwagę skład chemiczny oraz temperaturę badanego elementu stalowego. Non-destructive testing of materials (including steel), become more and more useful both for goods in production and products in operation. Ultrasonic tests are one of the most common. Results of acoustic wave velocity tests show that the wave velocity chan[...]

USING ULTRASOUNDS TO RECOVER NOBLE METALS DURING THE FLOTATION PROCESS


  In the article above the analysis of the quantity and quality composition of the waste coming into being as a result of the silver jewellery goods production has been presented. In the present article findings of the silver recovery of jewelleries rising from waste at the production were described. In research two different frothing agents were used enabling to be formed of plentiful and heavy foam, oleic acid as the collector and copper (II) sulphate (VI) as the regulator. Keywords: recycling, silver, wastes, flotation, ultrasounds.ZASTOSOWANIE MIESZANIA ULTRADŹWIĘKOWEGO PODCZAS WZBOGACANIA WSADU DO ODZYSKU METALI SZLACHETNYCH NA DRODZE FLOTACJI Jedną z metod wzbogacania wsadu wykorzystywanego do procesów pirometalurgicznych jest flotacja mająca na celu roz-działu metalu od składników niemetalicznych. W pracy przedstawiono wyniki flotacji odpadów powstających podczas szli-fowania na sucho wyrobów jubilerskich. Odpady te występują w postaci pyłów, w związku z czym istnieje konieczność spo-rządzenia roztworu na bazie wody w celu umożliwienia procesu flotacji. W zależności od składu chemicznego pyły te posia-dają różną zwilżalność. W badaniach wykorzystano pyły trudno zwilżalne, dla których tradycyjne metody mieszania nie po-zwoliły na uzyskanie roztworu. W związku z powyższym do sporządzenia roztworu zastosowano mieszanie ultradźwiękowe, które pozwoliło na dalsze prowadzenie procesu flotacji. Słowa kluczowe: odzysk, srebro, odpady, flotacja, ultradźwięki Disspitation and mixing of solid particles in a liquid The effect of ultrasounds exerted on a medium in which they propagate is related to non-linear effects such as wave distortion, suppression or radiation pressure. As a result of occurrence of large local forces in an ultrasonic field, these phenomena cause specific processes generating macro‐scopic, usually irreversible changes in the medium. Mechanisms of active influence of ultrasounds can be divided int[...]

Innowacyjne rozwiązania w procesie spieniania żużla w elektrycznym piecu łukowym DOI:


  Proces spieniania żużla jest obecnie stosowany praktycznie we wszystkich elektrycznych piecach łukowych. Jego efektem jest wzrost wy- dajności pieców elektrycznych, ale problemem jest emisja dwutlenku węgla oraz zużycie materiałów dostarczających tlen i węgiel. W niniej- szym opracowaniu przedstawiono innowacyjne rozwiązania, umożliwiające zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i/lub zagospodarowanie odpadów hutniczych do procesu spieniania żużla. The process foaming of slag is currently used in almost all electric arc furnaces (EAF). Its effect is to increase the efficiency of EAF but the problem is the emission of carbon dioxide and use of materials that provide oxygen and carbon. This paper presents innovative solutions that enable the reduction of carbon dioxide emissions and waste management metallurgical in slag foaming process. Słowa kluczowe: elektryczny piec łukowy, proces spieniania żużla, odpady hutnicze Key words: electric arc furnace, slag foaming process, metallurgical waste.Wstęp. Stal zajmuje nadal czołową pozycję wśród materiałów konstrukcyjnych. Przemysł stalowy jest uznawany za wiodącą branżę decydującą o rozwoju gospodarczym kraju, czy też całego regionu. W czerw- cu 2013 roku Komisja Europejska opublikowała doku- ment programowy, w którym podkreśla znaczenie prze- mysłu stalowego dla rozwoju gospodarki krajów Unii Europejskiej. Polska, chcąc się rozwijać gospodarczo, musi zadbać o odpowiedni, zgodny z wymaganiami UE, rozwój sektora hutniczego. W krajowym przemy- śle hutniczym nastąpiły w ostatnich latach znaczące przemiany restrukturyzacyjne, zwłaszcza w obszarze ochrony środowiska, zainicjowane przede wszystkim implementacją Dyrektywy IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), która narzuca konieczność uzyskiwania tzw. pozwolenia zintegrowanego na funk- cjonowanie w UE instalacji szczególnie uciążliwych dla środowiska naturalnego. Celem jest takie zastoso- wanie BAT (Best Available Technique), aby nieko[...]

Wymagania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji w aspekcie jakości produktów stalowych DOI:10.15199/24.2019.5.6


  Wprowadzenie. Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) jest jednym z kluczowych systemów, pozwalających na prowadzenie nieprzerwanej kontroli procesu produkcyjnego, począwszy od zakupu materiału wejściowego, kontroli procesu produkcyjnego, weryfikacji przyrządów pomiarowych na analizie reklamacji i ocenie własności wyrobu gotowego kończąc. System ten pozwala na weryfikację oraz usystematyzowanie działań, dających możliwość utrzymania powtarzalności czynności produkcyjnych przy zachowaniu wcześniej określonej jakości wykonywanych wyrobów [1]. Od dnia 1 lipca 2013 r producenci, dystrybutorzy a także importerzy grupy wyrobów budowlanych powinni przestrzegać wszystkich wymagań znajdujących się w Rozporządzeniu Parlamentu Unii Europejskiej numer 305/2011 z dnia 2 marca 2011 r. (CPR). Rozporządzenie to określa jednakowe dla wszystkich, zharmonizowane zasady umożliwiające wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych. Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiej numer 305/2011 uchylona została dyrektywa 89/106/EWG oraz ustanowiono i wdrożono zasady wyrażania wybranych właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i podstawowych informacji dotyczących ich oznakowania znakiem CE. Zgodnie z definicją znajdującą się w Rozporządzeniu Parlamentu Unii Europejskiej 305/2011 poprzez "wyrób budowlany" rozumie się: każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiekt budowlany lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych [2]. System Zakładowej Kontroli Produkcji i zakres jej funkcjonowania. Według Rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiej nr 305/2011 "Zakładowa Kontrola Produkcji" oznacza stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji prowadzoną w zakładzie produkcyjnym, zgodnie ze stosowanymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi [2]. Zakładowa Kontrola Produkcji ukie[...]

Przesłanki wytwarzania staliw pod kątem jakości odlewów austenitycznych


  Światowa produkcja stali i staliw odpornych na korozję, podczas ostatnich 25 lat, wykazuje wzrost około 5 % rocznie, z wyraźnym przyspieszeniem w ostatnich paru latach. Polska jest jednym z największych producentów staliw w Europie. Wytwarzanie odlewów austenitycznych odpornych na korozję w małych krajowych odlewniach, nie posiadających obróbki pozapiecowej, napotyka szereg trudności, m.in. uzyskania zawartości węgla na poziomie 0,02÷0,03 % C. W pracy zaproponowano algorytm optymalizacji działań technologicznych umożliwiający produkcję dobrych jakościowo odlewów austenitycznych. The world production of corrosion resistant steels and cast steels during the last 25 years has increased about 5 % a year, and has accelerated recently Poland is one of the largest producers of casts in Europe. Production of austenitic corrosion resistant casts is encounters difficulties at small domestic foundries. In the article we suggested algorithm of the optimization of the technological process enabling the production of high quality casts. Słowa kluczowe: odlew, wady odlewnicze, staliwo austenityczne Key words: cast, casting defects, austenitic cast steel 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 721 1. Wstęp. Odlewy ze staliw stopowych znajdu- ją zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, np. motoryzacyjnym, chemicznym, czy górniczym. Ze względu na warunki mikroklimatyczne panujące pod ziemią wymagania stawiane takim odlewom są szczególnie wysokie. Dotyczą one własności mecha- nicznych, kwasoodporności oraz jakości, czyli bra- ku w odlewach wad wewnętrznych i zewnętrznych. Wymagania te mogą być spełnione przez[...]

Przegląd bezpieczeństwa użytkowania maszyn w przedsiębiorstwach przemysłowych DOI:10.15199/24.2015.6.5


  W artykule przedstawiono wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem parku maszynowego w przedsiębior- stwach przemysłowych, w tym branży hutniczej. Zestawiono wymagania prawne, których obowiązek spełnienia spoczywa na pracodawcach lub producentach. W opracowaniu przedstawiono obszary, w których zaobserwowano problemy związane z niespełnieniem wymagań usta- wodawcy. Analizie poddano maszyny przeznaczone do obróbki metali. In the article the legal requirements for safety connected with machinery using in industrial companies including the steel industry was presented. Moreover, the legal requirements which must be met by employer or manufacturer were showed. The article presents areas of most common problems associated with failure to meet the requirements of the legislator. In the paper the machines which are used to the metal processing are analyzed. Słowa kluczowe: wymagania bezpieczeństwa maszyn, bezpieczeństwo pracy, przedsiębiorstwo przemysłowe Key words: safety requirements of machinery, work safety, industrial company.Wstęp. Problematyka zapewnienia bezpieczeń- stwa w przedsiębiorstwach przemysłowych odgrywa bardzo ważną rolę, gdyż jednym ze źródeł wypadków przy pracy są użytkowane maszyny. Każda z maszyn nie poddawana kontroli, konserwacji, naprawie staje się potencjalnym źródłem zagrożenia, które stać się może w niedalekiej przyszłości przyczyną wypadku przy pracy. Realizacja samych procesów konserwacyj- nych, naprawczych, również stawać się może poten- cjalnym źródłem niekorzystnych w skutkach zdarzeń, generujących koszty w przedsiębiorstwie. Niespełnie- nie wymagań prawnych - niedostosowanie maszyn do określonych wymagań również może być przyczyną wypadków o różnej ciężkości następstw. W krajach Unii Europejskiej koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa podczas projektowania, wytwarzania, użytkowania maszyn odgrywa bardzo ważną rolę i opiera się na dwóch podstawowych filarach, które kolejno dotyczą: w[...]

Analiza awaryjności maszyn w przedsiębiorstwie branży hutniczej DOI:10.15199/24.2017.6.4


  Wstęp. Nowoczesne technologie wytwarzania, rosnący stopień skomplikowania procesów w branży hutniczej i poziom ich organizacji stawiają coraz wyższe wymagania wobec niezawodności parku maszynowego. Dlatego coraz większą rolę w przedsiębiorstwach odgrywa takie realizowanie funkcji utrzymania ruchu, aby park maszynowy był sprawny eksploatacyjnie, a koszty utrzymania tej sprawności były na akceptowalnym poziomie [1]. Decyzje i działania służb utrzymania ruchu związane z prawidłowym funkcjonowaniem parku maszynowego, powinny być przeprowadzane w sposób racjonalny i bezpieczny dla maszyn i ich otoczenia. Proces utrzymania ruchu uważany jest obecnie za najważniejszy proces nieprodukcyjny w zakładach przemysłowych. Dzięki niemu możliwe jest monitorowanie stanu eksploatacyjnego obiektów technicznych od samego początku użytkowania. Pracownicy działu UR ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie ciągłości produkcyjnej, utrzymanie mocy produkcyjnej zakładu, minimalizację poziomu awaryjności, bezpieczeństwo użytkowania maszyn czy planowanie inwestycji wykorzystujących nowoczesne technologie [2, 3]. Wśród wielu możliwych zakłóceń procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwach metalurgicznych niewątpliwie szkodliwym zjawiskiem jest awaria maszyn. Każdy defekt powoduje wy�ł􀄅ą�������������czenie �������maszyny na pewien czas. W przypadku niezbyt skomplikowanych uszkodzeń, czas ten może wynosić od kilku do kilkunastu minut, jednak w przypadku poważnej usterki czas przestoju maszyny może sięgać kilku, a nawet kilkunastu dni. Efektem jest brak możliwości wykonania operacji na danej maszynie, a także utrata płynności wykonywania kolejnych operacji w ciągu technologicznym [4]. Eksploatacja maszyn i urządzeń. Pojęcie eksploatacji w odniesieniu do obiektów technicznych oznacza ciąg celowych działań o[...]

 Strona 1