Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Edward SIWY"

Intensyfikacja wykorzystania sieci w spółce dystrybucyjnej

Czytaj za darmo! »

W obecnym czasie dużego znaczenia nabiera intensyfikacja wykorzystania istniejących elementów sieciowych. Wiąże się ona ze zwiększeniem możliwości przesyłowych, a także z poprawą sprawności dystrybucji, ograniczeniem kosztów, polepszeniem parametrów jakości energii, zwiększeniem bezpieczeństwa eksploatacji systemu dystrybucyjnego. Prezentowane rozwiązania są związane z zastosowaniem dynamicznej obciążalności termicznej linii napowietrznych, modernizacją termiczną linii z wykorzystaniem przewodów wysokotemperaturowych, optymalizacją struktury i konfiguracji sieci oraz optymalizacją sposobu pracy punktu neutralnego sieci. Abstract Nowadays, more intensive using of existing network elements is of great importance. It is connected with transmission capacity increasing as well as distribu[...]

Ocena możliwości przesyłowych infrastruktury sieciowej w świetle rozwoju energetyki wiatrowej

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono analizę możliwości przesyłowych linii napowietrznych wykorzystując tzw. dynamiczną obciążalność termiczną linii. Obciążalność ta jest m.in. zależna od prędkości wiatru chłodzącego przewody. Powiązanie możliwości wykorzystania rezerw przesyłowych wynikających z większych prędkości wiatru niż przyjęta projektowo sprzyja źródłom wykorzystujących wiatr jako energię pierwotną. Referat zawiera wyniki obliczeń opartych na rzeczywistych danych pomiarowych oraz ocenę obszarową jednolitości tych danych. Na podstawie tych wielkości oceniono w tych warunkach rzeczywistą obciążalność linii napowietrznych oraz potencjał wytwórczy elektrowni wiatrowych. Abstract. The analysis of overhead lines capacity based on dynamic thermal line rating was presented in the paper. Dynamic thermal rating is directly connected with wind velocity thus the wind power plants are beneficiaries of this effect. The paper presents some calculations based on measured wind velocity concerning assessment of area dimension. The calculations show increasing of line rating in accompany with in increasing of potential wind generation. (Assessment of grid infrastructure transmission capacity in the context of wind generation development). Słowa kluczowe: prędkość wiatru, zdolność przesyłowa, obciążalność dynamiczna, generacja wiatrowa. Keywords: wind velocity, transmission capacity, dynamic thermal power line rating, wind generation. Wstęp Zobowiązania międzynarodowe związane z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń powstających w ramach konwencjonalnych metod produkcji energii elektrycznej i jednocześnie powszechne wykorzystanie energii elektrycznej wymaga poszukiwania "czystych" technologii wytwórczych, których zadaniem byłoby sprostanie postawionym wyzwaniom. Jednym z naturalnych zasobów odnawialnych możliwych do wykorzystania w warunkach polskich jest energia wiatru. Z uwagi na potencjał, w tym położenie i ukształtowanie powierzchni kraju oraz zaangażowa[...]

Wybrane zagadnienia technicznej realizacji koncepcji Smart Grid w kontekście jakości zasilania z sieci z generacją rozproszoną

Czytaj za darmo! »

W artykule opisane zostaną m.in. metody i środki technicznej realizacji układu zasilania w oparciu generację rozproszoną (mikrogenerację) oraz środki do poprawy jakości energii elektrycznej (np. urządzenia D-FACTS dedykowane dla sieci rozdzielczej, energetyczne filtry aktywne - EFA). Opcje rozproszonego sterowania i pomiarów realizowane będą przez tzw. inteligentne urządzenia, stanowiące element krańcowe lub węzły sieci teleinformatycznej. W ramach koncepcji Smart Grid (SG) proponuje się m.in. tworzenie tzw. centrów sterowania jakością (CSJ), zapewniających elastyczność struktury układu zasilania oraz wieloofertowość usług dla zróżnicowanej grupy odbiorców w zakresie jakości zasilania. Opisywane zagadnienia zilustrowano wybranymi wynikami badań symulacyjnych odnoszących się m.in. do współpracy niektórych źródeł GR z siecią elektroenergetyczną oraz poprawy jakości energii za pomocą układów energoelektronicznych (np. EFA). W szczególności analizy dotyczyć będą mikroźródeł przyłączanych do sieci niskiego napięcia. Abstract. In the paper are described a. o. methods and devices for technical realization of a supply system based on distributed generation (microgeneration) as well as means for power quality improvement (e.g. D-FACTS, active filters - AF). The options of distributed control and measurement will be performed by intelligent devices, being terminals or nodes of the communication network. In Smart Grid (SG) concept a. o. the quality control center (QCC) are proposed to ensure network structure flexibility as well as multilevel services for the customers’ quality of supply. Issues described in the paper are illustrated by chosen simulation results referring to cooperation of some distributed sources with power network and power quality improvement by use of power electronics (e.g AF). In specific analysis considers micro-sources connected to low voltage network. (Chosen Issues of the Technical Realization of Smart Grid Concept in th[...]

Wpływ zapadów napięcia wywołanych zwarciami w sieci dystrybucyjnej na pracę odbiorów przemysłowych. Wybrane zagadnienia DOI:10.12915/pe.2014.07.028

Czytaj za darmo! »

Zapady napięcia występujące w sieci dystrybucyjnej są niekorzystnymi zjawiskami, które mogą w istotny sposób wpływać na pracę odbiorów prowadząc niejednokrotnie do ich nagłego wyłączenia. Jeśli tego typu wyłączenia mają miejsce w procesach technologicznych wymagających zachowania ciągłości produkcji, to często towarzyszą im duże straty finansowe. W związku z tym zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki zapadów napięć występujących w sieciach dystrybucyjnych oraz ich wypływu na pracę odbiorników przemysłowych. Abstract. Voltage dips occurring in the distribution network are adverse phenomena, which can have a significant impact on the loads operation often leading to their sudden shutdown. If disconnections of loads occur in processes that require continuity of production they are often accompanied by large financial losses. Therefore, the primary objective of this paper is to present the issues of voltage dips occurring in distribution networks and their impacts on the industrial loads operation. (Impact of the voltage dips caused by faults in distribution network on the industrial loads operation. Selected issues). Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, zapady napięcia, linie produkcyjne, regulowane napędu prądu stałego. Keywords: electric power quality, voltage dips, production lines, regulated DC drivers. doi:10.12915/pe.2014.07.28 Wstęp Istotę problemu jakości zasilania energią elektryczną podkreśla fakt, że zła jakość energii (rozumiana przede wszystkim jako jakość napięcia) powoduje w światowej gospodarce dodatkowe koszty szacowane na kilkaset miliardów euro rocznie. Do najczęściej występujących zaburzeń elektromagnetycznych w sieci, stanowiących największy problem jakości zasilania, należą zapady napięcia rozumiane jako obniżenie jego wartości skutecznej do przedziału 90% ÷ 1% wartości znamionowej [3]. Na skutek zapadu niektóre urządzenia przestają prawidłowo działać nawet, jeżeli czas trw[...]

Zagrożenie łukiem elektrycznym i możliwości jego ograniczenia DOI:10.15199/74.2016.9.9


  Risk of electric arc and possibilities of its limitation Użytkownicy urządzeń elektrycznych narażeni są na porażenie prądem oraz obrażenia związane z wybuchem łuku elektrycznego. O ile zagadnienia związane ze sposobami ochrony przed porażeniem prądem są dobrze rozpoznane i uregulowane przepisami, to zagrożenia związane z wybuchem łuku elektrycznego nie są w Europie dostatecznie eksponowane. Codzienne tragedie Codzienna praktyka wskazuje jednak, że zagrożenie jest znaczne i prowadzi często do tragedii. Problem, znacznie bardziej niż w Europie, zauważany jest w USA, gdzie prowadzone są odpowiednie badania i statystyki wypadków związanych z łukiem elektrycznym. Poniżej podano kilka przykładów wypadków przy rozdzielnicach elektrycznych: ● Zakład przemysłowy (USA, 1991 r.) - podczas pomiaru napięcia na wyłączniku 125 A w rozdzielni 600 V, na skutek docisku sond pomiarowych doszło do inicjacji łuku elektrycznego wewnątrz wyłącznika. Pracownik doznał oparzeń ponad 60% powierzchni ciała i zmarł. ● Zakład przemysłowy (USA, 1998 r.) - elektryk doznał oparzeń drugiego stopnia na twarzy i ramieniu na skutek wybuchu łuku elektrycznego podczas naprawy mechanizmu sterowania wyłącznika w rozdzielni 480 V. ● Stanford Linear Accelerator Center (USA, 2004 r.) - elektryk został oddelegowany do podłączenia nowego wyłącznika w panelu 480 V. W trakcie montażu doszło do przypadkowego zwarcia narzędziem zacisków dwóch sąsiednich faz oraz inicjacji łuku elektrycznego. Z powodu zapłonu ubrania pracownik doznał rozległych oparzeń trzeciego stopnia na twarzy, klatce piersiowej i nogach oraz oparzeń drugiego stopnia na ramionach (w sumie oparzenia - ponad 50% powierzchni ciała). ● Bank (USA, 2008 r.) - dwóch elektryków doznało ciężkich oparzeń na skutek wybuchu łuku elektrycznego podczas montażu nowego wyłącznika 30 A w polu odpływowym rozdzielni głównej 480 V. ● Zakład przemysłowy (Arabia Saudyjska, 2009 r.) - trzech pracow[...]

 Strona 1