Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Formela"

Zastosowanie oleju talowego w przemyśle chemicznym


  Olej talowy, produkt uboczny z procesu wytwarzania celulozy, stanowi źródło cennych surowców. Kwasy żywiczne i tłuszczowe otrzymane w wyniku destylacji frakcyjnej oleju talowego stosowane są obecnie w wielu gałęziach przemysłu. Na znaczeniu zyskuje również pozostałość podestylacyjna oleju talowego, zawierająca korzystne dla ludzkiego organizmu fitosterole. Dokonano przeglądu literatury naukowej oraz patentowej na temat zastosowania oleju talowego i jego pochodnych w przemyśle chemicznym. A review, with 53 refs., of tall oil uses in prodn. of plastics, coatings, biofuel and diet supplements. Olej talowy (z fińskiego tallolja, co oznacza olej sosnowy)1) jest produktem ubocznym podczas wytwarzania celulozy metodą siarczanową. Olej ten jest zazwyczaj zanieczyszczony ługiem czarnym, produktami utleniania kwasów żywicznych i tłuszczowych oraz siarką, które wpływają na ciemne zabarwienie i przykry zapach oleju talowego. Produkty uboczne i zanieczyszczenia oleju talowego mogą być usuwane metodami chemicznymi za pomocą środków bielących lub metodami fizycznymi przez ekstrakcję rozpuszczalnikami organicznymi lub destylację2). Olej talowy jest mieszaniną kwasów żywicznych i tłuszczowych, przedstawionych na rys. 1. Ponadto olej talowy zawiera kwasy dikarboksylowe, fitosterole, wielkocząsteczkowe alkohole alifatyczne i węgloamdm SA, Cieszyn; bPolitechnika Gdańska Krzysztof Formelaa,*, Józef T. Haponiukb Zastosowanie oleju talowego w przemyśle chemicznym Use of tall oil in chemical industry Dr hab. inż. Józef T. HAPONIUK w roku 1980 ukończył studia w Technische Hochschole Leuna-Merseburg (Niemcy). Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Gdańskiej. Od 2006 r. pełni funkcję kierownika Katedry Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym. Specjalność - technologia elastomerów poliuretanowych, polimery przewodzące, fizykochemia polimerów, kompozyty. mdm s.a., ul. Bielska 206, 43-400 Cieszyn, tel.: (33) 479-45[...]

Recykling materiałowy odpadów gumowych w Polsce


  Recykling materiałowy odpadów gumowych, polegający na waloryzacji wyeksploatowanych wyrobów gumowych w produkty o właściwościach użytkowych, zyskuje obecnie na coraz większym znaczeniu, stanowiąc alternatywę dla powszechnie stosowanego w Polsce odzysku energetycznego. Publikacja zawiera przegląd krajowej literatury naukowej oraz patentowej na temat zastosowania produktów materiałowego recyklingu odpadów gumowych. Zaprezentowany zbiór prac badawczych prowadzonych w okresie ostatnich 15 lat przez polskie ośrodki naukowo-badawcze, obrazuje postęp w dziedzinie ponownego wykorzystania odpadów gumowych. A review, with 104 refs., of uses of ground rubber waste in polymer matrix composites, rubber formulations, road bitumens, concretes and insulating masses as well as in prodn. of fuel, oils and monomers. Według szacunków Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, w Polsce rocznie przybywa ok. 200 tys. t zużytych opon, co daje szóste miejsce w skali UE1). Wydanie aktów prawnych2, 3) zobowiązujących producentów do zagospodarowania zużytych opon wraz z jednoczesnym zakazem ich składowania, zmusiło przedstawicieli przemysłu do wspierania badań nad technologiami wykorzystującymi materiały wtórne. W Polsce w latach 2008-2014 wymagany poziomu odzysku zużytych opon wynosi 75%, z czego recykling stanowi jedynie 15%4). Recykling energetyczny, polegający na spalaniu zużytych opon samochodowych, głównie w cementowniach oraz elektrowniach, stanowi ponad 70% odzysku zużytych opon w Polsce. Znaczna przewaga tej formy wykorzystania odpadów gumowych wynika głównie z przyczyn ekonomicznych. W 2007 r. łączny poziom recyklingu zużytych opon w Polsce przekroczył 23%, jednak wartość ta jest zawyżona, ponieważ amdm SA, Cieszyn; bPolitechnika Gdańska Krzysztof Formelaa, *, Magdalena Cysewskab, Józef Haponiukb Recykling materiałowy odpadów gumowych w Polsce Material recycling of rubber waste in P[...]

Effect of addition of reclaimed rubber on curing characteristics and mechanical properties of styrene-butadiene rubber Wpływ dodatku regeneratów gumowych na charakterystykę sieciowania oraz właściwości mechaniczne kauczuku butadienowo-styrenowego DOI:10.12916/przemchem.2014.666


  Ground tire rubber was reclaimed by using a 2-roll mill or twin screw extruder, optimally after plastification with a heavy oil from pyrolysis of tires, blended with original styrene-butadiene rubber (10-50% by mass), cured with S and tested for tensile strength, glass transition temp. and swelling degree. The curing rate index was also detd. Use of the oils for reclaiming the ground tire rubber resulted in increasing the regeneration degree. The substitution of the original rubber with the reclaimed one resulted in improving mech. characteristics of the rubber vulcanizates and did not change their crosslinking. Przedstawiono wyniki badań wpływu regeneratów gumowych otrzymanych w różnych warunkach ścinania na przebieg procesu wulkanizacji oraz statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne wulkanizatów mieszanek kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR) i regeneratu gumowego. Regenerację miału gumowego prowadzono metodą periodyczną przy użyciu walcarki oraz metodą ciągłą z zastosowaniem wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej. W celu poprawy przetwórstwa miału gumowego metodą periodyczną jako plastyfikator zastosowano dwa rodzaje olejów Politechnika Gdańska Krzysztof Formela*, Magdalena Cysewska, Katarzyna Januszewicz Effect of addition of reclaimed rubber on curing characteristics and mechanical properties of styrene-butadiene rubber Wpływ dodatku regeneratów gumowych na charakterystykę sieciowania oraz właściwości mechaniczne kauczuku butadienowo-styrenowego DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.666 Inż. Magdalena CYSEWSKA jest absolwentką studiów inżynierskich międzywydziałowego kierunku Inżynieria Materiałowa na Politechnice Gdańskiej. Obecnie jest studentką ostatniego roku studiów drugiego stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Specjalność - inżynieria materiałów polimerowych. Katedra Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, tel./f[...]

Effect of inorganic powder fillers on the polypropylene properties Badania wpływu nieorganicznych napełniaczy proszkowych na właściwości polipropylenu DOI:10.12916/przemchem.2014.888


  Polypropylene was filled with talc, chalk and their mixts. (up to 30%) by extrusion in corotating twin screw extruder at 195°C. The composite showed improved flexural strength, and elasticity, storage and loss modulus. The mixt. of fillers was more efficient than the individual ones. Omówiono sposób wytwarzania tworzyw polimerowych zawierających nieorganiczne napełniacze proszkowe. Podczas badań jako matrycę polimerową zastosowano polipropylen, który napełniano talkiem, kredą oraz ich mieszaniną. Próbki kompozytów na bazie polipropylenu otrzymywano stosując wytłaczarkę dwuślimakową współbieżną. Temperatura stref grzewczo-chłodzących cylindra wytłaczarki oraz temperatura głowicy wynosiła 195°C. Scharakteryzowano wpływ zawartości oraz rodzaju użytego napełniacza na masowy wskaźnik szybkości płynięcia, właściwości przy zginaniu oraz dynamiczne właściwości mechaniczne otrzymanych kompozytów. Obecnie obserwuje się znaczne zainteresowanie kompozytami na bazie tworzyw termoplastycznych, otrzymywanych w wyniku modyfikacji fizycznej poprzez dodanie do polimeru odpowiedniego napełniacza1). Napełniacze wprowadzane są do polimerów w celu modyfikacji właściwości tworzyw. Powodują one wzrost gęstości, wzrostu modułu Younga a także wzrost lub obniżenie udarności w zależności od ilości napełniacza i kształtu jego cząstek oraz wzajemnej adhezji pomiędzy napełniaczem i polimerem, jak również wzrost twardości powierzchni wyrobu oraz obniżenia jego ceny1-3). Zazwyczaj dodatek w postaci napełniaczy powoduje poprawę właściwości użytkowych tworzyw. Jednak znany jest również niekorzystny wpływ tego rodzaju dodatków na właściwości polimerów. Dodatek napełniacza może przyczyniać się do wzrostu lepkości i gęstości kompozycji oraz zwiększenia absorpcji wilgoci przez tworzywo. Napełniacze powodują również pogorszenie właściwości dielektrycznych i reologicznych oraz zwiększają zużycie urządzeń do ich przetwórstwa2, 4-6). W celu uzyskania tworzyw poli[...]

Gas chromatography as tool to control of extrusion process of polymeric materials Chromatografia gazowa jako narzędzie kontroli procesu wytłaczania materiałów polimerowych DOI:10.15199/62.2015.8.9


  A review, with 56 refs. Praca stanowi literaturowy przegląd możliwości wykorzystania chromatografii gazowej (GC) jako narzędzia kontroli procesu wytłaczania materiałów polimerowych. Przedstawiono charakterystykę techniki GC oraz możliwości, jakie niesie ze sobą kontrola fazy gazowej uwalnianej podczas przetwórstwa materiałów polimerowych. Na podstawie dotychczas opublikowanych prac badawczych omówiono techniki i metody wykorzystywane do izolacji lotnych związków organicznych z fazy gazowej generowanej podczas procesu wytłaczania. Wytłaczanie, zarówno jedno-, jak i dwuślimakowe, należy do najszybciej rozwijających się metod przetwórstwa tworzyw polimerowych1- 5). Do zalet tej metody należy ciągłość i krótki czas procesu oraz wysoka wydajność i jakość otrzymywanych produktów. Ponadto technologie bazujące na procesach wytłaczania można w dowolny sposób modyfikować m.in. poprzez zmianę wytłaczanych substratów, wymianę głowicy (kształtu wytłaczanego produktu), zastosowanie koekstruzji oraz procesów spieniania. Możliwość formowania różnorodnych wyrobów zwiększa funkcjonalność linii technologicznych bazujących na wytłaczarkach. Procesy wytłaczania są powszechnie stosowane w produkcji tworzyw sztucznych, w przemyśle spożywczym, w przemyśle farmaceutycznym oraz innych gałęziach przemysłu, w których wymagana jest homogenizacja wieloskładnikowych mieszanin o różnych właściwościach przetwórczych. Główne czynniki wpływające na efektywność procesu wytłaczania zaprezentowano na rys. 1. Optymalizacja warunków wytłaczania z wykorzystaniem istniejących podstaw teoretycznych wymaga znajomości różnych danych dotyczących właściwości fizycznych i reologicznych przetwarzanych substratów, co znacznie ogranicza stosowanie tej metodyki w praktyce. Niestety brak dostatecznej wiedzy na temat złożonego procesu wytłaczania powoduje, że w praktyce jego optymalizację prowadzi się głównie poprzez działania empiryczne. Fig. 1. Factors affecting the extrusi[...]

Dewulkanizacja ciągła rozdrobnionych odpadów gumowych


  Przedstawiono przegląd literaturowy postępu naukowego i technologicznego w zakresie dewulkanizacji ciągłej odpadów gumowych, która umożliwia redukcję kosztów produkcji oraz ułatwia wytwarzanie regeneratów gumowych w skali przemysłowej. Ponadto zaprezentowane zostały wstępne wyniki badań parametrów dewulkanizacji termomechanicznej rozdrobnionych odpadów gumowych, prowadzonej przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej, podczas których scharakteryzowano wpływ temperatury i prędkości obrotowej ślimaków na moment obrotowy oraz zużycie energii wału napędowego wytłaczarki. Ground rubber was extruded at 150-180°C for 3 min (screw rate 200-600 rpm) to decomp. the crosslinked structure. Partial plastification of the waste material was achieved. Dynamiczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego przyczynił się do powstania ogromnej ilości odpadów gumowych, z których aż 80% stanowią zużyte opony samochodowe1). W Polsce, wg szacunków Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, rocznie przybywa ok. 200 tys. t zużytych opon, co daje szóste miejsce w skali UE2). Narastająca ilość odpadów gumowych stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wydanie aktów prawnych nakładających na producentów obowiązek zagospodarowania zużytych opon z jednoczesnym zakazem ich składowania wymusiło zainteresowanie przemysłu stosowaniem technologii wykorzystujących materiały wtórne3, 4). Wśród metod recyklingu materiałowego odpadów gumowych należy wymienić rozdrobnienie odpadów gumowych, które odbywa się w temperaturze otoamdm SA, Cieszyn, bPolitechnika Gdańska; cInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń Krzysztof Formelaa,*, Józef Haponiukb, Przemysław Stankiewiczb, Andrzej Stasiekc Dewulkanizacja ciągła rozdrobnionych odpadów gumowych Continuous devulcanization of ground rubber tire waste Dr hab. inż. Józef T. HAPONIUK, studiował na Politechnice Gdańskiej i w Techni[...]

Wpływ warunków przetwórstwa oraz dewulkanizacji na kompatybilność i właściwości kompozycji PE-LD/miał gumowy


  Zbadano wpływ warunków przetwórstwa oraz dewulkanizacji na właściwości mechaniczne, dynamiczno-mechaniczne oraz morfologię kompozycji termoplastycznych na bazie polietylenu małej gęstości i miału gumowego. Kompozycje termoplastyczne zawierające 50 cz. mas. rozdrobnionych odpadów gumowych otrzymano metodą periodyczną i ciągłą. Ponadto określono wpływ dewulkanizacji miału gumowego na kompatybilność uzyskanych kompozycji. W tym celu odpady gumowe poddane zostały dewulkanizacji termomechanicznej prowadzonej w różnych warunkach, co umożliwiło otrzymanie dewulkanizatów o różnym stopniu dewulkanizacji. Ground tire rubber (GTR) was devulcanized in twin-screw extruder at 180-220°C and 200-500 rpm, and blended (1:1) with low d. polyethylene (PE-LD) at 180°C and 80 rpm. Similarly, GTR/PE-LD composites were prepd. by coextrusion of components at 180°C and 20-500 rpm. The composite materials were studied for tensile strength, elongation at break, hardness, abrasibility, dynamic mech. properties and morphology. The devulcanization of GTR resulted in improving the mechanical properties of the GTR/PE-LD composites. Zużyte opony i inne odpady gumowe wykonane z wysokiej jakości kauczuków stanowią potencjalnie znaczące źródło surowców. Mimo to ich recykling materiałowy prowadzony jest wciąż na małą skalę. W Polsce w latach 2008-2014 wymagana wysokość poziomu odzysku zużytych opon wynosi 75%, z czego recykling stanowi jedynie 15%1). Najpowszechniej stosowaną formą odzysku zużytych opon w Polsce jest wciąż recykling energetyczny, polegający na spaleniu odpadów gumowych, głównie w cementowniach. Alternatywne, bardziej proekologiczne rozwiązanie stanowi recykling materiałowy odpadów gumowych który nabiera obecnie coraz większego znaczenia. Wśród głównych kierunków rozwoju recyklingu materiałowego odpadów gumowych należy wymienić rozdrabnianie odpadów gumowych2-6), pirolizę odpadów gumowych oraz całych opon7-10) oraz dewulkanizację rozdrobnion[...]

Badania wpływu konstrukcji układu uplastyczniającego oraz prędkości obrotowej ślimaków na jakość dewulkanizatów otrzymanych metodą ciągłą


  Przedstawiono wyniki badań procesu termomechanicznej dewulkanizacji ciągłej rozdrobnionych odpadów gumowych prowadzonej za pomocą wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej. Scharakteryzowano wpływ konfiguracji ślimaków oraz prędkości obrotowej ślimaków na parametry pracy wytłaczarki, zawartość ekstraktu acetonowego, zawartość frakcji zol-żel, stopień dewulkanizacji oraz lepkość Mooneya otrzymanych produktów. Określono wpływ wtórnej wulkanizacji na właściwości mechaniczne uzyskanych wulkanizatów. Ground tire rubber was devulcanized in a co-rotating twin screw extruder to study the effect of screw configuration and screw rotational speed on torque of screws, energy consumption, crosslinking d., devulcanization degree and Mooney viscosity of devulcanizates. The products showed good mech. properties and could by cured with S for 11 min. Regeneracja odpadów gumowych, której towarzyszy proces dewulkanizacji, polega na przekształceniu odpadów z produkcji przemysłu gumowego oraz zużytych wyrobów gumowych, przy pomocy energii cieplnej, mechanicznej lub chemicznej, w produkty które mogą być amdm S.A., Cieszyn; bPolitechnika Gdańska; cInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń Krzysztof Formelaa, b,*, Magdalena Cysewskab, Józef T. Haponiukb, Andrzej Stasiekc Badania wpływu konstrukcji układu uplastyczniającego oraz prędkości obrotowej ślimaków na jakość dewulkanizatów otrzymanych metodą ciągłą Effect of screw configuration and rotation speed of screws on quality of products of continuous thermomechanical devulcanization Mgr inż. Magdalena CYSEWSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr 11/2012, str. 2175. Prof. dr hab. inż. Józef T. HAPONIUK - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 6/2012, str. 1160. Mgr inż. Andrzej STASIEK - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 8/2012, str. 1520. mdm S.A., ul. Bielska 206, 43-400 Cieszyn, tel.: (33) 479-45-00, f[...]

Effect of addition of PE-HD modified with maleic anhydride and shear forces on properties of PE-HD–ground tire rubber blends. Wpływ polietylenu szczepionego bezwodnikiem maleinowym oraz sił ścinających na właściwości mieszanin polietylenu wysokiej gęstości z miałem gumowym


  High-d. polyethylene was blended with comp. maleic anhydride-grafted polyethylene and ground tire rubber (40:10:50 by mass) in a co-rotating twin screw extruder at 180°C and studied for static and dynamic mech. properties, processing parameters, thermal anal. and morphol. The addn. of grafted polyethylene resulted in decreasing the mass flow and abrasivity of the blends and in increasing their tensile strength and elongation at break because of improving the compatibility of the blend components. Scharakteryzowano wpływ kompatybilizatora w postaci polietylenu szczepionego bezwodnikiem maleinowym na właściwości mieszanin PE-HD-miał gumowy. Kompozycje termoplastyczne zawierające 50 cz. mas. rozdrobnionych odpadów gumowych, otrzymano przy użyciu współbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej. Poziom sił ścinających generowanych podczas mieszania, regulowano za pomocą zmian prędkości obrotowych ślimaków. Przeprowadzono charakterystykę właściwości przetwórczych, statycznych i dynamicznych właściwości mechanicznych, właściwości termicznych oraz morfologii otrzymanych mieszanin. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że polietylen szczepiony bezwodnikiem maleinowym wpływa korzystnie na właściwości mieszanin PE-HD-miał gumowy. W badanym zakresie wzrost sił ścinających (prędkości obrotowej ślimaków) podczas mieszania nie wpłynął znacząco na zmianę właściwości mechanicznych otrzymanych kompozycji. Poszukiwanie nowych, ekonomicznie uzasadnionych form wtórnego zagospodarowania odpadów gumowych (głównie zużytych opon) jest obecnie przedmiotem zainteresowań wielu ośrodków badawczych oraz przedsiębiorców, również w Polsce. Rozwój technologii opartych na produktach recyklingu materiałowego wyeksploatowanych opon samochodowych, wpisuje się w założenia krajowego planu gospodarki odpadami, który zakłada osiąganie coraz większych poziomów odzysku i recyklingu. Poziom odzysku zużytych opon (stanowiący głównie recykling energetyczny) w Pols[...]

Effect of halogen-free flame retardants on morphology, mechanical and thermal properties of flexible polyurethane foams synthesized from polyglycerol Wpływ bezhalogenowych związków zmniejszających palność na strukturę oraz właściwości mechaniczne i termiczne elastycznych pianek poliuretanowych otrzymanych z poliglicerolu DOI:10.12916/przemchem.2014.70


  Flexible polyglycerol-contg. polyurethane foams were prepd. by a one-step method in a two-component system. Foams were modified by addn. of expanded graphite, optionally together with a com. halogen-free P flame retardant. Mech. properties, morphology, thermal properties and flammability of the foams were detd. The foams were classified as V0 materials according to UL 94 vertical burning test. The modification with expanded graphite resulted in an increase in the compressive strength (2.5 times), tensile strength (by 31%) and the temp. of 2% mass loss of the foam. Elastyczne pianki poliuretanowe otrzymano metodą jednostopniową z układu dwukomponentowego. Pianki te poddano modyfikacji grafitem ekspandowanym oraz jego mieszaniną z bezhalogenowym związkiem fosforoorganicznym zmniejszającym palność. Scharakteryzowano statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne, morfologię, właściwości termiczne oraz palność otrzymanych pianek. Stosowane modyfikacje pozwoliły na otrzymanie materiałów, które poza zmniejszoną palnością (klasyfikacja V0 wg testu UL 94) charakteryzowały się też lepszymi właściwościami mechanicznymi oraz większą odpornością na działanie temperatury w porównaniu z pianką referencyjną. Wprowadzenie grafitu ekspandowanego pozwoliło na 2,5-krotne zwiększenie wytrzymałości na ściskanie oraz zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie o 31% w stosunku do pianki niemodyfikowanej. Pianki te charakteryzowały się również wyższą stabilnością termiczną. Temperatura odpowiadająca 2-proc. ubytkowi masy była wyższa w porównaniu z materiałem referencyjnym. 93/1(2014) 71 Mgr inż. Magdalena DANOWSKA w roku 2010 ukończyła studia o specjalności Inżynieria Materiałów Polimerowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Obecnie jest słuchaczką czwartego roku Studium Doktoranckiego Fizyki na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej tej uczelni. Specjalizacja - fizyka ciała stałego. Mgr inż. Krzysztof FORMELA w rok[...]

 Strona 1  Następna strona »