Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Daniel SAGANEK"

Koszty wykorzystania elementów SEE w powiązaniu ze stanami pracy SEE - właściwości podejścia opartego na idei wpływu DOI:10.15199/48.2015.05.37

Czytaj za darmo! »

Po doświadczeniach w zmianach jakie zostały wprowadzone w innych gałęziach przemysłu tj. w sektorze komunikacyjnym, gazowym czy lotniczym zwrócono również uwagę na konieczność restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego w celu zapewnienia większej wydajności oraz zapobieżenie zbytniemu wzrostowi cen energii elektrycznej. Sytuacja taka przekłada się również na stosowane metody oraz podejścia w rozliczeniach za wykorzystanie elementów systemu elektroenergetycznego. Abstract. Following the experiences with the changes that were introduced in other industries, ie. communication, gas or aviation sector, attention has also been paid to the need of restructuring electricity sector in order to ensure greater efficiency and lower energy costs prices. That situation also translates into the methods and approaches applied in the settlements of accounts for the use of power system elements. (Costs of the use of electric power system elements in relation to the power system working states - characteristics of the approach based on the idea of influence). Słowa kluczowe: metoda znaczka pocztowego, metoda MW-mile, system przesyłowy. Keywords: postage stamp method, MW-mile method, transmission power system. Wstęp Od kilkudziesięciu lat na całym świecie przemysł elektroenergetyczny ulegał procesom przemian jakie zaszły w sektorze (demopolizacja, "deregulacja", wprowadzenie wolnej konkurencji oraz dostęp stron trzecich). Po doświadczeniach w przeobrażeniach jakie zostały wprowadzone w innych gałęziach przemysłu np. w sektorze komunikacyjnym, gazowym czy lotniczym zwrócono też uwagę na konieczność restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego w celu zapewnienia większej wydajności oraz obniżenia tempa wzrostu cen energii elektrycznej. Trwająca przez dziesięciolecia rządowa ochrona i regulacja sektora elektroenergetycznego oraz stosowane narzędzia do jego zarządzania zostały skrytykowane jako nieefektywne oraz uznane za monopolistyczne [14]. W w[...]

Metoda śledzenia przepływów mocy - opis przepływów finansowych związanych z wykorzystaniem elementów SEE DOI:10.15199/48.2015.06.31

Czytaj za darmo! »

alokacji kosztów jest przykładem ogólnego problemu alokacji kosztów i korzyści wśród podmiotów, które współpracują przy budowie (wykorzystaniu) wspólnego zasobu, np. infrastruktury technicznej związanej z przesyłem czy dystrybucją energii (mocy), drogi czy np. obiektu użyteczności publicznej. W artykule - na podstawie przykładu - zostało zaprezentowane wykorzystanie metody śledzenia przepływów mocy do opisu przepływów finansowych za wykorzystanie elementów systemu - (w tym przypadku) gałęzi (linii, transformatorów). Abstract. Cost allocation problem is an example of a general cost allocation and profits sharing among the companies (subjects) that cooperate in the construction of a common good e.g. technical infrastructure connected with transmission or distribution of power, a road or other community facilities. The paper presents an example of application of tracing power flow method to the description of financial flows for the use of elements of power system - girds (lines, transformers). (Power flow tracing method - description of financial flows connected with the use of power system elements.) Słowa kluczowe: system przesyłowy, alokacja kosztów, metoda śledzenie przepływów mocy. Keywords: power system, cost allocation, tracing power flow method. Wstęp Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci sektor elektroenergetyczny uległ silnej restrukturyzacji, taka sytuacja miała miejsce zarówno w krajach rozwiniętych jak i przechodzących poszczególne etapy rozwoju. Jednym z celów przemian jest wprowadzenie do sektora elektroenergetycznego mechanizmów rynkowych, przy jednoczesnym zachowaniu przepisów chroniących interesy odbiorców specyficznego towaru, jakim jest energia elektryczna. Wspólnym elementem zmian wprowadzonych do sektora elektroenergetycznego (na całym świecie) było wyodrębnienie następujących obszarów działalności: wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Dodatkowo obszary te często uległy otwarciu na [...]

Możliwości współuczestniczenia w inwestycjach związanych z rozbudową SEE DOI:10.15199/74.2017.11.6


  Jednym z podstawowych warunków istnienia oraz ekspansji rynkowej podmiotów gospodarczych jest podejmowanie przez nie optymalnych decyzji dotyczących rozwoju. Od trafności tych decyzji zależy perspektywiczna konkurencyjność firm, ich pozycja na rynku oraz możliwość generowania zysku. Rozwój firm następuje przede wszystkim przez realizację określonych przedsięwzięć inwestycyjnych, które z kolei mogą dotyczyć różnych sfer ich działalności, takich jak: zmiany wielkości produkcji, jej jakości i struktury asortymentowej, obniżki (nawet względnej) ponoszonych kosztów, zmiany źródeł zaopatrzenia i kierunków zbytu, jak również lokowania kapitałów własnych poza firmą macierzystą, mających na celu osiąganie zysku. Najogólniej można stwierdzić, że w gospodarce rynkowej różnorodne jednostki gospodarcze inwestują kapitał w rzeczowy majątek trwały oraz w papiery wartościowe [10]. Elektroenergetyka należy do tych gałęzi przemysłu, która wykazuje się jednym z największych wskaźników kapitałochłonności, zatem prowadzone w niej procesy inwestycyjne powinny być odpowiednio zaplanowane, a decyzje o ich realizacji ekonomicznie uzasadnione. Popełniane błędy mogą przynosić straty przez wiele lat. Ciągła zmienność w czasie zachodzących w elektroenergetyce procesów wywołana jest koniecznością równoważenia w każdej chwili popytu i podaży energii elektrycznej - przy wielkiej zmienności popytu (godzinowej, dobowej, tygodniowej, miesięcznej, sezonowej i rocznej), konieczności zapewnienia właściwej jakości energii elektrycznej (napięcie, częstotliwość) oraz niezawodności jej dostarczania (praktycznie bez przerw) każdemu odbiorcy [8]. Jednocześnie w systemie elektroenergetycznym współdziałają podmioty, które nominalnie powinny ze sobą konkurować, lecz często prawa obwodów elektrycznych wysuwają się na pierwszy plan i muszą być brane pod uwagę jako nieusuwalne (równolegle z prawami klasycznej ekonomii). Jest to kłopotliwe, jeśli przywołać generalia z powyżs[...]

Kryteria podejmowania decyzji przy projektowaniu sieci elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących projektowania i rozwoju układów elektroenergetycznych w warunkach gospodarki rynkowej niezbędna jest znajomość różnych kryteriów optymalizacji. Model deterministyczny - punkt wyjścia do optymalizacji niedeterministycznej Poszukiwanie optymalnej decyzji w warunkach deterministycznych można na ogół sprowadzić do następującego zadania: Znaleźć minimum f [...]

Modelowanie obciążeń szczytowych wiejskich stacji transformatorowych SN/nn

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono modele przydatne do wyznaczania rocznego obciążenia szczytowego wiejskich stacji transformatorowych 15/0,4 kV w postaci regresyjnych zależności pomiędzy obciążeniem szczytowym stacji, a zużyciem energii elektrycznej przez odbiorców. Praca zawiera także analizę dobowej, tygodniowej i rocznej zmienności obciążeń odbiorców wiejskich oraz wyniki obliczeń rocznego czasu użytkowania mocy czynnej w wybranych stacjach transformatorowych na terenie województwa mazowieckiego. Abstract. Models suitable for determination of annual peak load in rural 15/0.4 kV distribution transformer substations has been presented in the paper. The models are in the form of regressive relationships between substation peak load and electric energy consumption by customers. The work also contains analysis of daily, weekly and annual variation of rural customers loads and computation results of annual time of real power consumption in the chosen distribution transformer substations in the area of Masovian Province. (Peak loads modeling in rural electrical power MV/LV transformer substations) Słowa kluczowe: sieci dystrybucyjne, zmienność obciążeń Keywords: distribution networks, load variation Wstęp Terenowe sieci elektroenergetyczne (TSE) są to sieci zasilające wsie, małe miasta oraz niewielkie zakłady przemysłowe, znajdujące się poza terenami miejskimi. W skład sieci terenowych wchodzą: sieci 110 kV, sieci średniego napięcia (SN) i sieci niskiego napięcia (nn). Sieci nn oraz SN zasilające wyłącznie wsie nazywa się często Wiejskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (WSE). Sieci terenowe są niezwykle istotnym elementem decydującym o niezawodnej dostawie energii elektrycznej dla wielu odbiorców. Pamiętać należy, że wciąż blisko 39% ludności Polski, tj. 15 milionów obywateli naszego kraju mieszka na wsi a 28% mieszkańców w małych miastach (do 5 tys. mieszkańców) również zasilanych z sieci terenowych. Na terenach tych znajduje się ponad 3 mili[...]

 Strona 1