Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Marek Łukomski"

Zmiany w metodyce badań ogniowych powłok ogniochronnych konstrukcji stalowych

Czytaj za darmo! »

Wymagania dotyczące odporności ogniowej konstrukcji budowlanych wynikają z aktualnych przepisów sformułowanych w warunkach techniczno-budowlanych (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) i w zależności od klasy odporności pożarowej budynku (A, B, C, D) określają wymaganą klasę odporności ogniowej elementów budynku, w tym elementów konstrukcji głównej od R 15 do R 240. Wprzypadku konstrukcji stalowych wymaganą odporność ogniową można uzyskać jedynie przez zabezpieczenie ogniochronne stali. Stosowanych jest kilka metod ochrony stali przed szybkim nagrzewaniem w warunkach pożarowych: obudowy płytowe; natryskiwane masy termoizolacyjne; instalowanie sufitów podwieszonych pełniących funkcję przegrody ogniowej; pęczniejące farby ogniochronne, stosowane głównie do zabezpieczania elementów konstrukcji stalowych w klasach R 15, R 30 i R 60. Powłoki pęczniejące pod wpływem temperatury (pęcznienie powłoki rozpoczyna się w temperaturze ok. 250 °C) wytwarzają warstwę porowatej pianki ograniczającej dopływ ciepła do elementu. Procesy zachodzące wmateriałach ogniochronnych aktywowanych termicznie w większości stosowanych technologii oparte są na chemii związków węgla i fosforu. Woda powstała w wyniku reakcji rozkładu związków organicznych w obecności kwasu fosforowego ulega odparowaniu, a powstałe pęcherzyki formują piankę o właściwościach termoizolacyjnych. Pianka ulega dalszemu spęcznieniu w wyniku wydzielania gazów ze środków pęczniejących. Wielkość powstałych pęcherzyków jest kontrolowana przez spoiwo wiążące piankę (materiał akrylowy lub epoksydowy) i nadaje jej odp[...]

Klasyfikacja ogniowa dachów

Czytaj za darmo! »

Badania odporności ogniowej warstwowych przekryć dachów oraz ich części nośnych wykonuje się na stanowisku badawczym przeznaczonym do badań elementów poziomych pod obciążeniem zgodnie z normą PN-EN 1365-2:2002 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Stropy i dachy. Minimalna wielkość elementu próbnego przekrycia dachu lub jego części nośnej wynosi 3 x 4 m. Badanie prowadzi się p[...]

Scenariusze pożarowe dotyczące klasyfikacji ogniowej dachów

Czytaj za darmo! »

W ostatnim okresie pojawia się wiele pytań i wątpliwości dotyczących klasyfikacji ogniowej dachów, a także zastosowania rozwiązań w zależności od klasyfikacji. Sygnalizowane są także liczne przypadki nieprawidłowego stosowania przekryć i żonglowania klasyfikacjami. Nie ma sensu omawiać po raz kolejny zasad badań, które są przydatne dla producentów, natomiast niewiele wyjaśniają kierownikowi [...]

Analiza pożarów w tunelach

Czytaj za darmo! »

Wostatnich latach powstaje coraz więcej tuneli drogowych, kolejowych oraz podziemnej kolei miejskiej. Pierwsze europejskie tunele kolejowe wybudowano ponad 150 lat temu, a pierwsze systemy podziemne pod koniec XIX w. Obecnie w Europie łączna długość tuneli komunikacyjnych przekracza 15 tys. km. Nowo powstającym tunelom stawiane są rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa ich uż[...]

Analiza wpływu izolacji termicznej na rozkład temperatury wewnątrz konstrukcji murowych w warunkach pożaru DOI:10.15199/33.2015.07.01


  W artykule opisano zagadnienia wpływu izolacji termicznej (ocieplenia ścian) na nośność konstrukcji murowych w warunkach pożaru. Przedstawiono analizę porównawczą przewodności cieplnej izolowanych i nieizolowanych elementów murowych, przeprowadzoną w celu jakościowej oraz ilościowej oceny stopnia degradacji termicznej i mechanicznej murów poddanych działaniu temperatury pożarowej. Szczególną uwagę poświęcono ocenie wpływu rozkładu temperatury na utratę nośności muru. Przedstawione obliczenia analityczne wykonano na podstawie metodyki oraz zależności podanych w Eurokodach. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, odporność ogniowa, mur, przewodność cieplna, nośność ogniowa.Ekspozycja elementów murowych na działanie wysokiej temperatury będącej rezultatem pożaru inicjuje wiele procesów fizykochemicznych, które powinny być poddane analizie w celu oceny ich wpływu na podstawowe parametry wytrzymałościowe konstrukcji murowych. Najważniejsze parametry, których znajomość jest niezbędna, to: ● właściwości cieplne (parametry termiczne) umożliwiające wyznaczenie pola temperatury we wnętrzu analizowanego elementu murowego, tj. ciepło właściwe - c [J/kg·K] oraz współczynnik przewodzenia ciepła - λ [W/m·K]; ● gęstość właściwa - ρ [kg/m3]; ● rozszerzalność termiczna - α, a przede wszystkim współczynnik rozszerzalności liniowej Δl [‰]; ● właściwości mechaniczne umożliwiające określenie nośności muru, tj. wytrzymałość charakterystyczna i ewentualnie odkształcalność. Wartości parametrów określających właściwości cieplne (termiczne) materiałów budowlanych, z których wykonywane są typowe konstrukcje murowe, są dostępne w literaturze, zwykle w postaci zestawień tabelarycznych. Należy jednak zaznaczyć, że są one podawane zwykle dla warunków ustalonych i ściśle określonej temperatury odniesienia (najczęściej 0 °C lub 20 °C). Wcelu wyznaczenia zmiennego w czasie pola tempera[...]

Pasywne systemy zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych w obiektach petrochemicznych DOI:10.15199/33.2016.07.03


  W artykule przedstawiono wymagania dotyczące odporności ogniowej konstrukcji obiektów petrochemicznych, metody badań systemów zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych przy oddziaływaniu krzywej węglowodorowej oraz zjawiska występujące w tego typu obiektach podczas normalnej eksploatacji i pożaru. Słowa kluczowe: zabezpieczenia ogniochronne, konstrukcje stalowe, pożar węglowodorowy, obiekty petrochemiczne.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie [12], nie określa wprost rodzaju oddziaływania pożaru, jaki należy przyjąć przy ustalaniu odporności ogniowej elementów budowlanych. Zwyczajowo jednak, na podstawie doświadczeń z tego typu pożarami, przyjmuje się oddziaływanie pożaru zgodnie z krzywą węglowodorową, która opisuje spalanie paliw ciekłych i charakteryzuje się szybkim wzrostem temperatury w początkowej fazie pożaru. Krzywe pożarowe Krzywa standardowa (N) pożaru została opublikowana w 1916 r. [1] i nadal używana jest jako krzywa referencyjna w badaniach ogniowych [10] do określania klas odporności ogniowej elementów budynków [9]. Postępy w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego doprowadziły do powstania w latach 70. ubiegłego wieku nowych krzywych [...]

Odporność ogniowa stropów z płyt kanałowych sprężonych w świetle norm i wyników badań DOI:10.15199/33.2017.07.02


  Odporność ogniowa stropów skonstruowanych z płyt kanałowych sprężonych, pomimo licznychprac ipublikacjiwostatnich latach, wciąż budzi pytania i wątpliwości. Środowisko inżynierskie zaakceptowało wprawdzie fakt, iż przy projektowaniu płyt należy uwzględniać możliwą utratę przyczepności zbrojenia sprężającego i ścinanie płyt w strefie przypodporowej, lecz praktyka zapobiegania tym zjawiskomoraz wdrażania postanowień aktualnej PN-EN 1168+A3:2011 [8] w dalszym ciągu napotyka problemy. Właściwości stropów w warunkach pożarowych Mechanizm zgięciowy. Podstawowym mechanizmem zniszczenia stropów z płyt kanałowych sprężonych wwarunkach pożarowych jest utrata nośności przy zginaniu.Wwyniku nagrzewania zbrojenie sprężające traciwytrzymałość, a element płytowy poddawany dużym gradientom temperatury doznaje znacznych ugięć. W rezultacie zostaje wyczerpana nośność elementu na zginanie. Następuje to zazwyczaj przy temperaturze splotów T = 350 ÷ 400 °C, a czas do wyczerpania nośności na zginanie, w warunkach nagrzewania standardowego i przy odpowiednio grubej otulinie zbrojenia,może wynieść t = 120min.Mechanizmutraty nośności ogniowej w dużej mierze przypomina powszechnie znane zachowaniemonolitycznych płyt żelbetowych jedno- lub dwukierunkowo zbrojonych, z tą różnicą, iż temperatura zbrojenia w chwili utraty nośności na zginanie jest o ok. 150 ºC niższa w przypadku stropów sprężonych niż płyt żelbetowych. Awaria zakotwienia i ścięcie przy podporze.Możliwymechanizmścięcia płyty nad podporą był przez dłuższy czas negowany przez konstruktorów oraz wykonawców elementów żelbetowych i sprężonych. Serie badań przeprowadzonych w Danii [12], Polsce [11], Holandii [3] oraz innych krajach pokazały jednak, iż taki mechanizm jest realny. Dodatkowo pożar parkingu w Rotterdamie [1, 5] i wczesne zawalenie stropów z płyt kanałowych sprężonych ostatecznie przekonały środowisko inżynierskie, awkonsekwencji doprowadziły do zmiany po[...]

Nowa metoda oceny odporności na ogień kabli i przewodów elektrycznych bez ochrony specjalnej DOI:10.15199/33.2017.09.33


  Od 2000 r.wprowadzane są normy europejskie dotyczące badań oraz klasyfikacji przewodów i kabli stosowanych w instalacjach, którymstawia sięwymagania zachowania ciągłości dostaw energii i sygnału w warunkach pożaru. Większość z tych norm dotyczy przewodów i kabli charakteryzujących się szczególną odpornością na ogień, przeznaczonych do stosowaniawobwodach zabezpieczających w urządzeniach alarmowych oraz do celówoświetlenia i łączności. Są to zarówno normy EN, jak i IEC. PN-EN 50577:2016-02 [5] obejmuje metodę badań służącą do oceny utrzymania ciągłości zasilania w przypadku kabli oraz przewodów zasilających i sterowniczych na napięcie znamionowe[...]

Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych

Czytaj za darmo! »

Podstawową funkcją przekrycia dachu jest zabezpieczenie budynku przed wpływami atmosferycznymi. Jednak drugą równie ważną funkcją, istotną zwłaszcza przy pokryciach dachowych o dużych powierzchniach, jest ochrona przeciwpożarowa budynku. Dachy o dużej powierzchni bardzo często mają układ warstwowy, składający się z części nośnej (głównie z blachy trapezowej), paroizolacji (folii PE lub [...]

Porównanie metod oceny odporności ogniowej konstrukcji stalowych DOI:10.15199/33.2015.11.19


  W artykule przedstawiono wyniki badań odporności ogniowej belek stalowych i porównano je z uzyskanymi z analizy numerycznej oraz uproszczonej metody obliczeniowej wg PN-EN 1993-1-2. Czas osiągnięcia kryteriów nośności ogniowej w każdej z zastosowanych metod był podobny, przy czym najdłuższy w badaniach eksperymentalnych, co potwierdza skutecznośćmetod analitycznych, jednocześnie wskazując, że pozwalają najdokładniej ocenić odporność ogniową. Ponadto w artykule zamieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i związane z zabezpieczaniem konstrukcji stalowych. Słowa kluczowe: konstrukcje stalowe, odporność ogniowa, nośność ogniowa, uproszczone metody obliczeniowe, metody numeryczne, badania ogniowe, zabezpieczenia ogniochronne.W listopadzie 2014 r., w Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), w ramachmiędzylaboratoryjnych badań porównawczych, prowadzonych przezEGOLF (European Group ofOrganisations for Fire Testing, Inspection and Certification), wykonano dwa badania odporności ogniowej belek stalowych, których wyniki porównano z uzyskanymi metodą obliczeniową podaną w PN-EN 1993-1-2 [1] orazmetodą numeryczną. Badania dwóch identycznych belek HEB 300, ze stali S460, przeprowadzono zgodnie z PN-EN 1365-3 [2], przy nagrzewaniu wg krzywej standardowej. Na rysunku 1 podano wymiary geometryczne belek oraz wskazano miejsca pomiaru temperatury. Temperatura stali Temperaturę średnią stali obliczono jako średnią arytmetyczną temperatury stali półki dolnej, górnej i środnika. W metodzie obliczeniowej temperaturę nieosłoniętych elementów stalowych określono, zgodnie z PN-EN 1993-1-2 [1], wykorzystując wzór: Δθa, t = ksh [(Am/V)/caρa]h- net, d Δt (1) gdzie: ksh - współczynnik poprawkowy uwzględniający efekt zacienienia równy 0,5625 (informacyjnie obliczenia przeprowadzono również przy ksh = 1,0); Am/V - nominalny wskaźnik ekspozycji przekroju nieosłoniętego HEB 300 równy 9[...]

 Strona 1  Następna strona »