Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ TAŃSKI"

Struktura i właściwości mechaniczne hybrydowych powłok naniesionych techniką PVD na podłoże ze stopów magnezu i aluminium

Czytaj za darmo! »

Współczesny rozwój techniki stwarza konieczność szukania nowych rozwiązań konstrukcyjnych, zmierzających do poprawy poziomu efektywności i jakości produktu, do minimalizacji wymiarów i masy, a także do zwiększenia niezawodności i stabilności wymiarowej w warunkach eksploatacji. Nowoczesne materiały powinny charakteryzować się dobrymi właściwościami mechanicznymi, fizykochemicznymi i technologicznymi, aby zapewnić długotrwałą i niezawodną eksploatację. Od kilkunastu lat jest widoczne wzmożone zainteresowanie stopami metali nieżelaznych, w tym także stopami magnezu i aluminium, które są przedmiotem badań w wielu ośrodkach badawczo-naukowych i uniwersyteckich w kraju i zagranicą, jak również u głównych producentów przemysłu budowlanego, chemicznego, energetycznego, włókienniczego, elektronicznego, biurowego, aeronautycznego, a w szczególności przemysłu motoryzacyjnego, okrętowego, lotniczego i sportowego [1÷4]. Ze względu na coraz większe zużycie paliwa na świecie, a co za tym idzie kurczące się zapasy tego surowca oraz związane z tym faktem problemy zanieczyszczenia środowiska naturalnego, producenci samochodów coraz częściej skłaniają się do wytwarzania samochodów proekologicznych, tj. przede wszystkim lżejszych od poprzedników, a co za tym idzie mniej "paliwożernych", a także napędzanych alternatywnymi źródłami mocy. Z tego też względu do ich budowy wykorzystuje się często metale lekkie, w tym stopy magnezu i aluminium, pozwalające na znaczne obniżenie masy finalnego produktu bez utraty ogólnych właściwości mechanicznych. Obniżenie masy samochodu o 100 kg pozwala zaoszczędzić 0,5 l benzyny na 100 km przebiegu samochodu [4]. Na tle doniesień literaturowych stwierdzono, iż niektóre właściwości są pożądane jedynie na powierzchni materiału, stąd zostaną wykonane badania nad kształtowaniem powierzchni stopów lekkich magnezu i aluminium przez nanoszenie warstw powierzchniowych w procesach PVD. Technologia ta może być alternatywą do[...]

Characteristics of MCMgAl9Zn1 and MCMgAl6Zn1 magnesium alloys structure

Czytaj za darmo! »

In this paper there is presented the structure and proprieties of the modeling cast magnesium alloys MCMgAl9Zn1, MCMgAl6Zn1 as cast state and after heat treatment cooled with different cooling rate, depending on the cooling medium (water, air, furnace). A casting cycle of alloys has been carried out in an induction crucible furnace using a protective salt bath Flux 12 equipped with two cerami[...]

Effect of SPD processing on the structure and properties of Al-Mg alloy DOI:10.15199/28.2018.1.1


  1. INTRODUCTION The plastic working of metals through the application of severe plastic deformation (SPD) methods has acquired substantial attention over the last decades. This interest arises mainly from the possibility for using SPD processing techniques to introduce a significant amount of plastic strain into bulk polycrystalline materials and thereby to obtain increased mechanical properties including high mechanical strength at room temperature and a superplastic forming capability at elevated temperature. Usually, the grain refinement obtained using SPD techniques is in the sub-micrometre level and ranging from 100 nm to 1.0 μm, but there are also some investigation results showing grain refinement to the nanometer range (<100 nm). Many different SPD processing techniques are now commercially available, but the most promising methods are equal-channel angular pressing (ECAP) and high-pressure torsion (HPT). The processing using HPT method usually results in finer grains than ECAP; nevertheless, ECAP method has gained greater attention to date for two reasons. First, the ECAP processing technique uses uncomplicated tools that are readily available in many laboratories. Second, processing by ECAP produces relatively large samples with ultrafine-grained structure, and the processing technique can be scaled-up easily for the industrial applications. The principle of the ECAP method was discussed in the works [1, 2]. Due to the low-density, Al and its alloys are widely used in different applications such as automotive, aircraft or marine industries. Moreover, fine-grained microstructure increases the mechanical and physical properties which focuses the attention of scientists in the last decades [3÷6]. The Al-Mg aluminium alloys are one of the most studied from the solid solution hardening. These alloys are especially attractive for production of fine-grained materials with high strength through the ECAP method due to Mg[...]

Modyfikowanie warstwy wierzchniej odlewniczych stopów magnezu przy użyciu lasera diodowego dużej mocy (HPDL)

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono strukturę i własności odlewniczego stopu magnezu EN-MCMgAl9Zn1 po laserowej obróbce powierzchniowej. Celem pracy było polepszenie własności warstwy wierzchniej odlewniczego stopu magnezu przez przetopienie i jednoczesne wtapianie proszku węglika wolframu w obszar jeziorka. Stopowanie laserowe węglikiem wolframu płytek ze stopu magnezu EN-MCMgAl9Zn1 zostało przeprowadzone[...]

Komputerowa symulacja wpływu międzywarstwy Ti na właściwości powłok DOI:10.15199/28.2015.2.9


  W pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej z zastosowaniem metody elementów skończonych dotyczącej wyznaczania naprężeń w wielowarstwowych powłokach Ti/Ti(C, N)/CrN, Ti/Ti(C, N)/(Ti, Al)N, Ti/(Ti, Si)N/(Ti, Si)N i Ti/DLC powłoki/DLC, uzyskanych procesie PVD i CVD na stopach magnezu z uwzględnieniem warunków ich nanoszenia. Stan naprężeń własnych w strefie połączenia powłoki z podłożem wynika przede wszystkim z różnic właściwości mechanicznych i termicznych podłoża i powłoki, a także zmian strukturalnych występujących w tych materiałach podczas procesu PVD i CVD. Do celów symulacji komputerowej naprężeń własnych w powłokach z wykorzystaniem MES opracowano model uwzględniający charakterystykę strukturalną i geometryczną badanych materiałów z uwzględnieniem zmian strukturalnych w skali nanometrycznej, a wyniki symulacji przeprowadzonych na opracowanym modelu poddano weryfikacji doświadczalnej. Symulację komputerową naprężeń przeprowadzono w środowisku ANSYS, stosując zmienną wielkość elementów skończonych, a wartości naprężeń eksperymentalnych wyznaczono na podstawie rentgenowskiej jakościowej analizy fazowej przeprowadzonej w układzie Bragg-Brentano. Słowa kluczowe: stop magnezu, naprężenia, symulacja komputerowa, metoda elementów skończonych, PVD, CVD.1. WPROWADZENIE Jednym z kluczowych problemów badawczych dotyczących materiałów jest opis mechanizmów tworzenia naprężeń własnych. Mają one istotny wpływ na wiele właściwości wytrzymałościowych i użytkowych, w szczególności w odniesieniu do materiałów z naniesionymi warstwami, w tym PVD i CVD. Stan naprężeń własnych w strefie połączenia powłoki z podłożem wynika przede wszystkim z różnic właściwości mechanicznych i termicznych podłoża i powłoki, a także zmian strukturalnych występujących podczas procesu PVD i CVD. Z kolei stan naprężeń wpływa w znaczący sposób m.in. na przyczepność powłoki do podłoża, mikrotwardość powłoki, a także szereg właściwości użytkowych [1÷3]. W celu poprawy w[...]

 Strona 1