Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Wyciszkiewicz"

Effectiveness of phosphate biofertilizer in germination tests Ocena skuteczności bionawozu fosforowego w testach kiełkowania DOI:10.12916/przemchem.2014.1210


  Chicken bones were converted to a biofertilizer with solubilizing bacteria Bacillus megaterium (P2O5 content 11.6-44.6 mg/Petri dish.) and used to fertilize the cress. Use of the biofertilizer resulted in an increase on plant mass yield (by 44% when compared with the control group), length of plants (by more than 13%) and intensity of the green color. The highest transfer factor of P from fertilizer to plants was obsd. for the dish with 11.6 mg P2O5. Addnl., a synergistic effect between P content and Ca, Co, K, S and Si contents, dry mass, length of plants and intensity of the green color was evidenced. The results were confirmed in germination tests. Przedstawiono wyniki doświadczenia mającego na celu ocenę skuteczności, nowego bionawozu fosforowego w testach kiełkowania w początkowej fazie wzrostu roślin. Do produkcji bionawozu wykorzystano kości drobiowe, surowiec fosforowy niskiej jakości oraz bakterie solubilizjące fosfor Bacillus megaterium. Bulion pohodowlany poddano neutralizacji i wykorzystano do nawożenia rzeżuchy. Przygotowano próby z różnymi rozcieńczeniami nawozu (dawka fosforu 11,6-44,6 mg P2O5/szalkę), kośćmi i próbę nienawożoną jako kontrolę. Odnotowano korzystny wpływ bionawozu na masę roślin (o 44% większą w przypadku dawki bionawozu 11,6 mg P2O5/szalkę w porównaniu z próbą kontrolną), na ich wysokość (o 13%) oraz na intensywność barwy zielonej. Zaobserwowano również największą biodostępność fosforu dla roślin z szalki nawożonej dawką 11,6 mg P2O5 (37,1%). Wykazano synergizm dawki fosforu w nawozie z zawartością B, Ca, Co, K, S i Si w roślinie a także z suchą masą i wysokością roślin oraz intensywnością barwy zielonej. Testy kiełkowania stanowią potwierdzenie, że nowy bionawóz z bakteriami solubilizującymi fosfor może być wykorzystany jako zawiesinowy preparat doglebowy. Znaczne zasoby fosforu obecnego w glebie występują w formie nieprzyswajalnej dla roślin1). W środowisku kwaśnym fosfor wiązany jest[...]

Preparation and evaluation of the quality of granulated phosphate fertilizers based on microbiologically activated renewable sources of phosphorus Otrzymywanie oraz ocena jakości granulowanych nawozów fosforowych na bazie aktywowanych mikrobiologicznie odnawialnych źródeł fosforu DOI:10.15199/62.2015.3.18


  Microbiologically activated ash from the incineration of sewage sludge and bones from the poultry industry were used for prepn. P-contg. granulated fertilizers in a drum granulator. The fertilizers were tested for physicochem. and mech. properties. The fertilizers based on poultry bones showed nonsatisfactory mech. strength and the lowest content of NH4 citrate-sol. P2O5. Przedstawiono wyniki prac nad otrzymywaniem granulowanych nawozów fosforowych na bazie mikrobiologicznie aktywowanych popiołów ze spalania osadów ściekowych oraz kości z przemysłu drobiarskiego. Nawozy zostały otrzymane w granulatorze bębnowym, a następnie poddane badaniom właściwości fizykochemicznych, na podstawie których oceniono jakość otrzymanych granulatów oraz wyznaczono kierunki dalszych prac nad otrzymaniem granulowanych nawozów fosforowych na bazie mikrobiologicznie aktywowanych odnawialnych źródeł fosforu. Produkty o właściwościach funkcjonalnych, zawierające związki odżywcze pozyskiwane ze źródeł naturalnych, a nie będące produktami syntezy chemicznej są coraz bardziej poszukiwane przez konsumentów1). Podstawowym surowcem nieodnawialnym do produkcji nawozów fosforowych są fosforyty. Ze środowiskowego punktu widzenia, dochodzi tu do pobrania fosforu z rudy (fosforyty, apatyty) i skutecznego rozproszenia go w środowisku w wyniku gospodarki rolnej2). Nie ma substytutu fosforu, ale jednocześnie fosfor po "zużyciu" nie znika i może być poddany recyklingowi. Jednocześnie obserwuje się ciągle rosnące zapotrzebowanie na nawozy fosforowe (tabela 1). Stąd istotne stały się próby pozyskania fosforu z odnawialnych źródeł, którymi mogą być różne materiały odpadowe, takie jak odpady kostne, ości i popiół ze spalania biomasy z oczyszczalni ścieków4). Jedną z możliwości stanowi wykorzystanie naturalnej zdolności niektórych mikroorganizmów (bakterii i grzybów) do solubilizacji fosforanów2). Efektywność procesów uaktywnienia (solubilizacji) 354 94/3(2015) Dr [...]

A concept of production of new generation of phosphorus-containing biofertilizers. BioFertP project Koncepcja wytwarzania nowej generacji bionawozów fosforowych. Projekt BioFertP DOI:10.15199/62.2015.3.20


  Assumptions of a research project on a new technol. for prodn. of phosphate fertilizers by microbial solubilization based on renewable raw materials (bones, fishbone and ashes from burning sludge from biol. wastewater treatment plant). A selection of microorganisms suitable for solubilization of P-contg. raw material will be done. Lab. and pilot scale expts. will be carried out. Liq. and granular fertilizers will be produced. Opisano założenia i wstępne wyniki badań projektu, którego celem jest opracowanie technologii nowych nawozów fosforowych na bazie surowców odnawialnych metodą solubilizacji mikrobiologicznej. Jako surowce zostaną wykorzystane kości, ości i popioły ze spalania biomasy o dużej zawartości fosforu, w tym popioły ze spalania osadu z IIIo oczyszczania biologicznego ścieków. Projekt obejmuje dobór odpowiednego rodzaju mikroorganizmu do rozkładu surowca fosforowego w celu uzyskania pożądanego produktu o danym przeznaczeniu (preparat o szybszym lub spowolnionym uwalnianiu składnika). Badania zostaną przeprowadzone w skali wielkolaboratoryjnej i półtechnicznej. Zostaną wytworzone aplikacyjne partie produktów w instalacji półtechnicznej, które posłużą ocenie właściwości użytkowych w badaniach rolnych. Ocenione Agnieszka Saeida,*, Małgorzata Wyciszkiewicza, Magdalena Jastrzębskab, Katarzyna Chojnackaa, Henryk Góreckia aPolitechnika Wrocławska; bUniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn A concept of production of new generation of phosphorus-containing biofertilizers. BioFertP project Koncepcja wytwarzania nowej generacji bionawozów fosforowych. Projekt BioFertP DOI: 10.15199/62.2015.3.20 Mgr inż. Małgorzata WYCISZKIEWICZ w roku 2011 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest doktorantką IV roku tego Wydziału. Specjalność - zastosowanie bakterii do solubilizacji surowców fosforowych. Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 25, 50-369 Wrocław, tel.: (71) 320[...]

 Strona 1