Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej GRODZIŃSKI"

Małogabarytowe komory gaszeniowe do styczników energetycznych

Czytaj za darmo! »

Próżniowe komory gaszeniowe od lat stosowane są w stycznikach i wyłącznikach niskiego i średniego napięcia prądu przemiennego. Dynamiczny rozwój produkcji próżniowych łączników na świecie w ostatnich dziesięcioleciach wynika z ich zalet, z których najważniejszą jest całkowite odizolowanie łuku elektrycznego, a za tym brak produktów rozkładu ośrodka gaszącego, powodującego zanieczyszczenie środowiska naturalnego.Wysoka wytrzymałość dielektryczna próżni rzędu 40 kV/mm oraz szybkie odbudowywanie wytrzymałości elektrycznej przerwy połukowej powodują, że próżnia jest najlepszym ośrodkiem do łączenia obwodów przemiennego prądu elektrycznego. Łączniki elektroenergetyczne muszą zagwarantować dużą niezawodność działania, ponieważ wszelkie awarie mogą narazić użytkowników tych aparatów [...]

Układ stykowy AMF do próżniowej wyłącznikowej komory gaszeniowej

Czytaj za darmo! »

Łuk elektryczny powstający podczas rozchodzenia się styków próżniowej komory gaszeniowej, w celu rozwarcia obwodu elektrycznego, przybiera różne postaci zależne od wartości prądu wyłączalnego.Wkomorach stycznikowych służących do częstego włączania i wyłączania odbiorników energii elektrycznej prądy robocze nie przekraczają zwykle kilku kiloamperów i łuk elektryczny w nich występujący ma postać rozproszoną (dyfuzyjną), składającą się z wielu równoległych łuków przewodzących prądy rzędu kilkudziesięciu amperów. Łuk dyfuzyjny swoim działaniem powoduje równomierną erozję nakładek stykowych bez przegrzewania i topieniamateriału stykowego i dzięki temu nie stwarza problemów z jego gaśnięciem przy przechodzeniu prądu przemiennego przez zero. Zastosowanie próżniowych komór gaszeniowyc[...]

Modern electron beam technologies for fabrication of various materials, powders and metal compositions from a vapour phase

Czytaj za darmo! »

Paper presents and discusses current achievements of the electron beam application for development of new materials, powders and various material compositions for different use in practice. Streszczenie. Zaprezentowano i przedyskutowano bieżące osiągnięcia wykorzystania wiązki elektronowej przy wytwarzaniu nowych materiałów, proszków i różnych kompozytów materiałowych w przeznaczeniu do wielu praktycznych zastosowań. (Nowoczesna metoda wytwarzania materiałów, proszków i kompozytów metalowych z fazy gazowej przy zastosowaniu wiązki elektronowej) Keywords: electron beam technology, composite material, powder, vapour phase Słowa kluczowe: wiązka elektronowa, kompozyt, proszek, faza gazowa Introduction Electron beam impact on metals leading to their heating, melting and evaporation, as a new technological path in the field of material processing has been intensively developed from the middle of the twentieth century [1,2]. However, up to now most of the companies involved in development and material processing do not get along with electron beam heating. It is related to characteristic features of this method, main of which is possibility of concentration of energy from 103 up to 5·108 W/cm² (i.e. in required range of thermal processing), conduction of the process in vacuum that provides high purity of a processable material and complete automation of this process. Development of the electron beam technology runs along three main paths: - melting and evaporation in vacuum for manufacturing of pure metal ingots, compound alloys, coverings (condensed from a vapour phase), composition materials [3,4,5]; use high power (up to 1 MW and more) electron beam installations at acceleration potential 20 - 30 kV; the concentration of power density is rather insignificant (no more than 105 W / cm²); - welding of metals; equipment of three classes has been developed: low-, mean- and high-voltage, using the acceleration voltage r[...]

Próżnioszczelne izolatory przepustowe do zastosowań specjalnych


  Przeznaczenie prądowych izolatorów przepustowych w aparaturze próżniowej wymaga, aby zachowane były odpowiednie uwarunkowania dotyczące konstrukcji tych podzespołów. W urządzeniach, w których ważne jest aby rozkład pola magnetycznego nie był zaburzony poprzez obecność materiałów magnetycznych, należy stosować przepusty prądowe, których elementy metalowe wykonane są z materiału niemagnetycznego. Dla urządzeń badawczych i technologicznych zasilanych prądem dużej mocy np. w piecach próżniowych, napylarkach, pompach jonowych, spawarkach elektronowiązkowych czy zasilaczach dużych mocy należy stosować wysokoprądowe izolatory przepustowe, które ponadto nie wymagają specjalnego układu do ich chłodzenia. Przy konstrukcji tego typu podzespołów główny problem dotyczy opracowania odpowiedniej technologii łączenia materiałów, przede wszystkim ceramicznych z metalami. Warunkuje to uzyskanie odpowiednich właściwości cieplnych, mechanicznych i dobrej próżnioszczelności izolatorów przepustowych. Izolatory przepustowe z materiałów niemagnetycznych Jednym ze stopów odpowiednich dla tego typu izolatorów przepustowych jest stal nierdzewna typu 18-8 (18%Cr,8% Ni, reszta Fe). Współczynnik rozszerzalności liniowej tego materiału znacznie różni się od współczynnika ceramiki korundowej, z którego wykonany jest izolator przepustu, co stwarza problemy w czasie łączenia tych materiałów, gdyż duże naprężenia w złącza[...]

Próżnioszczelne przepusty prądowe ze złączami ceramika-metal

Czytaj za darmo! »

Próżnioszczelne połączenia ceramiki z metalem odgrywają znaczącą rolę przy wytwarzaniu izolatorów i przepustów prądowych stosowanych we wszelkiego rodzaju aparaturze próżniowej. W zależności od typu aparatury i funkcji, jakie ona spełnia, złącza ceramika-metal, które są integralną częścią podzespołów próżniowych, powinny charakteryzować się małym natężeniem nieszczelności, dobrą odpornością na podwyższone temperatury i szoki termiczne oraz odpowiednią wytrzymałością mechaniczną. Wykorzystując właściwej jakości złącza ceramika-metal opracowywane są konstrukcje izolatorów i przepustów prądowych, które spełniają różne wymagania, co do wielkości prądów obciążenia, napięcia pracy, rezystancji izolacji, temperatury pracy oraz wymiarów geometrycznych. Technologie złączowe Spośród m[...]

Próżniowe komory wyłącznikowe DOI:

Czytaj za darmo! »

Komory próżniowe, instalowane w wyłącznikach przeznaczonych dla energetyki są powszechnie stosowane w konstrukcjach łączników niskiego i średniego napięcia, wypierając aparaty łączeniowe małoolejowe, magnetowydmuchowe czy z sześciofluorkiem siarki. Dynamiczny rozwój zastosowań próżniowych łączników wynika z ich zalet, z których najważniejszymi są: całkowite odizolowanie łuku elektrycznego oraz brak produktów rozkładu ośrodka gaszącego łuk, powodującego zanieczyszczanie środowiska naturalnego, małe gabaryty, duża niezawodność działania i trwałość w skutek małej energii wydzielanej między stykami podczas wyłączenia prądów zwarciowych. Zespół Technologii Próżni w ciągu kilkudziesięciu lat zdobył duże doświadczenie w konstruowaniu i wytwarzaniu próżniowych komór gaszeniowych do zastosowań w stycznikach energetycznych, a ostatnie lata poświecił także na opracowanie próżniowych komór wyłącznikowych przewidzianych do pracy dla niskich i średnich napięć znamionowych. Finansowanie tych prac uzyskiwano z wielu źródeł: dotacji statutowej dla Instytutu, projektu celowego własnego, projektu NATO Science for Peace "LOVARC", a także z europejskich funduszy strukturalnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Konstrukcja komór wyłącznikowych Próżniowe wyłącznikowe komory gaszeniowe są podzespołami wyłącznika, których zadaniem jest przede wszystkim wyłączanie znamionowego prądu łączeniowego o częstotliwości 50/60 Hz oraz prądu zwarciowego rzędu kilkudziesięciu kiloamperów. W czasie otwierania się styków komór próżniowych powstaje łuk elektryczny, który jest gaszony podczas pierwszego przejścia prądu przez zero, a następnie wzrasta wytrzymałość powrotna do poziomu wymaganego przez normy przedmiotowe. Wyłączenia lub włączenia prądów roboczych rzędu kilku kiloamperów oraz prądów zwarciowych o wartościach nawet do dwudziestokrotnej wartości prądu roboczego, powodują erozję styków. Ilość dopuszczalnych wyłączeń prądu zwarciowego okreś[...]

Applicability of a multilayer condensed multicomponent material in electrical contacts of LV vacuum interrupters

Czytaj za darmo! »

Paper presents and discusses investigated results of performance of selected low voltage vacuum interrupters in which the multicomponent multilayer condensed contact material based on Cu-W compositions was used. On the basis of the switching test results followed by respective inspections of the contacts surface and investigations of the microanalysis as well as material morphology the conclusions on possibility of application of such the material composition for LV vacuum interrupters in practice are formulated. Streszczenie. Przedstawiono i omowiono wyniki bada. komor pro.niowych przeznaczonych do stycznika niskiego napi.cia, w ktorych zastosowano nak.adki stykowe Cu-W wykonane metod. kondensacji warstw wielosk.adnikowych. Na podstawie testow ..czeniowych oraz analizy powierzchni i sk.adu chemicznego sformu.owano wnioski dotycz.ce mo.liwo.ci zastosowania takich materia.ow w niskonapi.ciowych komorach gaszeniowych. (Nak.adki stykowe Cu-W wykonane metod. kondensacji warstw wielosk.adnikowych) Keywords: vacuum interrupter, multilayer condensed multicomponent material, electrical contact S.owa kluczowe: komora gaszeniowa, wielosk.adnikowy materia. uzyskany metod. kondensacji, kontakt elektryczny Introduction Fine powder sinters based on copper . tungsten . chromium composition are commonly used as contact materials in quenching chambers of a low voltage vacuum switchgear. However, fine powder metallurgy is a sophisticated as well as money and time consuming technology. Therefore, to replace it by another effective process engineering is both technically and economically justified. The electron beam high-rate evaporation method with following condensation in vacuum seems to be one of such technologies. It has been successfully applied for fabrication of various multilayer composite materials of different thickness up to about 5 mm in Scientific and Production Enterprise ELTECHMASH in Vinnitsa, Ukraine, and used for various arcing conta[...]

Rozbieralna komora próżniowa do badań łuku dyfuzyjnego


  Badania w rozbieralnej komorze próżniowej mają na celu dobór optymalnej konstrukcji styków komór próżniowych i nacięć na ich nakładkach. Z badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych wynika, że rozkład składowej osiowej indukcji magnetycznej powinien być możliwie równomierny na całej powierzchni styku, ponieważ ma decydujący wpływ na rozkład łuku dyfuzyjnego pomiędzy stykami i przyczynia się do zwiększenia zdolności i trwałości łączeniowej komory, przy jednoczesnym zmniejszeniu jej wymiarów. Skupienie energii łuku w centralnej części elektrod powoduje przyspieszone zużywanie się styków oraz, co za tym idzie zmniejszenie trwałości łączeniowej komory próżniowej [1, 2]. Obliczenia oraz badania różnych konstrukcji styków ułatwią znalezienie rozwiązania, zapewniającego w miarę równomierny rozkład składowej osiowej [3, 4]. W pracy zaprezentowano opracowaną w Instytucie Telei Radiotechnicznym i Instytucie Elektrotechniki konstrukcję komory rozbieralnej, która umożliwiła prowadzenie badań łuku dyfuzyjnego pomiędzy stykami wyłącznikowych komór próżniowych w warunkach wyłączania prądu zwarciowego oraz łuku pomiędzy stykami stycznikowej komory próżniowej podczas badań w znamionowych i zwarciowych warunkach pracy. Budowa komory rozbieralnej Rozbieralna komora próżniowa składa się z p[...]

Badania styków z osiowym polem magnetycznym w rozbieralnej komorze próżniowej


  Prezentowany artykuł zawiera wyniki badań łączeniowych styków unipolarnych generujących osiowe pole magnetyczne (AMF). Badania prowadzone w różnych ośrodkach dowodzą, że osiowe pole magnetyczne powinno mieć możliwie równomierny rozkład na całej powierzchni styku. Ma to wpływ na równomierność rozkładu łuku dyfuzyjnego na nakładkach stykowych, przyczynia się do zwiększenia zdolności wyłączeniowej komory, a jednocześnie pozwala na zmniejszenie jej wymiarów. Przeciwnie, skupienie łuku w centralnej części elektrod powoduje przyspieszone zużywanie się styków przez co zmniejsza się trwałość łączeniowa komory próżniowej. W prowadzonym w ramach konsorcjum projekcie badawczym w Instytucie Elektrotechniki przeprowadzone są badania zwarciowe układów stykowych w rozbieralnej komorze próżniowej opracowanej wspólnie z Instytutem Tele- i Radiotechnicznym. Próby wykonane były podczas otwierania styków przy prądzie 4…16 kA, przy częstotliwości przemysłowej. Badania łączeniowe wykonano w układzie LC korzystając z baterii kondensatorów i układu dławików wielkoprądowych. Zdjęcia podano obróbce numerycznej w celu określenia rozkładu stóp łuku na powierzchni nakładek stykowych. Pomiary mają na c[...]

Badanie styków dla łączników próżniowych średniego napięcia

Czytaj za darmo! »

W artykule zamieszczono wyniki badań łączeniowych styków generujących osiowe i promieniowe pole magnetyczne. Badania wyładowania łukowego w procesie wyłączania prądu przemiennego od 2 kA do 16 kA wykonano w rozbieralnej komorze próżniowej. Zdjęcia łuku poddano obróbce numerycznej w celu uwidocznienia rozkładu stóp łuku na powierzchni nakładek stykowych. Wyniki badań są wykorzystywane przy opracowywaniu komór próżniowych na napięcie znamionowe 7.2 kV i prąd znamionowy 630 A i 1250 A. Abstract. The article describes the tests of the switching contacts which generate axial and radial magnetic field. Studies of the arc discharge in the AC from 2 kA to 16 kA were performed in a demountable vacuum chamber. Photos of the arc were processed for visualization of the numerical distribution of the foot arc on the contact strips surface. The results are used in the development of vacuum interrupters at 7.2 kV rated voltage and rated current 630 A and 1250A. Study of contacts for vacuum connectors MV Słowa kluczowe: wyłącznik próżniowy, osiowe pole magnetyczne, promieniowe pole magnetyczne, układ stykowy Keywords: vacuum interrupter, axial magnetic field, radial magnetic field, contact system Wstęp W wielu ośrodkach badawczo-naukowych prowadzone są badania na rzecz poprawy właściwości komór próżniowych, czego rezultatem są liczne patenty i publikacje. Z badań tych [1,7,10,11,14] wynika, że w komorach próżniowych ze stykami generującymi osiowe pole magnetyczne (AMF - Axial Magnetic Field) rozkład pola magnetycznego na powierzchni nakładek stykowych wpływa na położenie łuku dyfuzyjnego na ich powierzchni. Zastosowanie optymalnego kształtu styków pozwala na zwiększenie zdolności wyłączalnej komory próżniowej i tym samym na zmniejszenie jej gabarytów. W stykach generujących radialne pole magnetyczne (RMF - Radial Magnetic Field) łuk skupiony wirując powoduje widoczną erozję styków, w tym również w środkowej części styków, co może powodować wzrost n[...]

 Strona 1