Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Zygfryd GŁOWACZ"

Diagnostics of commutator DC motor using spectral analysis method

Czytaj za darmo! »

Measurement investigations have been carried out for commutator dc motor with rotor internal asymmetries. Construction of considered motor enables to realize the breaking of one rotor coil and shorting of two groups of rotor coils. Each group contains three rotor coils. The basis of study were signals: current and voltage of field winding, current and voltage of armature winding. The presented in this paper results of spectral analysis of signals create new possibilities for diagnostics of commutator dc motor. Streszczenie. Wykonano badania pomiarowe dla silnika prądu stałego z wewnętrzną niesymetrią wirnika. Konstrukcja silnika zapewnia przerwę jednego zezwoju wirnika i zwarcie dwóch grup zezwojów wirnika. Bazą dla badań były sygnały: prąd i napięcie uzwojenia wzbudzenia, prąd i nap[...]

Selekcja symptomów zwarć uzwojeń twornika silnika synchronicznego z wykorzystaniem algorytmu genetycznego i odległości Mahalanobisa

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje procedurę automatycznego wyboru symptomów towarzyszących zwarciom w uzwojeniach twornika silnika synchronicznego. Procedura ta, nazywana selekcją cech, prowadzi do wyboru spośród pełnego zestawu cech opisujących dany problem takiego podzbioru, który pozwalałby na jak najlepsze odróżnienie stanu bezawaryjnego od stanu awaryjnego. Poszczególnymi cechami są amplitudy składowych widm sygnałów prądowych silnika. Wyniki zostały porównane z procedurą diagnostyczną, w której symptomy wybierane są przez eksperta. Abstract. The article describes a procedure for automatic selection of symptoms accompanying the short circuit in the armature windings of the synchronous motor. This procedure, called the feature selection, leads to choosing from a full set of features describing the problem, such a subset that would allow the best distinguishing between healthy and damaged states. As a features the spectra components amplitudes of the motor current signals were used. The results are compared with the diagnostic procedure, in which symptoms are chosen by an expert. (Feature selection of the armature windings short circuit fault in synchronous motor using genetic algorithm and the Mahalanobis distance). Słowa kluczowe: silnik synchroniczny, diagnostyka, selekcja cech, algorytm genetyczny. Keywords: synchronous motor, diagnostics, feature selection, genetic algorithm. Wstęp Napędy z silnikami synchronicznymi znajdują szerokie zastosowanie w wielu procesach technologicznych, szczególnie tam, gdzie wymagana jest stała prędkość obrotowa. Z uwagi na fakt, że są to zwykle napędy o dużej mocy, ich awaria może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji włącznie z zatrzymaniem całego procesu, którego uszkodzony napęd jest częścią. Dlatego też w ostatnich dekadach bardzo rozwinęła się dziedzina nauki zajmująca się diagnostyką maszyn elektrycznych i napędów. Zwarcia w obwodzie twornika, powstałe na skutek degradacji izolacji są dość powszechnie [...]

Diagnostyka generatora prądu stałego oparta na analizie monochromatycznych obrazów termowizyjnych z zastosowaniem przekroju obrazu i klasyfikatora najbliższego sąsiada z metryką Euklidesa

Czytaj za darmo! »

W artykule zaproponowano metodę diagnozowania stanów przedawaryjnych generatora prądu stałego. Metoda ta jest oparta na badaniu obrazów termowizyjnych generatora. Przeprowadzono badania dla dwóch stanów maszyny z zastosowaniem przekroju obrazu i klasyfikatora najbliższego sąsiada z metryką Euklidesa. Proces tworzenia wzorców do rozpoznawania został przeprowadzony dla 10 monochromatycznych obrazów termowizyjnych. Proces identyfikacji wykorzystywał 100 monochromatycznych obrazów termowizyjnych. Eksperymenty pokazują, że metoda może być przydatna do ochrony generatorów i silników prądu stałego. Abstract. Paper presents method of the diagnostics of imminent failure conditions of Direct Current generator. This method is based on a study of infrared images of the generator. Studies were carried out for two conditions of machine with the application of cross-sectional image and nearest neighbor classifier with Euclidean distance. Pattern creation process used 10 monochrome infrared images. Identification process was carried out for 100 monochrome infrared images. The experiments show that the method can be useful for protection of Direct Current generators and engines. (Diagnostics of Direct Current generator based on analysis of monochrome infrared images with the application of cross-sectional image and nearest neighbor classifier with Euclidean distance) Słowa kluczowe: Diagnostyka, Rozpoznawanie, Obrazy termowizyjne, Generator prądu stałego, klasyfikator najbliższego sąsiada. Keywords: Diagnostics, Recognition, Infrared images, Direct Current generator, Nearest neighbor classifier. Wstęp Każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego (-273,15 °C) emituje energię w postaci promieniowania temperaturowego. Związane jest to ze wzbudzeniem atomów spowodowanym przez ich ruch cieplny. Termowizja pozwala na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne. Łączy ona w sobie dwie główne cechy: bezkontaktowy pomiar te[...]

Diagnostyka generatora prądu stałego oparta na analizie sygnałów akustycznych z użyciem transformaty falkowej biortogonalnej i klasyfikatora najbliższej średniej DOI:10.12915/pe.2014.11.47

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problematykę diagnostyki stanów przedawaryjnych generatora prądu stałego. Przedstawiono stanowisko badawcze razem z oprogramowaniem pozwalającym na przeprowadzenie badań. Badania zostały przeprowadzone dla algorytmów przetwarzania danych: Dyskretnej transformaty falkowej Biortogonalnej i klasyfikatora Najbliższej Średniej z metryką Minkowskiego. Na podstawie zaimplementowanego systemu, przeanalizowano możliwość diagnostyki defektu generatora prądu stałego. Opracowane algorytmy metod diagnostycznych mają wysoką skutecznością rozpoznawania. To sprawia, że możliwe jest stosowanie ich w przemyśle. Abstract. The paper presented problems of diagnostics of imminent failure conditions of Direct Current generator. There is presented a measuring stand together with a software enabling to research the diagnostic processes. Studies were conducted for algorithms of data processing: Biorthogonal Wavelet Transform and Nearest Mean classifier with Minkowski distance. On the basis of implemented system, a possibility of diagnosing of Direct Current generator defect has been analyzed. Developed algorithms of diagnostic methods have high efficiency of recognition. This makes it possible to use them in the industry (Diagnostics of Direct Current generator based on analysis of acoustic signals with the use of bi-orthogonal wavelet transform and nearest mean classifier). Słowa kluczowe: Diagnostyka, Rozpoznawanie, Sygnał akustyczny, Falki, Generator prądu stałego Keywords: Diagnostics, Recognition, Acoustic signal, Wavelets, Direct Current generator doi:10.12915/pe.2014.11.47 Wstęp Diagnostyka maszyn od drugiej połowy XX wieku jest pobudzana rosnącą potrzebą diagnozowania. Na początku opierała się na obserwacji i interpretacji symptomów stanów maszyny. Obecnie możliwa obserwacja i rejestracja wielu sygnałów pochodzących od maszyny. Łatwość pomiaru i przetwarzania sygnałów umożliwia minimalizację ryzyka, przez zastosowanie algorytmów[...]

Recognition of thermal images of synchronous motor with the application of 2-D discrete wavelet transform and GSDM

Czytaj za darmo! »

Technological progress and decreasing prices of thermovision cameras make profitable their application to monitoring and assessing a technical state of machines. This article discusses the recognition method of imminent failure conditions of synchronous motor. The proposed approach is based on a study of thermal images of the rotor. Extraction of relevant diagnostic information coded in thermal images is important for diagnosing of machine. It can be performed with the use of selected methods of image processing, analysis and recognition. Studies were carried out for three conditions of motor with the application of two-dimensional wavelet analysis and Genetic Sparse Distributed Memory. The experiments show that the method can be useful for protection of synchronous motor. Moreover, this method can be used to diagnose machines in steelworks and industrial plants. Streszczenie. Postęp technologiczny wraz ze spadkiem kosztów kamer termowizyjnych sprawiają, że ich zastosowanie do monitorowania i oceny stanu technicznego maszyn jest opłacalne. W artykule omówiono metodę rozpoznawania stanów przedawaryjnych silnika synchronicznego. Proponowane podejście jest oparte na badaniu obrazów cieplnych wirnika. Ekstrakcja istotnej informacji diagnostycznej zakodowanej w obrazie cieplnym jest ważna dla diagnozowania maszyny. Może być ona wykonana z użyciem wybranych metod obróbki, analizy i rozpoznawania obrazów. Przeprowadzono badania dla trzech stanów silnika z zastosowaniem dwuwymiarowej analizy falkowej i Genetycznie Rozrzedzonej Pamięci Rozproszonej. Eksperymenty pokazują, że metoda może być przydatna do ochrony silników synchronicznych. Ponadto metoda może być stosowana do diagnozowania maszyn w hutach i zakładach przemysłowych (Rozpoznawanie obrazów cieplnych silnika synchronicznego z zastosowaniem dwuwymiarowej dyskretnej transformacji falkowej i GSDM). Keywords: Diagnostics, Wavelet analysis, Thermal images, Synchronous motor, Genetic Sparse Distr[...]

 Strona 1