Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Ivan ZAGRADIŠNIK"

Induction Machine: Comparison of Motor and Generator Characteristics

Czytaj za darmo! »

The aim of this paper is to present the difference of induction machine electromechanical characteristics in motor and generator operating modes. Firstly, the paper presents analytically derived equations, which are based on equivalent circuit and are used for calculation of induction machine breakdown torque. Secondly, a comparison of calculated and measured characteristics in motor and generator operating modes is presented. Results of torque characteristics measurements, temperature rise tests and load tests are also provided. Finally the difference between the calculated and the measured results is commented on and explained in detail. Streszczenie. Celem artykułu jest zaprezentowanie różnicy charakterystyk elektromechanicznych maszyny indukcyjnej pracującej w trybie silnika i generatora. W oparciu o model matematyczny i wyniki badań przedstawiono charakterystyki - momentu, temperatury i obciążenia. (Maszyna indukcyjna - porównanie charakterystyk w trybie generatora i silnika) Keywords: induction machine, motor, generator, analytical calculation, measurements Słowa kluczowe: maszyna indukcyjna, silnik, generator Introduction In some electrical drives the induction machine can operate as a motor and as a generator (for example: elevators, electric vehicles, pumped storage power plants etc.). In such drives the key question is which nominal power of the induction machine is the right one. Namely, the nominal mechanical power written on the nominal plate of an induction motor is not the same as in a generator mode of operation. The reason lies in the shape of torque characteristics of the induction machine. Breakdown torque is not the same in motor and generator modes. Normally the generator breakdown torque is two to four times greater than the motor breakdown torque. The slope of torque characteristics is therefore also not the same in both modes. For the same torque value the generated rotor losses in the generator mode of oper[...]

The emLook software package for the analytical and numerical analyses of electrical machines

Czytaj za darmo! »

The article contains information regarding the initiative of the SIMPLES knowledge driven systems in the field of electrical machines. For analytical and numerical analyses of three-phase and single-phase (AC) induction machines among other machines, the development tool, emLook, was integrated in the SIMPLES Solution framework making human collaboration effective in the Knowledge Management environment . Streszczenie. W artykule zawarto informacje na temat inicjatywy zbudowania bazy wiedzy SIMPLES, dotyczącej systemów napędowych w obszarze maszyn elektrycznych. W celu analizowania trój- i jednofazowych maszyn indukcyjnych opracowano nowe narzędzie emLook. Zostało ono zintegrowane w platformie SIMPLES, co czyni możliwą współpracę badaczy w środowisku Zarządzania Wiedzą. (Oprogramowanie emLook do analitycznych i numerycznych obliczeń maszyn elektrycznych) Keywords: knowledge driven systems, information technologies, induction motors. Słowa kluczowe: oparte na wiedzy systemy napędowe, technologia informatyczna, silniki indukcyjne. Introduction In the article, the software package emLook will be presented, which is a part of complete simulation platform known as SIMPLES Cohesive Research and Development Framework, i.e. Standards-Based Knowledge Management and Collaboration Technologies Framework for R&D in progress in the electrical machines industry [1]. SIMPLES Solutions Framework is based on an aggregation theme, i.e., it is useful for aggregating and coupling content from multiple data stores and file formats. It is based on a collaboration theme, i.e., it is designed to store and share knowledge - logically coupled data and information files - as well as many uncoupled data files, documents, and pictures. Yet, for analytical and numerical analyses of three-phase and single-phase (AC) induction machines among other machines, the development tool, emLook, was integrated in the SIMPLES Solu[...]

Winding type influence on efficiency of an induction motor

Czytaj za darmo! »

The article presents an analysis of the winding type influence on the efficiency of an induction motor. The aim of this work is to choose such a type of stator winding that the induction motor will have the best efficiency by employing minimum winding (copper) mass. Three types of stator windings were considered in the analysis: concentric single layer winding, concentric double layer winding and fractional concentric winding. The complete procedure for the calculation of winding data is performed. The analytical calculations of electromagnetic characteristics were performed with the software package emLook in order to select the best suited winding type and consequently ensuring the best efficiency and performance of the induction motor in question. The presented results are applicable for the industry of electric machines. Streszczenie. Artykuł przedstawia analizę wpływu typu uzwojenia ja sprawność silnika indukcyjnego. Celem pracy jest wybór takiego typu uzwojenia stojana, które zapewni maksymalną sprawność przy minimalnej masie uzwojenia. Trzy typy uzwojeń stojana zostały rozpatrzone: uzwojenie koncentryczne jednowarstwowe, dwuwarstwowe oraz uzwojenie koncentryczne ułamkowe. Przedstawiono procedurę obliczania danych uzwojenia. Do wyznaczenia charakterystyki elektromagnetycznej wykorzystano obliczenia analityczne z pakietem emLook. Wyselekcjonowano najlepszy typ uzwojenia, zapewniający najlepszą sprawność działania rozważanego silnika indukcyjnego. Przedstawione wyniki zostały implementowane w rozwiązaniach przemysłowych. (Wpływ typu uzwojenia na sprawność silnika indukcyjnego) Keywords: induction motor, stator winding, characteristics, efficiency. Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, uzwojenie stojana, charakterystyka, sprawność Introduction Three-phase asynchronous squirrel-cage motors (induction motors) are often used in industrial applications because of their low cost, relatively simple manufacturing and robust construction. Their d[...]

Double fourier spectrum of air-gap magnetic field of outer-rotor single-phase induction motor

Czytaj za darmo! »

The paper presents the procedure for adequately obtaining the air-gap magnetic flux density spectrum by employing numerical field calculation using FEM and single (space field analyses) or double Fourier analyses (space and time field analyses). The double Fourier analysis is proven to be a helpful tool in analysing single-phase induction motors, where the excitation is explicitly time dependent. The problem of choosing adequate combinations of stator and rotor slots, and skewing is discussed. Specific results are presented for the 24/34 and 24/30 slot combination. Streszczenie. W artykule przedstawiono procedurę wyznaczania spectrum strumienia magnetycznego w szczelinie powietrznej przy użyciu metody elementów skończonych połączonej z pojedyńczą (analiza przestrzenna) lub podwójną (analiza czasowo-przestrzenna) analizą fourierowską. Podwójna analiza Fouriera wykazała zasadność jej stosowania w analizowaniu jednofazowych silników indukcyjnych, gdzie wzbudzenie jest explicite czasowo-zmienne. Problem doboru właściwej kombinacji żłobków stojana i wirnika i ich skosów jest dyskutowany w artykule. Obliczenia zostały przeprowadzone dla kombinacji liczby żłobków 24/34 i 24/30. (Podwójne widmo Fouriera pola magnetycznego w szczelinie powietrznej jednofazowego silnika indukcyjnego z zewnętrznym wirnikiem) Keywords: Double Fourier spectrum, finite element method, single-phase induction motors,. Słowa kluczowe: podwójne widmo Fouriera, metoda elementów skończonych, silniki indukcyjne jednofazowe Introduction Experience has shown that the greatest costs for tools during the manufacture of a family of small power induction motors with outer rotor for direct drive of fans are the tools for punching stator and rotor laminations. Therefore it is common and especially for small series of such electric motors, that only one punching tool is used for the whole family of the same rotor outer diameter and for different three- and single-phase motor version[...]

Magnetically Nonlinear Dynamic Model of a Series Wound DC Motor

Czytaj za darmo! »

This paper deals with mathematical modeling of a series wound DC motor, where magnetic nonlinearities play a big role. Three different models are presented: magnetically linear dynamic model and two different types of magnetically nonlinear dynamic models. Magnetically nonlinearities of iron core are taking into account with definitions of static and dynamic inductances. Each model has been evaluated on the basis of results obtained by simulations and results of measurements conducted on a tested motor. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodykę modelowania matematycznego silników DC z szeregowym uzwojeniem, w którym nieliniowości magnetyczne grają dużą rolę. Zaprezentowano trzy modele: model z liniowością magnetyczną, dwa modele o różnej nieliniowości magnetycznej. Nieliniowość magnetyczna rdzenia jest rozpatrywana pod kątem statycznej i dynamicznej indukcyjności. Każdy model został ewaluowany na podstawie wyników otrzymanych w symulacji i w pomiarach testowego silnika. (Magnetycznie nieliniowy dynamiczny model silnika DC z szeregowym uzwojeniem) Keywords: series wound DC motor, modelling, magnetically nonlinearities, static and dynamic inductances Słowa kluczowe: silnik DC szeregowy, modelowanie, nieliniowość magnetyczna, indukcyjności statyczne i dynamiczne Introduction Series wound motors (SWMs) are being used in drives where a big initial torque has to be provided (e.g. electric trains, trams, escalators, conveyor belts etc.). It could be also found in many milling machines, hand tools and household appliances, known as universal motor, supplied by either AC or DC current. Often, it is not possible to do experimental analysis in reality, due to the dangerous circumstances or the drive system is simply out of range. For this reason mathematical models are used to perform safe analysis of dynamic and steady state operations. Moreover, mathematical models are convenient for control design purposes [1,2]. On the base of propos[...]

The Impact of a Winding Type on the Operational Characteristics of Converter-Fed Induction Motor

Czytaj za darmo! »

The paper presents the impact of a winding type on the operational characteristics of converter-fed induction motor. Two types of windings are normally used in converter-fed induction motors. The first one is a single layer winding, which can be executed as a lap or a concentric winding. The second type is a double layer concentric winding, which advantages are a smaller mass of inserted copper [...]

Modeling of a two-phase synchronous reluctance motor

Czytaj za darmo! »

The paper presents the usage of a two-phase stator winding (i.e. a winding layout with two symmetric and orthogonal phase-windings) in a synchronous reluctance motor (SRM) drive. A magnetically linear two-phase SRM model written in the d-q reference frame is presented. The model parameters are determined experimentally for a manufactured two-phase SRM prototype. With such a winding the SRM’[...]

 Strona 1  Następna strona »