Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna Prochaska"

Ekstrakcja żelaza(III) w modelowych układach ekstrakcyjnych z fosforoorganicznymi ekstrahentami

Czytaj za darmo! »

Badano szybkość ekstrakcji żelaza(III) z roztworów chlorkowych przy użyciu dwóch handlowych ekstrahentów fosforoorganicznych: Cyanex 921 (tlenek trioktylofosfiny, TOPO, jako substancja czynna) oraz TBP (fosforan tributylu) oraz właściwości powierzchniowe obu ekstrahentów na granicy faz węglowodór/faza wodna. Stwierdzono, że transport jonów Fe(III) z kwaśnego roztworu wodnego do fazy organi[...]

Wyznaczanie współczynników dyfuzji hydrofobowych ekstrahentów i ich kompleksów z miedzią(II) metodą pomiarów dynamiki adsorpcji w modelowych układach ekstrakcyjnych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania równowagowego i dynamicznego napięcia międzyfazowego w modelowych układach ekstrakcyjnych z udziałem wybranych hydrofobowych ekstrahentów (chelatujących i solwatujących). Rozważano wpływ obecności elektrolitu w fazie wodnej oraz typu rozpuszczalnika organicznego (oktan lub toluen) na właściwości powierzchniowe w analizowanych układach. Na podstawie zmierzonych wartoś[...]

Aktywność powierzchniowa, pianotwórczość oraz biodegradowalność surfaktantów stosowanych w pianotwórczych środkach gaśniczych


  Dokonano porównania równowagowej i dynamicznej aktywności powierzchniowej w układzie woda-powietrze dla pięciu surfaktantów stosowanych w kompozycjach środków gaśniczych, w tym alkilopoliglukozydów (APGz). Ponadto porównano właściwości pianotwórcze oraz zdolność do biodegradacji rozważanych związków powierzchniowo czynnych (ZPC). Na podstawie aproksymacji równaniem Szyszkowskiego eksperymentalnie wyznaczonych izoterm napięcia powierzchniowego oszacowano wartości parametrów adsorpcji w badanych układach (swobodna energia adsorpcji, nadmiar powierzchniowy). Na podstawie krzywych czasowych oszacowano wartości współczynników dyfuzji. Stwierdzono, że rozważane ZPC charakteryzują się zróżnicowaną aktywnością powierzchniową w układzie woda-powietrze, natomiast zbliżoną zdolnością pianotwórczą. Najbardziej trwała piana tworzona jest w układzie z APGz, a największą biodegradowalność wykazują sulfonowane α-nienasycone alkohole C12-C16. Five com. surface-active agents used for fire extinguishing were studied for foaming power, surface tension and biodegradability in aq. solns. The free adsorption energy, surface excess concn. and diffusion coeffs. were calcd. from the kinetic curves. The most stable foam was produced in air-liq. system contg. alkylpolyglucoside, while the highest biodegradability was offered by the sulfonated α-unsatd. fatty alcs. Główną właściwością użytkową pianotwórczych środków gaśniczych jest wytwarzanie pian o cechach zapewniających skuteczność działania gaśniczego. Muszą więc one zawierać znaczne ilości ZPC o dużej aktywności powierzchniowej. Sporządzenie ciekłego koncentratu zawierającego kilkanaście procent substancji aktywnych wymaga na ogół, oprócz wody, obecności rozpuszczalników organicznych oraz środków hydrotropowych, których zadaniem jest ułatwienie wzajemnej rozpuszczalności wszystkich składników i zmniejszenie lepkości koncentratu1). Dzięki swojej specyficznej budowie amfifilowej ZPC c[...]

 Strona 1