Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"BARTŁOMIEJ CICHY"

Efektywne, niskotemperaturowe osadzanie tlenku indowo-cynowego (ITO) metodą impulsowego rozpylania magnetronowego

Czytaj za darmo! »

Przewodzące i przezroczyste tlenki pełnią bardzo ważną rolę, głównie jako aktywne oraz pasywne elementy w urządzeniach elektronicznych oraz optoelektronicznych. Materiały te charakteryzują się wysoką transmitancją w obszarze widzialnym (VIS), wysoką reflektancją w zakresie podczerwieni (IR) oraz przewodnictwem elektrycznym zbliżonym do metalicznego [1]. Ze względu na swe specyficzne właściwo[...]

Miniaturowe źródła światła wykorzystujące emisję polową z nanorurek węglowych

Czytaj za darmo! »

Lab-on-chipy wykorzystują najczęściej optyczną detekcję sygnałów analitycznych z wykorzystaniem metod fluorometrycznych. Źródłami wzbudzającymi są lasery lub diody LED o widmie emisji dobranym do danego chromoforu. Wadą tych źródeł jest trudna integracja on-chip, czyli bezpośrednio w obrębie chipu. Rozwiązaniem problemu może być opracowanie miniaturowego polowego źródła światła, emitującego [...]

Miniaturowe polowe źródła elektronów

Czytaj za darmo! »

Miniaturowe polowe źródła elektronów (PZE) są urządzeniami próżniowymi, których podstawowym elementem jest katoda wykonana w postaci jednego lub wielu mikro/nanoemiterów. Emisja elektronów następuje pod wpływem silnego pola elektrycznego (5-109 V/m), które uzyskuje się przez wytworzenie emiterów o bardzo ostrym wierzchołku (promień mniejszy niż 10 nm) oraz przez zastosowanie zintegrowanej z mikroostrzem elektrody ekstrakcyjnej (bramki). Jeśli średnica okna bramki jest mniejsza lub równa 1 mm napięcie startu emisji polowej wynosi kilkudziesiąt woltów.Wkonstrukcjach diodowych bez elektrody ekstrakcyjnej obniżenie napięcia startu emisji uzyskuje się przez zastosowanie odpowiednio uformowanych materiałów o niskiej pracy wyjścia. Matryce mikroostrzy wykonuje się z metali, krzemu, w[...]

Łączenie podłoży szklanych metodą bondingu anodowego

Czytaj za darmo! »

Szkło, jako materiał obojętny chemicznie, przezroczysty, umożliwiający łatwe czyszczenie jest chętnie stosowane do budowy chipów fluidycznych [1]. Są to struktury najczęściej wykonane z dwóch warstw szkła, które po odpowiedniej obróbce mechanicznej lub chemicznej (wytworzenie mikrokanałów, otworów przelotowych), łączone są ze sobą w procesie bondingu fuzyjnego w temperaturze bliskiej temperaturze mięknięcia szkła [2 - 5]. Wybrane przykłady szklanych chipów fluidycznych (mikroreaktorów chemicznych) przedstawiono na rys. 1. naniesieniu cienką warstwę poddawano odpowiedniej obróbce termicznej (formowanie warstwy). Następnie, dwa podłoża szklane łączono w procesie bondingu anodowego przez cienką warstwę uformowanego PSi (rys. 2). Formowanie warstwy PSi jest kluczowym krokiem technologicznym w opisywanej tu metodzie: zwiększa adhezję warstwy PSi do szkła i zdecydowanie zwiększa wytrzymałość mechaniczną połączenia szkło-szkło. Rys. 1. Szklane mikroreaktory chemiczne wytworzone przez firmę Mikroglas (a), Dolomite (b), Micronit (c) Fig. 1. Glass mic[...]

 Strona 1