Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"JAN SENTEK"

Katalizator niklowy do uwodornienia benzenu osadzony na nośniku węglowym

Czytaj za darmo! »

Badano aktywność katalityczną spreparowanych układów nikiel/nośnik węglowy w reakcji uwodornienia benzenu do cykloheksanu. Jako nośniki stosowano: komercyjny węgiel aktywny (symbol N) oraz węgle modyfikowane (symbole N1300 i N1900), uzyskane drogą zróżnicowanej obróbki termicznej wyjściowego węgla (N). Strukturę katalizatorów charakteryzowano metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Stwierdzono, [...]

Badania odporności na metanizację katalizatorów rutenowych do syntezy amoniaku osadzonych na węglu aktywnym

Czytaj za darmo! »

Metodą grawimetryczną badano proces uwodorniania dwóch węgli aktywnych (surowego i wygrzewanego w helu w temp. 1900°C) oraz odpowiadających im układów katalitycznych węgiel/ruten przeznaczonych do syntezy amoniaku. Stwierdzono, że węgiel poddany wysokotemperaturowej obróbce jest znacznie odporniejszy na metanizację niż węgiel wyjściowy i z powodzeniem może być użyty jako nośnik katalizatorów[...]

Badania nad otrzymaniem sorbentu węglowego dla medycyny

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wybranych fizykochemicznych właściwości sorbentu węglowego (Polsorbu) otrzymanego (dla medycyny) w wyniku karbonizacji i aktywacji sulfonowej pochodnej kopolimeru styrenu z diwinylobenzenem. Porównano je z właściwościami sorbentów zagranicznych stosowanych w praktyce klinicznej. Wyznaczono: wielkość powierzchni właściwej, kinetykę sorpcji salicylanu sodu, fenobarb[...]

Badania nad kalcynacją i redukcją katalizatorów niklowo-glinowych do utwardzania tłuszczów.

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ warunków procesów kalcynacji i redukcji na stopień zredukowania prekursorów katalizatorów niklowo- -glinowych do utwardzania tłuszczów. Przebieg kalcynacji i redukcji (dla wybranych wartości obciążeń wodorem) przedstawiono jako zależności stężenia pary wodnej oraz stopnia zredukowania tlenku niklu od temperatury i czasu. Stwierdzono, że sposób oraz warunki prowadzenia kalcynacj[...]

Osadzony na węglu żelazowy katalizator wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla parą wodną

Czytaj za darmo! »

Badano strukturę i aktywność katalityczną w reakcji konwersji tlenku węgla szeregu katalizatorów żelazowych, osadzonych na węglach aktywnych. Pomiary kinetyczne wykonano w reaktorze różniczkowym pod ciśnieniem 2,5 MPa. Stwierdzono, że układy Fe/C osadzone na węglach modyfikowanych termicznie (1900oC, He lub 1900oC He + 900oC CO2) są aktywne w reakcji konwersji. Niektóre z próbek przewyższa[...]

Wpływ warunków procesów kalcynacji i redukcji na aktywność katalizatorów niklowych do uwodorniania tłuszczów

Czytaj za darmo! »

Podjęto próbę określenia wpływu warunków procesów kalcynacji i redukcji surowej masy katalitycznej (prekursora katalizatora) na aktywność masy katalizatorów przeznaczonych do uwodorniania tłuszczów. Dla wybranych wartości obciążenia wodorem i tempa nagrzewania przedstawiono przebieg tych procesów jako zależności stężenia pary wodnej i stopnia zredukowania tlenku niklu od temperatury i czasu[...]

Powłoki nieorganiczne wytwarzane techniką elektroplazmową

Czytaj za darmo! »

Opracowano w skali laboratoryjnej proces wytwarzania cienkich powłok na powierzchni materiałów stałych metodą PE-CVD za pomocą wyładowań elektrycznych zachodzących pod ciśnieniem atmosferycznym i stabilizowanych przegrodą elektryczną. Przez polikondensację tetraetoksykrzemu (TEOS) w mieszaninach TEOS + He, TEOS + Ar oraz TEOS + O2 + Ar uzyskano jednolite, szczelne powłoki (o grubości 10÷ 600[...]

 Strona 1  Następna strona »