Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Bogdan Wyrwas"

Wpływ wybranych anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych na pracę osadu czynnego


  Przedstawiono wyniki badań wpływu Tritonu X-100 i DBSNa na kondycję osadu czynnego w przepływowym teście biodegradacyjnym. Do układu z osadem czynnym (zmodyfikowany aparat Husmanna) dozowano pożywkę syntetyczną ze zwiększającą się dawką obu surfaktantów (do 1000 mg/L). Badano takie parametry, jak stężenie osadu, prędkość sedymentacji, indeks osadu i stężenie surfaktantów w poszczególnych częściach układu. Stężenie anionowego i niejonowego związku powierzchniowo czynnego wyznaczano za pomocą spektrofotometrycznej metody MBAS i zmodyfikowanej metody BiAS oraz porównywano z wynikami uzyskanymi pośrednią metodą tensammetryczną1). Two com. p-HO(CH2CH2O)xC6H4CMe2CH2CMe3 (x=9-10) (I) and p-Me(CH2)11C6H4SO2)OHa (II) surfactants were added up to 1000 mg/L to activated sludge from a municipal sewage treatment plant and studied for their biodegradn. in a flow system (modified Husmann app.). Sludge concn., sedimentation rate, sludge index and surfactant concn. were detd. The removal of the anionic I surfactant after 40 days of the test was less efficient than the removal of nonionic II surfactant. Związki powierzchniowo czynne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in. w przemyśle papierniczym, włókienniczym, garbarskim i metalowym, a także w budownictwie, w przemyśle tworzyw sztucznych i w rolnictwie. Substancje te są powszechnie znane jako główne składniki środków piorących, myjących, czyszczących i bakteriobójczych2, 3). Efektywność usuwania związków powierzchniowo czynnych w biologicznych oczyszczalniach ścieków jest zagadnieniem istotnym z punktu widzenia ochrony środowiska wodnego. Niekontrolowane wprowadzanie związków powierzchniowo czynnych do naturalnych zbiorników wodnych powoduje zakłócenie procesu samooczyszczania wody4, 5). Konsekwencją obecności substancji powierzchniowo czynnych może być wypływanie zawiesin, deficyt tlenowy (surfaktanty tworzą na powierzchni wody warstewkę, która utrudnia dyfuzję tlenu z atmos[...]

Wpływ stężenia anionowego związku powierzchniowo czynnego na skład mikroorganizmów osadu czynnego


  Celem badań było określenie wpływu oddziaływania dodecylobenzenosulfonianu sodu (DBSNa), anionowego związku powierzchniowo czynnego, na zmiany składu gatunkowego organizmów tworzących osad czynny w przepływowym teście biodegradacyjnym. Do układu z osadem czynnym (zmodyfikowany aparat Husmanna symulujący pracę miejskiej oczyszczalni ścieków) dozowano pożywkę syntetyczną ze zwiększającą się dawką surfaktanta w zakresie do 1000 mg/L. Identyfikacji organizmów osadu czynnego dokonywano poprzez sporządzenie preparatów mikroskopowych. Pod wpływem stopniowo wzrastającej dawki związków powierzchniowo czynnych pojawiły się bakterie o jednakowej formie morfologicznej. p-Me(CH2)11C6H4SO3Na was added (up to 1000 mg/L) to an industrial activated sludge under aeration in a lab. bioreactor (simulating a municipal sewage treatment plant) together with an artificial culture medium to study the effect of the surfactant on the microorganisms (bacteria, protozoa) occurred in the sludge. The addn. of the surfactant to the concn. higher than 50 mg/L resulted in a limitation of the microorganism growth (or even in a full atrophy of the microorganisms at the conc. 1 g/L) but the sewage life was reconstituted after the addn. was stopped. Quite high degree of the surfactant decomp. (40%) was achieved in every case. Surfaktanty (środki powierzchniowo czynne) to związki chemiczne mające zdolność zmieniania właściwości powierzchniowych cieczy, w której są rozpuszczone. Zdolność tę zawdzięczają swojej asymetrycznej budowie. Zawierają one część niepolarną (hydrofobową, lipofilową), którą jest zwykle długi łańcuch węglowodorowy, oraz część polarną (hydrofilową, lipofobową) o charakterze jonowym lub dipolowym. Polarna "głowa" wykazuje powinowactwo do wody i innych polarnych rozpuszczalników, a niepolarny "ogon" do cieczy niepolarnych. Z tego też względu surfaktanty nazywa się często związkami amfifilowymi. Stosuje się je jako różnego rodzaju detergenty [...]

Badanie wpływu wilgoci higroskopijnej i przemijającej na wartość opałową węgla pochodzącego z kopalń należących do Górnośląskiego Zagłębia Węglowego DOI:10.15199/62.2018.2.4


  Chociaż obecnie węgiel budzi wiele kontrowersji w zakresie ochrony środowiska, to na korzyść przemawia jego względnie niska cena. Zasoby węgla są dostępne we wszystkich regionach świata i szacuje się, że zostaną wyczerpane za ok. 460 lat. Światowe zasoby węgla wg Euracoal wynoszą 726 mld t1). Wydobywany jest w ponad 50 krajach. Dostępność innych nieodnawialnych źródeł energii jest bardziej ograniczona niż w przypadku węgla. Europejska produkcja węgla stanowi 14% światowego wydobycia. Węgiel kamienny stanowi 81,9% a brunatny 18,1% zasobów tego minerału2). Największe zasoby węgla znajdują się w USA (238,3 mld t czyli 28,8% zasobów światowych). Pokaźne zasoby mają również Rosja (157,0 mld t) i Chiny (114,5 mld t). W Europie znaczące zasoby posiada Ukraina 206 97/2(2018) Dr hab. inż. Bogdan WYRWAS w roku 1987 ukończył studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Jest adiunktem w Instytucie Chemii i Elektrochemii Technicznej na tym samym wydziale. Specjalność - biodegradacja i analityka związków powierzchniowo czynnych, modyfikacje i rozwój metod oznaczania związków powierzchniowo czynnych. Table. Classification of coal by types11) Tabela. Klasyfikacja węgla kamiennego wg typów11) Typ węgla Parametry klasyfikacyjne zawartość Ogólna charakterystyka części lotnych Vb, % zdolność spiekania RI dylatacjab, % ciepło spalania Qb c, Nazwa wyróżnik kcal/kg Węgiel płomienny 31,1 powyżej 28 poniżej lub równe 5 nie normalizuje się poniżej lub równe 7400 węgiel energetyczny do wszystkich typów 31,2 powyżej 7400 palenisk rusztowych i pyłowych Węgiel gazowopłomienny 32,1 powyżej 28 5-20 nie normalizuje się węgiel energetyczny 32,2 20-45 do wszystkich typów palenisk Węgiel gazowy 33 powyżej 28 45-55 węgiel energetyczny do palenisk rusztowych, komorowych, pyłowych Węgiel gazowokoksowy 34 powyżej 28 powyżej 55 węgiel energetyczny do wszystkich typów palenisk rusztowych i pyłowych Węgiel ortokoksowy 3[...]

Niebiologiczne metody degradacji surfaktantów niejonowych w środowisku wodnym DOI:10.15199/62.2018.12.7


  ZPC są szeroko stosowane w produktach chemii użytkowej oraz jako dodatki w złożonych procesach technologicznych. Zastosowanie surfaktantów wynika z ich zdolności do obniżania napięcia powierzchniowego, co jest następstwem ich specyficznej budowy. Cząsteczka surfaktantu składa się z części hydrofilowej oraz hydrofobowej. Najczęściej stosowany podział ZPC opiera się na produktach dysocjacji polarnej części cząsteczki w środowisku wodnym. Przekłada się to na właściwości danej grupy oraz możliwe zastosowania. Rozróżnia się surfaktanty jonowe, w tym anionowe, kationowe i amfoteryczne, oraz niejonowe. Anionowe ZPC to przede wszystkim środki myjące i odkażające. Surfaktanty kationowe są stosowane głównie do dezynfekcji oraz jako produkty zmiękczające, antyelektrostatyczne, antykorozyjne, emulgatory oraz zbieracze we flotacji. Amfoteryczne ZPC stosuje się m.in. w środkach higieny osobistej. Niejonowe surfaktanty są szeroko wykorzystywane m.in. w przemyśle wydobywczym, tekstylnym, metalurgicznym i agrochemicznym. Znalazły także zastosowanie w środkach czystości1, 2). Rosnąca skala zastosowań surfaktantów przekłada się na wzrost ich zużycia i produkcji. Według danych rynkowych w 2014 r. globalne zużycie ZPC wyniosło 17,5 mln t, prognozuje się, że w 2019 r. będzie to już 22,8 mln t. Globalne przychody z ich sprzedaży w 2014 r. wyniosły 30,4 mld USD, a w 2019 r. będzie to 40,3 mld USD. W globalnym rynku ZPC dominują kraje Azji i Pacyfiku (39% udziału w 2014 r.), a Europa znajduje się na miejscu trzecim z wynikiem 22% (2014 r.). Biorąc pod uwagę strukturę przychodów ze sprzedaży surfaktantów ze względu na ich rodzaj, to w 2014 r. 39% zajmowały anionowe ZPC, 37% niejonowe, 14% kationowe, a najmniej liczną grupę stanowiły surfaktanty amfoteryczne. Największy udział w sprzedaży mają mydła i detergenty, środki higieny osobistej oraz produkty stosowane w przemyśle włókienniczym3). Rynek surfaktantów w Polsce również wykazuje tendencję wzrostową ([...]

 Strona 1