Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Norbert Pałka"

Spektroskopia terahercowa w badaniach materiałów niebezpiecznych

Czytaj za darmo! »

Urządzenia wykorzystujące promieniowanie terahercowe (0,1…10 THz) mogą mieć bardzo szerokie zastosowania w różnych obszarach naszego życia. Ze względu na niejonizacyjny charakter tego promieniowania, a więc brak szkodliwości jego oddziaływania na organizmy żywe może ono wyprzeć urządzenia rentgenowskie z wielu zastosowań. Okazuje się, że wiele substancji chemicznych w zakresie teraherców ma charakterystyczne widmo. Do grupy tej zaliczają się także niektóre narkotyki i materiały wybuchowe. Inną ważną cechą tego promieniowania dającą szerokie możliwości zastosowania jest całkowite odbicie tego promieniowania od powierzchni metalicznych (np. pistolety, noże).[...]

Wykorzystanie światłowodu fotonicznego do budowy czujnika perymetrycznego

Czytaj za darmo! »

Metoda lokalizacji miejsca zaburzenia przy użyciu konwencjonalnego światłowodu o specjalnie ukształtowanym rozkładzie współczynnika załamania została zaproponowana w pracy [1]. W takim włóknie można wyróżnić dwa paraboliczne obszary: pierwszy z nich, o niższym współczynniku załamania, uformowany jako parabola centralna, prowadzi mod podstawowy lub mody bliskie podstawowemu; natomiast drugi [...]

Teraherce - aktualnie wdrażane pasmo promieniowania elektomagnetycznego

Czytaj za darmo! »

Pasmo fal terahercowych zajmuje przedział częstotliwości od 0,1 do 10 THz, co odpowiada długości fal 300...30 μm i leży między pasmami dalekiej podczerwieni i fal milimetrowych. Zarówno pasmo mikrofal, jak i podczerwieni zostało bardzo szeroko wykorzystane technicznie zwłaszcza w systemach bezpieczeństwa. Natomiast pasmo terahercowe zostało "odkryte" dla systemów bezpieczeństwa zaledwie dekadę temu. W ciągu 10 lat przebadano na tyle właściwości fal terahercowych, że można przewidywać ich techniczne zastosowania. Charakterystyka promieniowania terahercowego Naturalnym źródłem promieniowania terahercowego jest promieniowanie termalne ciał, którego maksimum przypada w zakresie fal podczerwieni ze zanikającym natężeniem sięgającym fal milimetrowych (rys. 1). Promieniowanie t[...]

Zintegrowany, optoelektroniczny system ochrony obiektów rozległych infrastruktury krytycznej

Czytaj za darmo! »

Niniejsze artykuł przedstawia opis koncepcji użycia wyselekcjonowanych podzespołów optoelektronicznych, opracowanych elementów integracji hardwarowo/softwarowych, i ich badań oraz metod syntezy uzyskanych informacji w celu monitorowania stref ochrony przestrzennej obiektów rozległych z możliwą automatyczną detekcją zagrożeń. W artykule przedstawiono proces identyfikacji czujników optoelektronicznych dostępnych na rynku światowym przeznaczonych do monitorowania wielokilometrowych obszarów pod względem metodyki ich wyboru w zależności od wymagań funkcjonalnych ochrony. Podstawową funkcjonalnością ujawnioną w przedstawionej problematyce, a ujmującą wyniki badań prowadzonych przez zespół jest możliwość syntezy niepowiązanych technicznie danych z różnych czujników w jeden interfejs informacyjny. Abstract. The paper presents the concept of multispectral protection system for perimeter protection of stationary and moving objects. The system consists of an active ground radar as well as a thermal and visible cameras. The radar allows the system to find potential intruders and to control an observation area for system cameras. The multisensor construction of the system ensures significant improvement of intruder detection probability and reduction of false alarms. A final decision of system is worked out using image data. A method of data fusion used in the system has been presented. The system works under control of FLIR Nexus unit. The Nexus offers complete technology and components to create network-based, high-end integrated systems for security and surveillance applications. Based on unique “plug and play" architecture, the system provides unmatched flexibility and simplistic integration of sensors and devices in TCP/IP networks. Using a graphical user interface it is possible to control sensors and monitor streaming video and other data over the network, visualize the results of data fusion process and obtain detailed information about de[...]

Bolometr na gorących elektronach do pomiarów w zakresie THz


  Prace obejmujące technikę terahercową (THz) prowadzone są równocześnie w wielu kierunkach. Ze względu na niejonizujące właściwości tego promieniowania, może ono być stosowane tam gdzie mamy do czynienia z organizmami żywymi oraz materiałami organicznymi [1]. Rosnąca ilość zastosowań w systemach bezpieczeństwa pozwala na stopniowe zastępowanie urządzeń rentgenowskich. Cechą czyniącą promieniowanie terahercowe tak atrakcyjne są m.in. charakterystyczne pasma absorpcyjne wielu substancji leżące w zakresie 0,3…10 THz. Do grupy tej możemy zaliczyć niektóre narkotyki i materiały wybuchowe [2], co czyni zastosowania spektroskopii transmisyjnej i odbiciowej najszybciej rozwijającymi się w obrębie techniki terahercowej. Poniższe opracowanie przedstawia działanie układu spektroskopii transmisyjnej w zakresie 0,7…2,1 THz. Laser Źródłem promieniowania w układzie jest laser firmy MSquare [3]. Jest to laser na ciele stałym, wykorzystujący zjawisko generacji parametrycznej OPO (Optical Parametric Oscillator) - rys. 1, do uzyskania wąskopasmowych nanosekundowych impulsów w zakresie 0,67…2,68 THz. Impulsowe działanie uzyskiwane jest przez modulację dobroci wnęki rezonansowej. Częstotliwość repetycji lasera wynosi 53 Hz. W optycznej wnęce rezonansowej umieszczony jest [...]

Pomiary spektralne materiałów wybuchowych w pasmie terahercowym

Czytaj za darmo! »

Zagrożenie bezpieczeństwa ze strony zorganizowanych grup przestępczych i terrorystycznych stymuluje rozwój technik zabezpieczeń i wykrywania środków zagrożenia w postaci materiałów wybuchowych, środków chemicznych, biologicznych i radioaktywnych. Szczególnie dotyczy to środków transportu lotniczego i miejskiego. Formacje wojskowe, zwłaszcza w działaniach w obrębie zabudowy miejskiej również są narażone na działanie ww. środków zagrożenia oraz ataku z ukrycia w budynkach itp. Poszukując bardziej skutecznych środków wykrywania ukrytych materiałów, ludzi, opakowanych środków chemicznych czy biologicznych zwrócono uwagę na dotychczas nie wykorzystywane pasmo fal elektromagnetycznych leżące między krótkimi mikrofalami (falami milimetrowymi), a daleką podczerwienią. Obecnie pasmo t[...]

Nowa generacja czujników w paśmie terahercowym do wykrywania materiałów niebezpiecznych

Czytaj za darmo! »

Ataki terrorystyczne wciąż stanowią realne zagrożenie społeczne. Z tego powodu w wielu laboratoriach prowadzone są intensywne prace nad metodami wykrywania materiałów niebezpiecznych. Metody te powinny zapewnić możliwość wykrycia materiałów ukrytych na ciele człowieka (pod ubraniem), w paczkach lub w środkach transportu masowego. Ze względów bezpieczeństwa osób nie stosuje się promieniowania wysokoenergetycznego. Energia fotonu dla częstotliwości 1 THz to około 4 meV. Jest to wartość o około 6 rzędów mniejsza niż dla silnie jonizującego promieniowania X. Właściwości promieniowanie terahercowego Promieniowanie terahercowe zajmuje pasmo o długości fal 100 μm…1 mm (co odpowiada paśmie częstotliwości odpowiednio 3 THz…300 GHz) i znajduje się pomiędzy falami milimetrowymi a daleką podczerwienią. Zarówno promieniowanie podczerwone, jak i mikrofalowe znalazły wiele zastosowań w nauce, technice i życiu codziennym. Pasmo terahercowe, badane już od ponad piętnastu lat, również znajduje zastosowanie w systemach bezpieczeństwa, medycynie, farmacji i badaniu układów elektronicznych. Promieniowanie terahercowe posiada wiele cech, które czynią go przydatnym do zastosowania w systemach bezpieczeństwa. Podstawowe z nich to [9, 10, 16, 19]: - przenikanie przez większość materiałów dielektrycznych, takich jak papier czy tekstylia. Umożliwia to wykrywania substancji niebezpiecznych ukrytych, np. na ciele człowieka pod ubraniem lub ukrytych w paczkach. Istotnym jest fakt, że woda silnie absorbuje promieniowanie THz, - wysoki współczynnik odbicia od metali, - wiele substancji używanych jako materiały wybuchowe właśnie w paśmie terahercowym ma mody podstawowe drgań wibracyjnych i rotacyjnych. Powyższe właściwości oraz bezpieczeństwo pracy osób obsługi i prześwietlanych umożliwiają budowę terahercowych czujników materiałów niebezpiecznych. Źródła i detektory THz Nie wszystkie metody detekcji sygnału wykorzystywane w warunka[...]

Skanowanie ciała w zakresie THz i MMW - krótki przegląd i badania własne DOI:10.12915/pe.2014.09.01

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule scharakteryzowano kilka dostępnych na rynku oraz będących w stanie zaawansowanego rozwoju systemów do skanowania ludzi wykorzystujacych fale terahercowe i milimetrowe. Na tym tle zaprezentowano opracowany w WAT system skanowania wraz z modułem przetwarzania i fuzji obrazów. Abstract. This paper presents state of the art and emerging body scanners operating in the terahertz and millimeter waves ranges. On this background, a passive scanning system developed in WAT is briefly characterized and its image processing and image fusion modules are described. (THz and MMW body scanners - state of the art and own research). Słowa kluczowe: skaner ciała, promieniowanie terahercowe, kamery, przetwarzanie obrazów, fuzja obrazów. Keywords: body scanner, terahertz radiation, camera, image processing, image fusion. doi:10.12915/pe.2014.09.01 Wprowadzenie Ostatnie dziesięć lat charakteryzuje się silnym rozwojem techniki wykorzystującej promieniowanie z pogranicza dalekiej podczerwieni i mikrofal w zakresie około 0,03-3 THz do skanowania ludzi. Jednym z motorów tego rozwoju są aplikacje w systemach bezpieczeństwa, związane z zagrożeniami terrorystycznymi ostatnich lat i umożliwiające podgląd przedmiotów umieszczonych na ciele człowieka pod ubraniem w celu wykrycia np. broni, bomb itp. Formalnie rzecz ujmując, fale o częstotliwości 0,03-0,3 THz tworzą podzakres fal milimetrowych (MMW), natomiast zakres częstotliwości 0,3-3 THz, będący formalnie daleką podczerwienią, przyjęto nazywać pasmem terahercowym (THz). W literaturze często rozszerza się tę definicję pasma THz do 0,1-3 THz. Bardzo intensywnie rozwijane są technologie wykorzystujące dolne pasma tego zakresu, poniżej 0,3 THz, gdzie istnieje kilka produktów oferowanych komercyjnie. Natomiast, w zakresie wyższych częstotliwości prowadzone są intensywne badania, ale brak jest jeszcze komercyjnie dostępnych rozwiązań, gdyż obrazowanie z wykorzystaniem fal krótszych jest tr[...]

Analysis possibility of detection hidden object based on hyperspectral and multispectral data DOI:10.12915/pe.2014.09.12

Czytaj za darmo! »

Risks to the safety of public zones (generally available for people) are related mainly to the presence of hidden dangerous objects (such as knives, guns, etc.) and their usage. Modern system for the monitoring of such zones attempt to detect dangerous tools using multispectral cameras working in different spectral ranges: the visible radiation, near, medium and long range infrared and recently also in terahertz range. In order to develop methods and algorithms to detect hidden objects it is necessary to determine the thermal signatures of such objects of interest. Cameras used for measurements were working in spectral range 0.7-12.5 [mikro]m. An infrared imaging Fourier transform spectroradiometer was also used, working in spectral range 7.7-11.7 μm. Analysis of registered thermograms and hyperspectral datacubes has yielded the thermal signatures for: two types of guns, two types of knives and home-made explosive bombs. The determined thermal signatures will be used in the development of method and algorithms of image analysis implemented in proposed monitoring systems. Streszczenie. Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w strefach publicznych (ogólnie dostępnych dla ludzi) są przede wszystkim związane z wykryciem ukrytych niebezpiecznych obiektów (takich jak noże, pistolety, itp.) oraz ich użyciem. Nowoczesne systemy monitorowania tych stref posiadające wielowidmowe kamery, pracujące w różnych zakresach spektralnych: promieniowaniu widzialnym, krótkim, średnim i dalekim zakresie podczerwieni i ostatnio również w falach terahercowych pozwalają na wykrywanie niebezpiecznych narzędzi. W celu opracowania metod i algorytmów, które umożliwiają wykrywanie ukrytych niebezpiecznych obiektów konieczne jest określenie parametrów sygnatur takich obiektów. Podczas pomiarów zastosowano pomiarowe kamery pracujące w zakresie spektralnym 0,7-12,5 [mikro]m oraz dodatkowo obrazowy Fourierowski spektroradiometr podczerwieni, pracujący w zakresie spektraln[...]

 Strona 1  Następna strona »