Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Czaja"

Środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach fotowoltaicznych DOI:10.15199/48.2015.12.17

Czytaj za darmo! »

Wprowadzane regulacje prawne w zakresie pozyskiwania zielonej energii jak również jej zbywania oraz mechanizmy wsparcia finansowego, wpływają na dynamiczny rozwój tego sektora energetyki. Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz powszechniej używanym źródłem pozyskiwania energii elektrycznej. W artykule przedstawiono aspekty prawne oraz techniczne stosowania środków ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach fotowoltaicznych. Przeprowadzono analizę ich skuteczności z uwzględnieniem ograniczeń technicznych wynikających ze specyfiki obwodów DC tych instalacji. Abstract. Presently introduced legislative regulations acquisition of green energy as well as its selling supporting financial mechanisms, contribute to the dynamic development of the energy sector. Photovoltaic installations are becoming more widely used sources of energy acquisitions. The paper presents technical and legal aspects of shock protection used in photovoltaic installations. An analysis of effectiveness of shock protection systems taking into account technical limitations due to specific features of DC circuits in these installations has been carried out. (Precautions of shock protection in photovoltaic installation). Słowa kluczowe: instalacje fotowoltaiczna, ochrona przeciwporażeniowa, rażenie prądem stałym Keywords: photovoltaic installation, shock protection, DC shock Wstęp Wprowadzane obecnie w Polsce regulacje prawne w zakresie pozyskiwania i zbywania energii wyprodukowanej w prosumenckich mikro instalacjach, wpływają na dynamiczny rozwój sektora "zielonej" energetyki. Polska zobowiązana jest do 2020 r. zwiększyć procentowy udział energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym do poziomu 15 % [1]. Technologia fotowoltaiczna staje się coraz częściej wykorzystywana w mikro instalacjach (≤ 10 kW), zabudowywanych na dachach domów jednorodzinnych lub w postaci zestawów modułów wolnostojących na prywatnych posesjach. Instalacje[...]

Ocena stopnia aktywacji tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Powszechne zastosowanie folii polietylenowej, wiąże się nierozłącznie z potrzebą wykonywania nadruków. Wymusza to modyfikowanie warstwy wierzchniej materiału polimerowego w celu zwiększenia oddziaływań adhezyjnych między farbą drukarską a powierzchnią folii. W artykule przedstawiono metody oznaczania poziomu swobodnej energii powierzchniowej tworzyw sztucznych podanych procesowi aktywacji w oparciu o pomiar kąta zwilżania oraz koncepcję wykorzystania pomiaru gęstości ładunków elektrostatycznych. Abstract. Common use of polyethylene foil in packaging relate with necessity of printing. It forces modifying top level of polymeric material in order to increase of adhesive reaction between printing paint and foil’s surface. The article present methods for determining the level of the free surface energy plastics given activation process based on the measurement of the contact angle and the concept of the use of electrostatic charge’s density. (Assessment of plastics activation degree). Słowa kluczowe: aktywacja folii, wyładowania niezupełne, kąt zwilżania, swobodna energia powierzchniowa. Keywords: activation foil, corona discharges, contact angle, surface free energy. Wstęp Powszechne zastosowanie folii polietylenowej do produkcji opakowań, wiąże się nierozłącznie z potrzebą wykonywania nadruków (informacyjnych, reklamowych). Wymusza to modyfikowanie warstwy wierzchniej folii w celu zwiększenia oddziaływań adhezyjnych między farbą drukarską, a powierzchnią folii. Uzyskanie dobrego złącza adhezyjnego między powierzchnią tworzywa, a nanoszoną substancją, wymusza przeprowadzenie wcześniej procesu technologicznego mającego na celu odpowiednie zwiększenie swobodnej energii powierzchniowej (SEP) przetwarzanego tworzywa. Proces ten, popularnie nazywany - aktywowaniem, zmienia właściwości warstwy wierzchniej tworzywa, poprzez zerwanie wiązań molekularnych, skutkujących wzrostem SEP i poziomu zwilżalności. Przeprowadzając proces akt[...]

Wpływ prądów upływu w przewodach ochronnych przekształtników z falownikiem PWM na działanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych RCD

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano przyczyny powstawania prądów upływu w przewodach ochronnych układów napędowych z falownikami sterowanymi metodą PWM. Pokazano przebiegi prądów upływu w przewodach PE łączących falownik z zaciskiem ochronnym oraz silnik z falownikiem, a także przebiegi napięcia i prądu silnika. Przeprowadzono próby skuteczności kilkunastu wyłączników RCD włączonych w linię zasilającą przemiennik częstotliwości. W artykule pokazano zależności prądów zadziałania wyłączników RCD od częstotliwości pierwszej harmonicznej napięcia wyjściowego falownika. Wskazano problemy związane z zastosowaniem typowych wyłączników RCD jako środka ochrony przeciwporażeniowej. Abstract. Arise causes of leakage currents in electrical drives with PWM inverters are described in this paper. Leakage currents in motor and inverter protective wires, as well motor voltage and motor current are shown in the paper. Testes of effectiveness of more than ten RCD-s into the supply line of the inverter are performed. Dependency of the RCD-s operating current on the first harmonic frequency of the PWM inverter output voltage are presented. Are shown the problems of the typical RCD-s applications in the electrical circuits with PWM inverters, as a protective equipments against electric shock. (Influence of PWM Inverters Leakage Currents from Residual Current Protective Device Operation) Słowa kluczowe: prąd upływu, napęd elektryczny z falownikiem PWM, wyłącznik RCD, skuteczność ochrony Keywords: leakage current, electrical drive with PWM inverter, RCD switch, effectiveness of protective Wstęp - powstawanie prądów upływowych w obwodach z falownikami PWM W najpopularniejszych obecnie układach napędowych z silnikiem asynchronicznym powszechne zastosowanie znajdują przemienniki częstotliwości. Przemienniki składają się najczęściej z prostownika diodowego, obwodu pośredniczącego prądu stałego z kondensatorem o dużej pojemności oraz tranzystorowego falownika napięcia sterowanego [...]

Skuteczność wyłączników różnicowoprądowych jako środka ochrony przeciwporażeniowej

Czytaj za darmo! »

Najpopularniejszym środkiem ochrony uzupełniającej stosowanym w instalacjach niskiego napięcia są obecnie wyłączniki różnicowoprądowe. Produkowane wyłączniki, konstrukcyjnie przeznaczone są do wykrywania prądów różnicowych sinusoidalnych o częstotliwości 50/60 Hz. W przypadku przebiegów odkształconych lub o innej częstotliwości, mogą nie reagować nawet na znaczne przekroczenie wartości znamionowego różnicowego prądu zadziałania. W tych warunkach może się okazać, że ochrona przeciwporażeniowa jest nieskuteczna. Abstract. At present, the most popular means of subsidiary protection used in low-voltage systems are differential circuit breakers. Manufactured differential circuit breakers are designed and constructed for the detection of differential sinusoidal currents with a frequency of 50/60 Hz. In a case of distorted waveforms or different frequencies they may not respond even to a significant excess of the rated differential current operation. Under these conditions the shock protection may be ineffective. (Effectiveness of differential circuit breakers as agent of shock protection). Słowa kluczowe: wyłącznik różnicowoprądowy, ochrona przeciwporażeniowa, prąd różnicowy, prąd upływowy. Keywords: differential circuit breaker, shock protection, differential current, leakage current. Wstęp W instalacjach elektrycznych niskiego napięcia, ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, powinna składać się z odpowiednio dobranego środka ochrony podstawowej i niezależnego środka ochrony przy uszkodzeniu lub wzmocnionego środka ochrony, który zapewnia zarówno ochronę podstawową jak i ochronę przy uszkodzeniu [1]. W warunkach specjalnych, wynikających z przeznaczenia pomieszczenia lub wpływów warunków zewnętrznych, norma [1], nakazuje zastosowanie dodatkowo środków ochrony uzupełniającej. Najpopularniejszym środkiem ochrony uzupełniającej stosowanym w instalacjach niskiego napięcia są obecnie wyłączniki różnicowoprądowe (RCD, ang. Residual Curre[...]

Ryzyko rażenia prądem w maszynach elektrycznych znajdujących się w stanie wybiegu DOI:10.12915/pe.2014.12.49

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano zagrożenia występujące w maszynach elektrycznych będących w ruchu po wyłączeniu napięcia zasilającego. Zbadano zjawisko indukowania napięcia w maszynach znajdujących się w stanie wybiegu, na skutek przetwarzania zgromadzonej w wirującej maszynie energii mechanicznej i magnetycznej w energię elektryczną. Pokazano przebiegi czasowe napięć w maszynach będących w stanie wybiegu. Przeprowadzono próby dla kilkunastu typowych maszyn elektrycznych o różnych momentach bezwładności. Maszyny przed wyłączeniem zasilane były ze źródeł napięcia przemiennego i stałego, a także za pomocą układów energoelektronicznych. Wskazano problemy związane w z zastosowaniem wyłączników RCD, jako środka ochrony przeciwporażeniowej w układach elektromaszynowych Abstract: Risk of the electric shock at electrical machines in coasting state are described in this paper. Phenomenon of the coasting voltage arise at the electrical machines as a results of the mechanical and magnetic energy conversion into electrical energy are investigated. Are shown waveforms of the coasting voltages at electrical machines. Tests for more than ten typical electrical machines of a different moments of inertia are performed. Electrical machines are supplied from AC and DC sources, as well as from AC and DC power converters (Electric shock risk at electrical machines in coasting state) Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, rażenie prądem, stan wybiegu Keywords: electrical machines, electric shock, coasting state doi:10.12915/pe.2014.12.49 Wstęp - indukowanie napięć w maszynach znajdujących się w stanie wybiegu W zastosowaniach przemysłowych napęd elektryczny najczęściej składa się z maszyny elektrycznej prądu przemiennego lub stałego połączonej mechanicznie sztywnym wałem z urządzeniem napędzanym. Po wyłączeniu napięcia zasilającego maszyna elektryczna znajduje się w stanie wybiegu, którego czas zależy od momentu bezwładności układu mas wirujących wchodzących w skład cał[...]

The influence of frequency converters on the release threshold of Residual Current Devices DOI:10.15199/13.2015.12.7


  In typical drive systems containing asynchronous machines it is common now to use frequency converters. Such converters consist usually of a diode rectifier, an intermediate DC circuit with a high-valued capacitor and a transistor inverter controlled according to the Pulse Width Modulation (PWM) principle [1]. The application of PWM inverters makes it possible to control the drive using diverse methods of speed and moment control. The increasing popularity of similar power electronics circuits in common use devices, e.g. washing machines, results in the problem how to analyze the reliability of shock protection circuits, such as RCDs. Earth-fault currents in the circuits of electric installations including frequency converters or other power electronics systems may be highly distorted and contain a wide spectrum of frequencies. The fraction of higher harmonics in the residual current has a significant impact on the release threshold of RCDs [2, 3, 4]. If a Residual Current Device is to provide a reliable anti-shock supplementary protection, it is crucial to provide a minimal current value, which causes its reliable action. The present paper focuses on the problems related to the correct action of RCDs in such low voltage installations. The rules of anti-shock protection In low voltage electric installation, protection against current shock should consist of appropriately chosen means for fundamental protection and independent protections means during failures (or an enhanced one), which should provide both the fundamental protection and protection during failures [5]. The fundamental principle concerning electric shock, according to the standard [6], is to provide no access to the active dangerous parts during normal exploitation conditions in the case of a single fault. The principles for limitation of access may differ in dependence on the users' qualifications: laymen, instructed persons, qualified persons. All pr[...]

Skuteczność działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych RCD w układach napędowych z falownikiem napięcia PWM DOI:10.15199/48.2016.01.21

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wpływ wartości częstotliwości pierwszej harmonicznej napięcia wyjściowego oraz częstotliwości kluczowania falowników PWM na skuteczność działania wyłączników RCD włączonych w obwody zasilania napędów elektrycznych. Pokazano przebiegi prądów różnicowych dla różnych wartości częstotliwości kluczowania tranzystorów falownika. Przeprowadzono próby skuteczności działania kilkunastu wyłączników RCD włączonych w obwód zasilania napędu. Pokazano wpływ konstrukcji wyłączników RCD na zakres częstotliwościowy wyzwalania. Wskazano problemy związane z zastosowaniem typowych wyłączników RCD jako środka ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z falownikami PWM. Abstract. Influence of the first harmonic frequency and switching frequency of the PWM inverters on operation effectiveness of the Residual Current Devices switched into electrical drives are described in this paper. Waveforms of the leakage currents for different switching frequency and first harmonic frequency of the inverter are shown. Testes of effectiveness of more than ten RCD-s into the supply line of the inverter are performed. Influence of the RCD-s structure on operation range are described. The problems of the typical RCD-s applications in the electrical circuits with PWM inverters, as a protective equipments against electric shock are indicated. (Operation Effectiveness of Residual Current Protective Devices in Electrical Drives with PWM Voltage Inverter) Słowa kluczowe: napęd elektryczny z falownikiem PWM, wyłącznik RCD, skuteczność ochrony Keywords: electrical drive with PWM inverter, RCD switch, effectiveness of protective Wstęp Układy napędowe z silnikiem asynchronicznym klatkowym są w obecnym czasie najpopularniejszymi przemysłowymi napędami elektrycznymi. Implementacja nowoczesnych metod sterowania silnikiem klatkowym wymaga zastosowania w napędach przemienników częstotliwości. Przemienniki składają się najczęściej z prostownika diodowego, obwodu pośredniczą[...]

Skuteczność działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych RCD w tyrystorowych układach napędowych z silnikiem prądu stałego DOI:10.15199/48.2016.12.09

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wpływ odkształcenia prądu upływu na skuteczność działania wyłączników RCD włączonych w obwody zasilania napędów elektrycznych prądu stałego z przekształtnikami tyrystorowymi. Przeprowadzono próby skuteczności działania kilkunastu wyłączników RCD włączonych w obwód zasilania napędu. Pokazano wpływ konstrukcji wyłączników RCD na zakres wyzwalania. Wskazano problemy związane z zastosowaniem typowych wyłączników RCD jako środka ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z napędami tyrystorowymi prądu stałego. Abstract. Influence of the leakage current deformation on operation effectiveness of the Residual Current Devices switched into DC electrical drives are described in this paper. Waveforms of the leakage current are shown. Testes of effectiveness of more than ten RCD-s into the supply line of the thyristor converter are performed. Influence of the RCD-s structure on operation range are described. The problems of the typical RCD-s applications in the electrical circuits with DC thyristor drives, as a protective equipments against electric shock, are indicated. (Operation Effectiveness of Residual Current Protective Devices in Thyristor Electrical Drives with DC motor) Słowa kluczowe: tyrystorowy napęd elektryczny, silnik prądu stałego, wyłącznik RCD, skuteczność ochrony Keywords: thyristor electrical drive, DC motor, RCD switch, effectiveness of protective Wstęp W układach napędowych prądu stałego z regulowaną prędkością obrotową, silniki są zwykle zasilane z tyrystorowych przekształtników sterowanych o komutacji sieciowej, wykonanych w topologii mostkowej (6T). Poprzez zmianę kąta opóźnienia zapłonu tyrystorów w stosunku do punktów komutacji naturalnej można zmieniać w sposób płynny wartość średnią napięcia wyprostowanego na wyjściu przekształtnika. Przekształtnik sterowany zapewnia również w warunkach pracy falownikowej, dwukierunkowy przepływ energii, co pozwala na hamowanie silnika i zwrot energii hamowania do sieci [...]

Właściwości magnetyczne rdzeni przekładników sumujących wyłączników różnicowoprądowych DOI:10.15199/48.2019.12.22

Czytaj za darmo! »

Zasady bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących przepisów i norm, optymalizują proces projektowania i budowy instalacji elektrycznych ograniczając do minimum ryzyko wystąpienia porażenia w trakcie ich eksploatacji. Podstawowa zasada ochrony przeciwporażeniowej określa, że części czynne niebezpieczne nie powinny być dostępne a części przewodzące nie powinny być niebezpieczne w warunkach normalnej eksploatacji oraz w przypadku pojedynczego uszkodzenia [1]. W instalacjach elektrycznych niskiego napięcia, ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym powinna składać się z odpowiednio dobranego środka ochrony podstawowej i niezależnego środka ochrony przy uszkodzeniu lub wzmocnionego środka ochrony, który zapewnia zarówno ochronę podstawową jak i ochronę przy uszkodzeniu [2]. W warunkach specjalnych, wynikających z przeznaczenia pomieszczenia lub wpływów zewnętrznych, norma [2] nakazuje zastosowanie dodatkowo środków ochrony uzupełniającej. Najczęściej stosowanym środkiem ochrony uzupełniającej w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia są wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym In  30 mA [1, 2]. Dostępne ogólnie wyłączniki RCD, konstrukcyjnie przeznaczone są do wykrywania prądów różnicowych o przebiegu sinusoidalnym i częstotliwości 50 Hz. Powszechne stosowanie w instalacjach niskiego napięcia: nowoczesnych źródeł światła, zasilaczy UPS, przemienników częstotliwości, itp., wywołuje przepływ prądów odkształconych od kształtu sinusoidalnego o złożonych widmach częstotliwościowych. W takich obwodach, wyłączniki RCD mogą nie reagować nawet na znaczne przekroczenie wartości znamionowego różnicowego prądu zadziałania [3, 4, 5, 6]. Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu właściwości magnetycznych rdzeni przekładników sumujących na wymaganą liczbę uzwojeń pierwotnych i wtórnych oraz na konstrukcję wtórnego obwodu zasilającego wyzwalacz elektromagnetyczny. Budowa wyłączników r[...]

 Strona 1  Następna strona »