Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maria Brenner"

Zasady oceny technicznej polimerobetonowych gzymsów mostowych i izolacjonawierzchni mostowych DOI:10.15199/33.2019.07.06


  Artykuł stanowi kontynuację zagadnień omówionych w publikacji Zasady oceny technicznej wyrobów do izolacji wodochronnej i odwodnienia obiektów mostowych, która ukazała się w kwietniowym numerze miesięcznika "Materiały Budowlane" (4/2019). Przedstawiono w nim zasady oceny technicznej polimerobetonowego gzymsu prefabrykowanego i izolacjonawierzchni zgodnie z wymaganiami stawianymi w Krajowych Ocenach Technicznych. Krajowe Oceny Techniczne (KOT) są wydawane od 1 stycznia 2017 r. na mocy ustawy [6] i rozporządzenia [2]. Dotyczą wyrobów budowlanych określonych w rozporządzeniu [3] zmienionym rozporządzeniem [4]. Udzielone Aprobaty Techniczne (AT) mogą być wykorzystywane jako KOT do końca okresu ich ważności na mocy przepisów przejściowych określonychwustawie [7].KOT umożliwia wprowadzenie do obrotu lub udostępnienie na rynku krajowymwyrobu budowlanego, który nie jest oznakowany CE i nie jest objęty lub jest nie wpełni objęty zakresemPolskiejNormy. Stanowi dla producenta podstawę do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania wyrobu znakiem budowlanym zgodnie z [3, 4, 6]. Izolacjonawierzchnie i gzymsy polimerobetonowe są stosowane przy budowie drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich oraz obiektów kolei miejskiej i metra, przede wszystkim jako bariery wodoszczelne oraz do ochrony i zabezpieczania powierzchni, do których nie powinna dotrzeć woda. Ich właściwości przeciwwilgociowe i wodoszczelne zapewniają, pod warunkiem prawidłowego dobrania rozwiązań projektowych i materiałowych oraz wykonania[...]

 Strona 1