Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ADAM BOKOTA"

Numeryczna analiza podstawowych zjawisk procesu hartowania stali C45

Czytaj za darmo! »

w pracy przedstawiono model numeryczny zjawisk cieplnych, przemian fazowych w stanie stałym i zjawisk mechanicznych, mających miejsce podczas procesu hartowania elementów ze stali niskowęglowej. w algorytmie wykorzystano równanie przewodzenia ciepła, równania równowagi oraz makroskopowy model przemian fazowych oparty na wykresie CTpc. Zostały uwzględnione sprzężenia pomiędzy podstawowymi zjawis[...]

Model numeryczny posuwowego hartowania osiowosymetrycznych elementów ze stali narzędziowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono model numeryczny procesu hartowania obejmujący zjawiska cieplne, przemiany fazowe w stanie stałym oraz zjawiska mechaniczne towarzyszące posuwowemu hartowaniu osiowosymetrycznych elementów ze stali narzędziowych. W modelu zjawisk cieplnych współczynnik przejmowania ciepła uzależniono od temperatury, wyróżniając zakresy: parowania, wrzenia pęcherzykowatego oraz konwekcji. Model prz[...]

Model numeryczny posuwowego hartowania osiowosymetrycznych elementów ze stali narzędziowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono model numeryczny procesu hartowania obejmujący zjawiska cieplne, przemiany fazowe w stanie stałym oraz zjawiska mechaniczne towarzyszące posuwowemu hartowaniu osiowosymetrycznych elementów ze stali narzędziowych. W modelu zjawisk cieplnych współczynnik przejmowania ciepła uzależniono od temperatury, wyróżniając zakresy: parowania, wrzenia pęcherzykowatego oraz konwekcji. Model prz[...]

Wpływ wstępnego podgrzewania na stan naprężenia złącza spawanego laserowo

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę pola temperatury, przemian fazowych i naprężeń w elementach płaskich spawanych laserowo ze wstępnym podgrzewaniem. Pole temperatury otrzymano z rozwiązania równania przewodnictwa ciepła z członem konwekcyjnym metodą funkcji Greena. Przyjęto dwa źródła laserowe: podgrzewające i spawające. Ułamki objętościowe powstałych faz wyznaczono z modelu JMA i modelu Koistine[...]

Analiza numeryczna naprężeń w elemencie maszynowym ze stali C90U generowanych procesem hartowania

Czytaj za darmo! »

Przewidywanie finalnych właściwości elementu obrabianego cieplnie jest możliwe po określeniu rodzaju i właściwości mikrostruktury powstającej w procesie jego obróbki cieplnej. Aby osiągnąć ten cel jest konieczne ustalenie równań opisujących: zjawiska cieplne, przemiany fazowe, a także zjawiska mechaniczne towarzyszące obróbce cieplnej [1÷4]. W prezentowanej pracy rozważania ogranicza się do opisu zjawisk hartowania [3, 5, 6]. Modele procesu hartowania to trzy wzajemnie sprzężone części: cieplna, strukturalna oraz mechaniczna. Analiza tych zjawisk jest oparta na modelowaniu matematycznym, a następnie numerycznym [1, 3, 6, 7]. Modele analityczne są w wielu przypadkach przydatne do analizy zjawisk hartowania, ale nie nadają się do modelowania zjawisk sprzężonych oraz modelowania w obszarach o złożonej geometrii. Dlatego to metody numeryczne są obecnie wiodące w modelowaniu procesów technologicznych. Cechuje je duża elastyczność zarówno z punktu widzenia rozbudowy modelu, jak również możliwości uwzględniania zmiennych parametrów termofizycznych modelu. Do implementacji algorytmów numerycznych stosuje się najczęściej metodę elementów skończonych. Metoda ta pozwala na łatwe uwzględnianie zarówno nieliniowości, jak i niejednorodności materiału [5, 6, 8÷10]. Mając na uwadze aktualny stan wiedzy na temat hartowania, opracowano model hartowania stali narzędziowej uwzględniający zjawiska cieplne, przemiany fazowe oraz zjawiska mechaniczne [3÷6]. Model zjawisk cieplnych bazuje na równaniu przewodnictwa z członem źródłowym uzupełnionym odpowiednimi warunkami brzegowymi. Podstawowym równaniem do opisu przemian austenitu w ferryt, perlit i bainit jest równanie Avramiego dla modeli bazujących na wykresach CTPi i CTPc [3, 11] oraz uogólnione równanie Kołgomorowa, Johnson-Mehla Avramiego dla modeli wykorzystujących klasyczną teorię zarodkowania. Do wyznaczania udziału fazy martenzytycznej jest stosowane na ogól równanie Koistinena, Marburgera[...]

Analiza numeryczna składu fazowego i naprężeń hartowniczych w warstwie wierzchniej elementu stalowego

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy modelowania i analizy numerycznej zjawisk cieplnych, przemian fazowych w stanie stałym oraz zjawisk mechanicznych towarzyszących hartowaniu elementów wykonywanych z węglowej stali N8E. Model zjawisk cieplnych zastosowano równanie nieustalonego przepływu ciepła, natomiast w modelu przemian fazowych wykorzystano formuły Avramiego oraz Koistinena i Marburgra. Założono, że naprężeni[...]

 Strona 1