Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dagmara Misztal"

Wpływ parametrów procesu na formowanie warstwy azotowanej stali austenitycznej

Czytaj za darmo! »

Niskotemperaturowe azotowanie stali austenitycznej jest procesem obróbki cieplno-chemicznej, który pozwala na zwiększenie twardości i odporności na zużycie tribologiczne bez pogarszania odporności korozyjnej tej stali. Podczas azotowania w temperaturze poniżej 500°C tworzy się warstwa azotowana zbudowana z twardej i odpornej na korozję fazy S. Powstanie tego typu warstw było po raz pierwszy zaobserwowane w latach 80. przez Ichii i wsp. [1] oraz Zhanga i wsp. [2] podczas azotowania jonowego. Szereg zagadnień związanych z formowaniem warstwy azotowanej w niskiej temperaturze ciągle budzi wątpliwości i pozostaje niewyjaśnione. Faza S, którą charakteryzuje bardzo duży zakres rozpuszczalności azotu nawet do 50% at. [3], jest uważana przez większość badaczy za przesycony roztwór azotu w żelazie γ [4÷6]. Wskazuje na to brak wyraźnej granicy fazowej pomiędzy warstwą azotowaną a podłożem - obserwuje się ciągłe przejście granic ziaren austenitu podłoża przez warstwę azotowaną. Nie stwierdzono również niezależnie zarodkujących wydzieleń nowej fazy [7, 8]. Istotnym, choć również niewyjaśnionym zagadnieniem jest kinetyka wzrostu warstw azotowanych. Warstwy zbudowane z fazy S charakteryzuje szybkość wzrostu blisko dwa rzędy większa niż by to wynikało z obliczeń z prawa Ficka dla szybkości dyfuzji azotu w austenicie [9]. Szczególnie interesujący jest profil zawartości azotu na przekroju warstwy azotowanej. Zagadnienie to jest przedmiotem badań prezentowanej pracy. Metodyka badań W badaniach zastosowano stal austenityczną o składzie podanym w tabeli 1, w postaci próbek prostopadłościennych o wymiarach 10×20×5 mm. Przygotowanie próbek przed procesem azotowania obejmowało: szlifowanie (papier ścierny o ziarnistości 240 i 400), polerowanie mechaniczne (zawiesina diamentowa o granulacji 9, 3 i 1 μm, zawiesina Al2O3 o dyspersji 0,05 μm), polerowanie elektrochemiczne. Bezpośrednio przed obróbką cieplno-chemiczną próbki były myte w [...]

 Strona 1