Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Marek ZENKER"

Modelowanie zjawisk relaksacyjnych w kanałach olejowych transformatorów mocy

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano pomiary zjawisk relaksacji w modelu kanałów olejowych transformatora. Pomiary wykonano w różnych temperaturach oraz dla różnego stopnia zawilgocenia oleju. Na podstawie analizy charakterystyk PDC i FDS stwierdzono występowanie dwóch różnych rodzajów zjawisk relaksacyjnych. Badania wykazały, iż ze wzrostem temperatury rośnie współczynnik strat dielektrycznych. Czas relak[...]

Spektroskopia dielektryczna układu papier-olej z osadami na celulozie

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano pomiary zjawisk relaksacji dielektrycznej warstw osadów na papierze w modelu kanału olejowego transformatora. W tym celu zbudowano model kanału olejowego. Pomiary wykonano dla różnej grubości osadów naniesionych na celulozę. Analiza charakterystyk FDS wykazała występowanie dwóch zjawisk relaksacyjnych. Określono dla nich wartości stałych czasowych. Badania wykazały zmianę charakteru relaksacji po przekroczeniu pewnej wartości rezystywności powierzchniowej osadów. Abstract. The paper describes measurements of dielectric relaxation phenomena in deposit layers on paper in transformer oil gap. The research was conducted in the model of an oil gap. Measurements were taken for various thicknesses of deposition on the cellulose. The analysis of FDS characteristics showed that there were two relaxation phenomena. The research showed change of relaxation type after exceeding given value of surface resistivity of deposits. (Dielectric spectroscopy of paper-oil insulation with depositions on the cellulose). Słowa kluczowe: FDS, model kanału olejowego, relaksacja dielektryczna, osady Keywords: FDS, oil gap model, dielectric relaxation, deposition Wstęp W wyniku eksploatacji transformatorów energetycznych pod wpływem takich czynników jak temperatura, tlen, pole elektryczne itp. dochodzi do przyspieszonego starzenia oleju. W procesach starzeniowych wydzielają się kwasy organiczne (kwas octowy, mrówkowy, masłowy, izowalerianowy), alkohole i fenole, a także proste estry i nierozpuszczalne w oleju osady (sadze, smoły, asfalty, mydła). Dodatkowo osady mogą zawierać: opiłki miedzi lub innych metali oraz ich związki chemiczne (siarczki, tlenki, węglany itp.), włókna celulozy, a nawet drobiny pochodzenia organicznego [1]. Rysunek 1 przedstawia wnętrze remontowanego transformatora energetycznego. Widoczne osady pokrywają między innymi papier nawojowy (rys. 1a), jak i pionowe elementy izolacji głównej (rys.1c). Tworzą one specyf[...]

Zasięg relaksacji w modelu kanałów olejowych transformatorów energetycznych na podstawie pomiarów FDS

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano pomiary zjawisk relaksacyjnych modelu kanałów olejowych transformatora. Pomiary wykonano przy różnych wartosciach temperatury dla zawilgocenia oleju 21 ppm. Na podstawie pomiarów FDS, uwzględniając zależność ruchliwości jonów od temperatury, określono zasięgi relaksacji. Na tej podstawie stwierdzono, że występują dwa różne zjawiska relaksacyjne: nieskompensowanego ładunku przyelektrodowego oraz zawilgoconej celulozy. Abstract. The paper presents measurements of relaxation phenomena in model of transformer oil gap. Measurements were conducted in various temperatures and for 21 ppm moisture content in oil. Basing on the analysis of FDS characteristics and after considering changes of ions mobility with temperature rise, the range of relaxation was determined. On this basis it was found, that there are two different relaxation phenomena. (Relaxation range in the model of transformer oil gap based on FDS measurement). Słowa kluczowe: FDS, model kanału olejowego, relaksacja. Keywords: FDS, oil gap model, relaxation. Wstęp Metody badawcze oparte na pomiarze zjawisk relaksacyjnych (FDS - Frequency Domain Spectroscopy; PDC - Polarization Depolarization Current; RVM - Return Voltage Measurement) pozwalają w dostatecznym stopniu oszacować zawilgocenie izolacji papierowo-olejowej transformatorów energetycznych [1]. W przypadku tych metod kluczowym elementem jest poprawna interpretacja osiągniętych wyników. Metody polaryzacyjne oceny zawilgocenia izolacji stałej dają wynik uśredniony badanego obiektu. Nabiera to istotnego znaczenia, gdy jednocześnie relaksuje kilka struktur dielektrycznych o różnych własnościach fizykochemicznych (olej, preszpan, granica faz papier-olej, makroobszary o różnym zawilgoceniu i temperaturze, warstwa zanieczyszczeń na celulozie) [2, 3]. W niniejszym artykule został zaproponowany sposób określania rodzajów relaksacji na podstawie zasięgu ich występowania. Znając wymiary geometryczne badan[...]

Analiza relaksacji dielektrycznej w nanokompozycie PET/MWCNT

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano badania metodą FDS (Frequency Domain Spectroscopy) kompozytów PET - politereftalan etylenu i PEE - poli(estro-eter) domieszkowanymi MWCNT (Multi-Walled Carbon Nanotube) - wielościennymi nanorurkami węglowymi poddanymi fluorowaniu lub modyfikacji grupami funkcyjnymi OC2H5NH2. Analizę wyników przeprowadzono za pomocą równania Havriliak'a-Negami'ego. Wyznaczono główne parametry relaksacji dielektrycznej. Abstract. The paper presents research on FDS (Frequency Domain Spectroscopy) of PET and PEE composites with additions of MWCNT - Multiwall Carbon Nanotubes subjected to fluorine or modification with OC2H5NH2 function groups. The analysis of results was performed with Havriliak-Negami equation. The mail parameters of dielectric relaxation were estimated. (The analysis of dielectric relaxation in PET/MWCNT nanocomposite). Słowa kluczowe: relaksacja dielektryczna, nanorurki węglowe, PET. Keywords: dielectric relaxation, carbon nanotube, PET.PET - politereftalan etylenu znany jest od 1941 roku jako surowiec włóknotwórczy, który znalazł zastosowanie w latach 50 i 60 ubiegłego wieku w produkcji folli, natomiast od połowy lat 80 używany jest głównie do produkcji butelek na napoje spożywcze. PET z powodu stosunkowo dobrych właściwości fizykochemicznych, stabilnej budowy wewnętrznej oraz odporności katalitycznej znalazł szerokie zastosowanie również w innych gałęziach przemysłu. Obecna produkcja roczna w Europie tego produktu przekracza tysiące kiloton. Szeroki zakres aplikacji oraz intensywnie prowadzone badania nad strukturą PET pozwoliły dogłębnie poznać ten materiał. Obecnie główne kierunki badań nad tym materiałem ukierunkowane są na jego modyfikację do specjalnych zastosowań. Między innymi są podejmowane próby addytywnego i strukturalnego domieszkow[...]

Odpowiedź dielektryczna Nomexu impregnowanego estrem syntetycznym na podstawie pomiarów metodą PDC DOI:10.15199/48.2016.10.06

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy badań właściwości dielektrycznych nowoczesnych wysokonapięciowych izolacji stało-ciekłych. W publikacji tej zaprezentowano pomiary metodą PDC (Polarization Depolarization Current) impregnowanego estrem syntetycznym Midel 7131 papieru aramidowego Nomex typ 410. Analizę jakościową procesów relaksacyjnych przeprowadzono za pomocą zależności Jonschera LFD. Na podstawie czasów charakterystycznych Tk oszacowano energię aktywacji niezbędną do inicjacji procesu relaksacji długoczasowej. Abstract. The article concerns the research of dielectric properties of modern high voltage insulation paper-oil. This publication presents the method of measurement PDC (Polarization Depolarization Current)) impregnated aramid paper with a synthetic ester. The identification of the relaxation processes were performed using Jonscher LFD model. On the basis of the characteristic time Tk estimated activation energy LFD process. (Dielectric response of Nomex impregnated with synthetic ester based on measurements using PDC). Słowa kluczowe: relaksacja dielektryczna, energia aktywacji, Nomex, ester, PDC. Keywords: dielectric relaxation, activation energy, Nomex, ester, PDC. Wstęp W urządzeniach elektrycznych olej mineralny i papier celulozowy jako materiały izolacyjne, stosowane są od prawie stu lat. Powodem tego są bardzo dobre właściwości izolacyjne, w szczególności, gdy materiały te współpracują ze sobą. Wytrzymałość elektryczna papieru i oleju wynosi odpowiednio: 12 i 40 kV/mm, natomiast ten sam parametr dla układu papier-olej wynosi około 64 kV/mm. Izolacja papierowo-olejowa pomimo swoich zalet nie zawsze spełnia wymogi stawiane w dzisiejszych czasach układom izolacyjnym. W szczególnych przypadkach, m.in. z uwagi na niską wytrzymałość preszpanu na narażenia termiczne, stosuje się konstrukcje kompozytowe, wykorzystujące tworzywa sztuczne o właściwościach elektrycznych zbliżonych do parametrów standardowej izolacji papierowej, ale o zwiększone[...]

Wpływ temperatury na odpowiedź dielektryczną w dziedzinie częstotliwości papieru aramidowego impregnowanego estrem syntetycznym DOI:10.15199/48.2018.07.28

Czytaj za darmo! »

W urządzeniach elektrycznych izolacja stało-ciekła stosowana jest od ponad stu lat. Połączenie papieru i oleju znacząco podnosi parametr wytrzymałości elektrycznej w porównaniu do materiałów składowych. Przykładowo wytrzymałość elektryczna papieru i oleju wynosi odpowiednio: 12 i 40 kV/mm, natomiast ten sam parametr dla układu papier-olej wynosi około 64 kV/mm. Jednak klasyczna izolacja papierowo-olejowa cechuje się stosunkowo niską wytrzymałością na narażenia termiczne. Dlatego coraz częściej stosuje się konstrukcje kompozytowe, wykorzystujące tworzywa sztuczne o właściwościach elektrycznych zbliżonych do parametrów standardowej izolacji papierowej, ale o zwiększonej odporności cieplnej. Przykładem takiego tworzywa sztucznego jest Nomex. Nomex wprowadzony został do sprzedaży w 1967 roku przez koncern chemiczny DuPont. Materiał ten należy do rodziny tworzyw sztucznych zwanych poliamidami [1]. Włókna Nomexu przedstawiono na rysunku 1. Papiery i preszpany z Nomexu stosowane od ponad 35 lat w transformatorach (suchych i olejowych), silnikach, generatorach i dławikach potwierdzają swoje możliwości i niezawodność w ekstremalnych warunkach. Nomex jest dopuszczony do stosowania w maszynach elektrycznych w stałych temperaturach roboczych dochodzących do 220 0C, przy prawie nie zmienionych właściwościach elektrycznych. Jest przystosowany do współpracy ze wszystkimi rodzajami płynów transformatorowych, smarów, płynów chłodzących, lakierów i jest odporny na kwasy oraz alkalia [2]. Natomiast oleje jako materiały izolacyjne stosowane są od początku rozwoju wysokonapięciowych układów izolacyjnych. Spełniać mogą dwie funkcje: izolacji elektrycznej oraz chłodziwa. Podstawowymi olejami stosowanymi w układach izolacyjnych są oleje mineralne. Dodatkowe wymagania dotyczące m.in. bezpieczeństwa pożarowego, wysokiej temperatury pracy urządzeń, wytrzymałości elektrycznej, a także ciągle zaostrzane normy środowisk[...]

Wpływ osadów na procesy elektryczne w izolacji papierowo-olejowej

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano pomiary zjawisk relaksacji warstw osadów na papierze w modelu kanału olejowego transformatora metodą PDC (Polarization Depolarization Current). Pomiary wykonano w temperaturze 22 0C dla różnej grubości osadów naniesionych na celulozę. Analiza charakterystyk PDC wykazała występowanie dwóch zjawisk relaksacyjnych. Określono dla nich wartości stałych czasowych. Wpływ osadów na procesy relaksacyjne zmierzono również za pomocą metody FDS (Frequency Domain Spectroscopy) dla modelu przepustu OIP. Abstract. The paper presents measurements of relaxation phenomena of sludge layer on the paper in the model of transformer oil gap with PDC (Polarization Depolarization Current). The measurements have been taken at 22 0C for various thickness of sludge on a cellulose. The analysis of PDC characteristics showed presence of two relaxation phenomena. For both values of time constants have been estimated. The influence of sludge on the paper surface on the relaxation phenomena has been measured also with FDS (Frequency Domain Spectroscopy) method for a model of OIP bushing. (Influence of sludge on electric processes in paper-oil insulation). Słowa kluczowe: PDC, FDS, model kanału olejowego, relaksacja, osady. Keywords: PDC, FDS, oil gap model, relaxation, deposition. Wstęp Połączenie stałego i ciekłego materiału izolacyjnego np. papieru i oleju często pozwala uzyskać bardzo dobre właściwości elektryczne przy zachowaniu dostat[...]

Wpływ długotrwałego działania temperatury na właściwości dielektryczne izolacji epoksy-mika-szkło DOI:10.12915/pe.2014.10.24

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano pomiary metodą FDS (Frequency Domain Spectroscopy) izolacji epoksy-mika-szkło poddanej długotrwałemu działaniu temperatury z zakresu 150-160 0C. Analizę danych pomiarowych przeprowadzono za pomocą zależności Havriliaka- Negamiego. Wykazano, że metoda FDS może stanowić miarodajne narzędzie diagnostyczne izolacji epoksy-mika-szkło na etapie produkcji jak i eksploatacji. Abstract. The paper presents measurements conducted with FDS (Frequency Domain Spectroscopy) method on epoxy-mica-glass insulation exposed to long term temperature influence in the range 150160 0C. The analysis of measured data has been performed with Havriliak-Negami equation. It was showed that FDS method can be a reliable diagnostic tool for epoxy-mica-glass insulation, both in production and operation. (The Influence of Long Term Temperature Exposition Dielectric Properties of Epoxy-Mica-Glass Insulation). Słowa kluczowe: relaksacja dielektryczna, izolacja, diagnostyka, FDS. Keywords: Dielectric Relaxation, Insulation, Diagnostic, FDS. doi:10.12915/pe.2014.10.24 Wprowadzenie Rozwój warstwowych układów izolacyjnych opartych na termoutwardzalnych kompozytach polimerowych sięga przełomu lat 30. i 40. ubiegłego wieku, kiedy opracowano tekstolit. Gwałtowny rozwój technologii chemicznych w latach następnych spowodował wprowadzenie kompozytu szelak-mika i Micadur® oraz żywicy epoksydowej [1]. Najczęściej stosowanym obecnie układem izolacyjnym maszyn WN jest termoutwardzalny kompozyt typu epoksymika- szkło. W zależności od technologicznego zaawansowania producenta, spajanie miki, maty szklanej i żywicy w jeden układ izolacyjny wykonuje się najczęściej przez przesycanie żywicą kolejnych warstw miki i maty szklanej wraz z obróbką termiczną lub ciśnieniowopróżniową impregnację. Błędy produkcyjne powodujące obecność kawern gazowych, niedostateczną adhezję między żywicą a włóknem szklanym i miką oraz nieprawidłowe utwardzenie ży[...]

Dielectric Response of Oil Impregnated Nomex in Frequency and Time Domain DOI:10.15199/48.2016.08.15

Czytaj za darmo! »

Nomex has been introduced to electrotechnical industry, mainly as high voltage insulating material, used for example in power transformers. The aim of this paper is to identify the influence of moisture on dielectric relaxation of solid-liquid insulation consisting of Nomex impregnated with transformer oil. From practical measurements a series of FDS (Frequency Domain Spectroscopy) and PDC (Polarization Depolarization Current) characteristics were obtained for Nomex-oil insulating system. Streszczenie. Nomex znalazł ważne zastosowanie w branży elektrotechnicznej, głównie jako wysokonapięciowy materiał izolacyjny stosowany w transformatorach energetycznych. Niniejsza publikacja dotyczy rozpoznania wpływu zawilgocenia na relaksację dielektryczną stało-ciekłej izolacji złożonej z Nomexu impregnowanego olejem transformatorowym na podstawie pomiarów metodą spektroskopii dielektrycznej FDS (Frequency Domain Spectroscopy) oraz rejestracji pradów polaryzacji i depolaryzacji PDC (Polarization Depolarization Current). (Odpowiedź dielektryczna impregnowanego olejem Nomexu w dziedzinie częstotliwości i czasu). Keywords: Nomex, dielectric relaxation, FDS, PDC. Słowa kluczowe: Nomex, relaksacja dielektryczna, FDS, PDC. Introduction X-ray pictures showed that water molecules penetrate free spaces between aromatic polyamides molecules, without disturbing polymer’s crystal structure, which makes aramids moisturization reversible. The number and size of spaces where water can be stored depends from the level of fibers packing. Some aramids are more packed and have more crystal structure (e.g. Nomex type 410), which can be seen at SEM pictures (Figure 2) and has its confirmation in water sorption charts ([...]

Odpowiedź dielektryczna papieru aramidowego impregnowanego estrem syntetycznym DOI:10.15199/48.2018.10.37

Czytaj za darmo! »

W transformatorach izolację stało-ciekłą stosuje się od ponad wieku, gdyż połączenie papieru i oleju znacząco podnosi parametr wytrzymałości elektrycznej w porównaniu do materiałów składowych. Jednak znaczącym problemem staje się stosunkowo niska wytrzymałość termiczna izolacji celulozowej. Dlatego coraz częściej stosuje się nowoczesne konstrukcje kompozytowe (rys1.). Przykładem takiego tworzywa sztucznego jest Nomex impregnowany estrem syntetycznym. Nomex wprowadzony został do sprzedaży w 1967 roku przez koncern chemiczny DuPont. Materiał ten należy do rodziny tworzyw sztucznych zwanych poliamidami [1]. Natomiast oleje jako materiały izolacyjne stosowane są od początku rozwoju wysokonapięciowych układów izolacyjnych. Spełniać mogą dwie funkcje: izolacji elektrycznej oraz chłodziwa. Dodatkowe wymagania dotyczące m.in. bezpieczeństwa pożarowego, wysokiej temperatury pracy urządzeń, wytrzymałości elektrycznej, a także ciągle zaostrzane normy środowiskowe sprawiły, że coraz większy procent wykorzystywanych płynów dielektrycznych to oleje syntetyczne. MIDEL 7131 jest syntetycznym olejem transformatorowym na bazie estru, przystosowany do większości typów i zastosowań transformatorów [2]. Rys.1. Przykładowe kompozyty izolacji stało-ciekłych Niniejsza publikacja dotyczy wpływu temperatury i zawilgocenia na parametry relaksacyjne izolacji stało - ciekłej złożonej z Nomexu impregnowanego estrem syntetycznym na podstawie pomiarów metodą FDS (Frequency Domain Spectroscopy) oraz PDC (Polarization Depolarization Current). Obiekt i metodyka W celu przeprowadzenia badań wpływu temperatury i zawilgocenia impregnowanego estrem syntetycznym papieru aramidowego na podstawie pomiarów metodą spektroskopii dielektrycznej (FDS) oraz pomiaru prądów polaryzacji i depolaryzacji (PDC) zbudowano zespół elektrod pomiarowych (rys.2). Pomiędzy elektrodami umieszczano dwa arkusze Nomexu typu 410 o grubości 0,76 mm. Rys.2. Elektrody pomiarowe: projek[...]

 Strona 1  Następna strona »