Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Henryk Nowak"

Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska PAULINUM 2015 DOI:

Czytaj za darmo! »

Wmaju br. w Pałacu Paulinum w Jeleniej Górze, jednym z wielu pięknych obiektów znajdujących się w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, odbyła się XXIXWiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska PAULINUM. Szkoły naukowe zostały zapoczątkowane w 1976 r. przez ówczesnego kierownika Zakładu Fizyki Budowli na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej prof. Krzysztofa Cenę. W latach 1982-1986 nie były organizowane. Do wznowienia doszło w 1987 r. i od te[...]

XXX Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska PAULINUM 2016 DOI:

Czytaj za darmo! »

W tym roku odbyła się jubileuszowa XXX Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska zorganizowana przez Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania na Wydziale Budownictwa Lądowego iWodnego PolitechnikiWrocławskiej. Po raz kolejnywybrano terminmajowy (10 - 13maja br.) i to samomiejsce spotkania, amianowicie Pałac PaulinumwJeleniejGórze, jeden zwielu pięknych obiektów znajdujących się w Doli[...]

Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska "COTTONINA 2017" DOI:

Czytaj za darmo! »

XXXI Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska, zorganizowana przez Zakład FizykiBudowli iKomputerowych Metod Projektowania z Politechniki Wrocławskiej, pod patronatem medialnym miesięcznika "Materiały Budowlane", odbyła się 9 - 12 maja br. wOśrodku "Cottonina" w Świeradowie- Zdroju, jednym z wielu pięknych obiektów znajdujących się w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórsk[...]

Lokalizacja wtrąceń materiałowych w przegrodach budowlanych za pomocą termografii aktywnej


  Artykuł porusza zagadnienie badań przegród budowlanych za pomocą termografii aktywnej. Szczególny nacisk położono na jej zastosowanie do wykrywania różnego rodzaju wtrąceńmateriałowychw ścianach. Podane są przykładywykorzystania termografii aktywnej oraz opis wykonywanego badaniamodelowej przegrody z wtrąceniami z materiałów znacznie różniących się współczynnikiem przewodzenia ciepła i pojemnością cieplną, tj. ze styroduru, stali oraz granitu. Porównano ze sobą i poddano analizie otrzymane termogramy dla każdego rodzaju wtrącenia.Artykuł zawiera podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych badań oraz wskazuje możliwości rozwoju i zastosowania tego typu badań w budownictwie. Słowa kluczowe: przegroda budowlana, wtrącenia materiałowe, termografia aktywna.Podstawowymwymaganiemprzy jakościowych badaniach budynków metodą termowizyjną jest występowanie naturalnej różnicy temperatury powietrza po obu stronach badanego elementu. Różnica ta powinna wynosić co najmniej 15 °C, co bardzo często jest sporym utrudnieniem w przeprowadzeniu prawidłowych pomiarów w nieogrzewanych budynkach zabytkowych. W takiej sytuacji pomocna może okazać się termografia aktywna [2], któramoże być stosowana niezależnie od panującej różnicy temperatury po obu stronach przegrody. Obecnie badania termowizyjne (pasywne) są powszechnie wykorzystywane w budownictwie do określania jakości wykonania izolacji termicznej budynku [4]. Badania te wskazują "słabe"miejsca w obudowie budynku, w których dochodzi do zwiększonego przepływu ciepła przez mostki cieplne. Termografia aktywna umożliwia prowadzenie takich badań bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Standardowy pomiar kamerą termowizyjną wykonuje się podczas naturalnej różnicy temperatury powietrza po obu stronach przegrody. Natomiast termografia aktywna różni się tym, że do badanego układu wprowadzamy dodatkowe źródło ciepła bądź chłodu, które nagrzewa lub chłodzi badaną ścianę i zachodziwówczas[...]

Wyznaczanie głębokości położenia defektu w przegrodzie budowlanej przy użyciu termografii aktywnej DOI:10.15199/33.2016.02.11


  Wartykule omówiono zagadnienie wykorzystania termografii aktywnej w nieniszczących badaniach przegród budowlanych, w tym przebieg doświadczenia z wykorzystaniem termografii aktywnej w trybie odbiciowym.Wewnętrzne wtrącenia materiałowe w badanych modelach przegród zostały wykonane ze styropianuXPS, stali oraz granitu.Otrzymanewyniki opisano za pomocą bieżącego kontrastu temperaturowego. Artykuł prezentuje sposób wyznaczania głębokości położenia defektu w przegrodzie budowlanej za pomocą metody echo defect shape. Na podstawie wniosków z przeprowadzonego doświadczenia potwierdzono przydatność nieniszczących badań za pomocą termowizji aktywnej do detekcji głębokości defektów w przegrodach. Słowa kluczowe: termografia aktywna, wtrącenia materiałowe, metoda echo defect shape.Obecnie badania termowizyjne są doskonale znanym sposobem detekcji miejsc ucieczki ciepła z budynku przez jego obudowę termiczną [6, 9]. Badania te zalicza się do termowizji pasywnej, która wykorzystuje naturalną różnicę temperatury po obu stronach badanej powierzchni. Inną odmianą stosowania termowizji są badania za pomocą termografii aktywnej [2, 3, 4, 5, 7]. Polega ona na kontrolowanym pobudzeniu cieplnym badanego elementu, w wyniku czego dochodzi do ogrzania (ochłodzenia) elementu, a następnie cyklicznej rejestracji termogramów w fazie wychładzania (ogrzewania) badanej powierzchni. Na podstawie zmiany rozkładu pola temperatury w czasie na badanej powierzchni można wnioskować o miejscach lokalizacji różnego rodzaju defektów w badanym elemencie. Przy stosowaniu różnego rodzajumetod obrabiania otrzymanych danych rozkładu pola temperatury w czasiemożna również szacować głębokość zalegania takich defektów pod jednorodną warstwą materiału. W artykule przedstawiono stanowisko badawcze,metodę wyznaczania głębokości zalegania wtrąceńmateriałowych oraz wybrane wyniki obliczania tej głębokości w przypadku wykonanego modelu przegrody. Badanie doświadczalne Badanie [...]

Zastosowanie dronów do termowizyjnych badań obiektów budowlanych DOI:10.15199/33.2017.11.11


  Innowacyjne podejście do projektowania, wykonywania oraz zarządzania obiektami budowlanymi sprawia, że coraz więcej nowoczesnych technologii trafia do budownictwa. W ostatnich latach bardzo mocno zwiększyło się zainteresowanie tematem bezzałogowych statków powietrznych (z ang. Unmanned Aerial Vehicle - UAV), potocznie zwanych dronami. Polska jest jednym z liderów światowych, jeśli chodzi o liczbę wydawanych uprawnień do wykonywania lotów dronami. Nagły skok zainteresowania uzyskaniem takich uprawnień wystąpił w 2015 r. (tabela). W kolejnych latach liczba operatorów dronów w Polsce stale się zwiększa, a wraz z nią liczba firm świadczących różne usługi z wykorzystaniem tych urządzeń latających. Z usług operatorów dronów coraz chętniej korzysta również budownictwo. Drony w budownictwie Standardowo drony wykorzystywane są do wykonywania klasycznych zdjęć oraz filmów z powietrza.Wbudownictwie ich użycie jest szczególnie uzasadnione w miejscach trudno dostępnych dla ludzi, takich jak np. kominy, chłodnie kominowe, stropodachy, wieże, duże hale przemysłowe lub niebezpiecznych, np. obiekty grożące zawaleniem, miejsca skażone [3, 8]. Firmy zarządzające obiektami budowlanymi (administratorzy, zarządcy budynków) korzystają z dronów również do wykonywania cyklicznych kontroli technicznych obiektów budowlanych (stropodachy, systemy rynnowe), co pozwala obniżyć koszty tych prac. W literaturze można spotkać przykłady zastosowania do wspomagania wykonywania dokumentacji (również 3D) budynków o różnym przeznaczeniu, [...]

Semitransparentne systemy fotowoltaiczne zintegrowane z przeszkleniem jako element wspomagający zrównoważone budynki biurowe DOI:10.15199/33.2019.01.08


  Wartykule przedstawiono rozwiązania pozwalające na wykorzystanie ogniw STPVzamontowanych na przeszklonych powierzchniach budynków biurowych do produkcji energii elektrycznej przy jednoczesnym zapewnieniu kontaktu wzrokowego z otoczeniemoraz dostępności naturalnego oświetlenia. Omówiono aspekty środowiskowe takiego rozwiązania, jego wpływ na komfort termiczny iwizualnywewnętrzach oraz wskazówki projektowe. Sektor budownictwa jest zobligowany do wprowadzania i promowania rozwiązań wpisujących się w ideę zrównoważonego budownictwa, ze względu na istotny udział w gospodarce światowej. Mazurek-Wierzbicka w [9] pokazuje, że budownictwo w Unii Europejskiej odpowiada za wytworzenie blisko 10% PKB i zatrudnienie ok. 7% obywateli, a ponadto przyczynia się do finalnego zużycia ok. 42% energii, zagospodarowania ok. 50%pozyskiwanych zasobów naturalnych oraz odpowiada za ok. 35% emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Wwymiarze ekonomicznym, głównym celem budownictwa zrównoważonego jest, jak wskazano w [9], ograniczenie zapotrzebowania na energię imateriały, które prowadzi do redukcji kosztów inwestycji. Wymiar ekologiczny związany jest z oddziaływaniem obiektu w całymcyklu jego życia na środowisko naturalne. Natomiast analiza dokonywana pod kątem wymiaru społecznego jest ukierunkowana na zapewnienie komfortu funkcjonowania użytkownikom obiektów oraz dbałość o ich zdrowie i bezpieczeństwo [13]. Jak wskazano w [13], ze względu na konieczność zapewnienia efektywnego wykorzystania ogniw STPVzintegrowanych z przeszkleniem, należy maksymalnie wyeksponować fasadę południową obiektu i ograniczyć głębokość pomieszczenia w celu zapewnienia dostępu światła dziennego i jego przenikania na obrzeża pomieszczenia. Izolacyjność termiczna oraz zdolność przepuszczania promieniowania słonecznego takiej fasady powinny być dobrane na etapie projektowania w wyniku optymalizacji zysków energetycznych z uwzględnieniem pozostałych istotn[...]

Nieniszczące badania przegród budowlanych za pomocą termografii aktywnej DOI:10.15199/33.2015.10.19


  Jedną z nieniszczącychmetod badania przegród budowlanych o nieznanej strukturze jest termografia aktywna w trybie odbiciowym.Metodę tę zastosowano do badaniamodeli ściany betonowej, z płyt OSB oraz płyt g-k z zamodelowanymi wtrąceniamimateriałowymi o znacznie różniących sięwłaściwościach cieplnych. Badanie w komorach klimatycznych polegało na nagrzewaniu modelu ściany impulsem ciepła o mocy 7,2 kW, a następnie rejestrowaniu termogramów podczas stygnięcia ściany, w stałych odstępach czasu za pomocą kamery termowizyjnej. Na podstawie zarejestrowanego na termogramach rozkładu temperatury wnioskowano o właściwościach cieplnych i położeniu defektów podpowierzchniowych. Słowa kluczowe: przegrody budowlane, badania termowizyjne, termografia aktywna.Tradycyjne termowizyjne badania budynków i innych obiektów budowlanych polegają na identyfikacji rozkładu temperatury na ich powierzchniach granicznych, tj. na powierzchni zewnętrznej i od strony pomieszczenia, bez kontrolowanej zewnętrznej ingerencji i stymulacji cieplnej w ich stan termodynamiczny [3]. Na podstawie otrzymanego powierzchniowego rozkładu temperatury (termogramu) badanej przegrody budowlanej wnioskuje się o stanie izolacyjności cieplnej przegrody (ocena jakościowa). W praktyce oznacza to, że termiczną obudowę budynków bada się "w stanie takim, jaki jest", bez dodatkowego kontrolowanego wymuszenia termicznego. Tego typu badania budynków są badaniami klasycznymi, od wielu lat najczęściej stosowanymi i umownie określanymi jako "termografia w podczerwieni" lub "badania termowizyjne". Termografia aktywna służy do wykrywania defektów lub wtrąceń materiałowych w przypowierzchniowej warstwie badanego materiału (przegrody budowlanej) oraz do wyznaczania nieznanych właściwości cieplnych materiałów tworzących badany element. Metoda aktywna termografii w podczerwieni polega na świadomym i kontrolowanymzewnętrznymwymuszaniu (wzbudzaniu) cieplnym badanego elementu źródłem[...]

Wpływ systemów pasywnej kontroli zysków słonecznych na bilans energetyczny budynków oraz komfort cieplny i wizualny użytkowników DOI:10.15199/33.2015.10.20


  Zyski słoneczne w skali roku w budynkach o dużym stopniu przeszklenia elewacji mogą być kształtowane przez odpowiednie konstrukcje zacieniające, a w tymprzez nadwieszenia horyzontalne (pozwalają na kontrolę zysków cieplnych od promieniowania słonecznego w okresie letnim oraz redukcję strat ciepła w zimie). Dzięki temu można istotnie zmniejszyć roczne zapotrzebowanie na energię w budynkach. Poza oczywistymwpływemsystemów zacieniających na bilans cieplny w skali roku, mają one wpływ na komfort cieplny i wizualny. Artykuł prezentuje wybrane wyniki kompleksowej analizy wpływu nadwieszeń zacieniających na roczny bilans cieplny budynków oraz na komfort cieplny i wizualny użytkowników. Słowa kluczowe: pasywne systemy słoneczne, nadwieszenia zacieniające, komfort cieplny, komfort wizualny.Wielkość i jakość przeszkleń ma istotny wpływ nie tylko na zapotrzebowanie budynku na energię do ogrzewania i chłodzenia, ale też na komfort cieplny przebywających w nim osób, i to zarówno zimą, jak i latem. Wpływ okien na odczucia cieplne ludzi objawia się w aspekcie pozytywnym i negatywnym [1, 2, 4, 6]. W zimie przewodzenie ciepła, w stopniu zależnym od jakości okien, powoduje obniżenie temperatury wewnętrznej powierzchni szyb poniżej temperatury powietrza w pomieszczeniu. Skutkiem tego może być lokalne radiacyjne ochładzanie ciała (asymetria promieniowania), znacząco wpływające na odczucia komfortu. W zimie dodatkową przyczyną lokalnego dyskomfortu spowodowanego przez okna są przeciągi, na jakie narażone są osoby siedzące w pobliżu okien. I to niekoniecznie z powodu nieszczelności okien, lecz typowych konwekcyjnych ruchów powietrza, wywołanych zwykle niższą od reszty przegród temperaturą szyb.Wzwiązku z tymistnieje potrzeba kontroli zysków słonecznych budynku. Jedną z możliwości kształtowania bilansu zysków słonecznych budynku w ciągu roku jest zastosowanie różnego rodzaju konstrukcji zacieniających. Mogą to być nadwieszenia poziome,[...]

Pionowe systemy zieleni a zużycie energii w budynkach DOI:10.15199/33.2015.11.69


  Ze względu na coraz wyższe wymagania w zakresie zużycia energii w budynkach poszukuje się rozwiązań zwiększających izolacyjność cieplną przegród zewnętrznych. Jedną z metod poprawy charakterystyki energetycznej jest zastosowanie pionowych systemów zieleni, które zapewniają wiele korzyści ekologicznych, ekonomicznych i wizualnych. Dzięki nim możliwe jest zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła, poprawa bioróżnorodności, a przede wszystkim ograniczenie zużycia energii zarówno na cele grzewcze, jak i chłodzenie. W artykule przedstawiono klasyfikację systemów wegetacyjnych zintegrowanych ze ścianami budynku oraz omówiono wybrane zagadnienia dotyczące ich funkcjonowania. Przytoczono wyniki badań i symulacji energetycznych, których celem była ocena wpływu zielonych ścian na zużycie energii w budynkach. Słowa kluczowe: ściany zielone, zużycie energii.Rozwójmiast, w tympowstawanie nowych budynków i zagęszczanie zabudowymiejskiej,wniekorzystny sposób ingerujewotaczający ekosystem, powodując negatywne zmiany, takie jak: podwyższona temperatura powietrza w centrach dużych miast (tzw. wyspy ciepła); obniżenie wilgotności względnej powietrza; wzrost zanieczyszczeń pyłowych itp. Dodatkowo w miastach brakuje terenówzielonych, które poprawiają jakość powietrza, a także zwiększają retencję wody opadowej, odciążając sieć kanalizacyjną, czy też zmniejszają temperaturę otoczenia [1]. Pozytywny wpływ na tę sytuację może mieć stosowanie zielonych systemów wegetacyjnych zintegrowanych z poziomymi i pionowymi przegrodami budynków. Przykładem są zielone dachy oraz zielone ściany, które są rzadko stosowane wPolsce. Zastosowanie tego typu systemów nie tylko przekłada się na poprawę warunków bytowania ludzi, ze względu na lepszą jakość powietrza czy też korzystny wpływ na samopoczucie, ale także przy odpowiednim doborze systemu może przełożyć się na oszczędności energetyczne. Wartykule omówiono wybrane aspekty technologii zielonych ścian o[...]

 Strona 1